Formuláre verejných listín

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Grécky a anglický jazyk

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Cyperské orgány uvádzajú ako príklady tieto verejné listiny:

Narodenie: rodný list

Smrť: úmrtný list

Uzavretie manželstva: sobášny list

Spôsobilosť na uzavretie manželstva: osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva

Registrované partnerstvo: osvedčenie o registrovanom partnerstve

Pobyt: potvrdenie o trvalom pobyte

Zrušenie registrovaného partnerstva: potvrdenie o zaevidovaní spoločného vyhlásenia o zrušení registrovaného partnerstva

Neexistencia záznamu v registri trestov: osvedčenie o neexistencii záznamu v registri trestov

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Rodný list

Úmrtný list

Sobášny list

Osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva

Osvedčenie o registrovanom partnerstve

Potvrdenie o trvalom pobyte

Osvedčenie o neexistencii záznamu v registri trestov

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Register súdnych prekladateľov na stránkach tlačovej a informačnej kancelárie ministerstva vnútra

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Oddelenie občianskeho registra a migrácie

Rodný list

Úmrtný list

Osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva

Osvedčenie o registrovanom partnerstve

Potvrdenie o zaevidovaní spoločného vyhlásenia o zrušení registrovaného partnerstva

Krajské správne orgány

Rodný list

Úmrtný list

Potvrdenie o trvalom pobyte

Obce

Sobášny list

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

V pokynoch Združenia súdnych prekladateľov, orgánu príslušného pre úradné preklady v Cyperskej republike, určených súdnym prekladateľom a verejnosti, sa uvádza, že všetky listiny predložené súdnym prekladateľom na preklad musia byť autentické a riadne osvedčené. Fotokópia listiny predloženej na preklad je pripojená k prekladu vyhotovenému súdnym prekladateľom, na konci ktorého je jeho podpis a pečiatka.

Súdny prekladateľ nepotvrdzuje odtlačkom osobitnej pečiatky pravosť listiny predloženej na preklad, ale pred prekladom ju skontroluje, a ak sa domnieva, že nie je pravá, nepreloží ju.

Súdny prekladateľ potvrdzuje pravosť vlastného prekladu len vtedy, ak sa požaduje pravá alebo osvedčená kópia jeho prekladu.

Preklady:

Hranatá elektronická pečiatka s nápisom „Správny a presný preklad priloženej listiny“ („ορθή και ακριβής μετάφραση του συνημμένουυ εγγράφου“)

Originálna okrúhla pečiatka súdneho prekladateľa, ktorú vydala Rada pre registráciu súdnych prekladateľov

Originálny podpis súdneho prekladateľa

Meno súdneho prekladateľa

Kolok (kolok v hodnote 2 EUR sa umiestni pod dolnú časť pečiatky a označí sa okrúhlou pečiatkou)

Kópie prekladov:

Originálna hranatá elektronická pečiatka s nápisom „Pravá kópia preloženej listiny“ („γνήσιο αντίγραφο του μεταφρασμένου εγγράφου“).

Originálna okrúhla pečiatka súdneho prekladateľa, ktorú vydala Rada pre registráciu súdnych prekladateľov

Meno a originálny podpis súdneho prekladateľa.

Kolok (kolok v hodnote 2 EUR sa umiestni pod dolnú časť pečiatky a označí sa okrúhlou pečiatkou)

Osvedčené kópie

Okrúhla pečiatka súdneho prekladateľa má modrú farbu, hranatá elektronická pečiatka má čiernu farbu.

Kolok v hodnote 2 EUR sa umiestni pod spodnou časťou pečiatky a označí sa okrúhlou pečiatkou.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Okrúhla pečiatka súdneho prekladateľa má modrú farbu, hranatá elektronická pečiatka má čiernu farbu.

Kolok v hodnote 2 EUR sa umiestni pod spodnou časťou pečiatky a označí sa okrúhlou pečiatkou.

Posledná aktualizácia: 04/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.