Documente oficiale

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Limba oficială de stat a Republicii Lituania este limba lituaniană.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Articolul 24 alineatul (1) litera (b):

a) certificat de naștere (eliberat între 1 ianuarie 1992 și 1 ianuarie 2017)

extras de confirmare a înregistrării nașterii (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

b) declarație notarială prin care se certifică faptul că o persoană fizică este în viață și se află într-o anumită locație;

adeverință prin care se certifică faptul că o persoană este în viață și se află într-o anumită locație (eliberată de Consiliul pentru Fondul Asigurărilor Sociale de Stat)

c) certificat de deces (eliberat între 1 ianuarie 1992 și 1 ianuarie 2017)

extras de confirmare a înregistrării decesului (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

d) certificat de schimbare a prenumelui, numelui sau naționalității (eliberat între 4 decembrie 2005 și 1 ianuarie 2017)

extras de confirmare a înregistrării unei modificări sau completări în registrul de stare civilă (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

e) Căsătorie:

certificat de căsătorie (eliberat între 1 ianuarie 1992 și 1 ianuarie 2017)

extras de confirmare a înregistrării căsătoriei (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

Capacitate de căsătorie:

Certificat de neîngrădire a căsătoriei

Certificat consular de stare civilă

Certificat de stare civilă

f) certificat de divorț (eliberat între 1 ianuarie 1992 și 1 ianuarie 2017)

extras de confirmare a înregistrării divorțului (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

hotărâre judecătorească de pronunțare a divorțului sau de anulare a căsătoriei

lipsa oricărui document de confirmare a separării

g) –

h) –

i) certificat de naștere (eliberat între 1 ianuarie 1992 și 1 ianuarie 2017)

extras de confirmare a înregistrării nașterii (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

cerere legalizată comună de recunoaștere a paternității depusă de tatăl și mama copilului

hotărâre judecătorească de stabilire a maternității/paternității;

hotărâre judecătorească având ca obiect contestarea paternității/maternității;

j) certificat de naștere (eliberat între 1 ianuarie 1992 și 1 ianuarie 2017)

extras de confirmare a înregistrării nașterii (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

hotărâre judecătorească având ca obiect adopția

k) certificat privind declararea domiciliului

Certificat cuprinzând date cu caracter personal înscrise în Registrul de evidență a populației

l) pașaport / carte de identitate

certificat de naștere (eliberat între 1 ianuarie 1992 și 1 ianuarie 2017)

extras de confirmare a înregistrării nașterii (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

Ordine sau hotărâri privind dobândirea, pierderea sau redobândirea naționalității

m) certificat cuprinzând informații referitoare la o persoană fizică înscrise în registrul suspecților, persoanelor acuzate și persoanelor condamnate

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Articolul 24 alineatul (1) litera (c)

a) extras de confirmare a înregistrării nașterii (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

b) -

c) extras de confirmare a înregistrării decesului (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

d) -

f) extras de confirmare a înregistrării căsătoriei (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

Certificat de neîngrădire a căsătoriei

k) certificat privind declararea domiciliului

Certificat cuprinzând date cu caracter personal înscrise în Registrul de evidență a populației

m) certificat cuprinzând informații referitoare la o persoană fizică înscrise în registrul suspecților, persoanelor acuzate și persoanelor condamnate

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Nu există o listă a traducătorilor autorizați.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

- notari

- organisme de stat și municipale (pentru copii ale documentelor eliberate de acestea).

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Nu există traduceri autorizate sau cerințe specifice în ceea ce privește traducerile sau copiile legalizate ale acestora. În practică, documentele sunt, de obicei, traduse de agenții de traduceri sau de traducători, indicându-se astfel pe document faptul că a fost tradus de către o agenție de traduceri sau de un traducător. În cazuri individuale, traducerea poate fi certificată pe baza semnăturii traducătorului sau legalizată notarial.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

În cazul în care un document este certificat de un organism de stat sau municipal:

pe copia documentului eliberat de acesta va fi aplicată la sfârșit o marcă de autenticitate constând din mențiunea „copie conformă”/„extras conform”, însoțită de data și funcția, semnătura, prenumele sau inițiala și numele responsabilului sau al altei persoane autorizate din cadrul organismului care certifică autenticitatea copiei sau a extrasului.

În cazul în care autenticitatea unei copii pe suport de hârtie a unui document electronic este certificată prin intermediul unor instrumente electronice, marca de autenticitate a persoanei juridice autorizate să o certifice cuprinde mențiunea „copie conformă”, numele persoanei juridice autorizate să o certifice și data. Marca de autenticitate poate fi, de asemenea, aplicată printr-o ștampilă.

Formularul certificatului notarial trebuie completat cu: data actului notarial, denumirea biroului notarial care întocmește actul notarial, prenumele și numele notarului, numărul actului notarial înscris în registru, taxele notariale corespunzătoare actului notarial (în cazul în care este scutit de taxă, se impune înscrierea mențiunii „scutit de taxă”), taxa de verificare în registrele de stat, taxa de timbru, taxa corespunzătoare altor servicii furnizate la cererea clientului, precum și semnătura notarului.

Încheiere care confirmă autenticitatea unei copii/unui extras:

„___ _____________ 20_____

Subsemnatul/a, _______________________________________________________________________, certific prin prezenta că aceasta este o copie autentică a documentului prezentat.

Nr. de înregistrare în registru: ________________________

Taxa notarială: __________________________

Taxă (taxe) corespunzătoare altor servicii furnizate la cererea clientului: _________________

Semnătura notarului

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.