Documente oficiale

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Limba polonă

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

1) certificatul de naștere simplificat;

2) certificatul de naștere integral;

3) hotărârea judecătorească prin care se stabilește conținutul unui document al grefei;

4) certificatul de viață notarial;

5) certificatul de deces simplificat;

6) certificatul de deces integral;

7) hotărârea judecătorească cu privire la prezumția morții;

8) hotărârea judecătorească de anulare a deciziei privind prezumția morții;

9) hotărârea judecătorească de declarare a morții;

10) hotărârea judecătorească de anulare a deciziei privind declararea morții;

11) decizia șefului grefei cu privire la schimbarea prenumelui și a numelui;

12) certificatul de căsătorie simplificat;

13) certificatul de căsătorie integral;

14) certificatul de stare civilă;

15) certificatul care atestă lipsa oricărui impediment pentru căsătorie în temeiul legislației poloneze;

16) hotărârea judecătorească care permite unei femei cu vârsta sub optsprezece ani să se căsătorească;

17) hotărârea judecătorească care permite unei persoane bolnave mintal sau unei persoane cu dizabilități de învățare sau unor afini în linie dreaptă să se căsătorească;

18) hotărârea judecătorească prin care se constată existența unei căsătorii;

19) hotărârea judecătorească prin care se constată inexistența unei căsătorii;

20) hotărârea judecătorească de divorț;

21) hotărâre judecătorească de separare de drept;

22) hotărârea judecătorească privind încetarea separării de drept;

23) hotărârea judecătorească de anulare a unei căsătorii;

24) hotărârea judecătorească privind adopția;

25) hotărâre judecătorească privind încetarea adopției;

26) hotărârea judecătorească privind stabilirea paternității;

27) hotărârea judecătorească privind stabilirea maternității;

28) hotărârea judecătorească privind respingerea paternității;

29) hotărârea judecătorească privind respingerea maternității;

30) hotărârea judecătorească privind constatarea nulității recunoașterii unui copil;

31) hotărârea judecătorească privind anularea recunoașterii unui copil;

32) certificatul de înregistrare pentru ședere permanentă;

33) certificatul de înregistrare pentru ședere temporară;

34) certificatul privind șederea într-un anumit loc;

35) decizia privind recunoașterea cetățeniei poloneze;

36) decizia de redobândire a cetățeniei poloneze;

37) decizia de confirmare a cetățeniei poloneze;

38) decizia privind recunoașterea statutului de repatriat;

39) certificatul care atestă că nu există cazier judiciar în Registrul penal național, emis la cererea părții interesate;

40) certificatul eliberat de autoritățile municipale cetățenilor polonezi cu reședința în alte state membre care își exprimă dorința de a vota sau de a candida la alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile municipale din statul membru de reședință, în conformitate cu dispozițiile relevante din Directiva 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți (JO L 329, 30.12.1993, p. 34-38) și din Directiva 94/80/CE a Consiliului din 19 decembrie 1994 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales la alegerile locale pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru a cărui cetățenie nu o dețin (JO L 368, 31.12.1994, p. 38).

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

1) certificatul de naștere simplificat;

2) certificatul de căsătorie simplificat;

3) certificatul de deces simplificat;

4) certificatul de stare civilă;

5) certificatul care atestă lipsa oricărui impediment pentru căsătorie în temeiul legislației poloneze;

6) certificatul de înregistrare pentru ședere permanentă;

7) certificatul de înregistrare pentru ședere temporară;

8) certificatul privind șederea într-un anumit loc;

9) certificatul de viață notarial;

10) certificatul care atestă că nu există cazier judiciar în Registrul penal național, emis la cererea părții interesate.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

În Polonia, persoanele abilitate să efectueze traduceri autorizate sunt traducătorii autorizați înscriși pe lista de traducători autorizați a Ministerului Justiției. Lista este disponibilă în Buletinul de informare publică (Biuletyn Informacji Publicznej): https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Acest lucru rezultă din dispozițiile Legii din 25 noiembrie 2004 privind profesia de traducător autorizat [Jurnalul Oficial (Dziennik Ustaw) 2017, nr. 1505].

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

În Polonia, notarii sunt autoritățile abilitate să certifice conformitatea copiilor oficiale, a extraselor și a documentelor neoficiale cu documentele prezentate acestora. Acest lucru rezultă din Legea privind notarii din 14 februarie 1991 (Jurnalul Oficial 2017, nr. 2291; 2018, nr. 398, 723 și 1496).

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

a) caracteristicile traducerilor autorizate: Documentul care conține traducerea include ștampila traducătorului autorizat cu numele și prenumele traducătorului pe margine, cu indicarea limbii din care și în care traducătorul este autorizat să traducă, precum și cu numărul cu care traducătorul este înregistrat pe lista traducătorilor autorizați. De asemenea, pe toate traducerile autorizate apare numărul lor de înregistrare în registrul traducătorilor autorizați (repertorium). În plus, un traducător autorizat precizează, de asemenea, dacă o anumită traducere autorizată a fost efectuată în baza unui document original, a unei traduceri sau a unei copii și dacă o astfel de traducere sau copie a fost certificată și de către cine.

b) caracteristicile copiilor certificate ca fiind conforme cu originalul — certificarea notarială a conformității unei copii cu un document prezentat notarului ia forma unei clauze aplicate sub forma unei ștampile sau a unei inscripții tipărite pe documentul respectiv sau pe o foaie separată. În cazul în care clauza de certificare este atașată ca o foaie separată, această foaie trebuie să fie atașată în mod permanent la document: ea trebuie să fie atașată în spatele documentului, iar nu în fața acestuia, iar locul în care foile sunt prinse împreună trebuie să fie ștampilat cu ștampila oficială a notarului. Clauza poate fi de asemenea inclusă pe aceeași pagină cu copia documentului care este certificat, cu condiția ca textul clauzei să fie separat în mod clar de conținutul documentului. În cazul în care documentul care urmează să fie certificat are caracteristici speciale (de exemplu, note, corectări, deteriorări), notarul face o mențiune corespunzătoare în clauza de certificare. Fiecare clauză de certificare ar trebui să menționeze data și locul în care s-a efectuat certificarea, să indice biroul notarial și să poarte ștampila și semnătura notarului; în plus, ar trebui să menționeze, la cerere, și ora executării actului notarial.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Caracteristicile copiilor certificate ca fiind conforme cu originalul — certificarea notarială a conformității unei copii cu un document prezentat notarului ia forma unei clauze aplicate sub forma unei ștampile sau a unei inscripții tipărite pe documentul respectiv sau pe o foaie separată. În cazul în care clauza de certificare este atașată ca o foaie separată, această foaie trebuie să fie atașată în mod permanent la document: ea trebuie să fie atașată în spatele documentului, iar nu în fața acestuia, iar locul în care foile sunt prinse împreună trebuie să fie ștampilat cu ștampila oficială a notarului. Clauza poate fi de asemenea inclusă pe aceeași pagină cu copia documentului care este certificat, cu condiția ca textul clauzei să fie separat în mod clar de conținutul documentului. În cazul în care documentul care urmează să fie certificat are caracteristici speciale (de exemplu, note, corectări, deteriorări), notarul face o mențiune corespunzătoare în clauza de certificare. Fiecare clauză de certificare trebuie să menționeze data și locul în care s-a efectuat certificarea și să indice biroul notarial; acesta ar trebui să poarte ștampila și semnătura notarului și, de asemenea, să menționeze, la cerere, ora executării actului notarial.

Ultima actualizare: 18/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.