Documente oficiale

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

cehă, slovacă

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie;
 • certificat de deces;
 • certificat de parteneriat înregistrat;
 • certificat de cutumă;
 • certificat privind capacitatea juridică de a încheia un parteneriat înregistrat;
 • extras textual din livretul de familie;
 • confirmarea datelor înregistrate în livretul de familie;
 • confirmarea datelor prevăzute în registrul de documente sau în duplicatul livretului de familie păstrat până la 31 decembrie 1958;
 • decizia de aprobare a schimbării prenumelui sau a numelui de familie,
 • confirmarea căsătoriei;
 • extras din cazierul judiciar pentru persoane fizice;
 • certificat notarial care atestă faptul că o persoană este în viață;
 • furnizarea datelor înscrise în registrul de evidență a populației unei persoane fizice;
 • certificat care conține o declarație afirmativă din partea părinților cu privire la paternitatea unui copil (născut sau nenăscut);
 • certificat de confirmare a căsătoriei (eliberat de ambasada sau consulatul ceh);
 • deciziile judecătorești privind elementele prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din Regulament, de exemplu:

hotărâre de stabilire a datei nașterii unui minor;

hotărâre de declarare a decesului unei persoane;

hotărâre de stabilire a datei valabile a decesului unei persoane;

hotărâre de acordare a dreptului de a se căsători unui minor;

hotărâre de recunoaștere a capacității juridice a minorului;

hotărâre de divorț;

hotărâre de stabilire a paternității,

hotărâre de stabilire a maternității;

hotărâre privind adopția unui minor sau hotărâre privind adopția unui adult.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

 • Certificat de naștere (Naștere)
 • Certificat de deces (Deces)
 • Certificat de căsătorie (Căsătorie)
 • Certificat de cutumă (Capacitate de căsătorie)
 • Certificat de parteneriat înregistrat (Parteneriat înregistrat)
 • Certificat privind capacitatea juridică de a încheia un parteneriat înregistrat (Capacitatea juridică de a încheia un parteneriat înregistrat)
 • Extras din cazierul judiciar pentru persoane fizice (Absența cazierului judiciar în statul membru de cetățenie al persoanei în cauză)
 • Furnizarea datelor înscrise în registrul de evidență a populației unei persoane fizice (Domiciliu și/sau reședință)

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

În conformitate cu legislația cehă, nu există nicio limitare în ceea ce privește documentele oficiale pe care traducătorii autorizați sunt autorizați să le traducă.

 • Ambasadele și consulatele cehe verifică acuratețea traducerilor documentelor oficiale în conformitate cu articolul 18 alineatul (3) litera (e) din Legea nr. 150/2017 privind serviciile externe.

În practică, în special în cazul traducerilor în limba cehă ale documentelor de stare civilă emise de un alt stat, fie solicitantul furnizează propria traducere a documentului oficial, a cărei acuratețe este verificată de ambasadă/consulat, fie ambasada/consulatul însuși efectuează traducerea și o verifică ulterior.

După ce ambasada/consulatul a evaluat acuratețea traducerii unui document oficial, transmisă de solicitant sau efectuată de ambasadă/consulat, aceasta aplică o ștampilă care atestă acuratețea. Verificarea acurateței traducerii se efectuează numai dacă traducerea prezentată de solicitant este corectă și este însoțită de originalul sau de o copie legalizată a documentului pe baza căruia trebuie verificată traducerea.

Ambasada/consulatul poate refuza să verifice acuratețea traducerii unui document oficial dacă funcționarul consular nu cunoaște suficient limba în care este redactat documentul sau dacă autoritățile statului în care ambasada/consulatul are jurisdicție nu recunosc traducerile efectuate sau autentificate de o ambasadă/un consulat.

Ambasadele/consulatele cehe nu sunt traducători.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Certificarea unui document ca fiind o copie conformă cu originalul (confirmarea autenticității) se realizează de către:

 • autoritățile regionale;
 • birourile municipale ale localităților cu competențe extinse;
 • autoritățile municipale, birourile districtuale sau birourile districtelor municipale ale arondismentelor prefecturilor distribuite teritorial și birourile districtelor orașului Praga; lista acestora este prevăzută în legislația de punere în aplicare (lista autorităților municipale responsabile de confirmarea autenticității și legalizare este prevăzută în anexa nr. 1 la Decretul de punere în aplicare nr. 36/2006 privind legalizarea copiilor conforme cu originalul și legalizarea de semnătură, cu modificările ulterioare);
 • autoritățile districtuale militare;
 • titularul licenței poștale (Poșta Cehă);
 • Camera de Comerț din Cehia;
 • notari,
 • ambasade (consulate) cehe.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Traduceri autorizate

1. Document certificat de înregistrare a actului de traducere

Pe prima pagină a unei traduceri scrise, traducătorii judiciari indică limba din care a fost tradus documentul, iar pe ultima pagină adaugă încheierea de traducător și aplică ștampila de traducător cu numele și prenumele lor complet. Originalul documentului tradus sau o copie legalizată a acestuia trebuie să fie atașată în mod corespunzător la ultima pagină a traducerii.

Încheierea de traducător trebuie să conțină următoarele:

 • numele traducătorului judiciar;
 • denumirea autorității contractante, dacă aceasta din urmă este o autoritate publică;
 • numărul de referință al autorității contractante, dacă această autoritate este o autoritate publică și a comunicat acest număr traducătorului;
 • dacă traducătorul a contactat un consultant pentru a analiza anumite aspecte subsecvente și
 • numărul de ordine sub care traducerea este înregistrată în registrul de evidență a traducerilor.

În cazul unei traduceri parțiale, încheierea ar trebui să indice, de asemenea, partea care a fost tradusă.

În cazul în care un traducător judiciar a contactat un consultant pentru a analiza anumite aspecte subsecvente, încheierea ar trebui să includă, de asemenea, numele consultantului, motivul pentru care traducătorul judiciar l-a contactat și o mențiune cu privire la aspectele subsecvente specifice analizate de consultantul respectiv.

În cazul în care încheierea de traducător conține informații care sunt, de asemenea, înregistrate în registrul de evidență a traducerilor, traducătorul judiciar prezintă aceste informații în formatul necesar pentru înregistrarea actelor de traducere (a se vedea articolul 39 sau anexa 3 la Decretul Ministerului Justiției nr. 506/2020 privind activitățile de interpretare și traducere).

Adresa traducătorului judiciar și alte date de contact, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de identificare a căsuței de date electronice și numărul de înregistrare la Camera Interpreților și Traducătorilor Autorizați din Republica Cehă, pot fi adăugate la informațiile obligatorii de mai sus. De asemenea, ar trebui indicat numărul de pagini și de file ale textului tradus.

Încheierea de traducător este întotdeauna redactată cel puțin în limba țintă.

2. Legalizarea traducerii unui document oficial de către o ambasadă sau un consulat ceh

În practică, în special în cazul traducerilor în limba cehă ale documentelor de stare civilă emise de un alt stat, fie solicitantul furnizează propria traducere a documentului oficial, a cărei acuratețe este verificată de ambasadă/consulat, fie ambasada însăși efectuează traducerea și o verifică ulterior.

După ce ambasada/consulatul a evaluat acuratețea traducerii unui document oficial, transmisă de solicitant sau efectuată de ambasadă, aceasta aplică o ștampilă care atestă exactitatea. Verificarea acurateței traducerii se efectuează numai dacă traducerea prezentată de solicitant este corectă și este însoțită de originalul sau de o copie legalizată a documentului pe baza căruia trebuie verificată traducerea.

Ambasada/consulatul poate refuza să verifice acuratețea traducerii unui document oficial dacă funcționarul consular nu cunoaște suficient limba în care este redactat documentul sau dacă autoritățile statului în care ambasada/consulatul are jurisdicție nu recunosc traducerile efectuate sau autentificate de o ambasadă/un consulat.

Ambasadele/consulatele cehe nu sunt traducători.

Încheierea de legalizare prin care se certifică acuratețea unei traduceri trebuie să conțină următoarele:

 • numele ambasadei sau consulatului;
 • numărul de ordine sub care legalizarea este înregistrată în registrul de legalizări;
 • limba din care a fost tradus documentul;
 • limba în care a fost tradus documentul;
 • informații referitoare la solicitarea traducerii de către ambasadă sau transmiterea sa de către solicitant;
 • informații referitoare la caracterul complet sau parțial al traducerii;
 • numele, prenumele și semnătura persoanei care certifică acuratețea documentului;
 • ștampila oficială și
 • locul și data certificării acurateței traducerii.

Copii legalizate

Certificarea unui document ca fiind o copie conformă cu originalul (confirmarea autenticității) va prevedea, pe documentul original sau pe o filă anexată la documentul original, încheierea de legalizare și ștampila oficială. Încheierea de legalizare trebuie să conțină următoarele:

 • numele autorității;
 • numărul de ordine sub care încheierea de legalizare este înregistrată în registrul de legalizări;
 • informații care să ateste faptul că documentul care este legalizat este identic cu documentul pe baza căruia a fost creat și dacă respectivul este un document original, un document deja certificat și legalizat, un document rezultat din conversia unui document legalizat, un duplicat creat din arhivă sau o copie a unei decizii scrise sau a unui dispozitiv al unei decizii emise în conformitate cu legislația specială;
 • numărul de pagini ale documentului;
 • informații referitoare la documentul care face obiectul legalizării, și anume dacă acesta reprezintă un duplicat integral sau parțial sau o copie integrală sau parțială;
 • informații referitoare la documentul care stă la baza celui care face obiectul legalizării, și anume dacă acesta conține un element vizibil de securitate care este parte integrantă din conținutul cu importanță juridică al acestui document (de exemplu hologramă);
 • data la care a fost efectuată legalizarea;
 • numele, prenumele și semnătura persoanei care efectuează legalizarea (de exemplu, funcționar, primar sau viceprimar, angajat în cadrul unei autorități regionale militare, angajat al titularului licenței poștale sau al Camerei de Comerț din Cehia).

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Legalizarea documentului care face obiectul procedurii de legalizare constă în aplicarea încheierii de legalizare pe fiecare filă sau capsarea filelor documentului care face obiectul legalizării și aplicarea sigiliului. Sigiliul este prevăzut cu o ștampilă oficială pe ambele părți, astfel încât o parte a ștampilei oficiale să fie imprimată pe documentul care face obiectul legalizării.

În cazul în care nu există suficient spațiu pentru aplicarea încheierii de legalizare pe respectivul document, aceasta va fi prevăzută pe o filă individuală atașată în mod corespunzător la documentul care face obiectul legalizării, iar zona în care este atașată este sigilată (a se vedea mai sus).

În cazul în care documentul care face obiectul legalizării este compus dintr-una sau mai multe file, iar fiecare filă individuală este tipărită pe o singură parte, filele albe sunt barate din colțul din stânga sus în colțul din dreapta jos, iar încheierea de legalizare este aplicată pe partea care face obiectul legalizării.

În cazul în care, în textul documentului care face obiectul legalizării sau între încheierea de legalizare și textul documentului respectiv există un spațiu liber, persoana care efectuează legalizarea va bara spațiul liber din colțul din stânga sus în colțul din dreapta jos.

Modelul încheierii de legalizare este prevăzut în anexa nr. 2 la Decretul de punere în aplicare nr. 36/2006 privind legalizarea copiilor conforme cu originalul și legalizarea de semnătură, cu modificările ulterioare.

Încheierea de legalizare este aplicată pe un document care face obiectul legalizării în următoarele moduri:

 • având prevăzute ștampila și informațiile descrise mai sus, scrise de mână;
 • în variantă dactilografiată utilizând tehnologia IT și cuprinzând datele de mai sus; textul dactilografiat este tipărit pe o etichetă autoadezivă, pe document sau pe o filă individuală. Eticheta este aplicată pe documentul care face obiectul legalizării, purtând ștampila oficială, astfel încât o parte a ștampilei oficiale să fie imprimată pe etichetă. Textul încheierii de legalizare aplicat pe o filă individuală trebuie atașat în mod corespunzător la documentul care face obiectul legalizării;
 • în variantă dactilografiată utilizând tehnologia IT și cuprinzând datele de mai sus.
Ultima actualizare: 03/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.