Dokumenty urzędowe

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Słowacki. Dla celów art. 6 ust. 1 lit. a) dopuszcza się również czeski.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, zaświadczenie o zmianie imienia i nazwiska, decyzja dotycząca zmiany imienia i nazwiska, oświadczenie o uznaniu ojcostwa, orzeczenie w sprawie zmiany nazwiska, orzeczenie o rozwodzie, orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa, orzeczenie w sprawie udzielenia zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie małoletniej, orzeczenie w sprawie o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, orzeczenie o przysposobieniu, orzeczenie o uznaniu za zmarłego, zaświadczenie o miejscu zamieszkania obywatela Słowacji, zaświadczenie o miejscu zamieszkania cudzoziemca, zaświadczenie o obywatelstwie słowackim (wydawane wyłącznie w formie papierowej), zaświadczenie z rejestru karnego.

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, orzeczenie o uznaniu za zmarłego, orzeczenie w sprawie udzielenia zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie małoletniej, orzeczenie o rozwodzie, orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa, zaświadczenie o miejscu zamieszkania obywatela Słowacji, zaświadczenie z rejestru karnego.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Wykaz tłumaczy jest dostępny na stronie internetowej słowackiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Notariusze i zastępcy notarialni (notárski kandidáti)

– notariusze – informacje dostępne na stronie internetowej Izby Notarialnej Republiki Słowackiej (Notárska komora Slovenskej republiky) (informacje można wyszukiwać w języku słowackim oraz angielskim, niemieckim, francuskim i węgierskim);

– nie istnieje osobny wykaz zastępców notarialnych, pracują oni pod zwierzchnictwem notariusza.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

A) Tłumaczenia uwierzytelnione:

(i) tłumaczenia uwierzytelnione sporządzone przez tłumacza wpisanego na listę tłumaczy zawierają oświadczenie tłumacza (prekladateľská doložka). Zgodnie z § 23 ust. 4 ustawy nr 382/2004 oświadczenie tłumacza musi zawierać dane identyfikacyjne tłumacza, dziedzinę, w której tłumacz jest uprawniony do sporządzania tłumaczeń, numer porządkowy, pod którym dane tłumaczenie jest wpisane do repertorium oraz deklarację, w której tłumacz potwierdza, że ma świadomość konsekwencji wynikających ze sporządzenia nierzetelnego tłumaczenia. Tłumaczenia uwierzytelnione można zidentyfikować, wprowadzając dwunastocyfrowy numer zlecenia na stronie internetowej słowackiego Ministerstwa Sprawiedliwości;

(ii) zgodnie z § 14e ust. 1 lit. d) ustawy nr 151/2010 misja dyplomatyczna lub urząd konsularny sporządza lub poświadcza tłumaczenia uwierzytelnione, gdy są to tłumaczenia dokumentu wydanego za granicą na język słowacki, sporządzone na potrzeby wykonywania funkcji konsularnych. Pracownicy misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego mogą odmówić sporządzenia lub poświadczenia takiego tłumaczenia, jeżeli nie posiadają wystarczającej znajomości języka, w którym dokument został sporządzony.

B) Odpisy uwierzytelnione:

(i) odpisy uwierzytelnione sporządzone przez notariusza lub zastępcę notarialnego zawierają oświadczenie istotne dla poświadczenia (osvedčovacia doložka), które zgodnie z § 57 ust. 2 ustawy nr 323/1992 powinno obejmować następujące elementy:

a) informacja o tym, czy odpis stanowi dosłowne odzwierciedlenie dokumentu, na podstawie którego został sporządzony, a także o tym, czy dokument ten jest dokumentem oryginalnym, czy odpisem uwierzytelnionym, wraz ze wskazaniem jego liczby stron,

b) liczba stron odpisu,

c) informacja o tym, czy jest to odpis pełny, czy skrócony,

d) informacja o ewentualnych zmianach, uzupełnieniach, elementach dodanych lub skreślonych w okazanym dokumencie, mogących skutkować podważeniem jego wiarygodności,

e) informacja o ewentualnych korektach odpisu w celu zapewnienia zgodności z okazanym dokumentem,

f) miejsce i data wydania,

g) podpis notariusza składającego oświadczenie lub pracownika upoważnionego przez notariusza oraz pieczęć urzędowa notariusza;

(ii) odpisy uwierzytelnione sporządzane przez misje dyplomatyczne Republiki Słowackiej obejmują oświadczenie istotne dla poświadczenia (w języku słowackim), które zgodnie z § 14e ust. 2 ustawy nr 151/2010 należy opatrzyć okrągłą pieczęcią urzędową misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, o średnicy 36 mm, zawierającą godło państwowe, a także podpisem upoważnionego pracownika misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego. Jeżeli uwierzytelniany dokument składa się z co najmniej dwóch arkuszy, należy je złączyć za pomocą sznurka, którego końce należy przytwierdzić naklejką i opatrzyć pieczęcią urzędową misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego.

Szczegółowe informacje dotyczące oświadczenia istotnego dla poświadczenia sporządzonego zgodnie z § 14e ust. 1 lit. a) ustawy nr 151/2010 w celu poświadczenia zgodności odpisu z oryginałem okazanego dokumentu:

a) numer porządkowy, pod którym poświadczenie zostało wpisane do specjalnego rejestru,

b) oświadczenie potwierdzające zgodność odpisu z treścią okazanego dokumentu,

c) liczba arkuszy i stron odpisu oraz informacja o tym,

czy jest to odpis pełny, czy skrócony,

d) miejsce i data wydania poświadczenia,

e) prawidłowa kwota opłaty określonej w odpowiednich przepisach,

f) imię, nazwisko, stanowisko i podpis pracownika wydającego poświadczenie.

Szablon oświadczenia istotnego dla poświadczenia:

Numer .................. Opłata ...............

Oświadczenie wydaje się w celu potwierdzenia, że

niniejsza pełna (częściowa) kserokopia / niniejszy pełny (skrócony) odpis składa się z ....

stron i odpowiada treści okazanego

oryginału składającego się z .....................................

stron.

Błędy, korekty ......................

Sporządzono w ......................... dnia .......................

L.S. .....................................................

(iii) odpisy uwierzytelnione sporządzone przez organy regionalne i miejskie zawierają oświadczenie istotne dla poświadczenia obejmujące następujące szczegółowe informacje zgodnie z § 7 ust. 2 ustawy nr 599/2001:

a) oświadczenie potwierdzające zgodność odpisu z treścią okazanego dokumentu,

b) liczba arkuszy i stron odpisu dokumentu,

c) numer porządkowy, pod którym poświadczenie zostało wpisane do repertorium,

d) data i miejsce poświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, godzina okazania dokumentu.

Należy nadmienić, że zgodnie z § 5 ustawy nr 599/2001 organy regionalne i miejskie nie sporządzają odpisów uwierzytelnionych przeznaczonych do wykorzystania za granicą.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Poza oświadczeniem notariusza lub zastępcy notarialnego odpisy (i kserokopie) uwierzytelnione nie wyróżniają się cechami szczególnymi.

Ostatnia aktualizacja: 28/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.