Formuláre verejných listín

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Keď je úradne osvedčená listina vypracovaná v bulharčine, preklad sa nevyžaduje.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

  1. Narodenie – rodný list, rodný list po zverení do pestúnskej starostlivosti, výpis z rodného listu, úplná kópia rodného listu, osvedčená kópia rodného listu;
  2. Úmrtie – kópia úmrtného listu, úplná kópia úmrtného listu, osvedčená kópia úmrtného listu, rozhodnutie súdu;
  3. Meno – osvedčenie o totožnosti osoby s viacerými menami, súdne rozhodnutie;
  4. Manželstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo alebo osobný stav – sobášny list, kópia sobášneho listu, úplná kópia sobášneho listu, osvedčená kópia sobášneho listu, sobášny list vydaný bulharskému občanovi, ktorý uzavrel manželstvo v zahraničí, potvrdenie o osobnom stave, potvrdenie o osobnom stave s údajmi o manželovi/manželke a deťoch;
  5. Rozvod, rozluka alebo anulovanie manželstva – rozhodnutie súdu, výpis zo sobášneho listu, uvedenie formy, akou bolo manželstvo uzavreté pred matričným úradom ukončené, a dátumu jeho ukončenia do poľa „Poznámky“;
  6. Pôvod – rozhodnutie súdu, potvrdenie o osobnom stave, manželovi/manželke a deťoch, potvrdenie o manželovi/manželke a rodinných vzťahoch, potvrdenie o biologických deťoch matky;
  7. Osvojenie – rozhodnutie súdu, rodný list (v prípade pestúnskej starostlivosti), kópia rodného listu (v prípade pestúnskej starostlivosti), úplná kópia rodného listu (v prípade pestúnskej starostlivosti), osvedčená kópia rodného listu (v prípade pestúnskej starostlivosti);
  8. Bydlisko a/alebo pobyt – potvrdenie o trvalom bydlisku, potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o zmene trvalého bydliska, potvrdenie o zmene prechodného pobytu;
  9. Štátna príslušnosť – potvrdenie o existencii bulharského občianstva, potvrdenie o získaní bulharského občianstva;

10. Neexistencia záznamu v registri trestov – výpis z registra trestov, ktorý potvrdzuje, že daná osoba nebola odsúdená (vzor 1 prílohy 2 k článku 45 ods. 1 nariadenia č. 8 z 26. februára 2008 o fungovaní a organizácii úradov spravujúcich registre trestov).

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Príloha I sa môže vzťahovať na rodný list, rodný list po zverení do pestúnskej starostlivosti alebo výpis z rodného listu.

Príloha III sa môže vzťahovať na výpis z rodného listu.

Príloha IV sa môže vzťahovať na sobášny list alebo výpis zo sobášneho listu.

Príloha V sa môže vzťahovať na sobášny list vydaný bulharskému občanovi, ktorý uzavrel manželstvo v zahraničí.

Príloha VI sa môže vzťahovať na potvrdenie o osobnom stave alebo potvrdenie o osobnom stave s údajmi o manželovi/manželke a deťoch.

Príloha X sa môže vzťahovať na potvrdenie o trvalom bydlisku a potvrdenie o prechodnom pobyte.

Príloha XI sa môže vzťahovať na výpis z registra trestov, ktorý potvrdzuje, že daná osoba nebola odsúdená (vzor 1 prílohy 2 k článku 45 ods. 1 nariadenia č. 8 z 26. februára 2008 o fungovaní a organizácii úradov spravujúcich registre trestov).

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Ministerstvo zahraničných vecí vedie evidenciu fyzických osôb, ktoré pracujú ako prekladatelia individuálne alebo v prekladateľskej spoločnosti a vykonávajú preklady dokumentov.

Tento zoznam je k dispozícii len v bulharčine na nasledujúcom webovom sídle:

http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Osvedčené kópie môžu poskytovať orgány, ktoré vydali originálny dokument.

Správnosť kópií úradných dokumentov môže osvedčiť notár alebo zástupca notára.

Kópie úradných dokumentov môžu overovať osoby, ktoré nie sú notármi, ale sú oprávnené vykonávať notárske činnosti, len v takom rozsahu, ako stanovuje zákon.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

I. Spôsoby, ako možno identifikovať osvedčené preklady

1. Náležitosti osvedčených prekladov bulharských dokumentov vykonaných v Bulharskej republike a určených na použitie v zahraničí.

Ministerstvo zahraničných vecí Bulharskej republiky je oprávnené osvedčiť podpis prekladateľa na preklade bulharských dokumentov preložených do cudzieho jazyka a určených na použitie na území krajiny v zahraničí.

Osvedčenie sa vykonáva nalepením nálepky obdĺžnikového tvaru, ktorá obsahuje údaje, ako sú meno prekladateľa, miesto a dátum osvedčenia, výška zaplateného poplatku, jedinečné identifikačné číslo, podpis, pečiatka a ďalšie potrebné informácie.

Preklady dokumentov môžu byť iba originálnymi kópiami vytlačenými čiernobielo na papier formátu A4. Všetky strany prekladu musia byť očíslované a parafované prekladateľom. Preklady sú neoddeliteľne prepojené s riadne osvedčeným a overeným preloženým dokumentom.

Na konci prekladu musí byť v bulharčine alebo inom príslušnom cudzom jazyku uvedený nasledujúci text: „Ja, podpísaný(-á), …, osvedčujem presnosť svojho prekladu priloženého dokumentu z … do … (treba uviesť typ dokumentu a jeho atribúty – číslo, sériu, dátum osvedčenia a overenia). Preklad pozostáva z/zo … strany/strán. Prekladateľ … (podpis).“

Meno prekladateľa a podpis sa uvádzajú bezprostredne za textom a nesmú byť na samostatnej strane ani oddelené prázdnym miestom.

Preklady obsahujúce opravy a vynechaný alebo vložený text sú neplatné. Používanie štátnej vlajky a štátneho znaku nie je povolené.

2. Náležitosti osvedčených prekladov dokumentov z bulharčiny do cudzieho jazyka a z cudzieho jazyka do bulharčiny, vyhotovených mimo územia Bulharskej republiky.

V prípade prekladov dokumentov a iných dokumentov z bulharčiny do cudzieho jazyka a z cudzieho jazyka do bulharčiny mimo Bulharska musia podpis prekladateľa na jeho preklade osvedčiť diplomatické a konzulárne zastúpenia Bulharskej republiky. Preklad je priložený k originálnemu dokumentu a je na ňom pečať diplomatického/konzulárneho zastúpenia umiestnená na troch miestach v strede priloženej časti alebo v hornom rohu dokumentu, ktorý je zložený tak, aby spájal všetky strany dokumentu, a je opečiatkovaný.

Osvedčenie sa vykonáva overením podpisu prekladateľa tým, že sa na dokument umiestni obdĺžniková pečiatka, ktorá obsahuje údaje, ako sú meno a pozícia oprávnenej osoby, ktorá osvedčenie vydala, miesto a dátum osvedčenia, zaplatený poplatok, referenčné číslo konzulárneho osvedčenia, podpis a pečiatku.

3. Náležitosti osvedčených prekladov dokumentov vydaných v zahraničí a preložených do bulharčiny, ktoré sú určené na použitie v Bulharskej republike.

Na základe článku 21a pravidiel o legalizácii, osvedčovaní a preklade dokumentov a iných záznamov majú notári v Bulharskej republike právo osvedčiť podpis prekladateľa na preklade zahraničných dokumentov do bulharčiny určených na použitie v Bulharskej republike.

Osvedčenie sa vykonáva nalepením pečiatky obdĺžnikového tvaru, ktorá obsahuje údaje, ako sú meno prekladateľa, miesto a dátum osvedčenia, výška zaplateného poplatku, jedinečné registračné číslo, podpis, pečiatka a ďalšie potrebné informácie.

I. Spôsoby, ako možno identifikovať osvedčené kópie

1. Na osvedčenej kópii musí byť označený orgán, ktorý kópiu osvedčil

– uvedením mena a podpisu úradníka a pečiatky orgánu a

– uvedením mena a podpisu notára/zástupcu notára v súlade so schváleným vzorom pečiatky (pozri oznámenie v nasledujúcom bode).

2. Pri každom osvedčení správnosti kópie úradného dokumentu vykoná vydávajúci orgán príslušný zápis do svojej evidencie.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

V prípade vydávania dokumentov týkajúcich sa osobného stavu musí byť na kópii uvedený dátum, keď bola kópia vyhotovená, a meno a priezvisko matrikára, ktorý ju vyhotovil. Matrikár dokument podpíše a opečiatkuje bežnou pečiatkou obce.

S cieľom osvedčiť správnosť kópie úradného dokumentu musí notár alebo zástupca notára predložiť matrikárovi originál dokumentu. Osvedčenie sa vykonáva v súlade s prílohou 6 k článku 17 nariadenia č. 32 z 29. januára 1997 o úradných archívoch notárov a notárskych kancelárií.

Dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ja, notár v okrese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (reg. č. notárskej komory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .), osvedčujem pravosť tohto prepisu úradného (súkromného) dokumentu, ktorý vypracoval . . . . . . . . . . . . . . a predložil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s trvalým bydliskom v meste (obci) . . . . . . . . . . . . . . . . . , a potvrdzujem, že v originálnej kópii nebolo nič vynechané, pridané, opravené ani sa nevyskytli iné zvláštnosti. Reg. č. . . . . . . . . . . . . . . Zaplatený poplatok: BGN . . . . .

Notár:

Posledná aktualizácia: 06/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.