Documente oficiale

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Estonia acceptă documente în limba estonă.

Diferitele registre estoniene (autoritățile locale și misiunile diplomatice ale Estoniei) acceptă și documente în limbile engleză sau rusă sau documente traduse în aceste limbi.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Certificat de naștere înregistrat la un registru estonian;

Certificat de deces înregistrat la un registru estonian;

Certificat de căsătorie înregistrat la un registru estonian;

Certificat de divorț înregistrat la un registru estonian;

Certificat de schimbare a numelui înregistrat la un registru estonian;

Certificat care atestă lipsa oricărui impediment;

Extras din registrul estonian de evidență a populației;

Extras din baza de date a cazierelor judiciare, în care se afirmă că nu există nicio înregistrare în baza de date a cazierelor judiciare.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Certificat de naștere înregistrat la un registru estonian;

Certificat de deces înregistrat la un registru estonian;

Certificat de căsătorie înregistrat la un registru estonian;

Certificat care atestă lipsa oricărui impediment;

Extras din registrul estonian de evidență a populației care confirmă că o persoană este în viață;

Extras din registrul estonian de evidență a populației care confirmă starea civilă;

Extras din registrul estonian de evidență a populației referitor la reședință;

Extras din baza de date a cazierelor judiciare, în care se afirmă că nu există nicio înregistrare în baza de date a cazierelor judiciare.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

În Estonia, persoanele calificate să efectueze traduceri autorizate sunt traducătorii autorizați.

Lista traducătorilor autorizați

De la 1 ianuarie 2020, doar traducătorii autorizați au dreptul să realizeze traduceri oficiale. Pe lângă traducerile realizate de traducătorii autorizați din Estonia, autoritățile estone au, de asemenea, obligația să accepte traduceri de documente care sunt autentificate de un traducător autorizat străin, de un notar sau de un alt funcționar autorizat în mod corespunzător.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Organismele administrative care sunt autorizate să elibereze documente oficiale sau care păstrează documente în arhivele lor pot, de asemenea, să elibereze copii sau extrase ale acestor documente și să certifice oficial autenticitatea acestora.

Notarii au competența de a elibera copii legalizate.

Nu se fac copii legalizate ale documentelor de stare civilă și nu se eliberează formulare traduse decât pentru documentele originale.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Traduceri autorizate

Traducerile autorizate pot fi identificate prin semnătura și ștampila traducătorului autorizat. Traducerea de către un traducător autorizat poate fi, de asemenea, realizată în format digital. În acest caz, semnătura și ștampila traducătorului autorizat sunt înlocuite de semnătura digitală a acestuia.

Copii certificate oficial

Pentru ca autenticitatea unei copii să fie certificată oficial, la sfârșitul textului trebuie adăugată o notă privind certificarea, care trebuie să includă:

1) emitentul documentului, data emiterii și o trimitere la locul în care se află documentul în registru;

2) confirmarea faptului că copia este identică cu originalul;

3) în cazul în care originalul nu a fost eliberat de organismul administrativ care certifică autenticitatea copiei, o notă conform căreia copia a fost eliberată exclusiv în scopul de a fi prezentată organismelor administrative menționate în notă;

4) informații privind orice lacună din document, text barat, inserții, text ilizibil, urme de text care au fost șterse, alți factori care indică modificări ale conținutului original al documentului sau faptul că un document de mai multe pagini nu a fost legat;

5) locul și data certificării, numele și semnătura persoanei care certifică copia, precum și ștampila organismului administrativ.

Certificatele de cazier judiciar semnate sunt emise pe suport de hârtie pornind de la informațiile extrase din baza de date a cazierelor judiciare.

Copii legalizate

Pentru a furniza o confirmare notarială a unui fapt, notarul întocmește un certificat notarial, care trebuie să includă o declarație a notarului cu privire la faptele pe care le-a stabilit și să poarte semnătura și ștampila cu cerneală a notarului. Trebuie să se indice data și locul întocmirii certificatului. Un certificat notarial poate fi eliberat, de asemenea, în format digital. În acest caz, semnătura și ștampila cu cerneală ale notarului sunt înlocuite de semnătura digitală a acestuia. Atestarea digitală poate fi furnizată numai pentru un document digital.

Atunci când certifică autenticitatea unei copii, notarul scrie cuvântul „ärakiri” [copie] în partea de sus a primei pagini a documentului. Această cerință nu se aplică certificării notariale în format digital.

Ultima actualizare: 10/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.