Formuláre verejných listín

Česko

Autor obsahu
Česko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

čeština, slovenčina

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

 • rodný list,
 • sobášny list,
 • úmrtný list,
 • osvedčenie o registrovanom partnerstve,
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva,
 • osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie registrovaného partnerstva,
 • doslovný výpis z matričnej knihy,
 • potvrdenie o údajoch zapísaných v matričnej knihe,
 • potvrdenie o údajoch uvádzaných v zbierke listín alebo v druhopise matričnej knihy vedenej do 31. decembra 1958,
 • rozhodnutie o povolení zmeny mena alebo priezviska,
 • potvrdenie o uzatvorení manželstva,
 • výpis z registra trestov fyzických osôb,
 • osvedčenie notára, že je niekto nažive,
 • poskytnutie údajov z registra obyvateľov fyzickej osobe,
 • osvedčenie o súhlasnom vyjadrení rodičov o otcovstve k narodenému alebo nenarodenému dieťaťu,
 • potvrdenie o uzatvorení manželstva, (vydané zastupiteľským úradom ČR v zahraničí),
 • súdne rozhodnutia týkajúce sa skutočností uvedených v článku 2 ods. 1 nariadenia – napríklad:

rozsudok, ktorým sa určuje dátum narodenia maloletej osoby,

rozsudok, ktorým sa osoba vyhlasuje za mŕtvu,

rozsudok, ktorým sa stanovuje deň úmrtia osoby,

rozsudok, ktorým sa maloletej osobe povoľuje uzavrieť manželstvo,

rozsudok o priznaní svojprávnosti maloletej osobe,

rozsudok, ktorým sa rozvádza manželstvo,

rozsudok, ktorým sa určuje otcovstvo,

rozsudok, ktorým sa určuje materstvo,

rozsudok o osvojení maloletej osoby alebo rozsudok o osvojení plnoletej osoby

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

 • Rodný list (narodenie)
 • Úmrtný list (úmrtie)
 • Sobášny list (manželstvo)
 • Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva (spôsobilosť na uzatvorenie manželstva)
 • Osvedčenie o registrovanom partnerstve (registrované partnerstvo)
 • Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie registrovaného partnerstva (spôsobilosť na uzatvorenie registrovaného partnerstva)
 • Výpis z registra trestov fyzických osôb (neexistencia záznamu v registri trestov členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom)
 • Poskytnutie údajov z registra obyvateľov fyzickej osobe (bydlisko alebo miesto pobytu)

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Podľa českých právnych predpisov neexistuje žiadne obmedzenie, pokiaľ ide o verejné listiny, ktoré sú súdni prekladatelia oprávnení prekladať.

 • České veľvyslanectvá a konzuláty overujú správnosť prekladov verejných listín podľa § 18 ods. 3 písm. e) zákona č. 150/2017 Zb. o zahraničnej službe.

V praxi, najmä v prípade prekladov matričných dokumentov vydaných iným štátom do českého jazyka, buď žiadateľ zabezpečí vlastný preklad verejnej listiny, ktorého správnosť overí veľvyslanectvo/konzulát, alebo preklad vykoná a následne overí samotné veľvyslanectvo/konzulát.

Po posúdení správnosti prekladu verejnej listiny predloženej žiadateľom alebo vyhotovenej veľvyslanectvom/konzulátom veľvyslanectvo/konzulát odtlačí pečiatku potvrdzujúcu správnosť. Overenie správnosti prekladu sa vykoná len vtedy, ak je preklad predložený žiadateľom správny a je k nemu priložený originál alebo úradne overená kópia dokumentu, podľa ktorého sa má preklad overiť.

Veľvyslanectvo/konzulát môže odmietnuť overiť správnosť prekladu verejnej listiny, ak konzulárny úradník nemá dostatočné znalosti jazyka, v ktorom je listina vyhotovená, alebo ak orgány štátu, v ktorom má veľvyslanectvo/konzulát právomoc, neuznávajú preklady vyhotovené alebo overené na veľvyslanectve/konzuláte.

České veľvyslanectvá/konzuláty nie sú prekladateľmi.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Overovanie zhody opisu alebo kópie s listinou (vidimácia) vykonávajú:

 • krajské úrady,
 • obecné úrady obcí s rozšírenými právomocami,
 • obecné úrady, úrady mestských častí alebo mestských obvodov územne členených štatutárnych miest a úrady mestských častí hlavného mesta Prahy, ktorých zoznam určí vykonávací právny predpis (zoznam obecných úradov, ktoré vykonávajú vidimáciu a legalizáciu, je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Zb. o overovaní zhody opisu alebo kópie s listinou a o overovaní pravosti podpisu v znení zmien),
 • vojenské správne úrady (újezdní úřady),
 • držiteľ poštovej licencie (Česká pošta),
 • Hospodárska komora Českej republiky,
 • notári,
 • zastupiteľské úrady (konzulárne úrady) Českej republiky v zahraničí

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Overené preklady

1. Overený dokument, ktorý zaznamenáva akt prekladu

Na prvej strane písomného prekladu súdny prekladateľ uvedie jazyk, z ktorého bol dokument preložený, a na poslednej strane pripojí potvrdenie o svojej prekladateľskej odbornosti a odtlačí svoju pečiatku prekladateľa s celým menom a priezviskom. K poslednej strane prekladu musí byť pevne pripojený originál preloženého dokumentu alebo jeho overená kópia.

Potvrdenie o prekladateľskej odbornosti musí obsahovať:

 • meno súdneho prekladateľa,
 • názov verejného obstarávateľa, ak ide o orgán verejnej moci,
 • referenčné číslo verejného obstarávateľa, ak ide o orgán verejnej moci a ak tento orgán uvedené číslo oznámil prekladateľovi,
 • informáciu, či sa prekladateľ obrátil na konzultanta s cieľom preskúmať osobitné čiastkové otázky, a
 • číslo položky, pod ktorým je preklad zapísaný v registri prekladateľských úkonov.

V prípade čiastočného prekladu by sa v potvrdení takisto malo uviesť, ktorá časť bola preložená.

Ak sa súdny prekladateľ obrátil na konzultanta s cieľom preskúmať osobitné čiastkové otázky, potvrdenie by malo obsahovať aj meno konzultanta, dôvod, prečo sa naňho súdny prekladateľ obrátil, a informáciu o tom, ktoré osobitné čiastkové otázky konzultant preskúmal.

Ak potvrdenie o prekladateľskej odbornosti obsahuje informácie, ktoré sa zapisujú aj do registra prekladateľských úkonov, súdny prekladateľ tieto informácie uvedie v požadovanom formáte na zápis do registra prekladateľských úkonov (pozri § 39 vyhlášky ministerstva spravodlivosti č. 506/2020 Zb. o výkone tlmočníckej a prekladateľskej činnosti alebo prílohu 3 k nej).

K uvedeným povinným údajom možno doplniť adresu súdneho prekladateľa a ďalšie kontaktné údaje, ako je telefónne číslo, e-mailová adresa, ID dátovej schránky a registračné číslo v Komore súdnych tlmočníkov a prekladateľov Českej republiky. Treba uviesť aj počet strán a listov preloženého textu.

Potvrdenie o prekladateľskej odbornosti sa vždy vypracúva minimálne v cieľovom jazyku.

2. Overenie správnosti prekladu verejnej listiny českým veľvyslanectvom alebo konzulátom

V praxi, najmä v prípade prekladov matričných dokumentov vydaných iným štátom do českého jazyka, buď žiadateľ zabezpečí vlastný preklad verejnej listiny, ktorého správnosť overí veľvyslanectvo/konzulát, alebo preklad vykoná a následne overí samotné veľvyslanectvo.

Po posúdení správnosti prekladu verejnej listiny predloženej žiadateľom alebo vyhotovenej veľvyslanectvom/konzulátom veľvyslanectvo/konzulát odtlačí pečiatku potvrdzujúcu správnosť. Overenie správnosti prekladu sa vykoná len vtedy, ak je preklad predložený žiadateľom správny a je k nemu priložený originál alebo úradne overená kópia dokumentu, podľa ktorého sa má preklad overiť.

Veľvyslanectvo/konzulát môže odmietnuť overiť správnosť prekladu verejnej listiny, ak konzulárny úradník nemá dostatočné znalosti jazyka, v ktorom je listina vyhotovená, alebo ak orgány štátu, v ktorom má veľvyslanectvo/konzulát právomoc, neuznávajú preklady vyhotovené alebo overené na veľvyslanectve/konzuláte.

České veľvyslanectvá/konzuláty nie sú prekladateľmi.

Overovacia doložka potvrdzujúca správnosť prekladu obsahuje:

 • názov veľvyslanectva alebo konzulátu,
 • poradové číslo, pod ktorým je doložka zapísaná v denníku osvedčení,
 • jazyk preloženého dokumentu,
 • jazyk, do ktorého bol dokument preložený,
 • informáciu o tom, či preklad zadalo veľvyslanectvo alebo ho predložil žiadateľ,
 • informáciu o tom, či je preklad úplný alebo čiastočný,
 • meno (mená), priezvisko a podpis osoby, ktorá overuje správnosť dokumentu,
 • úradnú pečiatku a
 • miesto a dátum overenia správnosti prekladu.

Overené kópie

Potvrdenie, že dokument je vernou kópiou originálneho dokumentu (potvrdenie pravosti), obsahuje na originálnom dokumente alebo na liste pevne pripojenom k originálnemu dokumentu overovaciu doložku a úradnú pečiatku. Overovacia doložka obsahuje:

 • názov orgánu,
 • poradové číslo, pod ktorým je overovacia doložka zapísaná v denníku osvedčení,
 • informáciu o tom, že overovaný dokument je totožný s dokumentom, z ktorého bol vyhotovený overovaný dokument, a o tom, či je daný dokument originál, už overená a osvedčená listina, dokument vyhotovený autorizovanou konverziou dokumentov, duplikát vyhotovený zo spisu alebo kópia písomného rozhodnutia alebo výroku rozhodnutia vydaného podľa osobitného právneho predpisu,
 • počet strán, z ktorých sa dokument skladá,
 • informáciu o tom, či je overovaný dokument úplný alebo čiastočný duplikát, prípadne úplná alebo čiastočná kópia,
 • informáciu o tom, či dokument, z ktorého bol vyhotovený overovaný dokument, obsahuje viditeľný ochranný prvok, ktorý je súčasťou právne významného obsahu daného dokumentu (napr. hologram),
 • dátum vyhotovenia overovacej doložky,
 • meno (mená), priezvisko a podpis osoby, ktorá overovaciu doložku vyhotovila (t. j. úradníka, starostu alebo zástupcu starostu, zamestnanca obvodného vojenského orgánu, zamestnanca držiteľa poštovej licencie alebo Českej obchodnej komory).

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Potvrdenie pravosti sa na overovanom dokumente uvedie vo forme overovacej doložky na každom liste alebo sa listy overovaného dokumentu pevne zošijú do zväzku a zapečatia. Pečať je na oboch stranách označená úradnou pečiatkou tak, že časť úradnej pečiatky je odtlačená na overovanom dokumente.

Ak na overovanom dokumente nie je dostatok miesta na uvedenie overovacej doložky, uvedie sa na samostatnom liste papiera, ktorý je pevne pripojený k overovanému dokumentu, a miesto jeho pripojenia sa zapečatí (pozri predchádzajúci text).

Ak sa overovaný dokument skladá z jedného alebo viacerých listov a každý jednotlivý list je popísaný len na jednej strane, prázdne strany sa prečiarknu od ľavého horného rohu po pravý dolný roh a overovacia doložka sa uvedie na strane, ktorá sa overuje.

Ak sa v texte overovaného dokumentu alebo medzi overovacou doložkou a textom na overovanom dokumente nachádza prázdne miesto, osoba vykonávajúca overenie prečiarkne prázdne miesto od ľavého horného rohu po pravý dolný roh.

Vzor overovacej doložky je stanovený v prílohe 2 k vykonávacej vyhláške č. 36/2006 Zb. o overovaní zhody opisu alebo kópie s listinou a o overovaní pravosti podpisu v znení zmien.

Overovacia doložka sa na overovanom dokumente uvedie týmito spôsobmi:

 • pečiatkou a rukou vypísanými údajmi, ako sa uvádza v predchádzajúcom texte,
 • výtlačkom vytvoreným pomocou IT technológie, ktorý obsahuje uvedené údaje. Tento výtlačok sa vytlačí na samolepiaci štítok, na daný dokument alebo na samostatný list papiera. Štítok sa prilepí na overovaný dokument a opečiatkuje sa úradnou pečiatkou tak, aby časť úradnej pečiatky zasahovala do štítku. Výtlačok overovacej doložky na samostatnom liste papiera sa pevne pripojí k overovanému dokumentu,
 • výtlačkom vytvoreným pomocou IT technológie, ktorý obsahuje uvedené údaje.
Posledná aktualizácia: 03/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.