Documente oficiale

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Portugheză

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Naștere:

 • Extras din registrul de nașteri;

Viață:

 • Certificate de viață întocmite de notari (articolul 161 din Codul notarilor) sau de consiliile comunale;

Deces:

 • Extras din registrul deceselor;

Nume:

 • Extras din registrul de nașteri;

Căsătorie:

 • Extras din registrul de nașteri împreună cu adnotarea corespunzătoare;

Capacitatea de a se căsători:

 • Certificat de cutumă;

Stare civilă:

 • Extras din registrul de nașteri;

Divorț:

 • Extras din registrul de nașteri împreună cu adnotarea corespunzătoare;
 • Extras din registrul căsătoriilor împreună cu adnotarea corespunzătoare;
 • Certificat de divorț prin acord comun emis de registrul de stare civilă;
 • Certificat de divorț emis de instanță;

Separare de drept:

 • Extras din registrul de nașteri împreună cu adnotarea corespunzătoare;
 • Extras din registrul căsătoriilor împreună cu adnotarea corespunzătoare;
 • Certificat de separare de drept prin acord comun emis de registrul de stare civilă;
 • Certificat emis de instanță;

Anularea căsătoriei:

 • Extras din registrul de nașteri împreună cu adnotarea corespunzătoare;
 • Extras din registrul căsătoriilor împreună cu adnotarea corespunzătoare;

Filiație:

 • Extras din registrul de nașteri;

Adopție:

 • Extras din registrul de nașteri;

Domiciliu și/sau reședință:

 • Certificat de domiciliu eliberat de consiliul comunal;

Cetățenie:

 • Certificat de cetățenie;

Absența cazierului judiciar:

 • Certificat care atestă absența cazierului judiciar.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

 • Extras din registrul de nașteri;
 • Extras din registrul deceselor;
 • Extras din registrul căsătoriilor;
 • Certificat de cutumă;
 • Certificat care atestă absența cazierului judiciar.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Nu se aplică.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

 • Servicii de registru;
 • Notari;
 • Consilii comunale;
 • Personal poștal (CTT);
 • Camere de comerț și industrie recunoscute în mod corespunzător;
 • Avocați consultanți;
 • Avocați pledanți.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

- Traduceri legalizate:

Documentele redactate într-o limbă străină trebuie însoțite de o traducere; documentul poate fi tradus de un notar portughez, de consulatul portughez din țara în care a fost întocmit documentul, de consulatul țării respective în Portugalia sau de un traducător adecvat care trebuie să facă o declarație sub jurământ sau solemnă în fața unui notar pentru a confirma că traducerea este fidelă originalului.

 • Traducerile pot fi realizate și de camerele de comerț și de industrie care sunt recunoscute în conformitate cu Decretul-lege nr. 244/92 din 29 octombrie 1992, precum și de avocați consultanți și avocați pledanți.

Traducerea trebuie să indice limba în care este redactat documentul original și să includă o declarație conform căreia textul este o traducere fidelă care reflectă textul original.

Dacă traducerea este efectuată de un traducător autorizat care introduce certificatul în propria lui traducere sau îl anexează ca foaie separată, acesta trebuie să indice modul în care s-a efectuat traducerea, precum și informațiile menționate anterior. De asemenea, traducerea trebuie să menționeze eventualele sigilii sau alte marcaje legale, ștampilele și informațiile privind plata incluse în original și trebuie să indice clar orice neregulă sau deficiență identificată în text care pune sub semnul întrebării actul sau documentul respectiv.

- Copii legalizate:

Următoarele informații trebuie incluse sau introduse în documentul fotocopiat: declarația de conformitate cu originalul, locul și data actului, numele și semnătura persoanei care legalizează copia, precum și ștampila oficială sau un alt marcaj de identificare a organismului de legalizare, cum ar fi ștampila oficială a organismului emitent.

NOTĂ: Pentru a fi valabile, legalizările și traducerile documentelor efectuate de camerele de comerț și industrie recunoscute în conformitate cu Decretul-lege nr. 244/92 din 29 octombrie 1992, precum și de avocații consultanți și avocații pledanți, trebuie să fie înregistrate într-un sistem informatic; prin urmare, în plus față de elementele menționate mai sus, acestea trebuie să conțină și numărul de identificare generat de sistemul informatic. - Ordinul ministerial de punere în aplicare (Portaria) nr. 657-B/2006 din 29 iunie 2006.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Copiile legalizate trebuie să includă numele și funcția persoanei care legalizează copia și data la care a fost legalizată; organismul emitent trebuie să ștampileze documentul deasupra acestor informații.

Certificatul care dovedește lipsa cazierului judiciar conține un cod alfanumeric de autentificare și acces care permite verificarea autenticității originalului.

Ultima actualizare: 20/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.