Dokumenty urzędowe

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Językiem urzędowym Słowenii jest słoweński. W gminach zamieszkanych przez włoskie lub węgierskie mniejszości i tylko tam językiem urzędowym jest również włoski lub węgierski (art. 11 słoweńskiej konstytucji).

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Orientacyjny wykaz dokumentów urzędowych wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia:

– akt urodzenia
– poświadczenie pozostawania przy życiu
– akt zgonu
– akt małżeństwa lub zarejestrowanego związku partnerskiego
– zaświadczenie o miejscu pobytu czasowego lub stałego
– zaświadczenie o braku wpisu do rejestru karnego

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze:


– urodzenie (załącznik I)
– pozostawanie przy życiu (załącznik II)
– zgon (załącznik III)
– małżeństwo (załącznik IV)
– zdolność do zawarcia małżeństwa (załącznik V)
– zarejestrowany związek partnerski (załącznik VII)
– status związany z zarejestrowanym związkiem partnerskim (załącznik IX)
– miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu (załącznik X)
– brak wpisu do rejestru karnego (załącznik XI)

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych:

zgodnie z prawem słoweńskim osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych dokumentów urzędowych to tłumacze sądowi. Link do aktualnej listy tłumaczy sądowych opublikowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Orientacyjny wykaz rodzajów organów upoważnionych na mocy prawa słoweńskiego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem:

Organami upoważnionymi do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem są notariusze, których rejestr prowadzi Słoweńska Izba Notariuszy (Notarska zbornica Slovenije), jak również jednostki administracji (upravne enote), które mogą poświadczyć odpis (prepis) lub kopię w ramach swojej działalności administracyjnej. Rejestr notariuszy jest dostępny na stronie: https://www.notar-z.si/poisci-notarja. Dane kontaktowe jednostek administracji można znaleźć tutaj: http://www.upravneenote.gov.si/.

Urzędnik, który poświadcza odpis lub kopię, a nie rozumie języka, w którym je sporządzono, może zlecić tłumaczowi sądowemu porównanie odpisu lub kopii z oryginałem dokumentu. Wykaz tłumaczy sądowych jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Informacje dotyczące tego, jak można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem:

Tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem można rozpoznać po tym, że każdy taki dokument opatrzony jest pieczęcią tłumacza sądowego lub notariusza, która wyraźnie wskazuje, że jest to tłumaczenie lub kopia dokumentu.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Zob. punkt dotyczący lit. f).

Ostatnia aktualizacja: 03/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.