Documente oficiale

Austria

Conținut furnizat de
Austria

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Limba germană

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Hotărâri judecătorești, decizii, declarații și ordine ale instanțelor și ale parchetelor

De asemenea, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1), următoarele documente oficiale:

(a) certificatul de naștere (Geburtsurkunde), extras din registru — naștere (Teilauszug Geburt)

(c) certificatul de deces (Sterbeurkunde) , extras din registru — deces (Teilauszug Tod)

(d) decizia privind admiterea modificării numelui (Namensänderungsbescheid)

(e) certificatul de căsătorie (Heiratsurkunde), certificatul prin care se atestă capacitatea juridică de a se căsători (Ehefähigkeitszeugnis), extrasul din registrul care atestă existența unei căsătorii (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) sau a unui parteneriat înregistrat (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

(f) hotărârea de divorț (Scheidungsbeschluss), decretul de anulare a căsătoriei (Aufhebungsbeschluss der Ehe), declarația judiciară potrivit căreia o căsătorie este nulă (gerichtliche Nichtigerklärung)

(g) certificatul de parteneriat (Partnerschaftsurkunde), confirmarea capacității juridice de a încheia un parteneriat înregistrat (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), extrasul din registrul care atestă existența unei căsătorii (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) sau a unui parteneriat înregistrat (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

(h) decretul de anulare a unui parteneriat înregistrat (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft) , declarația judiciară potrivit căreia un parteneriat înregistrat este nul (gerichtliche Nichtigerklärung)

(k) confirmarea înregistrării reședinței (Meldebestätigung)

(l) certificatul de cetățenie (Staatsbürgerschaftsnachweis)

(m) extrasul din cazierul judiciar (Strafregisterbescheinigung)

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

În administrația publică, la următoarele documente oficiale pot fi atașate formulare care servesc drept ajutor pentru traducere [în conformitate cu articolul 7 alineatul (1)]:

(a) certificatul de naștere (Geburtsurkunde), extras din registru — naștere (Teilauszug Geburt)

(c) certificatul de deces (Sterbeurkunde) , extras din registru — deces (Teilauszug Tod)

(e) certificatul de căsătorie (Heiratsurkunde), certificatul de cutumă (prin care se atestă capacitatea juridică de a se căsători - Ehefähigkeitszeugnis), extrasul din registrul care atestă existența unei căsătorii (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) sau a unui parteneriat înregistrat (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

(g) certificatul de parteneriat (Partnerschaftsurkunde), confirmarea capacității juridice de a încheia un parteneriat înregistrat (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), extrasul din registrul care atestă existența unei căsătorii (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) sau a unui parteneriat înregistrat (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

În sfera judiciară, niciunul dintre formularele multilingve nu este relevant.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

În Austria, traducerile autorizate pot fi efectuate de persoane înregistrate pe lista interpreților autorizați în mod public și certificați de instanțe. Această listă (actualizată în mod constant) a interpreților judiciari poate fi consultată la adresa:

http://sdgliste.justiz.gv.at/

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

O transcriere certificată (sau o copie certificată) este documentul confirmat a fi o copie conformă cu originalul de către

o persoană învestită cu autoritatea de a emite documente autentice [de exemplu, un notar (Notarin/Notar)];

instanța districtuală (Bezirksgericht) sau

autoritatea emitentă (nu în toate cazurile și nu orice autoritate).

În sfera judiciară, copiile certificate pot fi eliberate de

(a) instanțe (care se pot găsi pe site-ul web al Ministerului Federal al Justiției, https://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html)

și

(b) notari (care se pot găsi pe site-ul web al Camerei Notarilor din Austria, la adresa https://www.notar.at/de/).

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

- Traduceri autorizate:

În conformitate cu secțiunea 190 alineatul (1) din Legea privind procedurile judiciare în materie necontencioasă (Außerstreitgesetz), corespondența exactă a unei traduceri cu originalul trebuie să fie certificată de un interpret autorizat în mod public și certificat de instanță, care este obligat să își adauge semnătura și ștampila [secțiunea 14 și secțiunea 8 alineatul (5) din Legea experților și interpreților (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz)].

Informații suplimentare cu privire la forma traducerilor autorizate se pot găsi pe site-ul web al Asociației Interpreților Certificați de Instanțe din Austria (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher), la adresa https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

- Eliberarea copiilor certificate de instanțe:

Corespondența

1. documentelor oficiale pe suport de hârtie cu transcrierile electronice sau de altă natură (copii) ale acestora sau

2. a documentelor oficiale electronice cu versiunile tipărite pe suport de hârtie ale acestora,

în cazul în care acestea sunt prezentate unei instanțe, trebuie să fie certificată de instanță; acestea trebuie să aibă un caracter perfect lizibil pentru echipamentul tehnic aflat la dispoziția instanței.

Certificarea trebuie să fie inserată, în funcție de aplicație, pe o copie pe suport de hârtie, redactată în instanță sau examinată cu atenție în instanță, a documentului pe suport de hârtie sau pe o versiune tipărită pe suport de hârtie, redactată în instanță, a documentului electronic (o copie certificată pe suport de hârtie) sau — în funcție de disponibilitatea unei tehnologii și a personalului corespunzător — pe o copie electronică a documentului pe suport de hârtie (o copie electronică certificată).

Certificarea trebuie să menționeze în toate cazurile

1. locul și data certificării;

2. dacă documentul oficial prezentat este pe suport de hârtie sau electronic și dacă este un exemplar original, o copie autentificată, o transcriere, o copie de altă natură sau o versiune tipărită;

3. dacă respectiva copie, transcriere sau versiune tipărită reproduce întregul document oficial sau doar o parte a acestuia.

Certificarea trebuie să conțină, de asemenea, următoarele informații, în cazul în care acestea nu rezultă deja din copie, din transcriere sau din versiunea tipărită:

1. dacă documentul oficial poartă semnături, elemente de securitate sau timbre și, în caz afirmativ, care sunt acestea;

2. dacă este cazul, dacă documentul este rupt sau dacă forma sa fizică este în mod evident îndoielnică;

3. dacă este cazul, dacă părți ale documentului au fost în mod vizibil modificate, eliminate, inserate sau introduse pe margini.

- Eliberarea copiilor certificate de notari:

Un notar este abilitat să certifice faptul că un document pe suport de hârtie sau o transcriere electronică a unei versiuni tipărite pe hârtie reprezintă copia autentică a unui document oficial dacă acesta poate citi documentul în mod clar. Pentru ca un notar să certifice faptul că o copie generată în mod electronic, fotografic sau într-un mod similar a unui document oficial sau un plan, o imagine ori o versiune similară este o copie autentică, este suficient ca respectiva copie să fie realizată sub supravegherea sa. În cazul în care o astfel de copie nu reproduce în întregime o pagină, omisiunile trebuie menționate în copia respectivă. Același lucru este valabil și în cazul versiunilor tipărite pe suport de hârtie ale documentelor oficiale electronice.

Notarul trebuie să compare cu atenție transcrierea sau copia cu documentul oficial original și trebuie să insereze o declarație conform căreia aceasta este o copie conformă cu originalul pe transcrierea pe suport de hârtie (copie) sau pe versiunea tipărită pe suport de hârtie sau să anexeze o declarație conform căreia aceasta este o copie conformă cu transcrierea electronică.

Certificarea trebuie să includă, de asemenea, următoarele informații:

1. dacă documentul oficial prezentat este pe suport de hârtie sau electronic și dacă este un exemplar original, o copie autentificată, o transcriere, o copie de altă natură sau o versiune tipărită;

2. dacă documentul oficial poartă semnături, elemente de securitate sau timbre și, în caz afirmativ, care sunt acestea;

3. dacă respectiva copie, transcriere sau versiune tipărită reproduce întregul document oficial sau doar o parte a acestuia și, în caz afirmativ, care este această parte;

4. dacă este cazul, dacă documentul prezentat este rupt sau dacă forma sa fizică este în mod evident îndoielnică;

5. dacă este cazul, dacă părți ale documentului au fost modificate, eliminate, inserate sau introduse pe margini. Informațiile menționate la punctele 2 și 5 nu sunt necesare în cazul în care copia a fost realizată prin fotografiere sau într-un mod similar și dacă circumstanțele menționate sunt vizibile din copie.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

A se vedea litera (f).

Ultima actualizare: 17/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.