Documente oficiale

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

cehă, slovacă

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie;
 • certificat de deces;
 • certificat de parteneriat înregistrat;
 • certificat de cutumă;
 • certificat privind capacitatea juridică de a încheia un parteneriat înregistrat;
 • extras textual din livretul de familie;
 • confirmarea datelor înregistrate în livretul de familie;
 • confirmarea datelor prevăzute în registrul de documente sau în duplicatul livretului de familie păstrat până la 31 decembrie 1958;
 • decizia de aprobare a schimbării prenumelui sau a numelui de familie,
 • confirmarea căsătoriei;
 • extras din cazierul judiciar pentru persoane fizice;
 • certificat notarial care atestă faptul că o persoană este în viață;
 • furnizarea datelor înscrise în registrul de evidență a populației unei persoane fizice;
 • certificat care conține o declarație afirmativă din partea părinților cu privire la paternitatea unui copil (născut sau nenăscut);
 • certificat de confirmare a căsătoriei (eliberat de ambasada sau consulatul ceh);
 • deciziile judecătorești privind elementele prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din Regulament, de exemplu:

hotărâre de stabilire a datei nașterii unui minor;

hotărâre de declarare a decesului unei persoane;

hotărâre de stabilire a datei valabile a decesului unei persoane;

hotărâre de acordare a dreptului de a se căsători unui minor;

hotărâre de recunoaștere a capacității juridice a minorului;

hotărâre de divorț;

hotărâre de stabilire a paternității,

hotărâre de stabilire a maternității;

hotărâre privind adopția unui minor sau hotărâre privind adopția unui adult.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

 • Certificat de naștere (Naștere)
 • Certificat de deces (Deces)
 • Certificat de căsătorie (Căsătorie)
 • Certificat de cutumă (Capacitate de căsătorie)
 • Certificat de parteneriat înregistrat (Parteneriat înregistrat)
 • Certificat privind capacitatea juridică de a încheia un parteneriat înregistrat (Capacitatea juridică de a încheia un parteneriat înregistrat)
 • Extras din cazierul judiciar pentru persoane fizice (Absența cazierului judiciar în statul membru de cetățenie al persoanei în cauză)
 • Furnizarea datelor înscrise în registrul de evidență a populației unei persoane fizice (Domiciliu și/sau reședință)

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.
 • Interpreții conform Legii nr. 36/1967 privind experții și interpreții - lista interpreților disponibili pe pagina de internet a Ministerului Justiției:

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Ambasadele și consulatele cehe - verificarea corectitudinii traducerilor în conformitate cu articolul 18 alineatul (3) litera (e) din Legea nr. 150/2017 privind serviciile externe

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Certificarea unui document ca fiind o copie conformă cu originalul (confirmarea autenticității) se realizează de către:

 • autoritățile regionale;
 • birourile municipale ale localităților cu competențe extinse;
 • autoritățile municipale, birourile districtuale sau birourile districtelor municipale ale arondismentelor prefecturilor distribuite teritorial și birourile districtelor orașului Praga; lista acestora este prevăzută în legislația de punere în aplicare (lista autorităților municipale responsabile de confirmarea autenticității și legalizare este prevăzută în anexa nr. 1 la Decretul de punere în aplicare nr. 36/2006 privind legalizarea copiilor conforme cu originalul și legalizarea de semnătură, cu modificările ulterioare);
 • autoritățile districtuale militare;
 • titularul licenței poștale (Poșta Cehă);
 • Camera de Comerț din Cehia;
 • notari,
 • ambasade (consulate) cehe.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Traduceri autorizate

1. Traducere autorizată de către un traducător-interpret

Traducătorii-interpreți vor indica pe prima pagină a unei traduceri scrise limba din care a fost efectuată traducerea, iar pe ultima pagină vor adăuga încheierea de traducător și vor aplica ștampila de traducător-interpret. Documentul tradus sau o copie legalizată a acestuia trebuie capsate la traducerea scrisă. Încheierea de traducător-interpret poate fi scrisă de mână sau dactilografiată, ori ștampilată.

Încheierea de traducător-interpret trebuie să conțină următoarele:

 • Informații privind autorizarea persoanei în calitate de traducător-interpret (informații privind hotărârea judecătorească de autorizare a traducătorului-interpret - locul și data eliberării, numărul de referință, informații privind limba pentru care este autorizat traducătorul-interpret);
 • certificarea exactității traducerii cu textul înscris în documentul anexat;
 • informații privind corecturile aduse în raport cu traducerea;
 • numărul de ordine sub care a fost înregistrată traducerea în registrul traducătorului;
 • locul și data emiterii încheierii de traducător-interpret;
 • numele, prenumele, semnătura, ștampila traducătorului-interpret.

Adresa traducătorului-interpret și alte date de contact, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de identificare a căsuței de date electronice și numărul de înregistrare la Camera Interpreților și Traducătorilor Autorizați din Republica Cehă, pot fi adăugate la informațiile obligatorii de mai sus. De asemenea, se recomandă indicarea numărului efectiv de pagini de traducere.

Încheierea de traducător-interpret este întotdeauna întocmită în limba țintă.

2. Legalizarea traducerii unui document oficial de către o ambasadă sau un consulat ceh

Încheierea de legalizare prin care se certifică acuratețea unei traduceri trebuie să conțină următoarele:

 • numele ambasadei sau consulatului;
 • numărul de ordine sub care legalizarea este înregistrată în registrul de legalizări;
 • limba din care a fost tradus documentul;
 • limba în care a fost tradus documentul;
 • informații referitoare la solicitarea traducerii de către ambasadă sau transmiterea sa de către solicitant;
 • informații referitoare la caracterul complet sau parțial al traducerii;
 • numele, prenumele și semnătura persoanei care certifică acuratețea documentului;
 • ștampila oficială și
 • locul și data certificării acurateții traducerii.

Copii legalizate

Certificarea unui document ca fiind o copie conformă cu originalul (confirmarea autenticității) va prevedea, pe documentul original sau pe o filă anexată la documentul original, încheierea de legalizare și ștampila oficială. Încheierea de legalizare trebuie să conțină următoarele:

 • numele autorității;
 • numărul de ordine sub care încheierea de legalizare este înregistrată în registrul de legalizări;
 • informații care să ateste faptul că documentul care este legalizat este identic cu documentul pe baza căruia a fost creat și dacă respectivul este un document original, un document deja certificat și legalizat, un document rezultat din conversia unui document legalizat, un duplicat creat din arhivă sau o copie a unei decizii scrise sau a unui dispozitiv al unei decizii emise în conformitate cu legislația specială;
 • numărul de pagini ale documentului;
 • informații referitoare la documentul care face obiectul legalizării, și anume dacă acesta reprezintă un duplicat integral sau parțial sau o copie integrală sau parțială;
 • informații referitoare la documentul care stă la baza celui care face obiectul legalizării, și anume dacă acesta conține un element vizibil de securitate care este parte integrantă din conținutul cu importanță juridică al acestui document (de exemplu hologramă);
 • data la care a fost efectuată legalizarea;
 • numele, prenumele și semnătura persoanei care efectuează legalizarea (de exemplu, funcționar, primar sau viceprimar, angajat în cadrul unei autorități regionale militare, angajat al titularului licenței poștale sau al Camerei de Comerț din Cehia).

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Legalizarea documentului care face obiectul procedurii de legalizare constă în aplicarea încheierii de legalizare pe fiecare filă sau capsarea filelor documentului care face obiectul legalizării și aplicarea sigiliului. Sigiliul este prevăzut cu o ștampilă oficială pe ambele părți, astfel încât o parte a ștampilei oficiale să fie imprimată pe documentul care face obiectul legalizării.

În cazul în care nu există suficient spațiu pentru aplicarea încheierii de legalizare pe respectivul document, aceasta va fi prevăzută pe o filă individuală atașată în mod corespunzător la documentul care face obiectul legalizării, iar zona în care este atașată este sigilată (a se vedea mai sus).

În cazul în care documentul care face obiectul legalizării este compus dintr-una sau mai multe file, iar fiecare filă individuală este tipărită pe o singură parte, filele albe sunt barate din colțul din stânga sus în colțul din dreapta jos, iar încheierea de legalizare este aplicată pe partea care face obiectul legalizării.

În cazul în care, în textul documentului care face obiectul legalizării sau între încheierea de legalizare și textul documentului respectiv există un spațiu liber, persoana care efectuează legalizarea va bara spațiul liber din colțul din stânga sus în colțul din dreapta jos.

Modelul încheierii de legalizare este prevăzut în anexa nr. 2 la Decretul de punere în aplicare nr. 36/2006 privind legalizarea copiilor conforme cu originalul și legalizarea de semnătură, cu modificările ulterioare.

Încheierea de legalizare este aplicată pe un document care face obiectul legalizării în următoarele moduri:

 • având prevăzute ștampila și informațiile descrise mai sus, scrise de mână, sau
 • în variantă dactilografiată utilizând tehnologia IT și cuprinzând datele de mai sus; textul dactilografiat este tipărit pe o etichetă autoadezivă, pe document sau pe o filă individuală. Eticheta este aplicată pe documentul care face obiectul legalizării, purtând ștampila oficială, astfel încât o parte a ștampilei oficiale să fie imprimată pe etichetă. Textul încheierii de legalizare aplicat pe o filă individuală trebuie atașat în mod corespunzător la documentul care face obiectul legalizării.
Ultima actualizare: 26/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.