Dokumenty urzędowe

Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia 2016/1191

W lipcu 2016 r. Unia Europejska przyjęła rozporządzenie upraszczające obieg niektórych dokumentów urzędowych między państwami UE. Celem rozporządzenia jest ograniczenie biurokracji i zmniejszenie kosztów dla obywateli związanych z przedkładaniem dokumentów urzędowych wydanych przez organy państwa członkowskiego UE w organach innego państwa UE. Na podstawie tego rozporządzenia dokumenty urzędowe (np. akt urodzenia lub akt małżeństwa) wydane w jednym państwie UE muszą zostać uznane za autentyczne w innym państwie członkowskim bez potrzeby uzyskania pieczęci uwierzytelniającej (apostille). Dokumenty urzędowe objęte zakresem rozporządzenia to w szczególności dokumenty poświadczające stan cywilny (np. akt urodzenia, zgonu, małżeństwa, zarejestrowanego związku partnerskiego, adopcji), ale również miejsce zamieszkania oraz brak wpisu do rejestru karnego.

Rozporządzenie znosi ponadto obowiązek przedkładania w każdym przypadku poświadczonych kopii i poświadczonych tłumaczeń dokumentów urzędowych wydanych w innym państwie członkowskim. Rozporządzenie przewiduje możliwość stosowania wielojęzycznych standardowych formularzy, które można załączać do dokumentów urzędowych, aby w ten sposób uniknąć konieczności ich tłumaczenia. Rozporządzenie nie reguluje uznawania w jednym państwie UE treści lub skutków dokumentu urzędowego wydanego w innym państwie UE. Uznawanie treści lub skutków zależy od prawa państwa przyjmującego. Rozporządzenie stosuje się od dnia 16 lutego 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 27/02/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.