Documente oficiale

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Pot fi utilizate următoarele limbi:

- limba italiană (limba oficială a statului);

- limba germană în regiunea Trentino-Alto Adige, care are un statut special (Decretul prezidențial nr. 670 din 31.8.1972 și Decretul prezidențial nr. 574 din 15.7.1988);

- limba franceză în regiunea Valle d’Aosta, care are un statut special (articolul 38 din Legea constituțională nr. 4 din 26.2.1948);

- limba slovenă în regiunea Friuli-Venezia Giulia, care are un statut special (articolul 8 din Legea nr. 38 din 23.2.2001).

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Documentele publice menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din regulament includ, în special, următoarele documente privind serviciile pentru populație:

Domeniul de aplicare

Documente publice

Nașterea

 • Certificat de naștere (certificato di nascita)
 • Extras din registrul de nașteri (estratto dell’atto di nascita)
 • Copie integrală a unei înscrieri în registrul de nașteri (copia integrale atto di nascita)

Existența

 • Dovada certificatului de viață (certificato di esistenza in vita)

Decesul

 • Certificat de deces (certificato di morte)
 • Extras din registrul de decese (estratto atto di morte)
 • Copie integrală a unei înscrieri în registrul de decese (copia integrale atto di morte)

Numele

 • Certificat de naștere
 • Extras din registrul de nașteri
 • Copie integrală a unei înscrieri în registrul de nașteri

Căsătoria, inclusiv capacitatea matrimonială și starea civilă

 • Certificat de căsătorie (certificato di matrimonio)
 • Extras din registrul de căsătorii (estratto dell’atto di matrimonio)
 • Copie integrală a unei înscrieri în registrul de căsătorii (copia integrale dell’atto di matrimonio)
 • Certificat de capacitate matrimonială (certificato di capacità di contrarre matrimonio) sau certificat de libertate matrimonială (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • Certificat de stare civilă (certificato di stato civile)
 • Extras din registrul de nașteri

Divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei

 • Certificat de căsătorie
 • Extras din registrul de căsătorii (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
 • Copie integrală a unui acord de separare/divorț (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • Extras din registrul de nașteri

Parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat

 • Certificat de parteneriat civil (certificato di unione civile)
 • Extras din registrul de parteneriate civile (estratto di costituzione di unione civile)
 • Copie integrală a unei înscrieri în registrul de parteneriate civile (copia integrale di atto di costituzione di unione civile)
 • Certificat de capacitate pentru încheierea unui parteneriat civil (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • Extras din registrul de nașteri

Anularea unui parteneriat înregistrat

 • Extras din registrul de parteneriate civile
 • Extras din registrul de nașteri

Filiația

 • Extras din registrul de nașteri cu numele mamei și al tatălui (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

Domiciliul și/sau reședința

 • Certificat de reședință (certificato di residenza)

Cetățenia

 • Certificat de cetățenie (certificato di cittadinanza)
 • Extras din registrul de nașteri

Adopția

 • Extras din registrul de nașteri

Absența cazierului judiciar

 • Certificat de cazier judiciar (certificato del casellario giudiziale)

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Documente publice

Formulare standard multilingve

Certificat de naștere

Anexa I – Nașterea

Certificat de viață

Anexa II – Existența

Certificat de deces

Anexa III – Decesul

Certificat de căsătorie

Anexa IV – Căsătoria

Certificat de capacitate matrimonială sau certificat de libertate matrimonială

Anexa V – Capacitatea matrimonială

Certificat de stare civilă

Anexa VI – Starea civilă

Certificat de parteneriat civil

Anexa VII – Parteneriatul înregistrat

Certificat de capacitate pentru încheierea unui parteneriat civil

Anexa VIII – Capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat

Certificat de parteneriat civil

Anexa VII – Statutul de parteneriat înregistrat

Certificat de reședință

Anexa X – Domiciliul și/sau reședința

Certificat de cazier judiciar

Anexa XI – Absența unui cazier judiciar

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Nu există o listă publică a traducătorilor și interpreților. Cu toate acestea, traducătorii și interpreții pot solicita înscrierea (în calitate de consilier în cadrul instanței) în anuarele instanțelor.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

În conformitate cu articolul 18 alineatul 2 prima teză din Decretul prezidențial nr. 445 din 28.12.2000, copiile pot fi certificate de:

funcționarul public (pubblico ufficiale) care a eliberat certificatul sau la care a fost depus originalul sau la care trebuie depus documentul;

– un notar (notario);

– un grefier (cancelliere);

– un secretar municipal (segretario comunale) sau un alt funcționar desemnat de primar.

Sarcinile legate de registrul populației și starea civilă intră în responsabilitatea guvernului și sunt realizate de primarii de municipii, care sunt funcționari guvernamentali, precum și de personalul desemnat de către aceștia.

Funcționarii guvernamentali eliberează certificate de înregistrare a populației (articolul 33 din Decretul prezidențial nr. 223/1989) și extrase din registrele de stare civilă păstrate în registrele relevante (articolele 106-108 din Decretul prezidențial nr. 396/2000).

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

În cazul în care un document este însoțit de o traducere autorizată în limba italiană, traducerea este certificată drept o traducere corectă a textului în limba străină de către autoritățile diplomatice sau consulare sau de către un traducător oficial ori interpret care certifică sub jurământ că este o traducere corectă a textului în limba străină. Autoritatea diplomatică sau consulară sau traducătorul ori interpretul își va adăuga numele și datele personale și își va adăuga semnătura sau va utiliza ștampila biroului de care aparține și va semna lângă ștampilă; de asemenea, acesta va adăuga o declarație de răspundere cu privire la activitatea desfășurată.

Copia este certificată prin includerea unei declarații la sfârșitul copiei, care atestă că aceasta este o copie conformă cu originalul; acest lucru este realizat de către un funcționar public autorizat, care trebuie să indice, de asemenea, data și locul eliberării, numărul de pagini utilizate, numele complet și statutul acestuia, adăugându-și semnătura completă și ștampila biroului. În cazul în care copia certificatului sau a documentului cuprinde mai multe foi, funcționarul public trebuie să își adauge semnătura și pe marginea fiecărei foi precedente.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Astfel cum s-a menționat mai sus în legătură cu articolul 24 alineatul (1) litera (e), copiile documentelor sunt certificate printr-o declarație, scrisă de un funcționar public autorizat, care atestă că copia corespunde întocmai cu documentul original.

O copie certificată astfel se consideră „autentică” (autentica) dacă certificarea îi conferă aceleași efecte juridice ca și documentul original.

Ultima actualizare: 21/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.