Formuláre verejných listín

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Estónsko akceptuje listiny v estónčine.

Rôzne estónske matričné úrady (miestne orgány a diplomatické misie Estónska) tiež akceptujú listiny v angličtine alebo ruštine alebo do týchto jazykov preložené.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Rodný list zapísaný na estónskom matričnom úrade,

úmrtný list zapísaný na estónskom matričnom úrade,

sobášny list zapísaný na estónskom matričnom úrade,

rozvodový list zapísaný na estónskom matričnom úrade,

potvrdenie o zmene mena zapísané na estónskom matričnom úrade,

osvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo,

výpis z estónskeho registra obyvateľov,

výpis z registra trestov, v ktorom sa uvádza, že v danej databáze registra trestov neexistuje záznam.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Rodný list zapísaný na estónskom matričnom úrade,

úmrtný list zapísaný na estónskom matričnom úrade,

sobášny list zapísaný na estónskom matričnom úrade,

osvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo,

výpis z estónskeho registra obyvateľov potvrdzujúci, že osoba je nažive;

výpis z estónskeho registra obyvateľov potvrdzujúci občiansky stav,

výpis z estónskeho registra obyvateľov týkajúci sa miesta pobytu,

výpis z registra trestov, v ktorom sa uvádza, že v danej databáze registra trestov neexistuje záznam.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

V Estónsku sú osobami oprávnenými vyhotovovať overené preklady súdni prekladatelia.

Zoznam súdnych prekladateľov

Od 1. januára 2020 majú oprávnenie vykonávať úradné preklady iba súdni prekladatelia. Okrem prekladov vykonávaných estónskymi súdnymi prekladateľmi musia estónske orgány akceptovať aj preklady listín overených zahraničnými súdnymi prekladateľmi, notárom alebo iným náležite oprávneným úradníkom.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Správne orgány, ktoré sú oprávnené vydávať verejné listiny alebo ktoré listiny uchovávajú vo svojich archívoch, môžu vydávať aj kópie týchto listín či výpisy z nich a úradne osvedčovať ich pravosť.

Notári majú právomoc vydávať notárske overené kópie.

Nevyhotovujú sa overené kópie listín o občianskom stave a preložená podoba sa vydáva len pre originálne písomnosti.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Overené preklady

Overené preklady možno identifikovať podľa podpisu a pečiatky súdneho prekladateľa. Preklad súdneho prekladateľa sa môže vyhotoviť aj v digitálnej podobe. V takom prípade sa podpis a pečiatka súdneho prekladateľa nahrádza jeho digitálnym podpisom.

Úradne overené kópie

Na účely úradného overenia pravosti kópie musí byť na konci textu pripojená poznámka týkajúca sa overenia, ktorá musí obsahovať:

1) orgán, ktorý listinu vydal, dátum vydania a údaj o umiestnení listiny v registri,

2) potvrdenie, že príslušná kópia je totožná s originálom,

3) ak originál nebol vydaný správnym orgánom overujúcim pravosť kópie, poznámku uvádzajúcu, že príslušná kópia bola vydaná výlučne na účely predloženia správnym orgánom uvedeným v tejto poznámke,

4) informácie o akýchkoľvek prázdnych miestach v listine, prečiarknutom texte, vsuvkách, nečitateľnom texte, stopách po vymazanom texte, ďalších prvkoch naznačujúcich zmeny v pôvodnom obsahu listiny alebo skutočnosti, že listina pozostávajúca z viacerých strán nebola zviazaná,

5) miesto a dátum overenia, meno a podpis osoby overujúcej kópiu a pečiatku správneho orgánu.

Podpísané oznámenia databázy registrov trestov sa z databázy registra trestov vydávajú v tlačenej podobe.

Notársky overené kópie

Na účely poskytnutia notárskeho potvrdenia o skutočnosti notár vydá notárske osvedčenie, ktoré musí obsahovať vyhlásenie notára o skutočnostiach, ktoré zistil, a byť opatrené podpisom a atramentovou pečiatkou notára. Musí byť uvedený dátum a miesto, kde bolo potvrdenie vyhotovené. Notárske osvedčenie môže mať aj digitálnu podobu. V takom prípade sa podpis a pečiatka notára nahrádza jeho digitálnym podpisom. Digitálne osvedčenie sa môže poskytnúť len v prípade digitálnej listiny.

Pri osvedčovaní pravosti kópie notár napíše slovo „ärakiri“[kópia] v hornej časti prvej strany listiny. Táto požiadavka sa nevzťahuje na notárske osvedčenie v digitálnej podobe.

Posledná aktualizácia: 10/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.