Documente oficiale

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Republica Croația acceptă documente oficiale numai în limba croată, cu alte cuvinte nu va accepta documente în alte limbi oficiale ale statelor membre ale UE.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Lista documentelor oficiale care intră în sfera de aplicare a prezentului regulament:

- certificat de naștere (rodni list) (Anexa I)

- certificat de deces (smrtni list) (Anexa III)

- certificat de căsătorie (vjenčani list) (Anexa IV)

- certificat de celibat (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (Anexa VI)

- certificat de parteneriat (potvrda o životnom partnerstvu) (Anexa VII)

- certificat de domiciliu și/sau reședință (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (Anexa X)

- certificat privind absența cazierului judiciar (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (Anexa XI)

Notă: Documentele oficiale la care se face referire în Anexele I-VII sunt eliberate de Ministerul Administrației Publice (Ministarstvo uprave), cele menționate în Anexa X sunt eliberate de Ministerul Afacerilor Interne (Ministarstvo unutarnjih poslova), iar cele menționate în Anexa XI sunt eliberate de Ministerul Justiției (Ministarstvo pravosuđa).

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Lista documentelor oficiale care pot fi însoțite de formulare standard multilingve drept instrument adecvat de asistență pentru traducere:

- certificat de naștere (Anexa I)

- certificat de deces (Anexa III)

- certificat de căsătorie (Anexa IV)

- certificat de celibat (Anexa VI)

- certificat de parteneriat (Anexa VII)

- certificat de domiciliu și/sau reședință (Anexa X)

- certificat privind absența cazierului judiciar (Anexa XI)

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Potrivit legislației croate, interpreții în instanță sunt calificați să efectueze traduceri autorizate.

Linkul către lista actualizată a interpreților în instanță publicată pe pagina de internet a Rețelei Judiciare (Sudačka mreža):

http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx?Lng=hr

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Potrivit legislației croate, copii legalizate ale documentelor oficiale pot fi efectuate de notari (javni bilježnici); lista persoanelor calificate – cunoscută sub numele de registrul notarilor (Imenik javnih bilježnika) – este gestionată de Consiliul de Administrație (Upravni odbor) al Camerei Notarilor Publici din Croația (Hrvatska javnobilježnička komora) și poate fi consultată pe pagina de internet a Camerei –http://www.hjk.hr/Uredi

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Traducerile legalizate și copiile legalizate pot fi identificate printr-o simplă verificare vizuală, dat fiind că fiecare traducere sau copie poartă ștampila și semnătura unui interpret în instanță sau a unui notar, care indică în mod clar faptul că documentul în cauză reprezintă o traducere sau o copie.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Marca specifică a unei copii legalizate este ștampila și semnătura notarului care a efectuat-o.

Ultima actualizare: 15/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.