Formuláre verejných listín

Česká republika

Autor obsahu
Česká republika

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

čeština, slovenčina

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

 • rodný list,
 • sobášny list,
 • úmrtný list,
 • osvedčenie o registrovanom partnerstve,
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva,
 • osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie registrovaného partnerstva,
 • doslovný výpis z matričnej knihy,
 • potvrdenie o údajoch zapísaných v matričnej knihe,
 • potvrdenie o údajoch uvádzaných v zbierke listín alebo v druhopise matričnej knihy vedenej do 31. decembra 1958,
 • rozhodnutie o povolení zmeny mena alebo priezviska,
 • potvrdenie o uzatvorení manželstva,
 • výpis z registra trestov fyzických osôb,
 • osvedčenie notára, že je niekto nažive,
 • poskytnutie údajov z registra obyvateľov fyzickej osobe,
 • osvedčenie o súhlasnom vyjadrení rodičov o otcovstve k narodenému alebo nenarodenému dieťaťu,
 • potvrdenie o uzatvorení manželstva, (vydané zastupiteľským úradom ČR v zahraničí),
 • súdne rozhodnutia týkajúce sa skutočností uvedených v článku 2 ods. 1 nariadenia – napríklad:

rozsudok, ktorým sa určuje dátum narodenia maloletej osoby,

rozsudok, ktorým sa osoba vyhlasuje za mŕtvu,

rozsudok, ktorým sa stanovuje deň úmrtia osoby,

rozsudok, ktorým sa maloletej osobe povoľuje uzavrieť manželstvo,

rozsudok o priznaní svojprávnosti maloletej osobe,

rozsudok, ktorým sa rozvádza manželstvo,

rozsudok, ktorým sa určuje otcovstvo,

rozsudok, ktorým sa určuje materstvo,

rozsudok o osvojení maloletej osoby alebo rozsudok o osvojení plnoletej osoby

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

 • Rodný list (narodenie)
 • Úmrtný list (úmrtie)
 • Sobášny list (manželstvo)
 • Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva (spôsobilosť na uzatvorenie manželstva)
 • Osvedčenie o registrovanom partnerstve (registrované partnerstvo)
 • Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie registrovaného partnerstva (spôsobilosť na uzatvorenie registrovaného partnerstva)
 • Výpis z registra trestov fyzických osôb (neexistencia záznamu v registri trestov členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom)
 • Poskytnutie údajov z registra obyvateľov fyzickej osobe (bydlisko alebo miesto pobytu)

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
 • Tlmočníci podľa zákona č. 36/1967 Z. z. o znalcoch a tlmočníkoch – Zoznam tlmočníkov dostupný na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti:

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Zastupiteľské úrady ČR – overovanie správnosti prekladov podľa § 18 ods. 3 písm. e) zákona č. 150/2017 Z. z. o zahraničnej službe

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Overovanie zhody opisu alebo kópie s listinou (vidimácia) vykonávajú:

 • krajské úrady,
 • obecné úrady obcí s rozšírenými právomocami,
 • obecné úrady, úrady mestských častí alebo mestských obvodov územne členených štatutárnych miest a úrady mestských častí hlavného mesta Prahy, ktorých zoznam určí vykonávací právny predpis (zoznam obecných úradov, ktoré vykonávajú vidimáciu a legalizáciu, je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Zb. o overovaní zhody opisu alebo kópie s listinou a o overovaní pravosti podpisu v znení zmien),
 • vojenské správne úrady (újezdní úřady),
 • držiteľ poštovej licencie (Česká pošta),
 • Hospodárska komora Českej republiky,
 • notári,
 • zastupiteľské úrady (konzulárne úrady) Českej republiky v zahraničí

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Overené preklady

1. Overený preklad tlmočníka

Na prvej strane písomného prekladu uvádza tlmočník, z ktorého jazyka bol preklad vykonaný, a na poslednej strane priloží tlmočnícku doložku a tlmočnícku pečiatku. S písomným prekladom musí byť pevne zošitá preložená listina alebo jej overená kópia. Tlmočnícka doložka môže byť napísaná rukou, alebo na stroji, prípadne odtlačkom pečiatky.

Tlmočnícka doložka obsahuje:

 • údaje o vymenovaní osoby tlmočníkom (údaje o rozhodnutí súdu, ktorým tlmočníka vymenoval – miesto a dátum vydania, jednacie číslo; údaj o jazyku, pre ktorý bol tlmočník vymenovaný),
 • potvrdenie o súlade prekladu s textom pripojenej listiny,
 • informácie o opravách prekladu,
 • poradové číslo, pod ktorým je preklad zapísaný v tlmočníckom denníku,
 • miesto a dátum vydania tlmočníckej doložky,
 • meno, priezvisko, podpis tlmočníka, pečiatka.

Uvedené povinné údaje môžu byť doplnené o adresu tlmočníka a ďalšie kontaktné údaje, ako je telefón, mailová adresa, ID dátovej schránky a číslo zápisu v Komore súdnych tlmočníkov Českej republiky. Je vhodné uviesť aj počet fyzických strán prekladu.

Tlmočnícka doložka sa vždy uvádza v cieľovom jazyku.

2. Overenie správnosti prekladu verejnej listiny zastupiteľským úradom ČR

Overovacia doložka na overenie správnosti prekladu obsahuje:

 • názov zastupiteľského úradu,
 • poradové číslo, pod ktorým je overenie zapísané v knihe overení,
 • jazyk prekladanej listiny,
 • jazyk, do ktorého bola listina preložená,
 • informácia, či bol preklad získaný zastupiteľským úradom alebo ho predložil žiadateľ,
 • informácia, či je preklad úplný alebo čiastočný,
 • meno alebo mená, priezvisko a podpis overujúcej osoby, ktorá vykonala overenie správnosti prekladu,
 • úradnú pečiatku a
 • miesto a dátum overenia správnosti prekladu.

Overené kópie

Overenie zhody opisu alebo kópie s listinou (vidimácia) sa na listine alebo na liste pevne spojenom s listinou vyznačí overovacou doložkou a úradnou pečiatkou. Overovacia doložka obsahuje:

 • označenie úradu,
 • poradové číslo, pod ktorým je overenie (vidimácia) zapísané v knihe overení,
 • informácia, že overená listina sa doslovne zhoduje s listinou, na základe ktorej bola vyhotovená, a či je táto listina prvopisom; už overenou listinou; listinou, ktorá je výstupom z autorizovanej konverzie dokumentov; opisom alebo kópiou vyhotovenou zo spisu; alebo rovnopisom písomného vyhotovenia rozhodnutia alebo výroku rozhodnutia vydaného podľa osobitného právneho predpisu,
 • počet strán, ktoré tvoria listinu,
 • informácia, či je overená listina úplným alebo čiastočným opisom, alebo úplnou či čiastočnou kópiou,
 • informácia, či listina, z ktorej je overená listina vyhotovená, obsahuje viditeľný ochranný prvok, ktorý je súčasťou obsahuj právneho významu tejto listiny (napr. hologram),
 • dátum vykonania overenia (vidimácie),
 • meno, prípadne mená, priezvisko a podpis overujúcej osoby, ktorá overenie (vidimáciu) vykonala, (t. j. úradníka, starostu alebo zástupcu starostu, zamestnanca vojenského správneho úradu, zamestnanca držiteľa poštovnej licencie alebo zamestnanca Hospodárskej komory Českej republiky).

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Overenie sa vyznačí na overenej listine formou overovacej doložky na každom liste alebo sa listy overovanej listiny pevne spoja do zväzku zošitím, ktoré sa prelepí. Prelepenie sa opečiatkuje na oboch stranách tak, že časť úradnej pečiatky je na overovanej listine.

Ak na overovanej listine nie je k dispozícii dostatok miesta na uvedenie overovacej doložky, uvedie sa na samostatnom liste papiera, pevne spojenom s overovanou listinou, a spojenie sa prelepí (pozri vyššie).

Ak sa overovaná listina skladá z jedného či viacerých listov a každý jednotlivý list obsahuje len jednu popísanú stranu, preškrtne sa nepopísaná strana z ľavého horného rohu do pravého dolného rohu a overovacia doložka sa uvedie na strane listu, ktorá je overovaná.

Ak vznikne v texte overenej listiny alebo medzi overovacou doložkou a textom uvedeným na overovanej listine nepopísané miesto, overujúca osoba preškrtne takto vzniknuté nepopísané miesto z ľavého horného rohu do pravého dolného rohu.

Vzor overovacej doložky je uvedený v prílohe č. 2 k vyhláške č. 36/2006 Zb. o overovaní zhody opisu alebo kópie s listinou a o overovaní pravosti podpisu v znení zmien.

Overovacia doložka sa uvedie na listine, ktorá je overovaná, formou:

 • úradnej pečiatky a ručným vypísaním uvedených údajov, alebo
 • výtlačku zhotoveného pomocou výpočtovej techniky, ktorý obsahuje vyššie uvedené údaje, výtlačok je uvedený na samolepiacom štítku, na listine, alebo na samostatnom liste papiera. Štítok sa nalepí na overovanú listinu a uvedie sa úradná pečiatka tak, aby časť pečiatky bola vytlačená na tomto štítku. Výtlačok overovacej doložky na samostatnom liste papiera sa pevne spojí s overovanou listinou.
Posledná aktualizácia: 15/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.