Dokumenty urzędowe

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Portugalski

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Urodzenie:

 • wyciąg z rejestru urodzeń

Pozostawanie przy życiu:

 • poświadczenie pozostawania przy życiu sporządzone przez notariusza (art. 161 kodeksu notarialnego) lub przez radę sołectwa (junta de freguesia)

Zgon:

 • wyciąg z rejestru zgonów

Imię i nazwisko:

 • wyciąg z rejestru urodzeń

Małżeństwo:

 • wyciąg z rejestru urodzeń, z odpowiednią adnotacją

Zdolność do zawarcia małżeństwa:

 • zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

Stan cywilny:

 • wyciąg z rejestru urodzeń

Rozwód:

 • wyciąg z rejestru urodzeń, z odpowiednią adnotacją
 • wyciąg z rejestru małżeństw, z odpowiednią adnotacją
 • zaświadczenie o rozwodzie na zgodny wniosek małżonków wydane przez urząd rejestru stanu cywilnego
 • zaświadczenie o rozwodzie wydane przez sąd

Separacja prawna:

 • wyciąg z rejestru urodzeń, z odpowiednią adnotacją
 • wyciąg z rejestru małżeństw, z odpowiednią adnotacją
 • zaświadczenie o separacji prawnej na zgodny wniosek małżonków wydane przez urząd rejestru stanu cywilnego
 • zaświadczenie wydane przez sąd

Unieważnienie małżeństwa:

 • wyciąg z rejestru urodzeń, z odpowiednią adnotacją
 • wyciąg z rejestru małżeństw, z odpowiednią adnotacją

Pochodzenie dziecka:

 • wyciąg z rejestru urodzeń

Przysposobienie:

 • wyciąg z rejestru urodzeń

Miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu:

 • zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez radę sołectwa

Obywatelstwo:

 • zaświadczenie o obywatelstwie

Brak wpisu w rejestrze karnym:

 • zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

 • wyciąg z rejestru urodzeń
 • wyciąg z rejestru zgonów
 • wyciąg z rejestru małżeństw
 • zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa
 • zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Nie dotyczy.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

 • urzędy rejestrowe
 • notariusze
 • rady sołectwa (juntas de freguesia)
 • pracownicy urzędów pocztowych (CTT)
 • oficjalnie uznawane izby handlowe i przemysłowe
 • adwokaci
 • doradcy prawni (solicitadores)

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

– Tłumaczenia uwierzytelnione

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy załączyć tłumaczenie. Dokument może być przetłumaczony przez portugalskiego notariusza, przez konsulat portugalski w państwie, w którym został sporządzony, przez konsulat tego państwa w Portugalii lub przez odpowiedniego tłumacza, który musi złożyć oświadczenie pod przysięgą lub uroczyste przyrzeczenie przed notariuszem w celu potwierdzenia, że tłumaczenie jest zgodne z oryginałem.

 • Tłumaczenia mogą również dokonać izby handlowe i przemysłowe oficjalnie uznawane na mocy dekretu z mocą ustawy nr 244/92 z dnia 29 października 1992 r. oraz adwokaci i doradcy prawni (solicitadores).

Tłumaczenie musi wskazywać język, w którym sporządzono oryginał dokumentu, i zawierać oświadczenie, że tekst jest wiernym tłumaczeniem, które odzwierciedla tekst oryginalny.

Tłumacz przysięgły, który składa takie oświadczenie na własnym tłumaczeniu lub załącza je jako oddzielny arkusz, musi wskazać sposób, w jaki wykonał tłumaczenie, oraz informacje, o których mowa powyżej. W tłumaczeniu należy również wymienić wszelkie pieczęci i inne oznaczenia prawne, znaczki skarbowe i informacje o opłatach zawarte w oryginale, a także wyraźnie wskazać wszelkie nieprawidłowości lub błędy stwierdzone w tekście, które podważają dany akt lub dokument.

– Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem:

Kserokopię dokumentu należy opatrzyć następującymi informacjami: poświadczenie zgodności z oryginałem, miejsce i data wydania aktu, nazwisko i podpis osoby poświadczającej kopię oraz pieczęć urzędowa lub inny znak identyfikacyjny organu poświadczającego, taki jak pieczęć urzędowa organu wydającego.

UWAGA: Tłumaczenia i poświadczenia zgodności dokumentów dokonywane przez izby handlowe i przemysłowe oficjalnie uznawane na mocy dekretu z mocą ustawy nr 244/92 z dnia 29 października 1992 r. oraz przez adwokatów i doradców prawnych wymagają zarejestrowania w systemie informatycznym pod rygorem nieważności. W związku z tym oprócz elementów, o których mowa powyżej, muszą zawierać również numer identyfikacyjny wygenerowany przez system informatyczny – ministerialne rozporządzenie wykonawcze (Portaria) nr 657-B/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem muszą zawierać imię i nazwisko oraz tytuł zawodowy osoby poświadczającej oraz datę poświadczenia, a nad tymi informacjami przybija się pieczęć organu wydającego dokument.

Zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym zawiera alfanumeryczny uwierzytelniający kod dostępu umożliwiający zweryfikowanie autentyczności oryginału.

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.