Documente oficiale

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Maghiară.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

(a) naștere:

certificat de naștere

(b) faptul de a fi în viață:

certificat de confirmare a faptului că persoana este în viață

(c) deces:

certificat de deces, hotărâre judecătorească prin care se declară prezumția de deces, hotărâre judecătorească de înregistrare a decesului

(d) nume: certificat de schimbare a numelui

(e) căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă:

certificat de căsătorie, certificat de stare civilă

(f) divorț, separare de drept sau anulare a căsătoriei

sentință de divorț, hotărâre judecătorească de anulare a căsătoriei, hotărâre judecătorească de stabilire a valabilității căsătoriei, hotărâre judecătorească de stabilire a existenței sau inexistenței căsătoriei

(g) parteneriat înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat:

certificat de parteneriat înregistrat, certificat de stare civilă

(h) desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat:

ordonanță de desfacere a unui parteneriat înregistrat de către un notar

(i) filiație:

certificat de naștere, hotărâre judecătorească de stabilire a paternității, sentință sau hotărâre judecătorească de respingere a prezumției de paternitate, hotărâre judecătorească de stabilire a maternității

(j) adopție:

ordin de adopție emis de autoritatea tutelară, hotărâre judecătorească de încetare a adopției

(k) domiciliu și/sau reședință:

permis oficial de ședere

(l) cetățenie:

certificat de cetățenie

(m) absența cazierului judiciar: extras de cazier judiciar

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

(1) certificat de naștere, certificat de deces, certificat de căsătorie și certificat de parteneriat înregistrat eliberate după 1 iulie 2014, sub rezerva neintervenirii de modificări în raport cu conținutul certificatului înainte de eliberarea formularului standard

(2) certificat de confirmare a faptului că persoana este în viață

(3) certificat de stare civilă

(4) permis oficial de ședere

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

În Ungaria, o traducere autorizată este orice traducere efectuată de entitatea autorizată să efectueze traduceri autorizate.

În general, numai Oficiul pentru Traducere și Legalizare din Ungaria (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., or OFFI Zrt.) poate efectua traduceri autorizate prin lege în Ungaria.

Notarii autorizați să întocmească documente într-o limbă străină pot efectua traduceri autorizate în limba respectivă ale documentelor oficiale și ale anexelor la acestea în chestiuni care intră în sfera de competență a notarilor sau pot certifica acuratețea traducerilor respectivelor documente. Lista notarilor care dețin un certificat de competență lingvistică este disponibilă pe pagina de internet: https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Un funcționar consular de carieră din Ungaria, împuternicit de ministrul afacerilor externe pentru a îndeplini anumite sarcini notariale, poate întocmi un certificat consular

pentru a certifica o traducere, inclusiv o traducere efectuată de același funcționar. Lista actuală a funcționarilor consulari autorizați să elibereze certificate este disponibilă aici: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

În principiu, orice entitate este autorizată să efectueze copii legalizate în conformitate cu regulamentul său de procedură și în limitele atribuțiilor sale.

Notarii pot emite un certificat care să ateste că o copie este identică cu un document care le-a fost prezentat.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Traduceri legalizate efectuate de OFFI Zrt.:

A. Elemente utilizate începând cu 2 iulie 2018:

1. OFFI întocmește traduceri legalizate pe hârtie securizată de 210 x 297 mm, având pe margine imprimat un chenar ghioșat și care conține elemente care nu sunt vizibile decât dacă sunt mărite de mai multe ori față de dimensiunea originală.

2. Textul este cuprins în interiorul chenarului de culoare bordo, deasupra căruia este imprimată stema Ungariei, precum și numele și sigla companiei. Codul unic de identificare a documentului este înscris pe primul rând în interiorul chenarului de culoare bordo și pe linia de deasupra încheierii de legalizare.

3. Traducerea legalizată tipărită pe o filă separată este anexată cu ajutorul unui capsator la documentul original tradus sau la o copie legalizată a acestuia, iar capsa este sigilată cu o etichetă de securitate pătrată, de 30 × 25 mm, purtând sigla OFFI, o bandă holografică și un număr de serie unic. Această etichetă constituie o parte esențială a legalizării.

4. În cazul traducerii dintr-o limbă străină în limba maghiară, traducerea va fi însoțită de următoarea încheiere de legalizare în limba maghiară:

„Oficiul pentru Traducere și Legalizare din Ungaria certifică faptul că prezenta traducere legalizată corespunde întocmai textului documentului anexat.

Oficiul pentru Traducere și Legalizare din Ungaria nu își asumă nicio responsabilitate pentru autenticitatea și conținutul documentului care stă la baza traducerii.”

Aceasta este urmată de locul și data eliberării, de semnătura în original cu cerneală albastră, de parafă și de mențiunea „în numele directorului general”.

În cazul traducerii într-o limbă străină, traducerea va fi însoțită de încheierea de legalizare de mai sus în limba respectivă.

B. Elemente utilizate înainte de 2 iulie 2018:

Elementele și încheierile de legalizare sunt aceleași cu cele descrise la punctul A, cu următoarele diferențe:

1. Un cod de bare imprimat și un identificator unic sunt vizibile pe partea din spate a hârtiei securizate, în colțul din dreapta sus.

2. Traducerea legalizată tipărită pe o filă separată este legată împreună cu documentul original tradus sau o copie legalizată a acestuia cu șnur roșu, alb și verde, ale cărui capete sunt lipite pe document cu eticheta OFFI certificată, peste care se aplică ștampila oficială OFFI, astfel încât separarea documentelor fără deteriorarea etichetei să fie imposibilă.

3. În cazul traducerii dintr-o limbă străină în limba maghiară, încheierea de legalizare în limba maghiară care însoțește traducerea este urmată de locul și data eliberării, de semnătura în original cu cerneală albastră și de mențiunea „în numele directorului general”.

3. Elementele caracteristice ale traducerilor legalizate în format electronic de către OFFI

Aspectul traducerii și textul încheierii de legalizare sunt aceleași cu cele specifice versiunii tipărite.

Traducerea legalizată în format electronic se află într-un fișier (în format .es3 sau .dosszie) creat de OFFI, care conține și fișierul original transmis în vederea traducerii. În plus față de traducerea legalizată în format electronic, prevăzută cu semnătura și ștampila electronică a OFFI (în format .pdf), fișierul original transmis în vederea traducerii conținut în fișier își păstrează, de asemenea, caracterul autentic.

Fișierul original și fișierul care conține traducerea sunt amplasate în folder astfel încât separarea fișierelor să ducă la deteriorarea legalizării, prin urmare fișierele asociate sunt „atașate” solid unul de altul.

Legalizarea electronică este o garanție a faptului că traducerea a fost efectuată de OFFI Zrt., conținutul fișierelor nu a suferit modificări după data legalizării, iar textul traducerii finale corespunde întocmai textului transmis în vederea traducerii.

Traduceri legalizate efectuate de un notar:

Traducerile legalizate efectuate de notari sunt identificate prin numărul de înregistrare al actului notarial. Traducerea trebuie înscrisă pe documentul original sau atașată la acesta. Notarii legalizează traducerea unui document original prin adăugarea unei încheieri de legalizare la sfârșitul traducerii.


Traduceri legalizate efectuate de funcționari consulari de carieră:

Traducerea trebuie înscrisă pe documentul original sau atașată la acesta, fiind însoțită de o încheiere de legalizare. În final, la sfârșitul traducerii se adaugă o mențiune care certifică faptul că traducerea corespunde întocmai documentului original.

În cazul în care funcționarul consular de carieră atașează traducerea la documentul original, se va utiliza un șnur roșu, alb și verde fixat cu o etichetă albă, rotundă, autoadezivă, ștampilată pe ambele părți cu ștampila numerotată a reprezentanței diplomatice.

Textul încheierii de legalizare are următorul cuprins:

Prin prezenta, certific faptul că traducerea care mi-a fost prezentată/pe care am efectuat-o corespunde întocmai documentului anexat în limba ……………………………………………………………………………-----------------------------------

Clientul a achitat taxa consulară în valoare de ....................................................
Numărul actului: ………………………………………………………………………….

Întocmit la data de: ……………………….………………………………………………………….

ștampila

semnătura

Încheierea poate avea și o altă formă, cu condiția să nu poată fi separată de documentul original sau de traducere și să cuprindă următoarele elemente obligatorii:

(a) indicarea limbii străine din care este tradus documentul,

(b) sublinierea opțiunii corespunzătoare din mențiunea „traducerea care mi-a fost prezentată/pe care am efectuat-o”, care să reflecte situația de facto: funcționarul consular certifică acurateța unei traduceri care i-a fost prezentată sau funcționarul certifică acuratețea unei traduceri pe care a efectuat-o personal,

(c) valoarea taxei consulare achitate,

(d) numărul actului,

(e) data,

(f) ștampila numerotată a reprezentanței diplomatice,

(g) semnătura funcționarului consular de carieră,

(h) indicarea calității sale de funcționar consular de carieră.

În cadrul datei, anul și ziua trebuie, de asemenea, scrise cu litere între paranteze.

Încheierea are cel mai frecvent forma unei ștampile aplicate pe document sau pe o filă separată care nu poate fi despărțită de documentul original sau de traducere.

Dacă este necesar, încheierea consulară poate fi întocmită și într-o limbă străină, în condițiile descrise mai sus, dacă acest lucru este acceptat de autoritățile din țara de destinație.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Copii legalizate efectuate de un notar:

Un notar poate legaliza o copie a unui document dacă documentul după care se face copia este perfect lizibil. Notarul compară copia cu documentul original și certifică faptul că respectiva copie este conformă cu originalul, adăugând o încheiere de legalizare pe exemplarul copiei.

Încheierea de legalizare trebuie să menționeze următoarele:

(a) copia a fost efectuată pornind de la documentul original sau de la un duplicat oficial sau o copie a acestuia,

(b) existența sau inexistența unei taxe de timbru pe documentul prezentat,

(c) copia reprezintă sau nu doar o parte din documentul original,

(d) modificări, deteriorări sau alte elemente care pot constitui motive de îngrijorare sunt sau nu vizibile pe documentul original.

Aceste reguli trebuie aplicate mutatis mutandis în cazul legalizării unei copii sau a unui extras electronic realizat sub supravegherea unui notar în raport cu un document sau cu o bază de date electronică, precum și în cazul legalizării unei copii sau a unui extras pe suport de hârtie în raport cu un document electronic. Notarul semnează copia sau extrasul electronic utilizând semnătura electronică calificată. Nu este necesară adăugarea unei încheieri de legalizare la un duplicat electronic certificat sau la o copie electronică certificată dacă respectivele sunt realizate pe baza unui document tipărit nedeteriorat sau a unui document notarial în format electronic și conțin documentul integral, semnătura electronică calificată a notarului, precum și o marcă temporală.

Copii legalizate efectuate de instanță:

O copie efectuată de instanță pe baza unui document prezentat instanței sau a unei copii efectuate în altă parte și prezentată instanței în vederea legalizării trebuie să conțină următoarele:

(a) mențiunea „copie conformă”,

(b) semnătura persoanei care a efectuat copia,

(c) ștampila instanței,

(d) data și ora la care a fost efectuată copia.

În cazul în care fișierul este disponibil sub formă de document electronic, regulile de mai sus se impun a fi aplicate în contextul efectuării unei copii pe suport de hârtie pe baza unui exemplar tipărit al documentului electronic. În cazul în care se solicită o copie pe suport de hârtie a unei hotărâri judecătorești create sub formă de document electronic, copia trebuie să indice marca temporală și semnătura electronică de pe documentul electronic, precum și persoana a cărei semnătură electronică apare pe documentul electronic.

Ultima actualizare: 02/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.