Documente oficiale

Spania

Conținut furnizat de
Spania

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Spaniolă

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Articolul 2 din regulament prevede că în domeniul de aplicare a regulamentului intră documentele enumerate mai jos, documentele oficiale de acreditare sau mijloacele de obținere a acestora. (a) Naștere: certificatul de naștere. Model standard. (b) Faptul că o persoană este în viață: documentul de stare civilă atestă faptul că o persoană este în viață și indică situația matrimonială a persoanei. Faptul de a fi în viață, necăsătorit, văduv sau divorțat este atestat de ofițerul stării civile (persoana interesată trebuie însă să se prezinte la ofițerul stării civile). Faptul de a fi în viață se poate atesta prin înfățișarea în fața unui notar care va certifica în general acest fapt printr-un act notarial. Starea civilă, respectiv persoană necăsătorită, văduvă sau divorțată, poate fi atestată printr-o declarație sub jurământ sau printr-o declarație solemnă în fața ofițerului stării civile sau prin act notarial. Pe lângă opțiunea de prezentare în fața notarului, persoana vizată poate face dovada stării civile prezentându-se în fața ofițerului de stare civilă din localitatea în care își are domiciliul sau, prin procură, în fața judecătorului de pace din localitatea în care își are domiciliul persoana în cauză sau reprezentantul acesteia. (c) Deces: extras din registrul de stare civilă. Model standard. (d) Nume: extras din registrul stării civile (naștere). (e) Căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă: nu există un act de stare civilă; documentul justificativ este certificatul de naștere. Pentru căsătorie, un extras din registrul de stare civilă. Pentru a atesta raportul dintre soți este, de asemenea, suficient un certificat de căsătorie eliberat de ofițerul stării civile. Pentru a dovedi capacitatea de căsătorie este necesar să se deschidă un dosar pentru a se putea elibera certificatul privind capacitatea de căsătorie (deschis până la 30 iunie 2020, de către ofițerul de stare civilă competent sau, după caz, de către oficiul central de stare civilă ori de către consulat). Pot exista alte situații complexe atunci când există o dimensiune externă (soț străin sau căsătorie oficiată în afara Spaniei). (f) Divorț, separare judiciară și anularea căsătoriei: extras din registrul de stare civilă, inclusiv adnotările. (g) Parteneriat înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat: certificat eliberat de organul administrativ însărcinat cu înregistrarea partenerilor înregistrați sau, după caz, act notarial. (h) Desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea judiciară sau anularea unui parteneriat înregistrat: separarea judiciară și desfacerea unui parteneriat înregistrat nu sunt definite în dreptul procedural spaniol. Dovada înregistrării sau a desfacerii unui parteneriat înregistrat este certificatul de înregistrare a cuplurilor necăsătorite, nearmonizat în Spania, sau un act notarial (Decretul de lege regal nr. 8/2015 din 30 octombrie, versiunea revizuită a Legii privind securitatea socială, articolul 221). (i) Filiație: extras din registrul de stare civilă. (j) Adopție: extras din registrul de stare civilă. (k) Domiciliu și/sau reședință: extras din registrul municipal, pentru domiciliu; certificat municipal sau act notarial, pentru reședință. (l) Cetățenie: extras din registrul de stare civilă. (m) Lipsa cazierului judiciar, cu condiția ca documentele oficiale referitoare la acest fapt să fie emise pentru un cetățean al Uniunii de către autoritățile statului membru al cărui resortisant este cetățeanul respectiv: certificat emis de Ministerul Justiției. Documentele oficiale pe care cetățenii Uniunii care își au reședința într-un alt stat membru decât cel ai cărui resortisanți sunt ar putea să trebuiască să le prezinte atunci când acești cetățeni doresc să voteze sau să candideze la alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile municipale în statul membru în care își au reședința, în condițiile prevăzute în Directiva 93/109/CE și, respectiv, în Directiva 94/80/CE a Consiliului: extras din registrul municipal.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Lista documentelor oficiale emise de Spania care pot fi însoțite de formulare standard multilingve drept instrument adecvat de asistență pentru traducere:

(a) extrase din registrul de stare civilă privind:

nașterea;

faptul de a fi în viață;

decesul;

căsătoria;

dovada stării civile;

capacitatea de căsătorie.

(b) cazierul judiciar

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Ministerul Afacerilor Externe, al Uniunii Europene și al Cooperării publică o listă a traducătorilor autorizați la care trebuie să se recurgă în mod obligatoriu (A șaisprezecea dispoziție adițională [privind traducerile și interpretările cu caracter oficial] a Legii nr. 2/2014 din 25 martie privind acțiunea și serviciul extern ale statului). http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Notarii și ofițerii stării civile, în domeniile de competență respective, sunt autoritățile competente pentru aplicarea regulamentului în Spania în ceea ce privește transcrierea autentică a documentelor oficiale.

Copiile certificate pentru conformitate cu originalul se referă la transcrierea autentică a documentelor oficiale de către autoritatea care le eliberează sau le autorizează. În general, actele notariale sunt utilizate sub formă de copie, iar actele judiciare servesc drept probă sau autentificare. Dacă este cazul, sunt însoțite de un document care atestă autenticitatea acestora. Articolele 134, 501, 502 și 504 din Legea nr. 1/2000 din 7 ianuarie privind procedura civilă.

Documentele administrative sunt utilizate prin intermediul autentificării deciziei. Articolul 52 din Legea nr. 39/2015 din 1 octombrie privind procedura administrativă comună a administrațiilor publice.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

În unele cazuri există formulare (certificate de stare civilă), dar în alte cazuri nu există un model standard. Dacă nu există formulare, copia sau dovada trebuie să fie însoțită de traducerea certificată.

Traducerile certificate sunt reglementate de Dispoziția suplimentară 16 din Legea nr. 2/2014 din 25 martie privind acțiunea și serviciul extern (Monitorul Oficial 74, 26 martie 2014).

Copiile legalizate sunt emise pe hârtie notarială distribuită de Fábrica Nacional de Moneda (FNMT) fiecărui notar. Pe acestea se aplică o ștampilă de securitate specifică emisă de Consiliul General al Notarilor (Consejo General del Notariado), precum și ștampila cu tuș, semnătura și parafa notarului. Pe hârtia notarială figurează holograma FNMT.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Copiile legalizate pot fi identificate ușor, dat fiind că se emit pe hârtie notarială, au o ștampilă numerotată și sunt semnate de notar. Pe lângă ștampila cu tuș a notarului se aplică și ștampila de securitate iar, în cazul copiilor certificate pentru conformitate cu originalul se aplică ștampila de autentificare. Notarul semnează și parafează documentele pe care le autentifică. Se pare că Regulamentul (UE) 2016/1191 și, prin urmare, informațiile de autentificat se referă la documente judiciare și administrative pe suport de hârtie, care au un antet imprimat cu tuș, în baza modelelor standard ale registrului stării civile (cu variații regionale). Cu toate acestea, este important să nu se omită demersurile considerabile de punere în aplicare în Spania a procedurilor de e-guvernare, care vor permite validarea codurilor electronice legate de semnătura electronică a emitentului, și includerea acestor proceduri în principiile europene ale guvernării electronice (Legea nr. 39/2015 din 1 octombrie privind procedura administrativă comună a administrațiilor publice și Legea nr. 42/2015 din 5 octombrie de modificare a Legii nr. 1/2000 din 7 ianuarie privind procedura civilă).

Ultima actualizare: 26/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.