Documente oficiale

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a), limbile acceptate sunt limba greacă și limba engleză.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Documentele publice care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/1191 sunt:

De competența Ministerului Justiției:

 • absența „cazierului judiciar”.

De competența Ministerului Afacerilor Interne:

 • certificatul de înregistrare a nașterii, care se referă la nașterea și la adopția unei persoane majore (adopția minorilor este secretă și nu se înregistrează în vreun document administrativ);
 • certificatul de naștere, care se referă la naștere, la faptul că o persoană se află în viață și la numele unei persoane fizice;
 • certificatul de deces, care se referă la deces;
 • certificatul de căsătorie, referitor la căsătorie și la divorț, la separarea de drept și la anularea căsătoriei;
 • certificatul de stare civilă, care se referă la starea civilă, divorț, separarea de drept, anularea căsătoriei, filiație, cetățenie, parteneriatul înregistrat și desfacerea parteneriatului înregistrat;
 • autorizația pentru încheierea căsătoriei, care se referă la capacitatea de căsătorie;
 • certificatul de parteneriat înregistrat, care se referă la parteneriatul înregistrat și la desfacerea unui parteneriat înregistrat;
 • certificatul de cetățenie, care se referă la cetățenie.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

certificatul de înregistrare a nașterii, certificatul de naștere, certificatul de deces, certificatul de căsătorie, autorizația pentru încheierea căsătoriei (capacitatea de căsătorie), certificatul de stare civilă (informațiile privind căsătoria trebuie să fie furnizate în cazul căsătoriei și informațiile privind parteneriatul înregistrat trebuie să fie furnizate în cazul parteneriatului înregistrat), certificatul de parteneriat înregistrat, certificatul de cetățenie.

În ceea ce privește certificatul de absență a cazierului judiciar, nu există rubrici specifice fiecărei țări, cu excepția celor cuprinse în partea standard a formularelor multilingve, care este comună tuturor statelor membre.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

În cazul certificatelor de cetățenie și al emiterii autorizațiilor pentru încheierea căsătoriei, autoritățile corespunzătoare ale municipalităților acceptă traduceri oficiale ale documentelor străine, realizate de:

 1. Serviciul de traduceri din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau
 2. un funcționar public permanent autorizat al autorității consulare elene din țara emitentă sau
 3. un traducător licențiat din cadrul Departamentului de limbi străine, traducere și interpretare al Universității Ioniene sau
 4. un avocat grec care îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 36 din Legea nr. 4194/2013 privind Statutul avocaților (Monitorul Oficial, seria I, nr. 208).

Pentru celelalte documente, nu există nicio listă a persoanelor calificate, în temeiul legislației elene, să efectueze traduceri autorizate.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Autoritățile abilitate să facă copii certificate ale actelor eliberate de Registratură sunt registratorii care le-au emis. Nu există nicio dispoziție privind eliberarea de copii ale certificatelor emise de registrele de evidență a populației din Grecia, deoarece cetățenii solicită de fiecare dată numărul necesar de certificate pe care trebuie să le prezinte diferitelor autorități.

Certificatul de absență a cazierului judiciar se eliberează după cum urmează: i) pentru persoanele născute în Grecia, certificatul este eliberat de către parchetele de pe lângă tribunalele de primă instanță de la locul de naștere al acestor persoane, mai exact de către Departamentul pentru caziere judiciare, în timp ce, (ii) pentru persoanele născute în străinătate sau pentru persoane al căror loc de naștere nu poate fi verificat, certificatul este eliberat de la sediul central al Ministerului Justiției, mai exact de către Departamentul pentru caziere judiciare și grațieri.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

i. Pentru a fi considerată valabilă, o traducere a unui document care este în altă limbă trebuie să includă, ca anexă, documentul original sau o copie certificată a documentului respectiv. În plus:

A. în cazul traducerilor realizate de către Serviciul de traduceri din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, traducătorul trebuie să certifice că documentul (tradus) în cauză este o traducere fidelă a documentului anexat; semnătura traducătorului trebuie să fie autentificată de către Serviciul de traducere menționat mai sus; și, între paginile documentului, trebuie să se aplice ștampila Ministerului Afacerilor Externe. Mai mult, documentul tradus trebuie să includă informațiile cu privire la Serviciul de traducere; în special, cuvintele „TRADUCERE OFICIALĂ” trebuie să apară în limba greacă, engleză și franceză în antetul fiecărei pagini; antetul trebuie să includă, de asemenea, numărul dosarului care este păstrat la Serviciul de traducere; iar subsolul trebuie să conțină informații privind serviciul, și anume „REPUBLICA ELENĂ, MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE, SERVICIUL DE TRADUCERE”, în limba greacă, engleză și franceză;

B. în cazul în care traducerea este realizată de către un avocat, trebuie să se ateste că documentul (tradus) în cauză este o traducere fidelă a documentului anexat și că avocatul are cunoștințe corespunzătoare cu privire la limba din care și în care s-a tradus; și, între paginile documentului, trebuie să se aplice ștampila avocatului respectiv;

C. în cazul traducerilor efectuate de un consulat sau de o ambasadă, este suficient ca traducerea să provină de la aceste autorități și să fie certificată de acestea, indiferent de identitatea traducătorilor și de natura relației lor cu consulatul sau ambasada.

ii. Pentru ca o copie a certificatului de absență a cazierului judiciar să fie considerată valabilă, este suficient ca un utilizator certificat al sistemului național de informații cu privire la cazierele judiciare să îl fi tipărit. Autenticitatea fiecărei copii a unui certificat de absență a cazierului judiciar poate fi verificată prin verificarea încrucișată a „numărului de verificare” (cod unic de identificare) al acestuia, a numărului de referință al acestuia și a datei de eliberare a acestuia cu informațiile care se regăsesc pe portalul național al cazierelor judiciare, disponibil la adresa http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm, mai exact prin „serviciul de verificare a cazierelor judiciare”.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Numai registratorul poate face copii certificate ale actelor eliberate de Registratură care urmează să se anexeze la formularele standard multilingve. Aceste copii certificate trebuie să fie semnate de registrator și ștampilate de municipalitatea care a eliberat documentul în cauză.

Caracteristicile specifice ale copiilor certificatelor de absență a cazierului judiciar sunt numărul de verificare, numărul de referință, data și filigranul de pe formular.

Ultima actualizare: 02/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.