Dokumenty urzędowe

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Język szwedzki.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Orientacyjny wykaz dokumentów krajowych

 1. Urodzenie
  Wyciąg z rejestru, urodzenie
 2. Pozostawanie osoby przy życiu
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o miejscu zamieszkania (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 3. Zgon
  Wyciąg z rejestru, zgon
  Szwedzki Urząd Podatkowy (Skatteverket) wydaje również zaświadczenie do celów kremacji lub pochówku, którego uzyskanie jest konieczne, aby można było dokonać kremacji lub pochówku. Stosuje się również międzynarodowy dokument laissez-passer do celów transportu zwłok do krajów nordyckich lub z tych krajów. Urząd Podatkowy wydaje ponadto akt zgonu i raport dla krewnych, którego głównym celem jest dostarczenie informacji o zmarłym i wszelkich osobach bliskich zmarłego.
 4. Imię i nazwisko
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o imieniu i nazwisku (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 5. Małżeństwo
  Wyciąg z rejestru, małżeństwo
  Zaświadczenie potwierdzające zawarcie małżeństwa
 6. Zdolność do zawarcia małżeństwa
  Zaświadczenie o braku przeszkód małżeńskich
  Akt małżeństwa
 7. Małżeństwo (stan cywilny)
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o stanie cywilnym (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 8. Zarejestrowany związek partnerski
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o statusie związku partnerskiego (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 9. Związek partnerski (status związku partnerskiego)
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o statusie związku partnerskiego (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 10. Pochodzenie dziecka
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o pochodzeniu dziecka (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 11. Przysposobienie
  Nie dotyczy
 12. Miejsce zamieszkania
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o miejscu zamieszkania (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 13. Obywatelstwo
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o obywatelstwie (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 14. Zaświadczenie o niekaralności
  Wyciąg z rejestru karnego prowadzonego przez policję wydany zgodnie z § 9 ust. 2 ustawy o rejestrze karnym (1998:620) w celu jego przedstawienia organowi zagranicznemu w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie prawa pobytu, prawa podjęcia pracy, prawa osiedlenia się lub innego prawa, jeżeli możliwość nabycia przez wnioskodawcę stosownego prawa w państwie trzecim jest uzależniona od przedstawienia takiego wyciągu.

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Orientacyjny wykaz dokumentów krajowych:

 1. Urodzenie
  Wyciąg z rejestru, urodzenie
 2. Pozostawanie osoby przy życiu
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o miejscu zamieszkania (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 3. Zgon
  Wyciąg z rejestru, zgon
  Szwedzki Urząd Podatkowy (Skatteverket) wydaje również zaświadczenie do celów kremacji lub pochówku, którego uzyskanie jest konieczne, aby można było dokonać kremacji lub pochówku. Stosuje się również międzynarodowy dokument laissez-passer do celów transportu zwłok do krajów nordyckich lub z tych krajów. Urząd Podatkowy wydaje ponadto akt zgonu i raport dla krewnych, którego głównym celem jest dostarczenie informacji o zmarłym i wszelkich osobach bliskich zmarłego.
 4. Imię i nazwisko
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o imieniu i nazwisku (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 5. Małżeństwo
  Wyciąg z rejestru, małżeństwo
  Zaświadczenie potwierdzające zawarcie małżeństwa
 6. Zdolność do zawarcia małżeństwa
  Zaświadczenie o braku przeszkód małżeńskich
  Akt małżeństwa
 7. Małżeństwo (stan cywilny)
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o stanie cywilnym (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 8. Zarejestrowany związek partnerski
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o statusie związku partnerskiego (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 9. Związek partnerski (status związku partnerskiego)
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o statusie związku partnerskiego (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 10. Pochodzenie dziecka
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o pochodzeniu dziecka (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 11. Przysposobienie
  Nie dotyczy
 12. Miejsce zamieszkania
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o miejscu zamieszkania (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 13. Obywatelstwo
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o obywatelstwie (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 14. Zaświadczenie o niekaralności
  Wyciąg z rejestru karnego prowadzonego przez policję wydany zgodnie z § 9 ust. 2 ustawy o rejestrze karnym (1998:620) w celu jego przedstawienia organowi zagranicznemu w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie prawa pobytu, prawa podjęcia pracy, prawa osiedlenia się lub innego prawa, jeżeli możliwość nabycia przez wnioskodawcę stosownego prawa w państwie trzecim jest uzależniona od przedstawienia takiego wyciągu.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Tłumacze przysięgli – https://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Nie jest możliwe przedstawienie orientacyjnego wykazu takich organów z uwagi na brak przepisów szczególnych dotyczących uprawnień organów do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Uprawnienie do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przysługuje notariuszom, a organy nie są notariuszami.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Tłumaczenia uwierzytelnione muszą być opatrzone pieczęcią. Uprawnienie do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przysługuje notariuszom. Dokumenty poświadczone przez notariusza są z reguły opatrzone imieniem i nazwiskiem notariusza dokonującego poświadczenia oraz zawierają informacje o miejscu i dacie ich poświadczenia. Można je również opatrzyć pieczęcią. Zamieszczenie informacji o miejscu może zapewnić możliwość zweryfikowania, czy dana osoba została należycie powołana do pełnienia funkcji notariusza. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać od rady administracyjnej hrabstwa, w którym dany notariusz prowadzi działalność (w którym znajduje się jego siedziba statutowa).

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Dokumenty poświadczone przez notariusza są z reguły opatrzone imieniem i nazwiskiem notariusza dokonującego poświadczenia oraz zawierają informacje o miejscu i dacie ich poświadczenia. Można je również opatrzyć pieczęcią.

Ostatnia aktualizacja: 30/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.