Formuláre verejných listín

Dánsko

Autor obsahu
Dánsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Všeobecným pravidlom je, že dánske orgány sú povinné prijímať verejné listiny len v dánčine, a teda môžu požadovať, aby sa tieto listiny preložili, ak nie sú v dánčine.

Podľa Dohovoru severských štátov o jazykoch sa však určité listiny môžu prijímať vo fínčine, v islandčine, v nórčine a vo švédčine. Platí to najmä pre potvrdenia o zmene mena, povolenie používať meno, schválenie mena, sobášne listy, potvrdenia o registrovanom partnerstve, potvrdenia o osobnom stave, potvrdenia o rozvode manželstva, rozhodnutia o rozluke, rozsudky týkajúce sa rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva, ako aj rozsudky, v ktorých sa manželstvo alebo registrované partnerstvo uznáva za už neexistujúce. Listiny súvisiace so spracovaním prípadov týkajúcich sa mena osoby sa okrem toho môžu prijímať v nemčine alebo angličtine.

Listiny potvrdzujúce neexistenciu záznamu v registri trestov sa takisto môžu prijať aj v angličtine.

V osobitných prípadoch však orgán môže prijať listiny v iných jazykoch, no nie je povinný uznať žiadny jazyk okrem tých, ktoré boli uvedené.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Podľa dánskych orgánov patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia tieto listiny:

 • neexistencia záznamu v registri trestov,
 • potvrdenie o pobyte,
 • osobný záznam osoby v centrálnom registri obyvateľov (personattest),
 • rodný a krstný list (fødsels- og dåbsattest),
 • sobášny list,
 • cirkevný sobášny list,
 • krstný list (dåbsattest),
 • rodný list (fødselsattest) (už sa nevydáva, ale ešte platí),
 • rodný a krstný list (fødsels- og navneattest) (už sa nevydáva, ale ešte platí),
 • potvrdenie o mene (navneattest) (už sa nevydáva, ale ešte platí),
 • úmrtný list a potvrdenie o pohrebe (vydáva sa len v určitých prípadoch, keď sa vyžaduje potvrdenie v súvislosti s občanom, ktorý umrel pred 1. aprílom 1968, teda pred dátumom vytvorenia centrálneho registra obyvateľov),
 • potvrdenie o zmene mena,
 • povolenie používať meno,
 • schválenie mena,
 • potvrdenie o registrovanom partnerstve,
 • potvrdenie o osobnom stave,
 • potvrdenie o rozvode,
 • rozhodnutie o rozluke,
 • rozsudok
  • o rozvode manželstva,
  • o rozluke manželstva,
  • o anulovaní manželstva,
  • ktorým sa manželstvo uznáva za už neexistujúce,
  • ktorým sa registrované partnerstvo uznáva za už neexistujúce.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Zoznam dánskych listín, ku ktorým môže byť pripojená jazyková príloha ako vhodná pomôcka pri preklade:

 • neexistencia záznamu v registri trestov,
 • potvrdenie o pobyte,
 • osobný záznam osoby v centrálnom registri obyvateľov (personattest),
 • rodný a krstný list (fødsels- og dåbsattest),
 • sobášny list,
 • cirkevný sobášny list,
 • krstný list (dåbsattest),
 • potvrdenie o registrovanom partnerstve,
 • potvrdenie o osobnom stave.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

V Dánsku sa nevedie zoznam ani databáza prekladateľov/tlmočníkov, ktorí sú verejnosti k dispozícii.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Orgán, ktorý potvrdenie alebo listinu vydal, môže v určitých prípadoch vydať osvedčený odpis. Okrem toho môže v určitých prípadoch osvedčený odpis vydať aj orgán, ktorý prebral úlohu vydávajúceho orgánu.

Osvedčený odpis potvrdenia alebo listiny môže vydať aj notár na dánskom súde.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Na osvedčenom odpise je zvyčajne uvedené, ktorý orgán odpis osvedčil, a to buď prostredníctvom pečiatky obce, alebo osvedčenia notára.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Na osvedčenom odpise sa v niektorých prípadoch nachádza pečiatka s textom „ODPIS“.

Posledná aktualizácia: 09/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.