Formuláre verejných listín

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Používanie jazykov v miestnych službách sa riadi belgickými právnymi predpismi o jazykoch v štátnej správe (zákon z 2. augusta 1963 o používaní jazykov v štátnej správe a kráľovská vyhláška z 18. júla 1966 o koordinácii zákonov o používaní jazykov v štátnej správe).

Určuje sa v nich predovšetkým jazyk, v ktorom môže občan orgánu predkladať dokumenty.

Belgicko sa delí na štyri jazykové regióny: flámsky región, frankofónny región, germanofónny región a hlavné mesto Brusel (článok 2 zákona o používaní jazykov v štátnej správe). V jednotlivých regiónoch miestne orgány prijímajú len dokumenty predložené v jazyku daného jazykového regiónu.

 • Flámsky región:

v obciach provincií Antverpy, Limbursko, Východné Flámsko, Západné Flámsko a Flámsky Brabant:

sa dokumenty musia predkladať vo holandčine.

Výnimka: v obciach Rhode-Saint-Genèse, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Espierres-Helchin, Fourons, Messines a Renaix:

sa dokumenty musia predkladať v holandčine alebo prípadne vo francúzštine.

 • Frankofónny región:

v obciach provincií Hennegavsko, Belgické Luxembursko, Namursko, Lutyšsko (s výnimkou germanofónnej časti) a Valónsky Brabant:

sa dokumenty musia predkladať vo francúzštine.

Výnimka: v obciach Soignies, Enghien, Mouscron a Comines-Warneton:

sa dokumenty musia predkladať vo francúzštine alebo prípadne v holandčine.

Výnimka: v obciach Malmedy a Waimes:

sa dokumenty musia predkladať vo francúzštine alebo prípadne v nemčine.

 • Germanofónny región:

v obciach Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren a Saint-Vith:

sa dokumenty musia predkladať v nemčine alebo prípadne vo francúzštine.

 • Región hlavného mesta Brusel:

v obciach Anderlecht, Brusel, Ixelles, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Auderghem, Schaerbeek, Berchem-Sainte-Agathe, Saint-Gilles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Uccle, Forest a Watermael-Boitsfort:

sa dokumenty musia predkladať v holandčine alebo vo francúzštine.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

1. Doklady o osobnom stave (vystavené belgickými obcami a diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi)

 • rodný list,
 • sobášny list,
 • doklad o osvojení,
 • zápis o určení rodičovstva,
 • úmrtný list,
 • doklad o zmene priezviska,
 • doklad o zmene mena,
 • potvrdenie o rozvode,
 • vyhlásenie osoby za nezvestnú,
 • osvedčenie o belgickej štátnej príslušnosti,
 • doklad týkajúci sa mŕtvonarodeného dieťaťa,
 • zápis o určení rodičovstva k ešte nenarodenému dieťaťu,
 • vyhlásenie o priezvisku dieťaťa,
 • zmena zapísaného pohlavia,
 • doklad o odvolaní alebo revízii osvojenia, novej zmene zapísaného pohlavia alebo zrušení.

2. Súdne rozhodnutia

 • rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list,
 • rozhodnutie o určení rodičovstva (materstva, otcovstva alebo spoločného materstva),
 • rozhodnutie o popretí rodičovstva (materstva, prezumpcie otcovstva alebo spoločného materstva, uznania matkou, otcom alebo spolumatkou),
 • rozhodnutie o osvojení.

3. Výpisy z centrálneho registra trestov

 • Ak ide o výpis, v ktorom nie sú uvedené odsúdenia, a teda sa ním preukazuje neexistencia záznamu v registri trestov:
  • výpis z centrálneho registra trestov vydaný v súlade s článkom 595 Trestného poriadku,
  • výpis z centrálneho registra trestov vydaný v súlade s článkom 596 prvým pododsekom Trestného poriadku,
  • výpis z centrálneho registra trestov vydaný v súlade s článkom 596 druhým pododsekom Trestného poriadku.
 • V Belgicku výpisy na osobitné použitie vydávajú v prvom rade obecné orgány, ktoré sú od 1. januára 2018 prepojené s centrálnym registrom trestov. Centrálny register trestov vydáva občanom výpisy len v určitých prípadoch (osoba s bydliskom v zahraničí, diplomati, právnické osoby...).

4. Potvrdenia vydávané konzulárnymi úradmi

 • potvrdenie o neexistencii prekážky uzavretia manželstva,
 • doklad o osobnom stave (rozvod, rozluka a vyhlásenie manželstva za neplatné, registrované partnerstvo, zrušenie registrovaného partnerstva),
 • potvrdenie o pobyte (domicil a/alebo pobyt, s údajmi o pobyte v minulosti alebo bez nich),
 • osvedčenie o štátnej príslušnosti,
 • výpisy z registrov,
 • potvrdenie o zložení domácnosti,
 • potvrdenie o zhode priezviska.

5. Potvrdenia vydávané obcami/ministerstvom vnútra (SPF Intérieur)

 • potvrdenie o hlavnom bydlisku,
 • potvrdenie o hlavnom bydlisku s údajmi z minulosti,
 • potvrdenie, že daná osoba je nažive,
 • osvedčenie o belgickej štátnej príslušnosti,
 • osvedčenie o zákonnom spolužití,
 • potvrdenie o pobyte na účely uzavretia manželstva,
 • osvedčenie, že osoba je zapísaná v zozname voličov v Belgicku,
 • výpisy z registrov.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

1. Výpisy zo zápisov o osobnom stave

vystavené obcami alebo konzulárnymi úradmi:

– rodný list,

– sobášny list,

– úmrtný list.

2. Výpisy z centrálneho registra trestov

– neexistencia záznamu v registri trestov.

3. Potvrdenia vydávané konzulárnymi úradmi

– spôsobilosť na uzavretie manželstva,

– rodinný stav.

4. Potvrdenia vydávané obcami/ministerstvom vnútra

– potvrdenie o hlavnom bydlisku –> príloha X,

– potvrdenie o hlavnom bydlisku s údajmi z minulosti –> príloha X,

– potvrdenie, že daná osoba je nažive –> príloha II,

– osvedčenie o zákonnom spolužití –> príloha VII,

– potvrdenie o pobyte na účely uzavretia manželstva –> príloha X.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.

V Belgicku zatiaľ neexistuje zoznam súdnych prekladateľov.

Zákon z 10. apríla 2014, ktorým sa menia ustanovenia s ohľadom na založenie vnútroštátneho registra súdnych znalcov a súdnych prekladateľov, tlmočníkov a prekladateľov – tlmočníkov, nadobudol platnosť 1. decembra 2016.

V tomto zákone sa stanovuje vytvorenie vnútroštátneho registra súdnych prekladateľov, tlmočníkov a prekladateľov – tlmočníkov. Tento register ešte nie je funkčný.

Pripravuje sa nový návrh zákona, v ktorom sa upravia ďalšie kroky vývoja vnútroštátneho registra. Keď sa zákon schváli a register bude funkčný, Belgicko Komisii pošle internetový odkaz na vnútroštátny register. Na tomto odkaze bude ktokoľvek môcť ľahko nájsť súdnych prekladateľov s požadovaným jazykom v regióne, kde sa nachádza, bez toho, aby boli všetky informácie o súdnych prekladateľoch verejne dostupné.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

1. Doklady o osobnom stave:

–        obce,

–        priamo výpisy z BAEC (Databáza údajov o dokladoch o osobnom stave),

–        belgické veľvyslanectvá a konzuláty,

–        ministerstvo zahraničných vecí – riaditeľstvo pre práva osôb (SPF Affaires étrangères – Direction Droit de personnes).

2. Potvrdenia vydávané obcami alebo ministerstvom vnútra (aplikácia Mon Dossier):

–        ministerstvo vnútra – generálne riaditeľstvo pre inštitúcie a obyvateľstvo – vnútroštátny register (SPF Intérieur – Direction générale Institutions et Population – Registre national).

3. Výpisy z centrálneho registra trestov

Nemožno vyhotoviť overené kópie výpisu z centrálneho registra trestov. Hodnoverný je len originál vydaného výpisu.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Informácie o výpisoch a osvedčeniach (nie o overených kópiách)

1. Doklady o osobnom stave:

–        logo obce, ALEBO logo BAEC, ALEBO logo konzulátu a znak Belgicka,

–        elektronická pečať BAEC + odkaz/čiarový kód na overenie, či boli kópia alebo výpis skutočne vydané z databázy BAEC.

2. Osvedčenia ministerstva vnútra (aplikácia Mon Dossier):

Na každom dokumente je pečať (elektronická pečať) Belgického kráľovstva a úplný nápis „SPF Intérieur – Registre national“.

Ide o dokumenty vo formáte PDF podpísané zástupcom vnútroštátneho registra so všetkými úradnými logami.

Elektronická pečať sa zobrazuje ako písmená IBZ v záhlaví.

3. Výpisy z centrálneho registra trestov

–        Výpisy vydané obecnými orgánmi

Na výpise musí byť dátum a podpis zástupcu obecného orgánu (článok 10 kráľovskej vyhlášky z 21. 11. 2016).

Preto musia byť v súčasnosti výpisy vždy opatrené autentickou pečaťou, dátumom a podpisom starostu alebo jeho zástupcu.

Keďže výpisy sa vydávajú z centrálneho registra trestov, na výpise musí byť vždy viditeľný (naskenovaný) podpis riaditeľa centrálneho registra trestov.

Niektoré obecné orgány už vydávajú elektronické výpisy.

–        Výpisy vydané centrálnym registrom trestov

Doklad sa opatrí suchou pečiatkou centrálneho registra trestov a (vzorovým) podpisom úradníka, ktorý výpis vyhotovil.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Nič okrem už uvedených informácií.

Posledná aktualizácia: 08/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.