Documente oficiale

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Letonă.

Se pot face excepții în anumite situații definite în mod strict prin lege: Legea privind imigrația (Imigrācijas likums), de exemplu, prevede că, pentru aprobarea angajamentelor de luare în întreținere sau pentru prelungirea permiselor de ședere, documentele necesare (de exemplu, certificat privind absența cazierului judiciar, copii ale documentelor care atestă legături de rudenie sau prin alianță, sau alte documente impuse de legislația letonă) pot fi prezentate în limbile letonă, engleză, franceză, germană sau rusă.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Naștere: certificat de naștere (dzimšanas apliecība) sau extras din registrul nașterilor (izziņa no dzimšanas reģistra) eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă (Dzimtsarakstu departaments) aflat în subordinea Ministerului Justiției; certificat de naștere sau extras din registrul nașterilor eliberat de oficiul de stare civilă (Dzimtsarakstu nodaļa) aflat în subordinea unei autorități locale; extras din registrul de evidență a populației (izziņa no Iedzīvotāju reģistra) eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); certificat de naștere (original sau duplicat) sau extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Faptul că o persoană este în viață: certificat eliberat de un notar (zvērināts notārs); certificat eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Deces: certificat de deces (miršanas apliecība) sau extras din registrul deceselor (izziņa no miršanas reģistra) eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă aflat în subordinea Ministerului Justiției; certificat de deces sau extras din registrul deceselor eliberat de oficiul de stare civilă aflat în subordinea unei autorități locale; extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; certificat de deces (original sau duplicat) sau extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Nume: ordonanță privind schimbarea prenumelui și/sau a numelui (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu) eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă aflat în subordinea Ministerului Justiției; certificat eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă aflat în subordinea Ministerului Justiției; extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie: certificat de căsătorie (laulības apliecība) sau extras din registrul căsătoriilor (izziņa no laulības reģistra) eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă aflat în subordinea Ministerului Justiției; certificat de căsătorie sau extras din registrul căsătoriilor eliberat de oficiul de stare civilă aflat în subordinea unei autorități locale; certificat de căsătorie eliberat de un preot aparținând unuia dintre cultele religioase prevăzute în Codul civil (Civillikums); extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; certificat de căsătorie (original sau duplicat) sau extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Letonia nu eliberează un document care să certifice capacitatea de căsătorie a unei persoane. În locul unui astfel de certificat, o persoană poate solicita informații referitoare la starea sa civilă.

Divorț sau anularea căsătoriei: document notarial (notariāls akts) de certificare a divorțului (laulības šķiršanas apliecība); hotărâre judecătorească (tiesas nolēmums); extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; certificat eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate; extras din registrul căsătoriilor eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă aflat în subordinea Ministerului Justiției care atestă divorțul; extras din registrul căsătoriilor eliberat de oficiul de stare civilă aflat în subordinea unei autorități locale care atestă divorțul.

Filiație: hotărâre judecătorească; extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Adopție: hotărâre judecătorească; extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație.

Domiciliu și/sau reședință: extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate; extras din registrul de evidență a populației eliberat de o autoritate locală.

Cetățenie: extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Absența cazierului judiciar: Extras din registrul condamnărilor penale (izziņa no sodu reģistra) eliberat de Centrul de Informare (Informācijas centrs) aflat în subordinea Ministerului de Interne; certificat eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Naștere: certificat de naștere sau extras din registrul nașterilor eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă aflat în subordinea Ministerului Justiției; certificat de naștere sau extras din registrul nașterilor eliberat de oficiul de stare civilă aflat în subordinea unei autorități locale; extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; certificat de naștere (original sau duplicat) sau extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Faptul că o persoană este în viață: certificat eliberat de un notar; certificat eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Deces: certificat de deces sau extras din registrul deceselor eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă aflat în subordinea Ministerului Justiției; certificat de deces sau extras din registrul deceselor eliberat de oficiul de stare civilă aflat în subordinea unei autorități locale; extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; certificat de deces (original sau duplicat) sau extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Căsătorie: certificat de căsătorie sau extras din registrul căsătoriilor eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă aflat în subordinea Ministerului Justiției; certificat de căsătorie sau extras din registrul căsătoriilor eliberat de oficiul de stare civilă aflat în subordinea unei autorități locale; certificat de căsătorie eliberat de un preot aparținând unuia dintre cultele religioase prevăzute în Codul civil; extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; certificat de căsătorie (original sau duplicat) sau extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Stare civilă: extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Domiciliu și/sau reședință: extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate; extras din registrul de evidență a populației eliberat de o autoritate locală.

Absența cazierului judiciar: Extras din registrul condamnărilor penale eliberat de Centrul de Informare aflat în subordinea Ministerului de Interne; certificat eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Nu există astfel de liste, deoarece în Letonia o traducere poate fi certificată de orice persoană fizică ce își asumă răspunderea în conformitate cu procedura prevăzută de lege pentru orice prejudiciu cauzat de erori în traducerile documentelor.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Copiile documentelor pot fi legalizate de un notar; cu excepția cazului în care legislația impune legalizarea copiilor de către un notar, conformitatea acestora poate fi, de asemenea, certificată de instituția în cauză (Legea privind valoarea juridică a documentelor (Dokumentu juridiskā spēka likuma), articolul 6).

Conformitatea copiei unui document poate fi certificată și de persoana fizică care este autorul documentului. De asemenea, o persoană fizică poate certifica acuratețea copiei unui document primit de la o altă persoană fizică sau de la o instituție, cu excepția cazului în care legislația impune acordul autorului în acest sens.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Traducătorul certifică acuratețea traducerii pe ultima pagină a traducerii, după text, în limba letonă. Traducătorul înscrie cu majuscule mențiunea TULKOJUMS PAREIZS („traducere conformă”), prenumele, numele și codul numeric personal al traducătorului, semnătura traducătorului, denumirea locului în care se efectuează certificarea și data certificării (a se vedea Regulamentul Cabinetului nr. 291 privind procedurile de certificare a traducerilor de documente în limba oficială (Ministru kabineta noteikumus Nr. 291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)).

Cerințe similare se aplică în cazul copiilor legalizate (a se vedea punctul următor).

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Mențiunea KOPIJA („copie”) trebuie înscrisă cu majuscule pe prima pagină, în colțul din dreapta sus. Legalizarea cuprinde mențiunea KOPIJA PAREIZA („copie conformă”), înscrisă cu majuscule; denumirea completă a funcției persoanei care certifică conformitatea copiei (inclusiv denumirea completă a instituției și, dacă este necesar, informații suplimentare care permit identificarea fără echivoc a persoanei), semnătura persoanei responsabile și numele în clar al acesteia; și data legalizării.

Ultima actualizare: 10/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.