Public documents

National information and online forms concerning Regulation No. 2016/1191

In July 2016, the European Union adopted a Regulation simplifying the circulation of certain public documents between EU countries. The Regulation aims at reducing red tape and costs for citizens when they need to present a public document issued by the authorities of an EU country to the authorities of another EU country. Under the Regulation, public documents (for example, a birth certificate or a marriage notarial document) issued in an EU country must be accepted as authentic in another EU country without the need for such documents to bear an authentication stamp (the apostille). The public documents covered by the Regulation are, in particular, civil status (for example, birth, death, marriage, registered partnership, adoption), but also residence and the absence of a criminal record.

The Regulation also abolishes the obligation to, in all cases, provide certified copies and certified translations of public documents issued in another EU country. The Regulation introduces optional multilingual, standard forms that can be attached to the public documents to avoid translation requirements. The Regulation does not govern the recognition in a EU country of the content or effects of a public document issued in another EU country. The recognition of such content or effects depends on the law of the receiving country. The Regulation is applicable from 16 February 2019.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Dokumenty urzędowe - Belgia

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Zasady używania języków w belgijskich organach lokalnych regulują przepisy ustawy z dnia 2 sierpnia 1963 r. o używaniu języków w sprawach administracyjnych oraz dekret królewski z dnia 18 lipca 1966 r. w sprawie koordynacji przepisów dotyczących używania języków w sprawach administracyjnych.

W szczególności określono w nich język, w którym mogą być sporządzone dokumenty składane przez obywateli.

Belgia ma cztery regiony językowe. Są to: region języka niderlandzkiego, region języka francuskiego, region języka niemieckiego oraz region stołeczny Brukseli (art. 2 ustawy o używaniu języków w sprawach administracyjnych). W każdym regionie językowym organy lokalne przyjmują przedkładane dokumenty wyłącznie w języku danego regionu językowego.

 • Region języka niderlandzkiego:

w gminach prowincji Antwerpia, Limburgia, Flandria Wschodnia, Flandria Zachodnia i Brabancja Flamandzka:

dokumenty należy składać w języku niderlandzkim.

Wyjątek: w gminach Rhode-Saint-Genèse, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Espierres-Helchin, Fourons, Messines i Renaix:

dokumenty należy składać w języku niderlandzkim lub ewentualnie francuskim.

 • Region języka francuskiego:

w gminach prowincji Hainaut, Luksemburgia, Namur, Liège (z wyjątkiem części niemieckojęzycznej) i Brabancja Walońska:

dokumenty należy składać w języku francuskim.

Wyjątek: w gminach Soignies, Enghien, Mouscron i Comines-Warneton:

dokumenty należy składać w języku francuskim lub ewentualnie niderlandzkim.

Wyjątek: w gminach Malmedy i Waimes:

dokumenty należy składać w języku francuskim lub ewentualnie niemieckim.

 • Region języka niemieckiego:

w gminach Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren i Saint-Vith:

dokumenty należy składać w języku niemieckim lub ewentualnie francuskim.

 • Region stołeczny Brukseli:

w gminach Anderlecht, Bruxelles, Ixelles, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Auderghem, Schaerbeek, Berchem-Sainte-Agathe, Saint-Gilles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Uccle, Forest i Watermael-Boitsfort:

dokumenty można składać w języku niderlandzkim lub francuskim.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

1) Akty stanu cywilnego (sporządzane przez belgijskie gminy oraz placówki dyplomatyczne lub konsularne)

 • akt urodzenia
 • akt małżeństwa
 • akt przysposobienia
 • akt uznania
 • akt zgonu
 • akt zmiany nazwiska
 • akt zmiany imienia
 • akt rozwodu
 • poświadczenie zaginięcia osoby (acte d’absence)
 • akt obywatelstwa belgijskiego
 • akt martwego urodzenia
 • akt uznania dziecka przed urodzeniem
 • akt zgłoszenia imienia
 • akt zmiany zarejestrowanej płci
 • akt uchylenia lub zmiany przysposobienia, nowej zmiany zarejestrowanej płci albo unieważnienia

2) Orzeczenia sądowe

 • orzeczenie uzupełniające akt urodzenia
 • orzeczenie w sprawie ustalenia pochodzenia dziecka (ustalenie macierzyństwa, ojcostwa lub współmacierzyństwa)
 • orzeczenie w sprawie zaprzeczenia pochodzenia dziecka (macierzyństwa, domniemania ojcostwa lub współmacierzyństwa, uznania przez matkę, ojca lub współrodzica)
 • orzeczenie o przysposobieniu

3) Wyciągi z centralnego rejestru karnego

 • Pod warunkiem że wyciąg nie odnosi się do wyroków skazujących i w związku z tym stwierdza brak wpisu w rejestrze karnym:
  • wyciąg z centralnego rejestru karnego wydany zgodnie z art. 595 kodeksu postępowania karnego
  • wyciąg z centralnego rejestru karnego zgodnie z art. 596 akapit pierwszy kodeksu postępowania karnego
  • wyciąg z centralnego rejestru karnego zgodnie z art. 596 akapit drugi kodeksu postępowania karnego
 • W Belgii wyciągi na potrzeby osób fizycznych wydają przede wszystkim organy gminne, które od dnia 1 stycznia 2018 r. są połączone z centralnym rejestrem karnym. Wyciągi z centralnego rejestru karnego wydaje się obywatelom jedynie w niektórych przypadkach (np. miejsce zamieszkania za granicą, dyplomaci, osoby prawne itp.).

4) Zaświadczenia wydawane przez placówki konsularne

 • zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego
 • zaświadczenie o stanie cywilnym (rozwód, separacja i unieważnienie małżeństwa, zarejestrowany związek partnerski, rozwiązanie zarejestrowanego związku partnerskiego)
 • zaświadczenie o miejscu zamieszkania (miejsce zamieszkania lub pobytu, z uwzględnieniem historii zmian lub bez niej)
 • zaświadczenie o obywatelstwie
 • wyciągi z rejestrów
 • zaświadczenie o składzie gospodarstwa domowego
 • zaświadczenie dotyczące różnych używanych nazwisk (attestation de concordance de nom)

5) Zaświadczenia wydawane przez gminy / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

 • zaświadczenie o miejscu stałego pobytu
 • zaświadczenie o miejscu stałego pobytu z uwzględnieniem historii zmian
 • poświadczenie pozostawania przy życiu
 • zaświadczenie o posiadaniu obywatelstwa belgijskiego
 • poświadczenie związku partnerskiego
 • zaświadczenie o pobycie w celu zawarcia związku małżeńskiego
 • zaświadczenie dotyczące prawa do głosowania w Belgii
 • wyciągi z rejestrów

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

1) Wyciągi z aktów stanu cywilnego

Sporządzane przez gminy lub placówki konsularne:

- akt urodzenia

- akt małżeństwa

- akt zgonu

2) Wyciągi z centralnego rejestru karnego

- braku wpisu do rejestru karnego

3) Zaświadczenia wydawane przez placówki konsularne

- zdolność do zawarcia związku małżeńskiego

- stan cywilny

4) Zaświadczenia wydawane przez gminy lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

- zaświadczenie o miejscu stałego pobytu -> załącznik X

- zaświadczenie o miejscu stałego pobytu z uwzględnieniem historii zmian -> załącznik X

- poświadczenie pozostawania przy życiu -> załącznik II

- poświadczenie związku partnerskiego -> załącznik VII

- zaświadczenie o pobycie w celu zawarcia związku małżeńskiego -> załącznik X

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

W Belgii nie ma jeszcze wykazu tłumaczy przysięgłych.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniająca różne przepisy w celu ustanowienia krajowego rejestru biegłych sądowych oraz ustanowienia krajowego rejestru tłumaczy pisemnych, ustnych i przysięgłych weszła w życie z dniem 1 grudnia 2016 r.

Ustawa ta przewiduje utworzenie krajowego rejestru tłumaczy pisemnych, ustnych i przysięgłych. Rejestr ten nie jest jeszcze operacyjny.

Przygotowywany jest nowy projekt ustawy w sprawie dalszego rozwoju rejestru krajowego. Po przyjęciu tej ustawy i rozpoczęciu działalności przez rejestr krajowy Belgia przekaże Komisji link do rejestru krajowego. Za pośrednictwem tego linku będzie można łatwo znaleźć tłumaczy przysięgłych danego języka i w odpowiednim regionie, a jednocześnie nie wszystkie dane tłumaczy przysięgłych będą udostępniane publicznie.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

1) Akty stanu cywilnego

-        gminy

-        bezpośrednie wyciągi z bazy danych dotyczących aktów stanu cywilnego (BAEC)

-        ambasady i konsulaty Belgii

-        Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Dyrekcja ds. Praw Osób

2) Zaświadczenia wydawane przez gminy lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (portal Mon Dossier)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Dyrekcja Generalna ds. Instytucji i Ludności – Rejestr Krajowy

3) Wyciągi z centralnego rejestru karnego

Kopie wyciągu z centralnego rejestru karnego nie mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Autentyczny jest jedynie oryginalny wyciąg.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Informacje dotyczące wyciągów i zaświadczeń (niedotyczące kopii niepoświadczonych za zgodność z oryginałem)

1) Akty stanu cywilnego

-        symbol gminy ALBO symbol BAEC ALBO symbol placówki konsularnej i symbol Belgii

-        pieczęć elektroniczna BAEC + link/kod kreskowy w celu sprawdzenia, czy kopia lub wyciąg zostały rzeczywiście wystawione przez BAEC

2) Zaświadczenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (portal Mon Dossier)

Na każdym dokumencie znajduje się pieczęć (elektroniczna) Królestwa Belgii i pełna nazwa „SPF Intérieur – Registre national”.

Są to pliki PDF podpisane przez urzędnika rejestru krajowego i opatrzone wszystkimi oficjalnymi symbolami.

Pieczęć elektroniczna znajduje się w literach „IBZ” w nagłówku.

3) Wyciągi z centralnego rejestru karnego

-        Wyciągi wydawane przez organy gminne

Wyciąg musi być opatrzony datą i podpisany przez organ gminny (art. 10 AR 21/11/2016).

W związku z tym w chwili obecnej wyciągi muszą zawsze zawierać oryginalną pieczęć, datę i podpis burmistrza lub osoby przez niego upoważnionej.

Ze względu na fakt, że wyciągi są wydawane przez centralny rejestr karny, na wyciągu zawsze znajduje się również (zeskanowany) podpis dyrektora tego rejestru.

Niektóre organy gminne wydają już wyciągi cyfrowe.

-        Wyciągi wydawane przez centralny rejestr karny

Na dokumencie umieszcza się suchą pieczęć centralnego rejestru karnego, wraz z podpisem (zdeponowanym) urzędnika, który wystawił wyciąg.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Nic więcej niż wspomniano powyżej.

Ostatnia aktualizacja: 25/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Czechy

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Język czeski, język słowacki.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

 • akt urodzenia
 • akt małżeństwa
 • akt zgonu
 • akt zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego
 • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem czeskim można zawrzeć małżeństwo
 • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem czeskim można zawrzeć zarejestrowany związek partnerski
 • odpis zupełny z rejestru stanu cywilnego
 • zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu w rejestrze stanu cywilnego
 • zaświadczenie potwierdzające prawidłowość danych figurujących w zbiorze aktów lub w duplikacie rejestru stanu cywilnego prowadzonego do dnia 31 grudnia 1958 r.
 • decyzja dopuszczająca zmianę imienia lub nazwiska
 • zaświadczenie potwierdzające zawarcie małżeństwa
 • wypis z rejestru karnego dotyczący osób fizycznych
 • akt notarialny poświadczający pozostawanie osoby przy życiu
 • wyciąg z rejestru ludności zawierający dane dotyczące osoby fizycznej
 • zaświadczenie zawierające oświadczenie rodziców potwierdzające ojcostwo dziecka (narodzonego lub nienarodzonego)
 • zaświadczenie potwierdzające zawarcie małżeństwa (wydane przez ambasadę czeską lub konsulat czeski)
 • orzeczenia sądu dotyczące faktów wymienionych w art. 2 ust. 1 rozporządzenia, np.:

orzeczenie sądu o ustaleniu daty narodzin małoletniego

orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego

orzeczenie sądu o ustaleniu daty zgonu

orzeczenie sądu o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa przez małoletniego

orzeczenie sądu stwierdzające, że małoletni posiada zdolność do czynności prawnych

orzeczenie sądu o rozwodzie

orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa

orzeczenie sądu o ustaleniu macierzyństwa

orzeczenie sądu o przysposobieniu małoletniego lub orzeczenie sądu o przysposobieniu osoby pełnoletniej

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

 • akt urodzenia (urodzenie)
 • akt zgonu (zgon)
 • akt małżeństwa (małżeństwo)
 • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem czeskim można zawrzeć małżeństwo (zdolność do zawarcia małżeństwa)
 • akt zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego (zarejestrowany związek partnerski)
 • zaświadczenie stwierdzające zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego zgodnie z prawem (zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego)
 • wyciąg z rejestru karnego dotyczący osób fizycznych (brak wpisu do rejestru karnego dotyczącego danej osoby w państwie członkowskim jej obywatelstwa)
 • wyciąg z rejestru ludności zawierający dane dotyczące osoby fizycznej (miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu)

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

 • Tłumacze zgodnie z ustawą nr 36/1967 o biegłych i tłumaczach sądowych – wykaz tłumaczy jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

Link otworzy się w nowym okniehttp://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Czeskie ambasady i konsulaty – weryfikacja prawidłowości tłumaczeń zgodnie z § 18 ust. 3 lit. e) ustawy nr 150/2017 o służbie zagranicznej

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Poświadczenia kopii dokumentu za zgodność z oryginałem (poświadczenia autentyczności) dokonują:

 • organy regionalne
 • urzędy gminne w gminach o rozszerzonych uprawnieniach
 • urzędy miejskie, urzędy dzielnicy lub urzędy dzielnicy w terytorialnie wydzielonych gminach miast statutarnych oraz urzędy dzielnicy miasta stołecznego Pragi wykaz takich organów został zamieszczony w przepisach wykonawczych (wykaz organów upoważnionych do poświadczania autentyczności i legalizacji dokumentów na szczeblu gminy został ustanowiony w załączniku 1 do dekretu wykonawczego nr 36/2006 w sprawie poświadczania kopii za zgodność z oryginałem i poświadczania autentyczności podpisu, z późniejszymi zmianami)
 • terenowe organy administracji wojskowej
 • organ świadczący powszechne usługi pocztowe (Poczta Czeska)
 • Czeska Izba Handlowa
 • notariusze
 • czeskie ambasady (konsulaty)

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Tłumaczenia poświadczone

1. Tłumaczenia poświadczone wykonywane przez tłumaczy sądowych

Tłumacze sądowi wskazują na pierwszej stronie wykonanego tłumaczenia pisemnego język, z którego dokonano tłumaczenia, zamieszczają formułę poświadczającą na ostatniej stronie tłumaczenia oraz opatrują tłumaczenie swoją pieczęcią tłumacza sądowego. Tłumaczony dokument lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem muszą być trwale zszyte z tłumaczeniem. Formułę poświadczającą można wpisać odręcznie, wydrukować lub odcisnąć w postaci pieczęci.

Formuła poświadczająca musi zawierać następujące elementy:

 • informacje dotyczące nabycia uprawnień tłumacza sądowego (informacje dotyczące orzeczenia sądu o nadaniu uprawnień tłumacza sądowego – miejsce i data wydania orzeczenia, numer referencyjny, informacje dotyczące języka, którego dotyczą uprawnienia);
 • potwierdzenie, że wykonane tłumaczenie wiernie oddaje treść załączonego dokumentu;
 • informacje o poprawkach wprowadzonych w tłumaczeniu;
 • numer porządkowy, pod którym wykonane tłumaczenie zostało wpisane do repertorium tłumacza sądowego;
 • informacje o miejscu i dacie wystawienia zaświadczenia potwierdzającego nabycie uprawnień tłumacza sądowego;
 • imię i nazwisko, podpis oraz pieczęć tłumacza sądowego.

Powyższe obowiązkowe informacje można uzupełnić o adres miejsca zamieszkania tłumacza sądowego i jego inne dane kontaktowe, np. numer telefonu, adres e-mail, identyfikator skrzynki danych oraz numer rejestracji nadany przez Izbę Tłumaczy Sądowych Republiki Czeskiej. Zaleca się również zamieszczenie informacji o liczbie stron przeliczeniowych wykonanego tłumaczenia.

Formułę poświadczającą zawsze sporządza się w języku docelowym.

2. Poświadczanie prawidłowości tłumaczenia dokumentu urzędowego przez ambasadę czeską lub konsulat czeski

Poświadczenie prawidłowości wykonanego tłumaczenia musi zawierać następujące informacje:

 • nazwę ambasady lub konsulatu;
 • numer porządkowy, pod którym dane poświadczenie zostało wpisane do repertorium;
 • język, w którym sporządzono tłumaczony dokument;
 • język, na który dany dokument został przetłumaczony;
 • informację o tym, czy tłumaczenie zostało zlecone przez ambasadę, czy też zostało przedłożone przez wnioskodawcę;
 • informację o tym, czy tłumaczenie jest pełne czy częściowe;
 • imię (imiona), nazwisko i podpis osoby poświadczającej prawidłowość tłumaczenia dokumentu;
 • pieczęć urzędową oraz
 • informacje o miejscu i dacie poświadczenia prawidłowości tłumaczenia.

Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Poświadczenie za zgodność z oryginałem (poświadczenie autentyczności) musi zawierać klauzulę poświadczającą i pieczęć urzędową umieszczone na oryginale lub na oddzielnej karcie trwale zespojonej z oryginałem. Poświadczenie autentyczności musi zawierać następujące informacje:

 • nazwę organu;
 • numer porządkowy, pod którym dane poświadczenie zostało wpisane do repertorium;
 • informację o tym, czy kopia poświadczana za zgodność z oryginałem jest identyczna z dokumentem, na podstawie którego ją wykonano, oraz czy dokument ten jest oryginałem, kopią już poświadczoną za zgodność z oryginałem, dokumentem powstałym w rezultacie konwersji poświadczonego dokumentu, odpisem z akt bądź odpisem wyroku lub sentencji wyroku wydanego zgodnie z przepisami szczególnymi;
 • liczbę stron, z których składa się dokument;
 • informację o tym, czy kopia poświadczana za zgodność z oryginałem jest pełnym czy skróconym duplikatem lub pełnym czy skróconym odpisem;
 • informację o tym, czy dokument, na podstawie którego utworzono kopię poświadczaną za zgodność z oryginałem, zawiera widoczne zabezpieczenie stanowiące część istotnej z prawnego punktu widzenia treści tego dokumentu (np. hologram);
 • informację o dniu, w którym dokonano poświadczenia za zgodność z oryginałem;
 • imię (imiona), nazwisko i podpis osoby poświadczającej zgodność z oryginałem (tj. urzędnik, burmistrz lub zastępca burmistrza, pracownik terenowego organu administracji wojskowej, pracownik organu świadczącego powszechne usługi pocztowe lub Czeska Izba Handlowa).

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Poświadczenie za zgodność z oryginałem umieszcza się w postaci klauzuli poświadczającej na każdej kartce poświadczanego dokumentu lub w postaci naklejki na trwale zszytych kartkach poświadczanego dokumentu. Naklejkę opatruje się pieczęcią urzędową z obydwu stron, tak aby pieczęć częściowo odcisnęła się na poświadczanym dokumencie.

Jeżeli na dokumencie poświadczanym za zgodność z oryginałem nie ma wystarczająco dużo miejsca na klauzulę poświadczającą, sporządza się ją na oddzielnej karcie trwale zespojonej z dokumentem poświadczanym za zgodność z oryginałem, a w miejscu zespojenia umieszcza się naklejkę (zob. powyżej).

Jeżeli dokument poświadczany za zgodność z oryginałem składa się z jednej kartki lub kilku kartek papieru, z których każda jest zapisana wyłącznie z jednej strony, puste strony przekreśla się linią biegnącą od lewego górnego rogu strony do prawego dolnego rogu strony, a poświadczenie za zgodność z oryginałem umieszcza się na stronie poświadczanej za zgodność z oryginałem.

Jeżeli w tekście dokumentu poświadczanego za zgodność z oryginałem lub między klauzulą poświadczającą a tekstem dokumentu poświadczanego za zgodność z oryginałem występuje puste miejsce, osoba poświadczająca dokument za zgodność z oryginałem musi przekreślić takie puste miejsce linią biegnącą od lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu.

Wzór klauzuli poświadczającej zgodność dokumentu z oryginałem ustanowiono w załączniku 2 do dekretu wykonawczego nr 36/2006 w sprawie poświadczania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem i poświadczania autentyczności podpisów, z późniejszymi zmianami.

Klauzulę poświadczającą umieszcza się na dokumencie poświadczanym za zgodność z oryginałem w następujący sposób:

 • w postaci odcisku pieczęci i powyższych informacji wpisanych odręcznie lub
 • w postaci wydruku zawierającego powyższe informacje sporządzonego z wykorzystaniem technologii informatycznej; wydruku dokonuje się na samoprzylepnej etykiecie, na dokumencie lub na osobnej kartce papieru. Etykietę umieszcza się na poświadczanym dokumencie i opatruje pieczęcią urzędową, tak aby pieczęć częściowo odcisnęła się na etykiecie. Wydruk klauzuli poświadczającej na oddzielnej karcie trwale zespaja się z poświadczanym dokumentem.
Ostatnia aktualizacja: 14/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Dania

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Co do zasady władze duńskie mają obowiązek przyjmowania dokumentów urzędowych wyłącznie w języku duńskim i mogą wymagać przetłumaczenia dokumentów, jeśli nie są one sporządzone w tym języku.

Na mocy nordyckiej konwencji językowej mogą być jednak przyjmowane niektóre dokumenty w językach fińskim, islandzkim, norweskim i szwedzkim. Dotyczy to w szczególności zaświadczeń o zmianie nazwiska, zgody na używanie nazwiska, zatwierdzenia nazwiska, aktów małżeństwa, świadectw związku partnerskiego, aktów stanu cywilnego, decyzji o rozwodzie, postanowień o separacji oraz orzeczeń o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa, a także orzeczeń stwierdzających, że związek małżeński lub zarejestrowany związek partnerski uznaje się za nieistniejące. Ponadto dokumenty odnoszące się do rozpatrywania spraw dotyczących nazwiska mogą być przyjmowane w języku niemieckim lub angielskim.

Dokumenty potwierdzające brak wpisu w rejestrze karnym mogą być również przyjmowane w języku angielskim.

W szczególnych przypadkach organ może jednak dopuścić dokumenty w innych językach, ale nie jest zobowiązany do uznawania jakichkolwiek innych języków niż te wymienione powyżej.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Władze duńskie określiły, że dokumentami objętymi zakresem rozporządzenia są następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym
 • potwierdzenie miejsca zamieszkania
 • odpis indywidualnego wpisu danej osoby do Centralnego Rejestru Ludności (personattest)
 • akt urodzenia i chrztu (fødsels- og dåbsattest)
 • akt małżeństwa
 • zaświadczenie o pobłogosławieniu małżeństwa
 • świadectwo chrztu (dåbsattest)
 • świadectwo urodzenia (fødselsattest) (już nie wydawane, ale nadal ważne)
 • świadectwo urodzenia i nazwiska (fødsels- og navneattest) (już nie wydawane, ale nadal ważne)
 • świadectwo nazwiska (navneattest) (już nie wydawane, ale nadal ważne)
 • akt zgonu i świadectwo pochowania (wydawane tylko w niektórych przypadkach, gdy wymagane jest zaświadczenie dotyczące obywatela, który zmarł przed 1 kwietnia 1968 r., tj. przed dniem, w którym utworzono Centralny Rejestr Ludności)
 • zaświadczenie o zmianie nazwiska
 • zezwolenie na używanie nazwiska
 • zatwierdzenie nazwiska
 • zaświadczenie o związku partnerskim
 • akty stanu cywilnego
 • decyzja o rozwodzie
 • postanowienie o separacji
 • orzeczenie
  • o rozwodzie
  • o separacji
  • o unieważnieniu małżeństwa
  • stwierdzające, że małżeństwo uznaje się za nieistniejące
  • stwierdzające, że zarejestrowany związek partnerski uznaje się za nieistniejący

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Poniżej znajduje się wykaz duńskich dokumentów, do których może być dołączony załącznik językowy jako stosowna pomoc tłumaczeniowa:

 • zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym
 • potwierdzenie miejsca zamieszkania
 • odpis indywidualnego wpisu danej osoby do Centralnego Rejestru Ludności (personattest)
 • akt urodzenia i chrztu (fødsels- og dåbsattest)
 • akt małżeństwa
 • zaświadczenie o pobłogosławieniu małżeństwa
 • świadectwo chrztu (dåbsattest)
 • zaświadczenie o związku partnerskim
 • akt stanu cywilnego

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

W Danii nie istnieje żaden dostępny publicznie wykaz ani baza tłumaczy pisemnych lub ustnych.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Organ, który wydał zaświadczenie lub inny dokument, może w pewnych przypadkach wydać kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Ponadto kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem może w niektórych przypadkach wydać również organ, który przejął obowiązki organu wydającego.

Notariusz w sądzie duńskim również może wydać poświadczoną kopię zaświadczenia lub innego dokumentu.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

W kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wskazuje się zazwyczaj, który organ potwierdził kopię, w formie pieczęci z gminy albo poświadczenia notarialnego.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

W niektórych przypadkach kopia poświadczona za zgodność z oryginałem będzie opatrzona pieczęcią „KOPI”.

Ostatnia aktualizacja: 28/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Niemcy

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Niemiecki

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Zakres stosowania

Dokument urzędowy

Urodzenie

 • akt urodzenia
 • poświadczony wydruk z rejestru urodzenia

Pozostawanie osoby przy życiu

 • skrócone zaświadczenie o zameldowaniu
 • rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu

Zgon

 • akt zgonu
 • poświadczony wydruk z rejestru zgonów

Imię i nazwisko

 • akt urodzenia
 • akt małżeństwa
 • zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego

Małżeństwo

Zdolność do zawarcia małżeństwa

Stan cywilny

 • akt małżeństwa
 • poświadczony wydruk z rejestru małżeństw
 • zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa
 • skrócone zaświadczenie o zameldowaniu
 • rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu

Rozwód

Nieważność małżeństwa

 • akt małżeństwa
 • poświadczony wydruk z rejestru małżeństw

Zarejestrowany związek partnerski

zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego

 • zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego
 • poświadczony wydruk z rejestru związków partnerskich
 • zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego

Rozwiązanie zarejestrowanego związku partnerskiego

 • zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego
 • poświadczony wydruk z rejestru związków partnerskich

Pochodzenie dziecka

 • poświadczony wydruk z rejestru urodzenia

Miejsce zamieszkania

Miejsce pobytu

 • skrócone zaświadczenie o zameldowaniu

Obywatelstwo

 • akt nadania obywatelstwa
 • dokument otrzymania niemieckiego obywatelstwa w drodze oświadczenia
 • dokument stwierdzający zwolnienie z obywatelstwa (Entlassungsurkunde)
 • dokument potwierdzający zrzeczenie się obywatelstwa (Verzichtsurkunde)
 • pozwolenie na zatrzymanie niemieckiego obywatelstwa
 • dokument potwierdzający posiadane obywatelstwo (Staatsangehörigkeitsausweis)
 • dokument stwierdzający niemiecki status prawny

Przysposobienie

 • orzeczenie sądu

Brak wpisu do rejestru karnego

 • zaświadczenie o niekaralności

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Dokument urzędowy

Formularz do celów tłumaczenia pomocniczego

Akt urodzenia

Załącznik I – Urodzenie

Skrócone zaświadczenie o zameldowaniu

Załącznik II – Pozostawanie osoby przy życiu

Akt zgonu

Załącznik III – Zgon

Akt małżeństwa

Załącznik IV – Małżeństwo

Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

Załącznik V – Zdolność do zawarcia związku małżeńskiego

Rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu

Załącznik VI – Stan cywilny

Zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego

Załącznik VII – Zarejestrowany związek partnerski

Zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego

Załącznik VIII – Zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego

Rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu

Załącznik IX – Status zarejestrowanego związku partnerskiego

Skrócone zaświadczenie o zameldowaniu

Załącznik X - Miejsce zamieszkania / zwykłego pobytu

Brak wpisu do rejestru karnego

Załącznik XI – Brak wpisu w rejestrze karnym

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justiz-dolmetscher.de/ dostępny jest ogólnonarodowy wykaz tłumaczy ustnych i pisemnych (prowadzony przez kraj związkowy Hesja), który ma szczegółową funkcję wyszukiwania (np. można wyszukiwać dane, wpisując kraj związkowy, sąd lub język). Do wykazu wprowadza się wyłącznie dane tłumaczy ustnych i pisemnych urzędowo mianowanych i przysięgłych. Pod tym adresem można również znaleźć właściwe organy.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

W Republice Federalnej Niemiec do wydawania poświadczonych kopii uprawnione są wszystkie urzędy/organy, które sporządzają dokumenty urzędowe (np. urzędy stanu cywilnego, urzędy ds. zameldowania, sądy), oraz notariusze.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Poświadczone kopie są opatrzone adnotacją stwierdzającą zgodność z oryginałem (np. w przypadku dokumentów sądowych i notarialnych), pieczęcią lub stemplem urzędu/organu wydającego i podpisem osoby poświadczającej [§ 42 ust. 1 ustawy o nadawaniu dokumentom charakteru urzędowego (Beurkundungsgesetz)]. Tłumaczenia uwierzytelnione opatrzone są stemplem/pieczęcią i podpisem tłumacza.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Poświadczone kopie są opatrzone adnotacją stwierdzającą zgodność z oryginałem (np. w przypadku dokumentów sądowych i notarialnych), pieczęcią lub stemplem urzędu/organu wydającego i podpisem osoby poświadczającej [§ 42 ust. 1 ustawy o nadawaniu dokumentom charakteru urzędowego (Beurkundungsgesetz)]. Tłumaczenia uwierzytelnione opatrzone są stemplem/pieczęcią i podpisem tłumacza.

Ostatnia aktualizacja: 17/06/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Francja

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Język francuski.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Niewyczerpujący wykaz dokumentów urzędowych:

a) urodzenie:

– akt urodzenia;

– tymczasowy akt urodzenia wydany wskutek odkrycia noworodka lub dziecka pod opieką państwa, które zgodnie z dostępną wiedzą nie ma aktu urodzenia lub które przyszło na świat w drodze porodu anonimowego;

– orzeczenie stwierdzające narodziny dziecka;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia;

– akt potwierdzający fakty powszechnie znane (acte de notoriété) mający na celu zastąpienie odpisu zupełnego aktu urodzenia w ramach przygotowań do zawarcia małżeństwa, w przypadku gdy jego uzyskanie jest niemożliwe, wydany przez notariusza bądź organ dyplomatyczny lub konsularny; akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisów aktów stanu cywilnego, których oryginały uległy zniszczeniu lub zostały utracone wskutek zdarzenia losowego lub działań wojennych;

– poświadczenie urodzenia wydane przez Francuski Urząd Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (OFPRA);

– zaświadczenie o pochodzeniu wydane przez prefekta w celu zastąpienia aktu urodzenia w przypadku niesporządzenia tymczasowego aktu urodzenia i w przypadku porodu anonimowego;

– orzeczenie prezesa sądu wielkiej instancji o sprostowaniu aktu urodzenia;

b) pozostawanie osoby przy życiu:

– poświadczenie pozostawania przy życiu;

c) zgon:

– akt zgonu;

– transkrypcja aktu zgonu w miejscu zamieszkania zmarłego;

– akt martwego urodzenia;

– akt urodzenia;

– transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia;

– orzeczenie o uznaniu za zmarłego;

– orzeczenie o uznaniu za zaginionego;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia lub zgonu;

akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisów aktów stanu cywilnego, których oryginały uległy zniszczeniu lub zostały utracone wskutek zdarzenia losowego lub działań wojennych;

– orzeczenie prezesa sądu wielkiej instancji o sprostowaniu aktu zgonu;

– wzmianka „zmarły na wysiedleniu”;

– wzmianka „ofiara terroryzmu”;

– wzmianka „poległy za Francję”;

– wzmianka „poległy w służbie Narodowi”;

– poświadczenie zgonu wydane przez Francuski Urząd Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (OFPRA);

d) imię i nazwisko:

– akt urodzenia;

– transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia;

– orzeczenie o przysposobieniu rozstrzygające o nazwisku przysposobionego;

– transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu niepełnym;

– orzeczenie o rozwiązaniu przysposobienia niepełnego;

akt zgłoszenia nazwiska przez oboje rodziców zatwierdzony przez urzędnika stanu cywilnego;

– oświadczenie o niewyrażeniu zgody na nazwisko złożone urzędnikowi stanu cywilnego;

– oświadczenie o zmianie nazwiska złożone urzędnikowi stanu cywilnego;

– dekret w sprawie zmiany nazwiska;

– decyzja urzędnika stanu cywilnego o zmianie nazwiska w celu dostosowania go do zagranicznego aktu stanu cywilnego;

– orzeczenie rozstrzygające o nazwisku po zmianie ustaleń dotyczących pochodzenia dziecka;

e) małżeństwo, w tym zdolność do zawarcia małżeństwa oraz stan cywilny:

– akt małżeństwa;

– akt urodzenia;

– akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisów aktów stanu cywilnego, których oryginały uległy zniszczeniu lub zostały utracone wskutek zdarzenia losowego lub działań wojennych;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia lub małżeństwa;

– transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia;

– zaświadczenie o zawarciu małżeństwa cywilnego;

– zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa wydane przez organ dyplomatyczny lub konsularny;

orzeczenia, o których mowa w lit. f), z wyjątkiem wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa;

– notarialne poświadczenie zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej;

– orzeczenie prezesa sądu wielkiej instancji o sprostowaniu aktu małżeństwa;

– poświadczenie zawarcia małżeństwa wydane przez Francuski Urząd Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (OFPRA);

f) rozwód, separacja prawna oraz unieważnienie małżeństwa:

– dokument potwierdzający złożenie ugody rozwodowej w sprawie rozwodu na zgodny wniosek małżonków, której oryginał złożono u notariusza (déposé au rang des minutes d’un notaire);

– poświadczenie złożenia ugody rozwodowej w sprawie rozwodu na zgodny wniosek małżonków;

– wyrok orzekający rozwód;

– wyrok orzekający separację;

– wyrok orzekający unieważnienie małżeństwa;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia lub małżeństwa;

g) zarejestrowany związek partnerski, w tym zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i status związany z zarejestrowanym związkiem partnerskim:

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia;

umowa cywilnego paktu solidarności (PACS) zatwierdzona przez urzędnika stanu cywilnego lub urzędnika dyplomatycznego i konsularnego (uprzednio przez sekretarza sądu instancji);

– umowa cywilnego paktu solidarności zawarta w formie dokumentu urzędowego;

– potwierdzenie zarejestrowania zawarcia/zmiany/rozwiązania cywilnego paktu solidarności wydane przez notariusza, urzędnika stanu cywilnego lub, do dnia 31 października 2017 r., sekretarza sądu instancji;

– zaświadczenie o niezawarciu cywilnego paktu solidarności wydane przez Centralny Urząd Stanu Cywilnego (SCEC);

– akt urodzenia;

– transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia;

– akt zgonu;

h) rozwiązanie związku partnerskiego, separacja prawna lub unieważnienie zarejestrowanego związku partnerskiego:

– akt urodzenia, w którym zawarta jest informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu cywilnego paktu solidarności;

– potwierdzenie zarejestrowania rozwiązania cywilnego paktu solidarności wydane przez notariusza, urzędnika stanu cywilnego lub, do dnia 31 października 2017 r., sekretarza sądu instancji;

– wyrok orzekający separację;

– wyrok orzekający unieważnienie cywilnego paktu solidarności;

– zaświadczenie o niezawarciu cywilnego paktu solidarności wydane przez Centralny Urząd Stanu Cywilnego (SCEC);

i) pochodzenie dziecka:

– akt uznania dziecka sporządzony w obecności urzędnika stanu cywilnego;

– akt uznania dziecka sporządzony w formie dokumentu urzędowego;

– akt potwierdzający fakty powszechnie znane dotyczące posiadania stanu, wydany przez sąd instancji właściwy dla miejsca urodzenia lub zamieszkania;

– orzeczenie zastępujące akt stanu cywilnego;

– orzeczenie sądu wielkiej instancji o ustaleniu pochodzenia dziecka lub unieważnieniu wcześniejszych ustaleń dotyczących pochodzenia dziecka;

j) przysposobienie:

– transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia;

– orzeczenie o przysposobieniu;

transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu niepełnym;

– orzeczenie o rozwiązaniu przysposobienia niepełnego;

– orzeczenie o objęciu sieroty wojennej szczególną opieką państwa (adoption par la Nation);

k) miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu:

– poświadczenie miejsca pobytu (w odniesieniu do obywateli francuskich przebywających za granicą);

– poświadczenie zmiany miejsca pobytu (w odniesieniu do obywateli francuskich przebywających za granicą);

l) obywatelstwo lub przynależność państwowa:

– zaświadczenie o obywatelstwie francuskim;

– odpis uwierzytelniony dekretu w sprawie naturalizacji lub przywrócenia obywatelstwa francuskiego wydanego przez organ administracyjny;

– oświadczenie o obywatelstwie francuskim opatrzone wzmianką potwierdzającą jego rejestrację złożone albo starszemu sekretarzowi sądowemu (directeur des services de greffe judiciaires) przy sądzie instancji w przypadku oświadczeń złożonych we Francji, albo organowi administracji, albo konsulowi francuskiemu w przypadku oświadczeń złożonych za granicą i zarejestrowane albo przez starszego sekretarza sądowego przy sądzie instancji w przypadku oświadczeń złożonych we Francji, albo przez Ministerstwo Sprawiedliwości w przypadku oświadczeń złożonych za granicą, albo przez ministerstwo właściwe do spraw naturalizacji w przypadku oświadczeń złożonych ze względu na zawarcie małżeństwa z obywatelem francuskim;

– uwierzytelniony odpis orzeczenia sądu wraz z zaświadczeniem o jego prawomocności;

– akt urodzenia opatrzony na marginesie jedną z wyżej wymienionych wzmianek;

m) brak wpisu do rejestru karnego, pod warunkiem że dokumenty dotyczące tego faktu są wydawane obywatelowi Unii przez organy państwa członkowskiego, którego jest obywatelem:

– zaświadczenie o niekaralności (brak wpisów w biuletynie nr 3 rejestru karnego).

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Formularze dotyczące urodzenia (1)

– akt urodzenia;

– tymczasowy akt urodzenia wydany wskutek odkrycia noworodka lub dziecka pod opieką państwa, które zgodnie z dostępną wiedzą nie ma aktu urodzenia lub które przyszło na świat w drodze porodu anonimowego;

– orzeczenie stwierdzające narodziny dziecka;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia;

– akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisu zupełnego aktu urodzenia w ramach przygotowań do zawarcia małżeństwa, w przypadku gdy jego uzyskanie jest niemożliwe, wydany przez notariusza lub organ dyplomatyczny lub konsularny;

akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisów aktów stanu cywilnego, których oryginały uległy zniszczeniu lub zostały utracone wskutek zdarzenia losowego lub działań wojennych;

– poświadczenie zastępujące akt urodzenia wydane przez Francuski Urząd Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (OFPRA);

– zaświadczenie o pochodzeniu wydane przez prefekta w celu zastąpienia aktu urodzenia w przypadku niesporządzenia tymczasowego aktu urodzenia i w przypadku porodu anonimowego;

– orzeczenie prezesa sądu wielkiej instancji o sprostowaniu aktu urodzenia.

Formularze dotyczące pozostawania przy życiu (2)

– poświadczenie pozostawania przy życiu (w odniesieniu do obywatela francuskiego przebywającego za granicą).

Formularze dotyczące zgonu (3)

– akt zgonu;

– transkrypcja aktu zgonu w miejscu zamieszkania zmarłego;

– akt martwego urodzenia;

– akt urodzenia;

– transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia;

– orzeczenie o uznaniu za zmarłego;

– orzeczenie o uznaniu za zaginionego;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia lub zgonu;

akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisów aktów stanu cywilnego, których oryginały uległy zniszczeniu lub zostały utracone wskutek zdarzenia losowego lub działań wojennych;

– orzeczenie prezesa sądu wielkiej instancji o sprostowaniu aktu zgonu;

– wzmianka „zmarły na wysiedleniu”;

– wzmianka „ofiara terroryzmu”;

– wzmianka „poległy za Francję”;

– wzmianka „poległy w służbie Narodowi”;

– poświadczenie zastępujące akt zgonu wydane przez Francuski Urząd Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (OFPRA).

Formularze dotyczące małżeństwa (4)

– akt urodzenia;

– akt małżeństwa;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia lub małżeństwa;

transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia;

– zaświadczenie o zawarciu małżeństwa cywilnego;

wyrok orzekający rozwód lub separację;

– notarialne poświadczenie zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej;

akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisów aktów stanu cywilnego, których oryginały uległy zniszczeniu lub zostały utracone wskutek zdarzenia losowego lub działań wojennych;

– orzeczenie prezesa sądu wielkiej instancji o sprostowaniu aktu małżeństwa;

– poświadczenie zastępujące akt małżeństwa wydane przez Francuski Urząd Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (OFPRA).

Formularze dotyczące zdolności do zawarcia małżeństwa (5)

– zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa wydane przez organ dyplomatyczny lub konsularny.

Formularze dotyczące stanu cywilnego (6)

– akt małżeństwa;

– akt urodzenia;

– tymczasowy akt urodzenia wydany wskutek odkrycia noworodka lub dziecka pod opieką państwa, które zgodnie z dostępną wiedzą nie ma aktu urodzenia lub które przyszło na świat w drodze porodu anonimowego;

– orzeczenie stwierdzające narodziny dziecka;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia lub małżeństwa;

– akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisu zupełnego aktu urodzenia w ramach przygotowań do zawarcia małżeństwa, w przypadku gdy jego uzyskanie jest niemożliwe, wydany przez notariusza lub organ dyplomatyczny lub konsularny;

akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisów aktów stanu cywilnego, których oryginały uległy zniszczeniu lub zostały utracone wskutek zdarzenia losowego lub działań wojennych;

– poświadczenie zastępujące akt urodzenia wydane przez Francuski Urząd Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (OFPRA);

– orzeczenie prezesa sądu wielkiej instancji o sprostowaniu aktu urodzenia;

– zaświadczenie o stanie wolnym wydane przez organ dyplomatyczny lub konsularny.

Formularze dotyczące zarejestrowanego związku partnerskiego (7)

– akt urodzenia;

transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia;

– akt zgonu;

– transkrypcja aktu zgonu w miejscu zamieszkania zmarłego;

umowa cywilnego paktu solidarności (PACS) zatwierdzona przez urzędnika stanu cywilnego lub urzędnika dyplomatycznego i konsularnego (uprzednio przez sekretarza sądu instancji);

– umowa cywilnego paktu solidarności zawarta w formie dokumentu urzędowego;

– potwierdzenie zarejestrowania zawarcia/zmiany/rozwiązania cywilnego paktu solidarności wydane przez urzędnika stanu cywilnego (uprzednio przez sekretarza sądu instancji) lub notariusza;

– zaświadczenie o niezawarciu cywilnego paktu solidarności wydane przez Centralny Urząd Stanu Cywilnego (SCEC).

Formularze dotyczące zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego (8)

– akt urodzenia (w którym nie widnieje żadna wzmianka o zawarciu cywilnego paktu solidarności – zob. pkt 5.2 formularza).

Formularze dotyczące statusu zarejestrowanego związku partnerskiego (9)

– akt urodzenia (z wyjątkiem cudzoziemców urodzonych za granicą);

transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia (z wyjątkiem cudzoziemców urodzonych za granicą);

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia (z wyjątkiem cudzoziemców urodzonych za granicą);

– akt zgonu;

– transkrypcja aktu zgonu w miejscu zamieszkania zmarłego;

– zaświadczenie o niezawarciu cywilnego paktu solidarności wydane przez Centralny Urząd Stanu Cywilnego (SCEC) (dla cudzoziemców urodzonych za granicą).

Formularze dotyczące MIEJSCA ZAMIESZKANIA lub MIEJSCA POBYTU (10)

– poświadczenie miejsca pobytu (w odniesieniu do obywateli francuskich przebywających za granicą);

– poświadczenie zmiany miejsca pobytu (w odniesieniu do obywateli francuskich przebywających za granicą).

Formularze dotyczące wpisu do rejestru karnego (11)

– zaświadczenie o niekaralności (brak wpisów w biuletynie nr 3 rejestru karnego).

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Tłumacze przysięgli są obowiązkowo biegłymi sądowymi – wykazy biegłych zawierające rubrykę dotyczącą tłumaczy przysięgłych znajdują się na stronie internetowej Sądu Kasacyjnego:

Link otworzy się w nowym okniehttps://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Aktualizowane corocznie wykazy tłumaczy będących biegłymi sądowymi są dostępne na następujących stronach internetowych:

 • wykaz Link otworzy się w nowym okniebiegłych zatwierdzonych przez Sąd Kasacyjny;
 • Link otworzy się w nowym okniewykazy biegłych sądowych sporządzone w odniesieniu do każdego z 36 sądów apelacyjnych, obejmujące w szczególności biegłych figurujących w rubryce „tłumaczenie pisemne i ustne”. Listy biegłych sądowych sporządzane przez sądy apelacyjne są aktualizowane przez te sądy i przekazywane Sądowi Kasacyjnemu z różną częstotliwością. Niekiedy strony internetowe niektórych sądów apelacyjnych mogą zawierać bardziej aktualne wykazy biegłych sądowych.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Przede wszystkim należy przypomnieć, że niektóre odpisy lub odpisy uwierzytelnione mogą być wydawane wyłącznie przez organy administracyjne lub sądowe bądź przedstawicieli zawodów prawniczych. Dotyczy to odpisów pism sądowych lub dokumentów urzędowych, które mogą być wydawane wyłącznie przez sekretariaty sądów lub urzędników ministerialnych (officiers ministériels) (na przykład notariuszy, komorników sądowych i urzędników stanu cywilnego w przypadku aktów stanu cywilnego, których oryginał u nich zdeponowano).

Jeżeli chodzi o pozostałe dokumenty, w art. R113-10 kodeksu stosunków między obywatelami a administracją publiczną usunięto wymóg poświadczania za zgodność z oryginałem – na potrzeby postępowania administracyjnego – fotokopii dokumentów wydanych przez administrację publiczną, w odniesieniu do których przepisy nie dopuszczają już możliwości stosowania niepoświadczonych fotokopii. Ten sam przepis przewiduje jednak, że – na wniosek strony – administracja publiczna ma w dalszym ciągu obowiązek poświadczania za zgodność z oryginałem kopii, o których wydanie wniosły organy zagraniczne. Nie funkcjonuje żaden wykaz organów faktycznie odpowiedzialnych za wydawanie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Art. R. 2122-8 ogólnego kodeksu samorządu terytorialnego stanowi jednak, że burmistrz (maire) i upoważnieni przez niego pracownicy samorządowi mogą dokonać poświadczenia podpisów figurujących na przedstawionych w tym celu pismach i dokumentach oraz zgodności z oryginałem tych pism i dokumentów.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Przepisy nie regulują wymogów formalnych, które powinny spełniać poświadczone tłumaczenia.

Niemniej poniższe elementy umożliwiają rozpoznanie poświadczonego tłumaczenia.

Po pierwsze, tłumaczenie takie wykonuje tłumacz wpisany na listę biegłych sądu apelacyjnego lub Sądu Kasacyjnego.

Po drugie, w praktyce poświadczone tłumaczenie co do zasady ma następujące cechy:

–          jest opatrzone wzmianką „poświadczam zgodność z oryginałem”;

–          każda ze stron jest ponumerowana i opatrzona parafą tłumacza;

–          na ostatniej stronie widnieje podpis, pieczęć oraz imię i nazwisko tłumacza przysięgłego będącego biegłym sądowym;

–          tłumaczenie opatrzone jest niepowtarzalnym numerem wpisu dokumentu do repertorium (numer ten nadaje tłumacz przysięgły, przy czym dotyczy on zarówno tekstu źródłowego, jak i tłumaczenia).

Żaden z tych czterech elementów nie jest jednak obowiązkowy.

Odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem są opatrzone pieczęcią poświadczającą zgodność oraz datą i podpisem organu poświadczającego.

Z kolei odpisy poświadczone lub uwierzytelnione pism sądowych lub dokumentów urzędowych mogą wydawać wyłącznie organy, u których zdeponowano oryginał aktu, którego odpis lub odpis uwierzytelniony mają zostać wydane. Wspomniane odpisy i odpisy uwierzytelnione są opatrzone datą i podpisem oraz, w stosownych przypadkach, pieczęcią organu, który wydał dokument.

Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego są opatrzone pieczęcią merostwa, organu dyplomatycznego lub konsularnego bądź Centralnego Urzędu Stanu Cywilnego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz datą i podpisem urzędnika stanu cywilnego, u którego zdeponowano oryginał aktu.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem są opatrzone pieczęcią poświadczającą zgodność oraz datą i podpisem organu poświadczającego.

Z kolei odpisy poświadczone lub uwierzytelnione pism sądowych lub dokumentów urzędowych mogą być wydawane wyłącznie przez organy, u których zdeponowano oryginał aktu, którego odpis lub odpis uwierzytelniony mają zostać wydane. Wspomniane odpisy i odpisy uwierzytelnione są opatrzone datą i podpisem oraz, w stosownych przypadkach, pieczęcią organu, który wydał dokument.

Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego są opatrzone pieczęcią merostwa, organu dyplomatycznego lub konsularnego bądź Centralnego Urzędu Stanu Cywilnego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz datą i podpisem urzędnika stanu cywilnego, u którego zdeponowano oryginał aktu.

Ostatnia aktualizacja: 23/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Chorwacja

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Republika Chorwacka przyjmuje dokumenty urzędowe wyłącznie w języku chorwackim, tzn. nie przyjmuje dokumentów urzędowych w innych językach urzędowych UE.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Wykaz dokumentów urzędowych objętych zakresem rozporządzenia:

– akt urodzenia (rodni list) (załącznik I)

– akt zgonu (smrtni list) (załącznik III)

– akt małżeństwa (vjenčani list) (załącznik IV)

– zaświadczenie o stanie wolnym (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (załącznik VI)

– zaświadczenie o związku partnerskim (potvrda o životnom partnerstvu) (załącznik VII)

– zaświadczenie o zamieszkaniu lub miejscu pobytu stałego (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (załącznik X)

– zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (załącznik XI)

Uwaga: Dokumenty urzędowe, o których mowa w załącznikach I–VII, wydaje Ministerstwo Administracji (Ministarstvo uprave), te o których mowa w załączniku X, wydaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministarstvo unutarnjih poslova), natomiast dokumenty wymienione w załączniku XI wydaje Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministarstvo pravosuđa).

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Wykaz dokumentów urzędowych, do których można załączyć wielojęzyczne standardowe formularze jako tłumaczenie pomocnicze:

– akt urodzenia (załącznik I)

– akt zgonu (załącznik III)

– akt małżeństwa (załącznik IV)

– zaświadczenie o stanie wolnym (załącznik VI)

– zaświadczenie o związku partnerskim (załącznik VII)

– zaświadczenie o zamieszkaniu lub miejscu pobytu stałego (załącznik X)

– zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym (załącznik XI)

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Zgodnie z prawem chorwackim kwalifikacje do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych mają tłumacze przysięgli.

Łącze do aktualnego wykazu tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

Link otworzy się w nowym okniehttps://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Zgodnie z prawem chorwackim kopie dokumentów urzędowych poświadczone za zgodność z oryginałem może sporządzać notariusz (javni bilježnici). Spis wykwalifikowanych notariuszy (Imenik javnih bilježnika) prowadzi Rada Administracyjna (Upravni odbor) Chorwackiej Izby Notarialnej (Hrvatska javnobilježnička komora). Jest on dostępny na stronie internetowej izby – Link otworzy się w nowym okniehttp://www.hjk.hr/Uredi

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem można zidentyfikować wzrokowo, ponieważ każdy taki dokument opatrzony jest pieczęcią tłumacza przysięgłego lub notariusza, wskazującą wyraźnie, że jest to tłumaczenie lub kopia.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Cechą szczególną kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem jest pieczęć notariusza, który ją sporządził.

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Włochy

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Można używać następujących języków:

włoskiego (państwowy język urzędowy);

niemieckiego w regionie Trydent-Górna Adyga, który ma specjalny status (dekret prezydenta nr 670 z dnia 31 sierpnia 1972 r. i dekret prezydenta nr 574 z dnia 15 lipca 1988 r.);

francuskiego w regionie Dolina Aosty, który ma specjalny status (art. 38 ustawy konstytucyjnej nr 4 z dnia 26 lutego 1948 r.);

słoweńskiego w regionie Friuli-Wenecja Julijska, który ma specjalny status (art. 8 ustawy nr 38 z dnia 23 lutego 2001 r.).

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Dokumenty urzędowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, obejmują w szczególności następujące dokumenty dla ogółu ludności:

Zakres

Dokumenty urzędowe

Urodzenie

 • Zaświadczenie urodzenia (certificato di nascita)
 • Wyciąg z aktu urodzenia (estratto dell’atto di nascita)
 • Odpis zupełny aktu urodzenia (copia integrale atto di nascita)

Pozostawanie przy życiu

 • Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu (certificato di esistenza in vita)

Zgon

 • Zaświadczenie o zgonie (certificato di morte)
 • Wyciąg z aktu zgonu (estratto dell’atto di morte)
 • Odpis zupełny aktu zgonu (copia integrale atto di morte)

Imię i nazwisko

 • Zaświadczenie urodzenia
 • Wyciąg z aktu urodzenia
 • Odpis zupełny aktu urodzenia

Małżeństwo, w tym zdolność do zawarcia małżeństwa i stan cywilny

 • Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa (certificato di matrimonio)
 • Wyciąg z aktu małżeństwa (estratto dell’atto di matrimonio)
 • Odpis zupełny aktu małżeństwa (copia integrale atto di matrimonio)
 • Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa (certificato di capacità di contrarre matrimonio) lub zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym (certificato di stato civile)
 • Wyciąg z aktu urodzenia

Rozwód, separacja prawna lub unieważnienie małżeństwa

 • Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
 • Odpis zupełny umowy o separacji/rozwodzie (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • Wyciąg z aktu urodzenia

Zarejestrowany związek partnerski, w tym zdolność do zawarcia takiego związku oraz status związku partnerskiego

 • Zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego (certificato di unione civile)
 • Wyciąg z aktu związku partnerskiego (estratto di costituzione di unione civile)
 • Odpis zupełny aktu związku partnerskiego (copia integrale atto di costituzione di unione civile)
 • Zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku partnerskiego (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • Wyciąg z aktu urodzenia

Unieważnienie zarejestrowanego związku partnerskiego

 • Wyciąg z aktu związku partnerskiego
 • Wyciąg z aktu urodzenia

Pochodzenie dziecka

 • Wyciąg z aktu urodzenia z imionami i nazwiskami matki i ojca (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

Miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu

 • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania (certificato di residenza)

Obywatelstwo

 • Zaświadczenie o obywatelstwie (certificato di cittadinanza)
 • Wyciąg z aktu urodzenia

Przysposobienie

 • Wyciąg z aktu urodzenia

Brak wpisu do rejestru karnego

 • Zaświadczenie z rejestru karnego (certificato del casellario giudiziale)

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Dokumenty urzędowe

Wielojęzyczne standardowe formularze

Zaświadczenie urodzenia

Załącznik I – Urodzenie

Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu

Załącznik II – Pozostawanie przy życiu

Zaświadczenie o zgonie

Załącznik III – Zgon

Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa

Załącznik IV – Małżeństwo

Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

Załącznik V – Zdolność do zawarcia małżeństwa

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Załącznik VI – Stan cywilny

Zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego

Załącznik VII – Zarejestrowany związek partnerski

Zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku partnerskiego

Załącznik VIII – Zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego

Zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego

Załącznik IX – Status związany z zarejestrowanym związkiem partnerskim

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

Załącznik X – Miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu

Zaświadczenie z rejestru karnego

Załącznik XI – Brak wpisu do rejestru karnego

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

We Włoszech nie istnieje publiczny wykaz tłumaczy pisemnych i ustnych. Tłumacz może jednak zwrócić się z wnioskiem o wciągnięcie do wykazu prowadzonego przez sąd (jako doradca w sądzie).

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Zgodnie z art. 18 ust. 2 zdanie pierwsze dekretu prezydenta nr 445 z dnia 28 grudnia 2000 r. kopie może poświadczać:

urzędnik publiczny (pubblico ufficiale), który wydał zaświadczenie, u którego złożono oryginał lub któremu należy przedłożyć dokument;

notariusz (notaio);

sekretarz sądowy (cancelliere);

sekretarz gminy (segretario comunale) lub inny urzędnik wyznaczony przez burmistrza.

Zadania związane z rejestrem ludności i stanem cywilnym należą do obowiązków rządowych i wykonywane są przez burmistrzów, będących urzędnikami państwowymi, oraz przez wyznaczonych przez nich pracowników.

Urzędnicy państwowi wydają zaświadczenia oparte na rejestrze ludności (art. 33 dekretu prezydenta nr 223/1989) oraz wyciągi z aktów stanu cywilnego wpisanych do odpowiednich rejestrów (art. 106–108 dekretu prezydenta nr 396/2000).

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

W przypadku gdy dokumentowi towarzyszy tłumaczenie uwierzytelnione na język włoski, zgodność tłumaczenia z oryginałem w języku obcym poświadcza organ dyplomatyczny lub konsularny albo tłumacz przysięgły, który składa zaprzysiężone oświadczenie o zgodności tłumaczenia z oryginałem. Osoba reprezentująca dany organ lub tłumacz podaje swoje imię i nazwisko oraz dane osobowe i opatruje dokument swoim podpisem lub pieczęcią urzędu, do którego należy, i podpisem złożonym obok pieczęci. Składa również na dokumencie oświadczenie o odpowiedzialności w odniesieniu do wykonanego zadania.

Kopie poświadcza się, składając na jej końcu oświadczenie o zgodności z oryginałem. Dokonujący poświadczenia upoważniony urzędnik publiczny wskazuje również datę i miejsce wydania, liczbę stron, własne imię i nazwisko oraz status i opatruje kopię pełnym podpisem oraz pieczęcią urzędu. Jeżeli kopia zaświadczenia lub innego dokumentu obejmuje kilka kartek papieru, urzędnik publiczny opatruje podpisem na marginesie również każdą poprzednią kartkę.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Jak wspomniano wcześniej w odniesieniu do art. 24 ust. 1 lit. e), kopie dokumentów poświadcza się w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przez upoważnionego urzędnika publicznego, który poświadcza, że kopia jest w pełni zgodna z oryginałem.

Kopię poświadczoną w ten sposób uznaje się za autentyczną (autentica), jeżeli poświadczenie nadaje jej takie same skutki prawne, jakie ma oryginał dokumentu.

Ostatnia aktualizacja: 31/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Cypr

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Języki grecki i angielski.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Władze cypryjskie podają następujące przykładowe dokumenty:

Urodzenie: Akt urodzenia

Śmierć: Akt zgonu

Małżeństwo: Akt małżeństwa

Zdolność do zawarcia małżeństwa: Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

Zarejestrowany związek partnerski: Świadectwo zawarcia związku partnerskiego

Miejsce pobytu: Świadectwo stałego pobytu

Rozwiązanie zarejestrowanego związku partnerskiego: Świadectwo rejestracji wspólnej deklaracji rozwiązania związku partnerskiego

Brak wpisu do rejestru karnego Zaświadczenie o braku wpisu do rejestru karnego

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Akt urodzenia

Akt zgonu

Akt małżeństwa

Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

Świadectwo zawarcia związku partnerskiego

Świadectwo stałego pobytu

Zaświadczenie o braku wpisu do rejestru karnego

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Link otworzy się w nowym oknieRejestr tłumaczy przysięgłych przy Urzędzie Prasy i Informacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Departament Rejestru Cywilnego i Migracji

Akt urodzenia

Akt zgonu

Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

Świadectwo zawarcia związku partnerskiego

Świadectwo rejestracji wspólnej deklaracji rozwiązania związku partnerskiego

Okręgowe jednostki administracji (Επαρχιακές Διοικήσεις)

Akt urodzenia

Akt zgonu

Świadectwo stałego pobytu

Gminy

Akt małżeństwa

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Zgodnie z instrukcjami dla tłumaczy przysięgłych i opinii publicznej wydanymi przez Radę Tłumaczy Przysięgłych, organ odpowiedzialny za tłumaczenia urzędowe na terytorium Republiki Cypryjskiej, wszelkie dokumenty przedłożone tłumaczowi przysięgłemu do tłumaczenia muszą być oryginalne i należycie poświadczone. Tłumacz załącza kserokopię dokumentu przekazanego do tłumaczenia do przetłumaczonego tekstu, na którym widnieje podpis i pieczęć tłumacza.

Tłumacz przysięgły nie poświadcza autentyczności dokumentu przekazanego do tłumaczenia specjalną pieczęcią, ale przed przetłumaczeniem sprawdza dokument i jeśli uzna, że nie jest on oryginalny, nie podejmuje się tłumaczenia.

Tłumacz przysięgły poświadcza wyłącznie autentyczność własnego tłumaczenia, jeżeli zostanie poproszony o sporządzenie wiernej kopii oryginału tego tłumaczenia.

W przypadku tłumaczeń:

Prostokątna pieczęć elektroniczna z napisem „poprawne i dokładne tłumaczenie załączonego dokumentu”

Oryginalna pieczęć tłumacza przysięgłego, wydana mu przez Radę Tłumaczy Przysięgłych.

Oryginalny podpis tłumacza przysięgłego

Nazwisko tłumacza przysięgłego

Znaczek skarbowy (znaczek skarbowy o wartości 2 euro przykleja się nieco poza dolną częścią pieczęci; przybija się na nim pieczęć okrągłą, która go unieważnia).

W przypadku kopii tłumaczeń:

Oryginalna prostokątna pieczęć elektroniczna, na której widnieją słowa „wierna kopia przetłumaczonego dokumentu”

Oryginalna pieczęć tłumacza przysięgłego, wydana mu przez Radę Tłumaczy Przysięgłych.

Nazwisko i oryginalny podpis tłumacza przysięgłego

Znaczek skarbowy (znaczek skarbowy o wartości 2 euro przykleja się nieco poza dolną częścią pieczęci; przybija się na nim pieczęć okrągłą, która go unieważnia).

W przypadku poświadczonych dokumentów:

Pieczęcie (okrągłe) tłumacza przysięgłego mają kolor niebieski, a prostokątna pieczęć elektroniczna ma kolor czarny.

Znaczek skarbowy o wartości 2 euro przykleja się nieco poza dolną częścią pieczęci; przybija się na nim pieczęć okrągłą, która go unieważnia.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Pieczęcie (okrągłe) tłumacza przysięgłego mają kolor niebieski, a prostokątna pieczęć elektroniczna ma kolor czarny.

Znaczek skarbowy o wartości 2 euro przykleja się nieco poza dolną częścią pieczęci; przybija się na nim pieczęć okrągłą, która go unieważnia.

Ostatnia aktualizacja: 08/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Łotwa

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Język łotewski.

W niektórych przypadkach ściśle określonych w przepisach dopuszcza się możliwość sporządzenia dokumentu urzędowego w innym języku: na przykład ustawa o imigracji (Imigrācijas likums) stanowi, że dokumenty niezbędne do potwierdzenia otrzymanego zaproszenia lub przedłużenia zezwolenia na pobyt (np. zaświadczenie o niekaralności, odpisy dokumentów potwierdzających pokrewieństwo lub powinowactwo lub inne dokumenty wymagane zgodnie z ustawodawstwem łotewskim) można przedkładać w językach łotewskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Urodzenie: akt urodzenia (dzimšanas apliecība) lub wyciąg z rejestru urodzeń (izziņa no dzimšanas reģistra) wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego (Dzimtsarakstu departaments) Ministerstwa Sprawiedliwości; akt urodzenia lub wyciąg z rejestru urodzeń wydany przez urząd stanu cywilnego (Dzimtsarakstu nodaļa) przy organie samorządu terytorialnego; wyciąg z rejestru ludności (izziņa no Iedzīvotāju reģistra) wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); akt urodzenia (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Pozostawanie osoby przy życiu: zaświadczenie wydane przez notariusza (zvērināts notārs); zaświadczenie wydane przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Zgon: akt zgonu (miršanas apliecība) lub wyciąg z rejestru zgonów (izziņa no miršanas reģistra) wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; akt zgonu lub wyciąg z rejestru zgonów wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; akt zgonu (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Imię i nazwisko: decyzja o zmianie imienia lub nazwiska (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu) wydana przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; zaświadczenie wydane przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Małżeństwo, w tym zdolność do zawarcia małżeństwa: akt małżeństwa (laulības apliecība) lub wyciąg z rejestru małżeństw (izziņa no laulības reģistra) wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; akt małżeństwa lub wyciąg z rejestru małżeństw wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego; akt małżeństwa wydany przez duchownego jednego z wyznań wymienionych w kodeksie cywilnym (Civillikums); wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; akt małżeństwa (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Na Łotwie nie wydaje się zaświadczeń potwierdzających zdolność osoby do zawarcia małżeństwa. Zamiast takiego zaświadczenia zainteresowana osoba może wystąpić o informacje na temat jej stanu cywilnego.

Rozwód lub unieważnienie małżeństwa: akt notarialny (notariāls akts) poświadczający rozwód (laulības šķiršanas apliecība); orzeczenie sądu (tiesas nolēmums); wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; zaświadczenie wydane przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą; wyciąg z rejestru małżeństw potwierdzający rozwód, wydany przez Departament Rejestru Stany Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; wyciąg z rejestru małżeństw potwierdzający rozwód, wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego.

Pochodzenie dziecka: wyrok sądu; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Przysposobienie: orzeczenie sądu; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji.

Miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu: wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą; wyciąg z rejestru ludności wydany przez organ samorządu terytorialnego.

Obywatelstwo: wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Zaświadczenie o niekaralności: wyciąg z rejestru karnego (izziņa no sodu reģistra) wydany przez Centrum Informacyjne (Informācijas centrs) przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; zaświadczenie wydane przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Urodzenie: akt urodzenia lub wyciąg z rejestru urodzeń wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; akt urodzenia lub wyciąg z rejestru urodzeń wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; akt urodzenia (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Pozostawanie osoby przy życiu: zaświadczenie wydane przez notariusza; zaświadczenie wydane przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Zgon: akt zgonu lub wyciąg z rejestru zgonów wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; akt zgonu lub wyciąg z rejestru zgonów wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; akt zgonu (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Małżeństwo: akt małżeństwa lub wyciąg z rejestru małżeństw wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości; akt małżeństwa lub wyciąg z rejestru małżeństw wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego; akt małżeństwa wydany przez duchownego jednego z wyznań wymienionych w kodeksie cywilnym; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; akt małżeństwa (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Stan cywilny: wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu: wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą; wyciąg z rejestru ludności wydany przez organ samorządu terytorialnego.

Zaświadczenie o niekaralności: wyciąg z rejestru karnego wydany przez Centrum Informacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; zaświadczenie wydane przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Na Łotwie nie prowadzi się takich wykazów, ponieważ tłumaczenie może zostać poświadczone przez dowolną osobę fizyczną, która przyjmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne błędy w tłumaczeniu zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Kopie dokumentów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez notariuszy; z wyjątkiem sytuacji, w których zgodnie z prawem kopię musi poświadczyć za zgodność z oryginałem notariusz, jej prawidłowość może również poświadczyć zainteresowany organ (art. 6 Link otworzy się w nowym oknieustawy o mocy prawnej dokumentów).

Kopię dokumentu może również poświadczyć za zgodność z oryginałem osoba fizyczna, która sporządziła dany dokument. Osoba fizyczna może również poświadczyć kopię dokumentu za zgodność z oryginałem, jeżeli otrzymała ją od innej osoby fizycznej lub od organizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których prawo wymaga uzyskania zgody autora dokumentu.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Tłumacz poświadcza prawidłowość tłumaczenia na ostatniej stronie przetłumaczonego dokumentu, pod tekstem, w języku łotewskim. Tłumacz opatruje dokument zwrotem TULKOJUMS PAREIZS („wierne tłumaczenie”) zapisanym wersalikami, podaje swoje imię i nazwisko oraz indywidualny numer identyfikacyjny, zamieszcza swój podpis wraz z informacją o miejscu i dacie uwierzytelnienia tłumaczenia dokumentu (zob. Link otworzy się w nowym oknierozporządzenie Rady Ministrów nr 291 w sprawie procedur uwierzytelniania tłumaczeń dokumentów w języku urzędowym).

Podobne wymogi obowiązują w przypadku kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (zob. kolejny punkt).

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

W prawym górnym rogu pierwszej strony dokumentu należy zamieścić zwrot KOPIJA („kopia”) zapisany wersalikami. Poświadczenie za zgodność z oryginałem obejmuje zwrot KOPIJA PAREIZA („kopia zgodna z oryginałem”) zapisany wersalikami; pełny oficjalny tytuł stanowiska zajmowanego przez urzędnika poświadczającego kopię za zgodność z oryginałem (uwzględniając pełną nazwę organizacji oraz, w stosownych przypadkach, inne informacje pozwalające jednoznacznie zidentyfikować daną osobę), osobisty podpis urzędnika oraz imię i nazwisko urzędnika zapisane w czytelny sposób, a także datę poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem.

Ostatnia aktualizacja: 16/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Litwa

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Językiem urzędowym Republiki Litewskiej jest język litewski.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Art. 24 ust. 1 lit. b):

a) akt urodzenia (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis urodzenia do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

b) poświadczone notarialnie oświadczenie potwierdzające, że dana osoba pozostaje przy życiu i przebywa w określonym miejscu

zaświadczenie potwierdzające, że dana osoba pozostaje przy życiu i przebywa w określonym miejscu (wydane przez Zarząd Krajowej Kasy Ubezpieczeń Społecznych)

c) akt zgonu (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis zgonu do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

d) zaświadczenie potwierdzające zmianę imienia, nazwiska lub obywatelstwa (wydane między 4 grudnia 2005 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający zmianę lub uzupełnienie wpisu w rejestrze stanu cywilnego (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

e) małżeństwo:

akt małżeństwa (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis małżeństwa do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

zdolność do zawarcia małżeństwa:

zaświadczenie o braku przeszkód małżeńskich

zaświadczenie o stanie cywilnym wydane przez konsulat

zaświadczenie o stanie cywilnym

f) zaświadczenie o rozwodzie (wydane między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis rozwodu do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

wyrok sądu w przedmiocie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

nie wydaje się żadnego dokumentu na potwierdzenie separacji

g) –

h) –

i) akt urodzenia (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis urodzenia do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

poświadczony notarialnie wspólny wniosek ojca i matki dziecka o uznanie ojcostwa

wyrok sądu o ustaleniu macierzyństwa/ojcostwa

wyrok sądu o zaprzeczeniu ojcostwa/macierzyństwa

j) akt urodzenia (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis urodzenia do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

wyrok sądu o przysposobieniu

k) zaświadczenie o oficjalnie zgłoszonym miejscu zamieszkania

zaświadczenie dotyczące danych osobowych pochodzących z rejestru ludności

l) paszport / dowód tożsamości

akt urodzenia (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis urodzenia do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

postanowienia lub wyroki o nabyciu, utracie lub przywróceniu obywatelstwa

m) zaświadczenie zawierające informacje o danej osobie pochodzące z rejestru osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Art. 24 ust. 1 lit. c):

a) wyciąg potwierdzający wpis urodzenia do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

b) –

c) wyciąg potwierdzający wpis zgonu do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

d) –

e) wyciąg potwierdzający wpis małżeństwa do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

zaświadczenie o braku przeszkód małżeńskich

k) zaświadczenie o oficjalnie zgłoszonym miejscu zamieszkania

zaświadczenie dotyczące danych osobowych pochodzących z rejestru ludności

m) zaświadczenie zawierające informacje o danej osobie pochodzące z rejestru osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Na Litwie nie prowadzi się wykazu osób posiadających kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

– notariusze

– organy państwowe i gminne (w odniesieniu do kopii wydanych przez siebie dokumentów)

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Na Litwie nie wykonuje się tłumaczeń uwierzytelnionych. Nie ustanowiono również żadnych wymogów szczegółowych dotyczących tłumaczeń ani ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. W praktyce dokumenty są zazwyczaj tłumaczone przez biura tłumaczeń lub przez tłumaczy, dlatego też zamieszcza się na nich informację o tym, że zostały przetłumaczone przez określone biuro tłumaczeń lub przez określonego tłumacza. W konkretnych przypadkach tłumaczenie może zostać uwierzytelnione za pomocą podpisu tłumacza lub poprzez poświadczenie jego prawidłowości przez notariusza.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Jeżeli dokument został poświadczony przez organ państwowy lub gminny:

kopia dokumentu wydanego przez ten organ jest opatrzona znakiem poświadczenia zgodności zamieszczonym na jego ostatniej stronie, który zawiera sformułowanie „kopia poświadczona za zgodność z oryginałem” / „wyciąg poświadczony za zgodność z oryginałem” wraz z datą i nazwą stanowiska, podpisem, imieniem lub inicjałem imienia i nazwiskiem kierownika lub innego upoważnionego pracownika organu poświadczającego kopię lub wyciąg za zgodność z oryginałem.

W przypadku poświadczania autentyczności papierowej kopii dokumentu za pomocą narzędzi informatycznych znak poświadczenia zgodności stosowany przez osobę prawną upoważnioną do poświadczania kopii za zgodność z oryginałem zawiera sformułowanie „kopia poświadczona za zgodność z oryginałem”, nazwę osoby prawnej upoważnionej do jej poświadczenia oraz datę. Znak poświadczenia zgodności może zostać również naniesiony na dokument w postaci pieczęci.

W szablonie poświadczenia notarialnego zamieszcza się następujące informacje: datę wydania aktu notarialnego, nazwę kancelarii, w której pracuje notariusz sporządzający akt notarialny, imię i nazwisko notariusza, numer aktu notarialnego w rejestrze notarialnym, wysokość opłaty notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego (jeżeli notariusz zrzekł się opłaty notarialnej, dokument należy opatrzyć sformułowaniem „zrzeczono się opłaty”), wysokość opłaty za sprawdzenie informacji w rejestrach państwowych, wysokość opłaty za dokonanie wpisu w rejestrach państwowych, wysokość opłaty za wszelkie inne usługi świadczone na żądanie klienta oraz podpis notariusza.

Treść oświadczenia potwierdzającego autentyczność kopii/wyciągu:

„___ _____________ 20_____ r.

Ja, _______________________________________________________________________, niniejszym poświadczam, że niniejszy dokument stanowi kopię przedstawionego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Numer wpisu w rejestrze notarialnym: ________________________

Opłata notarialna: __________________________

Opłaty z tytułu innych usług świadczonych na żądanie klienta: _________________

Podpis notariusza”

Ostatnia aktualizacja: 23/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Węgry

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Język węgierski.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

a) urodzenie:

akt urodzenia

b) pozostawanie przy życiu:

poświadczenie pozostawania osoby przy życiu

c) zgon:

akt zgonu, orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego, orzeczenie sądu o stwierdzeniu zgonu

d) imię i nazwisko: zaświadczenie o zmianie imienia i nazwiska

e) małżeństwo, w tym zdolność do zawarcia małżeństwa oraz stan cywilny:

akt małżeństwa, zaświadczenie o stanie cywilnym

f) rozwód, separacja prawna lub unieważnienie małżeństwa:

orzeczenie sądu o rozwodzie, orzeczenie sądu o unieważnieniu małżeństwa, orzeczenie sądu o ważności małżeństwa, orzeczenie sądu o ustaleniu istnienia lub nieistnienia małżeństwa

g) zarejestrowany związek partnerski, w tym zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i status związany z zarejestrowanym związkiem partnerskim:

zaświadczenie o zarejestrowanym związku partnerskim, zaświadczenie o stanie cywilnym

h) rozwiązanie zarejestrowanego związku partnerskiego, separacja prawna lub unieważnienie zarejestrowanego związku partnerskiego:

postanowienie o rozwiązaniu zarejestrowanego związku partnerskiego wydawane przez notariusza

i) pochodzenie dziecka:

akt urodzenia, wyrok sądu o ustaleniu ojcostwa, postanowienie lub wyrok sądu o zaprzeczeniu ojcostwa, wyrok sądu o ustaleniu macierzyństwa

j) przysposobienie:

postanowienie organu opiekuńczego o przysposobieniu, wyrok sądu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia

k) miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu:

oficjalna karta pobytowa

l) obywatelstwo:

zaświadczenie o obywatelstwie

m) brak wpisu do rejestru karnego: wyciąg z rejestru karnego

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

1) akt urodzenia, akt zgonu, akt małżeństwa i akt zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego wydane po dniu 1 lipca 2014 r., o ile treść tych aktów nie zmieniła się od chwili wydania standardowego formularza

2) poświadczenie pozostawania osoby przy życiu

3) zaświadczenie o stanie cywilnym

4) oficjalna karta pobytowa

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Na Węgrzech za tłumaczenie uwierzytelnione uznaje się każde tłumaczenie wykonane przez organizację upoważnioną do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych.

Zgodnie z prawem węgierskim tłumaczenia uwierzytelnione może zasadniczo sporządzać wyłącznie Węgierski Urząd ds. Sporządzania Tłumaczeń i Poświadczeń (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. lub OFFI Zrt.).

Notariusze uprawnieni do sporządzania dokumentów w języku obcym mogą wykonywać tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów urzędowych i załączników do tych dokumentów w tym języku, jeżeli poruszana w nich tematyka jest zgodna z ich kwalifikacjami, lub poświadczać prawidłowość tłumaczeń takich dokumentów. Notariuszy upoważnionych do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych i poświadczania prawidłowości takich tłumaczeń można znaleźć pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttps://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Węgierski zawodowy urzędnik konsularny upoważniony przez ministra właściwego ds. zagranicznych do przeprowadzania określonych czynności notarialnych może sporządzić zaświadczenie konsularne w celu uwierzytelnienia tłumaczenia sporządzonego samodzielnie lub przez inną osobę.

Aktualny wykaz urzędników konsularnych upoważnionych do wydawania tego rodzaju zaświadczeń można znaleźć pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Co do zasady każdy organ jest uprawniony do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem zgodnie ze swoim regulaminem i w zakresie swoich kompetencji.

Notariusze mogą wydać zaświadczenie poświadczające zgodność kopii z przedstawionym im dokumentem.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Tłumaczenia uwierzytelnione sporządzone przez OFFI Zrt.:

A. Elementy stosowane od dnia 2 lipca 2018 r.:

1. OFFI sporządza tłumaczenia uwierzytelnione na papierze zabezpieczonym o wymiarach 210 x 297 mm, obwiedzionym wzorem giloszowym i zawierającym elementy, które można zobaczyć wyłącznie po kilkukrotnym powiększeniu oryginalnego rozmiaru dokumentu.

2. Tekst tłumaczenia znajduje się wewnątrz obwódki w kolorze bordowym, nad którą umieszcza się godło Węgier oraz nazwę i logo spółki. W pierwszym wierszu tekstu znajdującego się wewnątrz obwódki w kolorze bordowym oraz w wierszu znajdującym się nad klauzulą uwierzytelniającą umieszcza się niepowtarzalny kod pozwalający zidentyfikować dany dokument.

3. Tłumaczenie uwierzytelnione wydrukowane na oddzielnej kartce papieru spina się z tłumaczonym dokumentem urzędowym lub jego kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem za pomocą zszywacza, przy czym na zszywkę nakleja się prostokątną etykietę zabezpieczającą o wymiarach 30 x 25 mm zawierającą logo OFFI, pasek holograficzny i niepowtarzalny numer porządkowy. Etykieta ta stanowi kluczowy element uwierzytelnienia.

4. W przypadku tłumaczenia z języka obcego na język węgierski tłumaczenie opatruje się następującą klauzulą uwierzytelniającą w języku węgierskim:

„Węgierski Urząd ds. Tłumaczeń i Poświadczeń niniejszym poświadcza, że przedmiotowe tłumaczenie uwierzytelnione stanowi wierne tłumaczenie treści załączonego dokumentu.

Węgierski Urząd ds. Tłumaczeń i Poświadczeń nie odpowiada za autentyczność ani treść dokumentu, na podstawie którego sporządzono tłumaczenie”.

Poniżej umieszcza się informacje o miejscu i dacie sporządzenia tłumaczenia uwierzytelnionego, podpis odręczny złożony niebieskim tuszem, pieczęć z nazwą i sformułowanie „w imieniu dyrektora generalnego”.

W przypadku tłumaczenia na język obcy tłumaczenie opatruje się powyższą klauzulą uwierzytelniającą w odpowiednim języku.

B. Elementy stosowane do dnia 2 lipca 2018 r.:

Do dnia 2 lipca 2018 r. stosowano takie same elementy i klauzule uwierzytelniające jak te opisane w lit. A, z zastrzeżeniem następujących różnic:

1. Na odwrocie arkusza papieru zabezpieczonego, w jego prawym górnym rogu, umieszczony jest wydrukowany kod kreskowy i niepowtarzalny numer identyfikacyjny.

2. Tłumaczenie uwierzytelnione wydrukowane na oddzielnej kartce papieru jest spięte z tłumaczonym dokumentem urzędowym lub jego kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem za pomocą czerwono-biało-zielonego sznurka, którego końce są przytwierdzone do dokumentu za pomocą poświadczonej etykiety OFFI, na której odciśnięta jest urzędowa pieczęć OFFI w taki sposób, aby nie można było rozdzielić dokumentów bez uszkodzenia etykiety.

3. W przypadku tłumaczenia z języka obcego na język węgierski pod znajdującą się na tłumaczeniu klauzulą uwierzytelniającą w języku węgierskim umieszczone są informacje o miejscu i dacie sporządzenia tłumaczenia uwierzytelnionego, podpis odręczny złożony niebieskim tuszem oraz sformułowanie „w imieniu dyrektora generalnego”.

3. Elementy tłumaczeń uwierzytelnionych wykonywanych przez OFFI w formie elektronicznej

Wygląd tłumaczenia i tekst zamieszczony na pieczęci uwierzytelniającej są takie same jak w wersji papierowej.

Tłumaczenie uwierzytelnione sporządzone przez OFFI jest przechowywane (w formacie .es3 lub .dossize) w folderze, który zawiera również oryginalny plik przekazany do tłumaczenia. Poza tłumaczeniem uwierzytelnionym w formie elektronicznej opatrzonym podpisem elektronicznym i pieczęcią OFFI w formie elektronicznej (w formacie .pdf) oryginalny plik przekazany do tłumaczenia, który jest przechowywany w folderze, również pozostaje autentyczny.

Oryginalny plik oraz plik zawierający tłumaczenie umieszcza się w folderze w taki sposób, aby rozdzielenie tych plików skutkowało zniszczeniem poświadczenia – w ten sposób powiązane ze sobą pliki pozostają trwale „połączone”.

Elektroniczny certyfikat uwierzytelniający stanowi gwarancję, że tłumaczenie zostało sporządzone przez OFFI Zrt., że treść plików nie była zmieniana od chwili przyznania tego certyfikatu oraz że treść sporządzonego tłumaczenia odpowiada treści tekstu przekazanego do tłumaczenia.

Tłumaczenia uwierzytelnione sporządzane przez notariuszy:

Tłumaczenia uwierzytelnione sporządzone przez notariuszy można zidentyfikować na podstawie sygnatury sprawy notarialnej. Tłumaczenie musi zostać sporządzone na oryginale lub do niego załączone. Notariusze poświadczają tłumaczenie oryginału, zamieszczając klauzulę uwierzytelniającą na końcu tłumaczenia.


Tłumaczenia uwierzytelnione sporządzane przez zawodowych urzędników konsularnych:

Tłumaczenie musi zostać sporządzone na oryginale lub do niego załączone oraz opatrzone klauzulą uwierzytelniającą. Ponadto na końcu tłumaczenia należy zamieścić klauzulę poświadczającą, że tłumaczenie wiernie oddaje treść oryginału.

Jeżeli zawodowy urzędnik konsularny załącza tłumaczenie do oryginału, musi użyć czerwono-biało-zielonego sznurka przymocowanego za pomocą białej, okrągłej, samoprzylepnej etykiety, po której obydwu stronach odciska się numerowaną pieczęć przedstawicielstwa dyplomatycznego.

Brzmienie klauzuli uwierzytelniającej jest następujące:

Niniejszym poświadczam, że przedstawione mi / sporządzone przeze mnie tłumaczenie wiernie oddaje treść załączonego dokumentu w języku ……………………………………………………………………………..-----------------------------------

Klient uiścił opłatę konsularną w wysokości ....................................................
Sygnatura sprawy: …………………………………………………………………………..

Sporządzono dnia: ……………………….………………………………………………………….

pieczęć

podpis

Powyższa klauzula może również przyjąć inną formę, pod warunkiem że nie można jej oddzielić od oryginału lub tłumaczenia oraz pod warunkiem że zawiera następujące obowiązkowe elementy:

a) oznaczenie języka obcego, w którym sporządzono tłumaczony dokument,

b) podkreślenie odpowiedniego wariantu we frazie „przedstawione mi / sporządzone przeze mnie tłumaczenie”, w zależności od tego, czy urzędnik konsularny uwierzytelnia prawidłowość tłumaczenia, które mu przedstawiono, czy też sporządził tłumaczenie samodzielnie,

c) kwotę uiszczonej opłaty konsularnej,

d) sygnaturę sprawy,

e) datę,

f) odcisk numerowanej pieczęci przedstawicielstwa dyplomatycznego,

g) podpis zawodowego urzędnika konsularnego,

h) wskazanie jego/jej uprawnień do występowania w charakterze zawodowego urzędnika konsularnego.

Jeżeli chodzi o format zapisu daty, rok i dzień należy również zapisać słownie w nawiasach.

Klauzula ma najczęściej postać pieczęci odciskanej na dokumencie lub na oddzielnej karcie, którą należy trwale spoić z oryginałem lub tłumaczeniem.

W stosownych przypadkach dopuszcza się również możliwość sporządzenia zaświadczenia konsularnego w języku obcym zawierającego opisane powyżej elementy, jeżeli organy państwa przyjmującego wyrażą na to zgodę.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem sporządzane przez notariusza:

Notariusz może poświadczyć kopię dokumentu za zgodność z oryginałem, jeżeli dokument, na podstawie którego wykonano kopię, jest czytelny. Notariusz porównuje kopię z oryginalnym dokumentem i poświadcza, że odpowiada ona oryginałowi, umieszczając na niej klauzulę poświadczającą.

Klauzula poświadczająca musi wskazywać:

a) że kopia została sporządzona na podstawie oryginału lub na podstawie jego oficjalnego duplikatu bądź oficjalnej kopii,

b) czy na dokumencie przekazanym do poświadczenia widniała pieczęć potwierdzająca uiszczenie opłaty skarbowej,

c) czy kopia zawiera jedynie część oryginalnego dokumentu,

d) czy na oryginale widoczne są jakiekolwiek zmiany, uszkodzenia lub inne elementy mogące wzbudzać wątpliwości.

Wspomniane zasady stosuje się odpowiednio przy poświadczaniu kopii lub wyciągu w postaci elektronicznej sporządzonych pod nadzorem notariusza na podstawie dokumentu lub elektronicznej bazy danych, a także przy poświadczaniu kopii lub wyciągu w postaci papierowej sporządzonych na podstawie dokumentu elektronicznego. Notariusz podpisuje kopię lub wyciąg w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Duplikat dokumentu w formie elektronicznej lub kopia dokumentu w formie elektronicznej poświadczona za zgodność z oryginałem nie muszą zostać opatrzone klauzulą poświadczającą, jeżeli zostały sporządzone na podstawie nieuszkodzonego dokumentu w postaci papierowej lub na podstawie dokumentu notarialnego w postaci elektronicznej i jeżeli zawierają pełny dokument, kwalifikowany podpis elektroniczny notariusza i znacznik czasu.

Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem sporządzane przez sąd:

Sporządzona przez sąd kopia dokumentu przedstawionego sądowi lub sporządzona wcześniej kopia dokumentu przedłożona sądowi do poświadczenia musi zawierać następujące elementy:

a) sformułowanie „kopia poświadczona za zgodność z oryginałem”,

b) podpis osoby, która sporządziła kopię,

c) pieczęć sądu,

d) datę i godzinę sporządzenia kopii.

Jeżeli akta sprawy są dostępne w postaci dokumentu elektronicznego, powyższe zasady należy również stosować przy sporządzaniu kopii papierowej na podstawie wydruku dokumentu elektronicznego. W przypadku wniosku o wydanie papierowej kopii postanowienia sądu sporządzonego w wersji elektronicznej kopia taka musi zawierać znacznik czasu i podpis elektroniczny, jakimi opatrzono dokument elektroniczny, a także wskazywać osobę, której podpis elektroniczny widnieje na dokumencie elektronicznym.

Ostatnia aktualizacja: 02/09/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Malta

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Na Malcie przyjmuje się dokumenty w językach maltańskim i angielskim.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Orientacyjny wykaz dokumentów urzędowych wchodzących w zakres tego rozporządzenia: akt urodzenia, zaświadczenie o stanie cywilnym wolnym (free status certificate), akt małżeństwa, akt związku partnerskiego, akt zgonu i zaświadczenie z rejestru karnego (conduct certificate).

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Dokumenty urzędowe, do których jako pomoc tłumaczeniową można załączyć standardowy wielojęzyczny formularz, to: akt urodzenia, zaświadczenie o stanie cywilnym wolnym, akt małżeństwa, akt związku partnerskiego, akt zgonu i zaświadczenie z rejestru karnego. Zdolność do zawarcia związku małżeńskiego oraz zdolność do zawarcia związku partnerskiego poświadcza ten sam rodzaj dokumentu – zaświadczenie o stanie cywilnym wolnym (free status certificate).

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Na Malcie tłumacze nie mają statusu wykwalifikowanych specjalistów ze specjalnymi uprawnieniami, w związku z czym nie jest prowadzony wykaz osób uprawnionych do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych. Wobec braku ram prawnych dla tłumaczy Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Promocji Handlu (MFTP) dysponuje systemem rejestracji podpisów osób, które wykonują tłumaczenia. Ta baza podpisów nie jest przeznaczona do użytku publicznego. Jest wykorzystywana wyłącznie przez ministerstwo w celu potwierdzenia i porównania podpisów osób, które wykonują tłumaczenia. Więcej informacji uzyskać można na stronie: Link otworzy się w nowym okniehttps://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Ministerstwo Sprawiedliwości, Kultury i Rządów Lokalnych również dysponuje wykazem tłumaczy, który może służyć jako źródło pomocnicze. Wykaz ten jest opublikowany na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts/default.aspx.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Standardową praktyką prawników i notariuszy jest sporządzanie odpisów dokumentów urzędowych jako poświadczonych kopii oryginalnych dokumentów urzędowych. Do decyzji organu żądającego dostarczenia dokumentów należy, czy przyjmie odpis, czy też nie. Uwierzytelnione odpisy innych dokumentów urzędowych wydają również sądy.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Uwierzytelnione odpisy innych dokumentów zawierają zwykle oświadczenie o zgodności z oryginałem oraz pieczęć i podpis osoby uprawnionej do wystawienia uwierzytelnionego odpisu. Tłumaczenia uwierzytelnione opatruje się datą, podpisem i pieczęcią tłumacza.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Uwierzytelnione odpisy innych dokumentów zawierają zwykle oświadczenie o zgodności z oryginałem oraz pieczęć i podpis osoby uprawnionej do wystawienia uwierzytelnionego odpisu.

Ostatnia aktualizacja: 26/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Niderlandy

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Przyjmowane są wyłącznie dokumenty w języku niderlandzkim.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Wszystkie dokumenty urzędowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia, z wyjątkiem dokumentów dotyczących zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i statusu związanego z zarejestrowanym związkiem partnerskim [lit. g) część druga] oraz dokumentów dotyczących braku wpisu do rejestru karnego [lit. m)], jako że w Niderlandach nie korzysta się z takich dokumentów. Przykładem dokumentów urzędowych objętych rozporządzeniem są akty dotyczące:

a) urodzenia;

b) pozostawania osoby przy życiu;

c) zgonu;

d) imienia i nazwiska;

e) małżeństwa, w tym zdolności do zawarcia małżeństwa i stanu cywilnego;

f) rozwodu, separacji prawnej lub unieważnienia małżeństwa;

g) zarejestrowanego związku partnerskiego;

h) rozwiązania zarejestrowanego związku partnerskiego, separacji prawnej lub unieważnienia zarejestrowanego związku partnerskiego;

i) pochodzenia dziecka;

j) przysposobienia;

k) miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu;

l) obywatelstwa.

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Dokumenty dotyczące urodzenia, pozostawania osoby przy życiu, zgonu, małżeństwa, zdolności do zawarcia małżeństwa, stanu cywilnego, zarejestrowanego związku partnerskiego oraz miejsca zamieszkania lub pobytu.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Pełen wykaz tłumaczy przysięgłych można znaleźć w Link otworzy się w nowym oknierejestrze tłumaczy przysięgłych.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

– gminy, w przypadku dokumentów urzędowych, do których wydania są uprawnione;

– urzędy konsularne, w przypadku dokumentów urzędowych, do których wydania są uprawnione.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Na odpisie uwierzytelnionym zamieszcza się oświadczenie, że informacje w nim zawarte stanowią wyciąg z oryginału lub z bazy danych. Odpis taki opatruje się podpisem urzędnika uprawnionego do wydania dokumentu oraz datą i miejscem wydania. Dodatkowo na odpisie uwierzytelnionym zwykle umieszcza się pieczęć urzędową.

Na odpisie zupełnym umieszcza się oświadczenie o zgodności całego dokumentu z oryginałem. Odpis taki opatruje się podpisem urzędnika uprawnionego do wydania dokumentu oraz datą i miejscem wydania.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Na odpisie zupełnym umieszcza się oświadczenie o zgodności całego dokumentu z oryginałem. Odpis taki opatruje się podpisem urzędnika uprawnionego do wydania dokumentu oraz datą i miejscem wydania.

Ostatnia aktualizacja: 20/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Austria

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Niemiecki

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Orzeczenia, decyzje, zaświadczenia i rozstrzygnięcia sądów lub prokuratury

Ponadto w rozumieniu art. 2 ust. 1 następujące dokumenty urzędowe:

a) akt urodzenia, skrócony akt urodzenia,

c) akt zgonu, skrócony akt zgonu,

d) decyzja o zmianie nazwiska,

e) akt małżeństwa, zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego, skrócony akt małżeństwa lub skrócone zaświadczenie o zarejestrowanym związku partnerskim,

f) wyrok rozwodowy, orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa (Aufhebungsbeschluss lub gerichtliche Nichtigerklärung),

g) zaświadczenie o zarejestrowanym związku partnerskim, zaświadczenie o zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego, skrócony akt małżeństwa lub skrócone zaświadczenie o zarejestrowanym związku partnerskim,

h) orzeczenie o unieważnieniu zarejestrowanego związku partnerskiego (Aufhebungsbeschluss lub gerichtliche Nichtigerklärung),

k) zaświadczenie o zameldowaniu,

l) zaświadczenie o obywatelstwie,

m) zaświadczenie o niekaralności.

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

W obszarze austriackiej administracji wielojęzyczne formularze mogą zostać dołączone do następujących dokumentów urzędowych (zgodnie z art. 7 ust. 1):

a) aktu urodzenia, skróconego aktu urodzenia,

c) aktu zgonu, skróconego aktu zgonu,

e) aktu małżeństwa, zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego, skróconego aktu małżeństwa lub skróconego zaświadczenia o zarejestrowanym związku partnerskim

g) zaświadczenia o zarejestrowanym związku partnerskim, zaświadczenia o zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego, skróconego aktu małżeństwa lub skróconego zaświadczenia o zarejestrowanym związku partnerskim

W dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w Austrii nie stosuje się żadnych wielojęzycznych formularzy.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Tłumaczenia uwierzytelnione w Austrii mogą wykonywać osoby wpisane w wykazie ustnych tłumaczy przysięgłych zatwierdzonych przez sąd (Gerichstdolmetscherliste). Ten stale aktualizowany wykaz jest dostępny na następującej stronie internetowej:

Link otworzy się w nowym okniehttp://sdgliste.justiz.gv.at/

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Poświadczony odpis (poświadczona kopia) jest potwierdzeniem zgodności z oryginałem

dokonywanym przez urzędnika, któremu przysługuje przymiot zaufania publicznego (np. notariusza),

przez sąd okręgowy lub

przez organ wydający (nie we wszystkich przypadkach i nie przez każdy organ).

W dziedzinie wymiaru sprawiedliwości poświadczone kopie mogą być wydawane w Austrii przez

a) sądy (których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Konstytucji, Reform, Deregulacji i Sprawiedliwości: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90e378661ef.de.html)

oraz

b) notariuszy, (których wykaz dostępny jest na stronie austriackiej Izby Notarialnej: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.notar.at/de/).

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

- Wykonywanie tłumaczeń uwierzytelnionych:

Zgodnie z § 190 ust. 1 ustawy o postępowaniu nieprocesowym (Außerstreitgesetz) ustny tłumacz przysięgły zatwierdzony przez sąd musi poświadczyć zgodność tłumaczenia z oryginałem przez dodanie daty tłumaczenia, podpisu i pieczęci tłumacza [§ 14 i § 8 ust. 5 ustawy o biegłych i tłumaczach (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz)].

Dalsze informacje o takim poświadczeniu można znaleźć na stronie internetowej austriackiego związku tłumaczy przysięgłych zatwierdzonych przez sąd. Link otworzy się w nowym okniehttps://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

- Wydawanie poświadczonych kopii przez sądy:

Sąd poświadcza poprzez adnotację zgodność przedstawionych mu

1. dokumentów w formie papierowej z ich elektronicznym lub innym odpisem (kopią) lub

2. dokumentów elektronicznych z ich papierowym wydrukiem,

które są dla sądu wyraźnie czytelne stosownie do jego wyposażenia technicznego.

Adnotację umieszcza się zgodnie z wnioskiem na odpisie w formie papierowej, który został sporządzony lub dokładnie sprawdzony przez sąd, na innej papierowej kopii dokumentu w formie papierowej, na odpisie elektronicznego dokumentu w formie papierowej sporządzonym przez sąd (poświadczony odpis w formie papierowej) lub – stosownie do możliwości technicznych i osobowych – na elektronicznym odpisie dokumentu w formie papierowej (poświadczony odpis elektroniczny)

W poświadczeniu należy każdorazowo podać

1. miejsce i datę poświadczenia,

2. czy przedstawiony dokument jest dokumentem w formie papierowej czy elektronicznej, czy jest oryginałem, odpisem, inną kopią lub wydrukiem,

3. czy kopia, odpis lub wydruk przedstawia cały dokumenty czy tylko jego część.

W przypadku gdy następujące informacje nie wynikają wyraźnie z kopii, odpisu lub wydruku, należy również podać,

1. czy i jakimi podpisami, elementami zabezpieczającymi lub pieczęciami opatrzony jest dokument,

2. ewentualnie, czy jest podarty lub budzi obawy pod względem swojej zewnętrznej formy,

3. ewentualnie, czy jego części zostały zmienione, przekreślone, włączone lub dopisane na marginesie.

- Wystawianie poświadczonych kopii przez notariuszy:

Poświadczenia zgodności odpisu w formie papierowej, elektronicznej lub wydruku w formie papierowej z dokumentem dokonuje notariusz, pod warunkiem że może wyraźnie odczytać ten dokument. W celu poświadczenia zgodności elektronicznej, fotomechanicznej lub wyprodukowanej w podobny sposób kopii dokumentu, planu, obrazu lub grafiki itp. wystarczy, że kopia zostanie sporządzona pod nadzorem notariusza. W przypadku gdy kopia nie przedstawia całej strony, należy oznakować na niej pominięcia. To samo odnosi się do papierowych kopii dokumentów elektronicznych.

Notariusz musi starannie porównać odpis (kopię) z dokumentem i poświadczyć zgodność na papierowym odpisie (kopii) lub na wydruku papierowym lub dodać oznaczenia poświadczenia elektronicznego odpisu.

Klauzula poświadczająca musi dodatkowo zawierać następujące informacje:

1. czy przedstawiony dokument jest dokumentem w formie papierowej czy elektronicznej, czy jest oryginałem, odpisem, kopią lub wydrukiem,

2. czy i jakimi podpisami, elementami zabezpieczającymi lub pieczęciami opatrzony jest dokument,

3. czy odpis (kopia) lub wydruk przedstawia cały dokumenty czy tylko jego część, a jeżeli tak, to którą,

4. ewentualnie, czy okazany dokument jest podarty lub budzi obawy pod względem swojej zewnętrznej formy,

5. ewentualnie, czy jego części zostały zmienione, przekreślone, włączone lub dodane na marginesie. Informacje, o których mowa w pkt 2 i 5, nie są konieczne, gdy kopia została wyprodukowana w sposób fotomechaniczny lub podobny i podane informacje są widoczne na kopii.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Zob. pkt f).

Ostatnia aktualizacja: 01/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Polska

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Język polski.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

1) odpis skrócony aktu urodzenia;

2) odpis zupełny aktu urodzenia;

3) orzeczenie sądu o ustaleniu treści aktu stanu cywilnego;

4) poświadczenie pozostawania osoby przy życiu;

5) odpis skrócony aktu zgonu;

6) odpis zupełny aktu zgonu;

7) orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego;

8) orzeczenie sądu o uchyleniu postanowienia o uznaniu za zmarłego;

9) orzeczenie sądu o stwierdzeniu zgonu;

10) orzeczenie sądu o uchyleniu postanowienia o stwierdzeniu zgonu;

11) decyzja kierownika urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia i nazwiska;

12) odpis skrócony aktu małżeństwa;

13) odpis zupełny aktu małżeństwa;

14) zaświadczenie o stanie cywilnym;

15) zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;

16) orzeczenie sądu o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa kobiecie niemającej ukończonych lat osiemnastu;

17) orzeczenie sądu o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym oraz osobom powinowatym w linii prostej;

18) orzeczenie sądu o ustaleniu istnienia małżeństwa;

19) orzeczenie sądu o ustaleniu nieistnienia małżeństwa;

20) orzeczenie sądu o rozwodzie;

21) orzeczenie sądu o separacji;

22) orzeczenie sądu o zniesieniu separacji;

23) orzeczenie sądu o unieważnieniu małżeństwa;

24) orzeczenie sądu o przysposobieniu;

25) orzeczenie sądu o rozwiązaniu przysposobienia;

26) orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa;

27) orzeczenie sądu o ustaleniu macierzyństwa;

28) orzeczenie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa;

29) orzeczenie sądu o zaprzeczeniu macierzyństwa;

30) orzeczenie sądu o ustaleniu bezskuteczności uznania dziecka;

31) orzeczenie sądu o unieważnieniu uznania dziecka;

32) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały;

33) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy;

34) poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu;

35) decyzja w sprawie o uznanie za obywatela polskiego;

36) decyzja w sprawie o przywrócenie obywatelstwa polskiego;

37) decyzja w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego;

38) decyzja w sprawie o uznanie za repatrianta;

39) zaświadczenie o niekaralności osoby, wydane z Krajowego Rejestru Karnego na wniosek tej osoby;

40) zaświadczenie wydawane przez gminę obywatelowi polskiemu mającemu miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, który wyraził wolę głosowania lub kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub w wyborach lokalnych w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na warunkach określonych odpowiednio w dyrektywie 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (Dz. Urz. UE L 329 z 30.12.1993, str. 34) i dyrektywie Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (Dz. Urz. UE L 368 z 31.12.1994, str. 38).

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

1) odpis skrócony aktu urodzenia,

2) odpis skrócony aktu małżeństwa,

3) odpis skrócony aktu zgonu,

4) zaświadczenie o stanie cywilnym,

5) zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

6) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,

7) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy,

8) poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu,

9) poświadczenie pozostawania osoby przy życiu,

10) zaświadczenie o niekaralności osoby, wydane z Krajowego Rejestru Karnego na wniosek tej osoby

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

W Rzeczpospolitej Polskiej osobami upoważnionymi do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych są tłumacze przysięgli wpisani na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Lista jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Link otworzy się w nowym okniehttps://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Powyższe wynika z przepisów ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1505).

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

W Rzeczypospolitej Polskiej, organami uprawnionymi do poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem są notariusze. Powyższe wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398,723 i 1496).

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

a) cechy tłumaczenia uwierzytelnionego to: na dokumencie zawierającym tłumaczenie tłumacz umieszcza pieczęć zawierająca w otoku imię i nazwisko tłumacza, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma on uprawnienia, oraz pozycje na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach wymienia się również pozycję, pod którą tłumaczenie są odnotowywane w repertorium. Ponadto na tłumaczeniu tłumacz zamieszcza informację czy tłumaczenie zostało sporządzone z oryginału, czy z tłumaczenia, czy z odpisu oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.

b) cechy kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – notarialne poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem stanowi klauzulę zamieszczaną w formie pieczątki albo nadruku komputerowego, na przedkładanym dokumencie lub na oddzielnej karcie. Jeżeli poświadczenie dokonane jest na oddzielnej karcie musi być ona trwale spojona z dokumentem, umieszczona za tym dokumentem, a nie przed nim, a na złączeniu tych kart powinna być zamieszczona pieczęć urzędowa notariusza. Klauzula może być umieszczona również na tej samej kartce co kopia dokumentu, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości co do odrębności jej tekstu od dokumentu. Jeżeli poświadczany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia) notariusz stwierdza to w poświadczeniu. Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć, a na żądanie – również godzinę dokonania czynności.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Cechy kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – notarialne poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem stanowi klauzulę zamieszczaną w formie pieczątki albo nadruku komputerowego, na przedkładanym dokumencie lub na oddzielnej karcie. Jeżeli poświadczenie dokonane jest na oddzielnej karcie musi być ona trwale spojona z dokumentem, umieszczona za tym dokumentem, a nie przed nim, a na złączeniu tych kart powinna być zamieszczona pieczęć urzędowa notariusza.Klauzula może być umieszczona również na tej samej kartce co kopia dokumentu, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości co do odrębności jej tekstu od dokumentu. Jeżeli poświadczany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia) notariusz stwierdza to w poświadczeniu. Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć, a na żądanie – również godzinę dokonania czynności.

Ostatnia aktualizacja: 27/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Portugalia

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Portugalski

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Urodzenie:

 • wyciąg z rejestru urodzeń

Pozostawanie przy życiu:

 • poświadczenie pozostawania przy życiu sporządzone przez notariusza (art. 161 kodeksu notarialnego) lub przez radę sołectwa (junta de freguesia)

Zgon:

 • wyciąg z rejestru zgonów

Imię i nazwisko:

 • wyciąg z rejestru urodzeń

Małżeństwo:

 • wyciąg z rejestru urodzeń, z odpowiednią adnotacją

Zdolność do zawarcia małżeństwa:

 • zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

Stan cywilny:

 • wyciąg z rejestru urodzeń

Rozwód:

 • wyciąg z rejestru urodzeń, z odpowiednią adnotacją
 • wyciąg z rejestru małżeństw, z odpowiednią adnotacją
 • zaświadczenie o rozwodzie na zgodny wniosek małżonków wydane przez urząd rejestru stanu cywilnego
 • zaświadczenie o rozwodzie wydane przez sąd

Separacja prawna:

 • wyciąg z rejestru urodzeń, z odpowiednią adnotacją
 • wyciąg z rejestru małżeństw, z odpowiednią adnotacją
 • zaświadczenie o separacji prawnej na zgodny wniosek małżonków wydane przez urząd rejestru stanu cywilnego
 • zaświadczenie wydane przez sąd

Unieważnienie małżeństwa:

 • wyciąg z rejestru urodzeń, z odpowiednią adnotacją
 • wyciąg z rejestru małżeństw, z odpowiednią adnotacją

Pochodzenie dziecka:

 • wyciąg z rejestru urodzeń

Przysposobienie:

 • wyciąg z rejestru urodzeń

Miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu:

 • zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez radę sołectwa

Obywatelstwo:

 • zaświadczenie o obywatelstwie

Brak wpisu w rejestrze karnym:

 • zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

 • wyciąg z rejestru urodzeń
 • wyciąg z rejestru zgonów
 • wyciąg z rejestru małżeństw
 • zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa
 • zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Nie dotyczy.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

 • urzędy rejestrowe
 • notariusze
 • rady sołectwa (juntas de freguesia)
 • pracownicy urzędów pocztowych (CTT)
 • oficjalnie uznawane izby handlowe i przemysłowe
 • adwokaci
 • doradcy prawni (solicitadores)

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

– Tłumaczenia uwierzytelnione

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy załączyć tłumaczenie. Dokument może być przetłumaczony przez portugalskiego notariusza, przez konsulat portugalski w państwie, w którym został sporządzony, przez konsulat tego państwa w Portugalii lub przez odpowiedniego tłumacza, który musi złożyć oświadczenie pod przysięgą lub uroczyste przyrzeczenie przed notariuszem w celu potwierdzenia, że tłumaczenie jest zgodne z oryginałem.

 • Tłumaczenia mogą również dokonać izby handlowe i przemysłowe oficjalnie uznawane na mocy dekretu z mocą ustawy nr 244/92 z dnia 29 października 1992 r. oraz adwokaci i doradcy prawni (solicitadores).

Tłumaczenie musi wskazywać język, w którym sporządzono oryginał dokumentu, i zawierać oświadczenie, że tekst jest wiernym tłumaczeniem, które odzwierciedla tekst oryginalny.

Tłumacz przysięgły, który składa takie oświadczenie na własnym tłumaczeniu lub załącza je jako oddzielny arkusz, musi wskazać sposób, w jaki wykonał tłumaczenie, oraz informacje, o których mowa powyżej. W tłumaczeniu należy również wymienić wszelkie pieczęci i inne oznaczenia prawne, znaczki skarbowe i informacje o opłatach zawarte w oryginale, a także wyraźnie wskazać wszelkie nieprawidłowości lub błędy stwierdzone w tekście, które podważają dany akt lub dokument.

– Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem:

Kserokopię dokumentu należy opatrzyć następującymi informacjami: poświadczenie zgodności z oryginałem, miejsce i data wydania aktu, nazwisko i podpis osoby poświadczającej kopię oraz pieczęć urzędowa lub inny znak identyfikacyjny organu poświadczającego, taki jak pieczęć urzędowa organu wydającego.

UWAGA: Tłumaczenia i poświadczenia zgodności dokumentów dokonywane przez izby handlowe i przemysłowe oficjalnie uznawane na mocy dekretu z mocą ustawy nr 244/92 z dnia 29 października 1992 r. oraz przez adwokatów i doradców prawnych wymagają zarejestrowania w systemie informatycznym pod rygorem nieważności. W związku z tym oprócz elementów, o których mowa powyżej, muszą zawierać również numer identyfikacyjny wygenerowany przez system informatyczny – ministerialne rozporządzenie wykonawcze (Portaria) nr 657-B/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem muszą zawierać imię i nazwisko oraz tytuł zawodowy osoby poświadczającej oraz datę poświadczenia, a nad tymi informacjami przybija się pieczęć organu wydającego dokument.

Zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym zawiera alfanumeryczny uwierzytelniający kod dostępu umożliwiający zweryfikowanie autentyczności oryginału.

Ostatnia aktualizacja: 08/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Słowacja

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Słowacki. Dla celów art. 6 ust. 1 lit. a) dopuszcza się również czeski.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, zaświadczenie o zmianie imienia i nazwiska, decyzja dotycząca zmiany imienia i nazwiska, oświadczenie o uznaniu ojcostwa, orzeczenie w sprawie zmiany nazwiska, orzeczenie o rozwodzie, orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa, orzeczenie w sprawie udzielenia zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie małoletniej, orzeczenie w sprawie o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, orzeczenie o przysposobieniu, orzeczenie o uznaniu za zmarłego, zaświadczenie o miejscu zamieszkania obywatela Słowacji, zaświadczenie o miejscu zamieszkania cudzoziemca, zaświadczenie o obywatelstwie słowackim (wydawane wyłącznie w formie papierowej), zaświadczenie z rejestru karnego.

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, orzeczenie o uznaniu za zmarłego, orzeczenie w sprawie udzielenia zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie małoletniej, orzeczenie o rozwodzie, orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa, zaświadczenie o miejscu zamieszkania obywatela Słowacji, zaświadczenie z rejestru karnego.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Wykaz tłumaczy jest dostępny na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniesłowackiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Notariusze i zastępcy notarialni (notárski kandidáti)

– notariusze – informacje dostępne na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieIzby Notarialnej Republiki Słowackiej (Notárska komora Slovenskej republiky) (informacje można wyszukiwać w języku słowackim oraz angielskim, niemieckim, francuskim i węgierskim);

– nie istnieje osobny wykaz zastępców notarialnych, pracują oni pod zwierzchnictwem notariusza.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

A) Tłumaczenia uwierzytelnione:

(i) tłumaczenia uwierzytelnione sporządzone przez tłumacza wpisanego na listę tłumaczy zawierają oświadczenie tłumacza (prekladateľská doložka). Zgodnie z § 23 ust. 4 ustawy nr 382/2004 oświadczenie tłumacza musi zawierać dane identyfikacyjne tłumacza, dziedzinę, w której tłumacz jest uprawniony do sporządzania tłumaczeń, numer porządkowy, pod którym dane tłumaczenie jest wpisane do repertorium oraz deklarację, w której tłumacz potwierdza, że ma świadomość konsekwencji wynikających ze sporządzenia nierzetelnego tłumaczenia. Tłumaczenia uwierzytelnione można zidentyfikować, wprowadzając dwunastocyfrowy numer zlecenia na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniesłowackiego Ministerstwa Sprawiedliwości;

(ii) zgodnie z § 14e ust. 1 lit. d) ustawy nr 151/2010 misja dyplomatyczna lub urząd konsularny sporządza lub poświadcza tłumaczenia uwierzytelnione, gdy są to tłumaczenia dokumentu wydanego za granicą na język słowacki, sporządzone na potrzeby wykonywania funkcji konsularnych. Pracownicy misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego mogą odmówić sporządzenia lub poświadczenia takiego tłumaczenia, jeżeli nie posiadają wystarczającej znajomości języka, w którym dokument został sporządzony.

B) Odpisy uwierzytelnione:

(i) odpisy uwierzytelnione sporządzone przez notariusza lub zastępcę notarialnego zawierają oświadczenie istotne dla poświadczenia (osvedčovacia doložka), które zgodnie z § 57 ust. 2 ustawy nr 323/1992 powinno obejmować następujące elementy:

a) informacja o tym, czy odpis stanowi dosłowne odzwierciedlenie dokumentu, na podstawie którego został sporządzony, a także o tym, czy dokument ten jest dokumentem oryginalnym, czy odpisem uwierzytelnionym, wraz ze wskazaniem jego liczby stron,

b) liczba stron odpisu,

c) informacja o tym, czy jest to odpis pełny, czy skrócony,

d) informacja o ewentualnych zmianach, uzupełnieniach, elementach dodanych lub skreślonych w okazanym dokumencie, mogących skutkować podważeniem jego wiarygodności,

e) informacja o ewentualnych korektach odpisu w celu zapewnienia zgodności z okazanym dokumentem,

f) miejsce i data wydania,

g) podpis notariusza składającego oświadczenie lub pracownika upoważnionego przez notariusza oraz pieczęć urzędowa notariusza;

(ii) odpisy uwierzytelnione sporządzane przez misje dyplomatyczne Republiki Słowackiej obejmują oświadczenie istotne dla poświadczenia (w języku słowackim), które zgodnie z § 14e ust. 2 ustawy nr 151/2010 należy opatrzyć okrągłą pieczęcią urzędową misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, o średnicy 36 mm, zawierającą godło państwowe, a także podpisem upoważnionego pracownika misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego. Jeżeli uwierzytelniany dokument składa się z co najmniej dwóch arkuszy, należy je złączyć za pomocą sznurka, którego końce należy przytwierdzić naklejką i opatrzyć pieczęcią urzędową misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego.

Szczegółowe informacje dotyczące oświadczenia istotnego dla poświadczenia sporządzonego zgodnie z § 14e ust. 1 lit. a) ustawy nr 151/2010 w celu poświadczenia zgodności odpisu z oryginałem okazanego dokumentu:

a) numer porządkowy, pod którym poświadczenie zostało wpisane do specjalnego rejestru,

b) oświadczenie potwierdzające zgodność odpisu z treścią okazanego dokumentu,

c) liczba arkuszy i stron odpisu oraz informacja o tym,

czy jest to odpis pełny, czy skrócony,

d) miejsce i data wydania poświadczenia,

e) prawidłowa kwota opłaty określonej w odpowiednich przepisach,

f) imię, nazwisko, stanowisko i podpis pracownika wydającego poświadczenie.

Szablon oświadczenia istotnego dla poświadczenia:

Numer .................. Opłata ...............

Oświadczenie wydaje się w celu potwierdzenia, że

niniejsza pełna (częściowa) kserokopia / niniejszy pełny (skrócony) odpis składa się z ....

stron i odpowiada treści okazanego

oryginału składającego się z .....................................

stron.

Błędy, korekty ......................

Sporządzono w ......................... dnia .......................

L.S. .....................................................

(iii) odpisy uwierzytelnione sporządzone przez organy regionalne i miejskie zawierają oświadczenie istotne dla poświadczenia obejmujące następujące szczegółowe informacje zgodnie z § 7 ust. 2 ustawy nr 599/2001:

a) oświadczenie potwierdzające zgodność odpisu z treścią okazanego dokumentu,

b) liczba arkuszy i stron odpisu dokumentu,

c) numer porządkowy, pod którym poświadczenie zostało wpisane do repertorium,

d) data i miejsce poświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, godzina okazania dokumentu.

Należy nadmienić, że zgodnie z § 5 ustawy nr 599/2001 organy regionalne i miejskie nie sporządzają odpisów uwierzytelnionych przeznaczonych do wykorzystania za granicą.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Poza oświadczeniem notariusza lub zastępcy notarialnego odpisy (i kserokopie) uwierzytelnione nie wyróżniają się cechami szczególnymi.

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Finlandia

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Języki fiński i szwedzki.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Dokumenty urzędowe wchodzące w zakres rozporządzenia obejmują wyciągi z Systemu Informacji o Ludności, dokumenty dotyczące stanu cywilnego wydawane przez parafie, wyciągi z rejestru karnego o braku wpisu do rejestru karnego oraz, w niektórych okolicznościach, wyroki sądowe.

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Finlandia wprowadziła wszystkie wielojęzyczne standardowe formularze, z wyjątkiem załącznika VIII (zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego). Z wyjątkiem załącznika XI (brak wpisu do rejestru karnego) wszystkie te formularze zawierają tytuły rubryk właściwe dla poszczególnych krajów.

Do formularza można załączać wyciągi z Systemu Informacji o Ludności zawierające informacje o urodzeniu, osobie żyjącej, osobie zmarłej, małżeństwie, zarejestrowanym związku partnerskim, miejscu zamieszkania i miejscu pobytu stałego. Można również do niego załączyć zaświadczenie o prawie, zgodnie z prawem fińskim, do zawarcia małżeństwa w zagranicznym urzędzie. Załączyć można też wyciąg z rejestru karnego wskazujący na brak wpisu do rejestru karnego.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

W Finlandii funkcjonuje system tłumaczy przysięgłych zarządzany przez radę egzaminacyjną, działającą we współpracy z Krajową Agencją ds. Edukacji. Rada ta prowadzi bazę danych tłumaczy przysięgłych: Link otworzy się w nowym okniehttp://www03.oph.fi/kaantajat/

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem sporządza notariusz. Urzędnicy Biura Danych Cyfrowych i Demograficznych (Digi- ja väestötietovirasto) są notariuszami. Na Wyspach Alandzkich notariusze prowadzą działalność pod zwierzchnictwem miejscowego Departamentu Stanu.

Kontakt z Biurem Danych Cyfrowych i Demograficznych:

Strona w języku angielskim: Link otworzy się w nowym okniehttps://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

Strona w języku fińskim: Link otworzy się w nowym okniehttps://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Kontakt z Departamentem Stanu Wysp Alandzkich: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.ambetsverket.ax/

Ponadto określone zadania notariuszy, w tym sporządzanie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, pełnią przedstawicielstwa Finlandii za granicą.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem jest opatrzona podpisem tłumacza przysięgłego. Tłumacza można zweryfikować, sprawdzając jego nazwisko we wspomnianym wyżej rejestrze tłumaczy przysięgłych.

Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem sporządzone przez notariusza Biura Danych Cyfrowych i Demograficznych (Digi- ja väestötietovirasto) można rozpoznać po okrągłej pieczęci z lwem pośrodku. Zawierają one również podpis i nazwisko notariusza.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Zob. informacje powyżej.

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Dokumenty urzędowe - Szwecja

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Język szwedzki.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Orientacyjny wykaz dokumentów krajowych

 1. Urodzenie
  Wyciąg z rejestru, urodzenie
 2. Pozostawanie osoby przy życiu
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o miejscu zamieszkania (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 3. Zgon
  Wyciąg z rejestru, zgon
  Szwedzki Urząd Podatkowy (Skatteverket) wydaje również zaświadczenie do celów kremacji lub pochówku, którego uzyskanie jest konieczne, aby można było dokonać kremacji lub pochówku. Stosuje się również międzynarodowy dokument laissez-passer do celów transportu zwłok do krajów nordyckich lub z tych krajów. Urząd Podatkowy wydaje ponadto akt zgonu i raport dla krewnych, którego głównym celem jest dostarczenie informacji o zmarłym i wszelkich osobach bliskich zmarłego.
 4. Imię i nazwisko
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o imieniu i nazwisku (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 5. Małżeństwo
  Wyciąg z rejestru, małżeństwo
  Zaświadczenie potwierdzające zawarcie małżeństwa
 6. Zdolność do zawarcia małżeństwa
  Zaświadczenie o braku przeszkód małżeńskich
  Akt małżeństwa
 7. Małżeństwo (stan cywilny)
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o stanie cywilnym (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 8. Zarejestrowany związek partnerski
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o statusie związku partnerskiego (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 9. Związek partnerski (status związku partnerskiego)
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o statusie związku partnerskiego (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 10. Pochodzenie dziecka
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o pochodzeniu dziecka (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 11. Przysposobienie
  Nie dotyczy
 12. Miejsce zamieszkania
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o miejscu zamieszkania (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 13. Obywatelstwo
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o obywatelstwie (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 14. Zaświadczenie o niekaralności
  Wyciąg z rejestru karnego prowadzonego przez policję wydany zgodnie z § 9 ust. 2 ustawy o rejestrze karnym (1998:620) w celu jego przedstawienia organowi zagranicznemu w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie prawa pobytu, prawa podjęcia pracy, prawa osiedlenia się lub innego prawa, jeżeli możliwość nabycia przez wnioskodawcę stosownego prawa w państwie trzecim jest uzależniona od przedstawienia takiego wyciągu.

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Orientacyjny wykaz dokumentów krajowych:

 1. Urodzenie
  Wyciąg z rejestru, urodzenie
 2. Pozostawanie osoby przy życiu
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o miejscu zamieszkania (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 3. Zgon
  Wyciąg z rejestru, zgon
  Szwedzki Urząd Podatkowy (Skatteverket) wydaje również zaświadczenie do celów kremacji lub pochówku, którego uzyskanie jest konieczne, aby można było dokonać kremacji lub pochówku. Stosuje się również międzynarodowy dokument laissez-passer do celów transportu zwłok do krajów nordyckich lub z tych krajów. Urząd Podatkowy wydaje ponadto akt zgonu i raport dla krewnych, którego głównym celem jest dostarczenie informacji o zmarłym i wszelkich osobach bliskich zmarłego.
 4. Imię i nazwisko
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o imieniu i nazwisku (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 5. Małżeństwo
  Wyciąg z rejestru, małżeństwo
  Zaświadczenie potwierdzające zawarcie małżeństwa
 6. Zdolność do zawarcia małżeństwa
  Zaświadczenie o braku przeszkód małżeńskich
  Akt małżeństwa
 7. Małżeństwo (stan cywilny)
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o stanie cywilnym (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 8. Zarejestrowany związek partnerski
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o statusie związku partnerskiego (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 9. Związek partnerski (status związku partnerskiego)
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o statusie związku partnerskiego (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 10. Pochodzenie dziecka
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o pochodzeniu dziecka (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 11. Przysposobienie
  Nie dotyczy
 12. Miejsce zamieszkania
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o miejscu zamieszkania (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 13. Obywatelstwo
  Osobisty dokument tożsamości zawierający informacje o obywatelstwie (wyciąg z rejestru stanu cywilnego)
 14. Zaświadczenie o niekaralności
  Wyciąg z rejestru karnego prowadzonego przez policję wydany zgodnie z § 9 ust. 2 ustawy o rejestrze karnym (1998:620) w celu jego przedstawienia organowi zagranicznemu w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie prawa pobytu, prawa podjęcia pracy, prawa osiedlenia się lub innego prawa, jeżeli możliwość nabycia przez wnioskodawcę stosownego prawa w państwie trzecim jest uzależniona od przedstawienia takiego wyciągu.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Tłumacze przysięgli – Link otworzy się w nowym okniehttps://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Nie jest możliwe przedstawienie orientacyjnego wykazu takich organów z uwagi na brak przepisów szczególnych dotyczących uprawnień organów do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Uprawnienie do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przysługuje notariuszom, a organy nie są notariuszami.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Tłumaczenia uwierzytelnione muszą być opatrzone pieczęcią. Uprawnienie do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przysługuje notariuszom. Dokumenty poświadczone przez notariusza są z reguły opatrzone imieniem i nazwiskiem notariusza dokonującego poświadczenia oraz zawierają informacje o miejscu i dacie ich poświadczenia. Można je również opatrzyć pieczęcią. Zamieszczenie informacji o miejscu może zapewnić możliwość zweryfikowania, czy dana osoba została należycie powołana do pełnienia funkcji notariusza. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać od rady administracyjnej hrabstwa, w którym dany notariusz prowadzi działalność (w którym znajduje się jego siedziba statutowa).

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Dokumenty poświadczone przez notariusza są z reguły opatrzone imieniem i nazwiskiem notariusza dokonującego poświadczenia oraz zawierają informacje o miejscu i dacie ich poświadczenia. Można je również opatrzyć pieczęcią.

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.