Documente oficiale

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Slovacă și, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (a), ceha este, de asemenea, acceptabilă.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, certificatul de deces, certificatul de schimbare a prenumelui și a numelui de familie, decizia privind schimbarea prenumelui și a numelui de familie, declarația de paternitate, hotărârea privind numele, hotărârea de divorț, hotărârea de anulare a căsătoriei, hotărârea de autorizare a căsătoriei unui minor, hotărârea de stabilire a paternității/maternității, hotărârea de adopție, hotărârea prin care se declară decesul unei persoane, certificatul de rezidență pentru cetățenii slovaci, certificatul de rezidență pentru cetățenii străini, certificatul de cetățenie slovacă (eliberat numai pe suport de hârtie), certificatul de cazier judiciar.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, certificatul de deces, hotărârea prin care se declară decesul unei persoane, hotărârea de autorizare a căsătoriei unui minor, hotărârea de divorț, hotărârea de anulare a căsătoriei, certificatul de rezidență pentru cetățenii slovaci, certificatul de cazier judiciar.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Lista traducătorilor este disponibilă pe site-ul Ministerului Justiției din Slovacia.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Notarii și asistenții notari

— notarii – pe site-ul Camerei Notarilor din Republica Slovacă (Notárska komora Slovenskej republiky) (căutările pot fi efectuate atât în limba slovacă, cât și în engleză, germană, franceză și maghiară);

— nu există o listă separată pentru asistenții notari; aceștia lucrează sub îndrumarea unui notar.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

(A) Traduceri autorizate:

i. Traducerile autorizate efectuate de un traducător înregistrat în lista de traducători conțin o declarație traducătorului (prekladateľská doložka) care, în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Legea nr. 382/2004, trebuie să cuprindă datele de identificare ale traducătorului, domeniul în care traducătorul este autorizat să efectueze traduceri, numărul de ordine sub care traducerea este înscrisă în registrul-jurnal și o declarație a traducătorului potrivit căreia traducătorul cunoaște consecințele realizării unei traduceri intenționat eronate. Traducerile autorizate pot fi identificate pe site-ul Ministerului Justiției din Slovacia, cu ajutorul unui număr format din 12 cifre.

ii. În conformitate cu articolul 14e alineatul (1) litera (d) din Legea nr. 151/2010, traducerile autorizate sunt efectuate sau autorizate de o misiune diplomatică sau de un oficiu consular, în cazul în care acestea sunt traduceri în limba slovacă ale unui document eliberat de o țară străină în scopul exercitării funcțiilor consulare. Angajații unei misiuni diplomatice sau ai unui oficiu consular pot refuza să efectueze sau să autorizeze o astfel de traducere în cazul în care nu cunosc suficient limba în care a fost întocmit documentul.

(B) Copii legalizate:

i. Copiile legalizate efectuate de un notar sau de un notar stagiar trebuie să conțină o încheiere de legalizare (osvedčovacia doložka) care, în temeiul articolului 57 alineatul (2) din Legea nr. 323/1992, trebuie să indice:

(a) dacă respectiva copie corespunde cuvânt cu cuvânt cu înscrisul după care a fost efectuată, dacă înscrisul respectiv este un original sau o copie legalizată, precum și câte file are aceasta;

(b) numărul de file al copiei;

(c) dacă este o copie integrală sau parțială;

(d) dacă există modificări, adăugiri, inserții sau eliminări din înscrisul prezentat, care i-ar putea submina fiabilitatea;

(e) dacă s-au efectuat corecturi în cadrul copiei pentru a asigura conformitatea cu înscrisul prezentat;

(f) locul și data eliberării;

(g) semnătura notarului care încheie legalizarea sau a angajatului autorizat de acesta și ștampila oficială a notarului.

ii. Copiile legalizate realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Slovace trebuie să conțină o încheiere de legalizare (în limba slovacă) care, în conformitate cu articolul 14e alineatul (2) din Legea nr. 151/2010, trebuie să poarte ștampila rotundă oficială a misiunii diplomatice sau a oficiului consular, având emblema statului și un diametru de 36 mm, precum și semnătura unui angajat autorizat al misiunii diplomatice sau al oficiului consular. În cazul în care înscrisul legalizat are două sau mai multe file, acestea trebuie să fie unite cu sfoară, iar extremitățile libere să fie acoperite cu un autocolant și ștampilate cu ștampila oficială a misiunii diplomatice sau a oficiului consular.

În conformitate cu articolul 14e alineatul (1) litera (a) din Legea nr. 151/2010, pentru a certifica faptul că o copie a unui document este conformă cu înscrisul original prezentat, încheierea de legalizare trebuie să includă:

(a) numărul de ordine sub care legalizarea este înscrisă într-un registru special;

(b) faptul că respectiva copie a înscrisului este conformă cu înscrisul prezentat;

(c) numărul de file și de pagini pe care le conține copia înscrisului și dacă

este o copie integrală sau parțială a înscrisului;

(d) locul și data legalizării;

(e) valoarea corectă a taxei, astfel cum se prevede în legislația relevantă;

(f) prenumele, numele, funcția și semnătura angajatului care a efectuat legalizarea.

Model de încheiere de legalizare:

Număr .................. Taxă ...............

Prin prezenta se atestă că această

fotocopie/copie integrală (parțială), care conține ....

pagini este conformă cu înscrisul

original prezentat care cuprinde .....................................

pagini.

Nereguli, corecturi ......................

Întocmită la ......................... la data de .......................

L.S. .....................................................

iii. Copiile legalizate de autoritățile districtuale și de municipalități trebuie să conțină o încheiere de legalizare care, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Legea nr. 599/2001, trebuie să includă următoarele informații:

(a) faptul că respectiva copie a înscrisului este conformă cu înscrisul prezentat;

(b) numărul de file și de pagini pe care le conține copia înscrisului;

(c) numărul de ordine conform căruia legalizarea este înscrisă într-un registru de legalizări;

(d) data și locul legalizării și, după caz, momentul prezentării înscrisului.

Vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu articolul 5 din Legea nr. 599/2001, autoritățile districtuale și municipalitățile nu eliberează copii legalizate pentru a fi utilizate în străinătate.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Cu excepția încheierii de legalizare a notarului sau a asistentului notar, copiile (și fotocopiile) legalizate nu au caracteristici specifice.

Ultima actualizare: 28/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.