Formuláre verejných listín

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Nemčina

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Rozsudky, rozhodnutia, osvedčenia a oznámenia súdov, ako aj štátnych prokuratúr

Ďalej v zmysle čl. 2 ods.1 nasledujúce verejné listiny:

a) rodný list, čiastkový výpis o narodení,

c) úmrtný list, čiastkový výpis o úmrtí

d) rozhodnutia o zmene mena

e) sobášny list, osvedčenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo, čiastkový výpis o existencii manželstva alebo registrovaného partnerstva

f) rozhodnutie o rozvode, rozhodnutie o zrušení manželstva, súdne prehlásenie neplatnosti manželstva

g) listina o partnerstve, osvedčenie o spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo, čiastkový výpis o existencii manželstva alebo registrovaného partnerstva

h) rozhodnutie o zrušení registrovaného partnerstva, súdne vyhlásenie neplatnosti

k) potvrdenie o prihlásení

l) doklad o štátnom občianstve

m) osvedčenie z registra trestov

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

V oblasti rakúskej správy môžu byť k nasledujúcim verejným listinám priložené preložené formuláre (podľa čl. 7 ods. 1):

k písm. a) rodný list, čiastkový výpis o narodení,

k písm. c) úmrtný list, čiastkový výpis o úmrtí

k písm. e) sobášny list, osvedčenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo, čiastkový výpis o existencii manželstva alebo registrovaného partnerstva

k písm. g) listina o partnerstve, osvedčenie o spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo, čiastkový výpis o existencii manželstva alebo registrovaného partnerstva

V oblasti súdnictva nie sú príslušnými žiadne viacjazyčné formuláre.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Overené preklady smú v Rakúsku vykonávať osoby zapísané do zoznamu úradných a súdne certifikovaných tlmočníkov. Priebežne aktualizovaný zoznam súdnych tlmočníkov môžete nájsť na webovom sídle:

http://sdgliste.justiz.gv.at/

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Osvedčený odpis (osvedčená kópia) je potvrdenie

osoby, ktorá je oprávnená vystavovať verejné listiny (napr. notárka/notár),

okresného súdu alebo

vystavujúceho orgánu (nie v každom prípade a nie každým orgánom)

o tom, že kópia listiny sa zhoduje s originálom.

Osvedčené kópie smú v Rakúsku vystavovať v oblasti súdnictva

a) súdy (sú uvedené na webovom sídle Spolkového ministerstva pre justíciu, https://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html)

ako aj

b) notári (sú uvedení na webovom sídle Rakúskej notárskej komory, https://www.notar.at/de/)

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Vyhotovenie overených prekladov:

Podľa § 190 ods. 1 zákona o nesporovom konaní (Außerstreitgesetz – AußStrG) overuje presnú zhodu prekladu s originálom úradný a súdne certifikovaný tlmočník s pripojením dátumu prekladu, podpisu a pečate tlmočníka (§§ 14, 8 ods. 5 zákona o znalcoch a tlmočníkoch – Sachverständigen- und Dolmetschergesetz).

Ďalšie informácie o forme overovacej doložky sa nachádzajú na internetovej stránke Rakúskeho zväzu úradných a súdne certifikovaných tlmočníkov https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

Vystavenie overených kópií súdmi:

Zhodu predložených, pre súd čitateľných – podľa jeho technického vybavenia

1. papierových listín s ich elektronickým alebo iným odpisom (kópiou) alebo

2. elektronických listín s ich papierovým výtlačkom

potvrdzuje súd pomocou overovacej doložky.

Tá sa v závislosti od žiadosti pripája buď na papierovom odpise vyhotovenom alebo presne preverenom súdom alebo na iných papierových kópiách papierovej listiny, resp. na papierovom výtlačku elektronickej listiny vyhotovenom na súde (overený papierový odpis) alebo, v závislosti od technických a personálnych možností, na elektronickom odpise papierovej listiny (overený elektronický odpis).

Na overovacej doložke sa v každom prípade uvedie nasledovné:

1. miesto a dátum overenia;

2. či je preukázaná listina papierová listina alebo elektronická listina, prvopis, vyhotovenie, odpis, iná kópia alebo výtlačok;

3. či kópia, odpis alebo výtlačok reprodukuje celú listinu alebo len jej časť.

Ak nasledujúce okolnosti už aj tak jednoznačne z kópie, odpisu alebo výtlačku nevyplývajú, potom sa tiež uvedie,

1. či a aké podpisy, bezpečnostné znaky alebo pečiatky listina nesie;

2. prípadne, že je roztrhaná alebo z hľadiska vonkajšej formy inak nápadne podozrivá;

3. prípadne, či sú na nej určité miesta znateľne menené, prečiarknuté, vsunuté alebo na okraji pripojené.

Vystavenie overených kópií notármi:

Notár je povolaný overiť zhodu papierového odpisu, elektronického odpisu alebo papierového výtlačku s listinou, ak môže túto listinu jednoznačne prečítať. Na overenie kópie listiny, plánu, obrázka a podobne, ktorá je vyhotovená elektronickým, fotomechanickým alebo podobným spôsobom, postačuje, ak bola kópia vyhotovená pod dohľadom notára; ak takáto kópia nie je plnohodnotnou reprodukciou jednej celej strany, musia byť na kópii označené vynechané časti. To isté platí s ohľadom na papierové výtlačky elektronických listín.

Notár musí odpis (kópiu) starostlivo porovnať s listinou a overiť zhodu na papierovom odpise (papierovej kópii) alebo na papierovom výtlačku, resp. pripojiť overovaciu doložku elektronického odpisu.

Overovacia doložka musí ďalej obsahovať údaje,

1. či je preukázaná listina papierová listina alebo elektronická listina, prvopis, vyhotovenie, odpis (kópia) alebo výtlačok,

2. či a aké podpisy, bezpečnostné znaky alebo pečiatky listina nesie,

3. či odpis (kópia) alebo výtlačok reprodukuje celú listinu alebo len jej časť,

4. prípadne, že je predložená listina roztrhaná alebo z hľadiska vonkajšej formy nápadne podozrivá,

5. prípadne, či sú na nej určité miesta menené, prečiarknuté, vsunuté alebo na okraji pripojené. Údaje uvádzané pod číslami 2 a 5 sa nevyžadujú, ak bola kópia vyhotovená fotomechanickým alebo podobným spôsobom a uvádzané okolnosti sú na kópii zrejmé.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Pozrite písmeno f)

Posledná aktualizácia: 17/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.