Documente oficiale

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Traducerea nu este necesară atunci când documentul oficial este redactat în limba bulgară.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

  1. naștere – certificat de naștere, certificat de naștere după adopție simplă, extras de pe certificatul de naștere, copie completă a certificatului de naștere, copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere;
  2. deces – copie a certificatului de deces, copie completă a certificatului de deces, copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de deces, hotărâre judecătorească;
  3. nume - certificat de identitate al unei persoane cu nume diferite, hotărâre judecătorească;
  4. căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie, sau starea civilă – certificat de căsătorie civilă, copie a certificatului de căsătorie civilă, copie completă a certificatului de căsătorie civilă, copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie civilă, certificat de căsătorie eliberat unui cetățean bulgar care s-a căsătorit în străinătate, certificat de stare civilă, certificat de stare civilă care include soțul/soția și copiii;
  5. divorț, separare de drept sau anularea căsătoriei – hotărâre judecătorească, extras de pe certificatul de căsătorie civilă, menționând în câmpul „Observații” forma în care a fost desfăcută căsătoria civilă și data la care aceasta a fost desfăcută;
  6. origine – hotărâre judecătorească, certificat de stare civilă, soț/soție și copii, certificat de soț/soție și legături de familie, certificat al copiilor biologici ai mamei;
  7. adopție – hotărâre judecătorească, certificat de naștere (în cazul adopției simple), copie a certificatului de naștere (în cazul adopției simple), copie completă a certificatului de naștere (în cazul adopției simple), copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (în cazul adopției simple);
  8. domiciliu și/sau reședință – certificat de domiciliu stabil, certificat de domiciliu actual, certificat de schimbare a domiciliului stabil, certificat de schimbare a domiciliului actual;
  9. cetățenie – certificat de existență a cetățeniei bulgare, certificat de obținere a cetățeniei bulgare;

10. absența cazierului judiciar – certificat de cazier judiciar care să ateste că persoana nu a fost condamnată [modelul 1 din anexa 2 la articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul nr. 8 din 26 februarie 2008 privind funcționarea și organizarea birourilor pentru cazier judiciar].

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Anexa I se poate aplica unui certificat de naștere, unui certificat de naștere în urma adopției simple sau unui extras de pe un certificat de naștere.

Anexa III se poate aplica unui extras de pe certificatul de naștere.

Anexa IV se poate aplica unui certificat de căsătorie civilă sau unui extras de pe un certificat de căsătorie civilă.

Anexa V se poate aplica certificatului de căsătorie eliberat unui cetățean bulgar care s-a căsătorit în străinătate.

Anexa VI se poate aplica unui certificat de stare civilă sau unui certificat de stare civilă care include soțul/soția și copiii.

Anexa X se poate aplica unui certificat de domiciliu stabil sau unui certificat de domiciliu actual.

Anexa XI se poate aplica unui certificat de cazier judiciar care să ateste că persoana nu a fost condamnată [modelul 1 din anexa 2 la articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul nr. 8 din 26 februarie 2008 privind funcționarea și organizarea birourilor pentru cazier judiciar].

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Ministerul Afacerilor Externe ține un registru al persoanelor fizice care lucrează ca traducători în mod individual sau în cadrul unei societăți de traducere și care efectuează traduceri de documente.

Lista este disponibilă numai în limba bulgară pe următorul site web:

http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Copiile certificate pentru conformitate cu originalul pot fi realizate de către autoritățile care au eliberat documentul original.

Conformitatea copiilor documentelor oficiale poate fi certificată de un notar sau de un notar asistent.

Copiile documentelor oficiale pot fi certificate de persoane care nu sunt notari, dar care au dreptul să exercite atribuții notariale numai în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

I. Modalitățile prin care pot fi identificate traducerile certificate pentru conformitate cu originalul

1. Caracteristicile traducerilor certificate pentru conformitate cu originalul ale documentelor bulgare efectuate în Republica Bulgaria și destinate utilizării în străinătate.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria este autorizat să certifice semnătura traducătorului pe traducerea documentelor bulgare traduse într-o limbă străină destinată utilizării pe teritoriul unei țări străine.

Certificarea se realizează prin aplicarea unui autocolant dreptunghiular care conține informații privind numele traducătorului, locul și data certificării, cuantumul taxei plătite, un număr unic de identificare, semnătura, ștampila și alte informații relevante.

Traducerile documentelor pot fi doar exemplare originale, imprimate monocrom pe hârtie format A4. Toate paginile traducerii trebuie numerotate și parafate de traducător. Traducerile sunt legate în mod indisolubil de documentul tradus certificat și autentificat în mod corespunzător.

La sfârșitul traducerii, următorul text trebuie redactat în limba bulgară sau în limba străină relevantă: „Subsemnatul, ..., certific exactitatea traducerii mele din limba ... în limba ... a documentului anexat... (descrieți tipul de document și atributele acestuia – număr, serie, dată, certificat și autentificat). Traducerea constă în ... pagini. Traducător ... (semnătura).”

Numele și semnătura traducătorului sunt scrise imediat după sfârșitul textului și nu se pot afla pe o pagină separată sau cu spații libere.

Traducerile care conțin corecturi, ștergeri și inserări nu sunt valide. Nu este permisă reprezentarea drapelului național și a stemei naționale.

2. Caracteristicile traducerilor certificate pentru conformitate cu originalul ale documentelor din limba bulgară într-o limbă străină și dintr-o limbă străină în limba bulgară, efectuate în afara teritoriului Republicii Bulgaria.

În afara Bulgariei, în cazul traducerilor documentelor și a altor tipuri de documente din limba bulgară într-o limbă străină și dintr-o limbă străină în limba bulgară, semnătura traducătorului pe traducerea sa trebuie să fie certificată de reprezentanțele diplomatice și consulare ale Republicii Bulgaria. Traducerea este atașată la documentul original, purtând ștampila reprezentanței diplomatice/consulare în trei locuri în mijlocul părții atașate sau în colțul superior al documentului, care este pliat astfel încât să conțină toate paginile documentului și este ștampilat.

Certificarea se realizează prin autentificarea semnăturii traducătorului prin aplicarea unei ștampile dreptunghiulare pe document, care conține informații privind numele și funcția persoanei autorizate care a eliberat certificarea, locul și data certificării, onorariul plătit, numărul de referință al certificării consulare, o semnătură și o ștampilă.

3. Caracteristicile traducerilor certificate pentru conformitate cu originalul ale documentelor eliberate în străinătate traduse în limba bulgară și destinate utilizării în Republica Bulgaria.

În baza articolului 21a din Normele privind legalizarea, certificarea și traducerea documentelor și a altor acte, notarii din Republica Bulgaria au dreptul de a legaliza semnătura traducătorului pe traducerea documentelor străine traduse în limba bulgară și destinate utilizării în Republica Bulgaria.

Certificarea pentru conformitate cu originalul se realizează prin aplicarea unei ștampile dreptunghiulare care conține informații privind numele traducătorului, locul și data certificării, valoarea taxei plătite, un număr unic de înregistrare, semnătura, ștampila și alte informații relevante.

I. Modalitățile prin care pot fi identificate copiile certificate pentru conformitate cu originalul

1. O copie certificată trebuie să precizeze autoritatea care validează copia

— prin intermediul numelui și semnăturii funcționarului și al ștampilei autorității și

— menționând pe copie numele și semnătura notarului/notarului asistent în conformitate cu un model de ștampilă aprobat (a se vedea notificarea de la punctul următor).

2. Pentru fiecare certificare pentru conformitate a unei copii a unui document oficial, autoritatea emitentă efectuează o înregistrare corespunzătoare în evidențele sale.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Atunci când se eliberează copii ale actelor de stare civilă, copia trebuie să poarte data la care a fost făcută, precum și prenumele și numele funcționarului de stare civilă care a întocmit-o. Funcționarul de stare civilă semnează documentul și îl ștampilează cu ștampila obișnuită a municipalității.

Pentru a certifica conformitatea a unei copii a unui document oficial, originalul documentului trebuie prezentat funcționarului de stare civilă de către un notar sau un notar asistent. Certificarea se efectuează în conformitate cu anexa 6 la articolul 17 din Regulamentul nr. 32 din 29 ianuarie 1997 privind arhivele oficiale ale notarilor și ale birourilor notariale.

La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subsemnatul, notar din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . districtul... (număr de înregistrare la Camera Notarilor ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) certific autenticitatea acestei transcrieri efectuate de. . . . . . . . . . . . . . a unui document oficial (privat) care mi-a fost prezentat de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu domiciliul în orașul (satul) . . . . . . . . . . . . . . . . . și certific faptul că nu au existat ștergeri, adăugiri, corecturi sau alte particularități în original. Nr. înregistrare . . . . . . . . . . . . . Taxă plătită: BGN. . . . .

Notar:

Ultima actualizare: 06/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.