Formuláre verejných listín

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Chorvátska republika bude pripúšťať verejné listiny len v chorvátskom jazyku, respektíve nebude pripúšťať verejné listiny v iných úradných jazykoch členských štátov EÚ.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Zoznam verejných listín, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia:

– rodný list (rodni list) (príloha I)

– úmrtný list (smrtni list) (príloha III)

– sobášny list (vjenčani list) (príloha III)

– potvrdenie o slobodnom osobnom stave (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (príloha VI)

– potvrdenie o registrovanom partnerstve (potvrda o životnom partnerstvu) (príloha VII)

– doklad o bydlisku a/alebo pobyte (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (príloha X)

– potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (príloha XI)

Poznámka: Vydávanie verejných listín uvedených v prílohe I až VII je v pôsobnosti ministerstva verejnej správy, verejných listín uvedených v prílohe X je v pôsobnosti ministerstva vnútra a vydávanie verejných listín uvedených v prílohe XI je v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Zoznam verejných listín, ku ktorým možno priložiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodnú pomôcku pri preklade:

– rodný list (príloha I)

– úmrtný list (príloha III)

– sobášny list (príloha III)

– potvrdenie o slobodnom osobnom stave (príloha VI)

– potvrdenie o registrovanom partnerstve (príloha VII)

– doklad o bydlisku a/alebo pobyte (príloha X)

– potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov (príloha XI)

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Podľa chorvátskych právnych predpisov sú na vykonávanie overených prekladov oprávnení súdni tlmočníci.

Odkaz na aktuálny zoznam súdnych tlmočníkov je uverejnený na webovom sídle justičnej siete (Sudačka mreža):

http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx?Lng=hr

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Osoby, ktoré sú v súlade s chorvátskym právom oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy verejných listín, sú notári (javni bilježnici), a zoznam týchto osôb, konkrétne Zoznam notárov (Imenik javnih bilježnika) spravuje Riadiaci útvar Chorvátskej komory notárov (Upravni odbor Hrvatske javnobilježničke komore), ktorý je k dispozícii na webovom sídle komory: http://www.hjk.hr/Uredi

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Overené preklady a overené kópie možno identifikovať obyčajnou vizuálnou kontrolou, keďže každý preklad alebo kópia obsahuje pečiatku a podpis súdneho tlmočníka alebo notára, ktorými sa jasne uvádza, že ide o preklad alebo kópiu príslušného dokumentu.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Osobitným prvkom overeného odpisu je pečiatka a podpis notára, ktorý ho vyhotovil.

Posledná aktualizácia: 15/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.