Formuláre verejných listín

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

fínsky a švédsky

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Verejné listiny, ktoré podliehajú rozsahu pôsobnosti nariadenia, zahŕňajú výpisy z informačného systému o obyvateľstve, dokumenty o osobnom stave vydané farnosťami, výpisy z registra trestov, v ktorom sa uvádza neexistencia záznamu v registri trestov, a v niektorých prípadoch aj rozsudky súdu.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Fínsko zaviedlo všetky viacjazyčné štandardné formuláre okrem prílohy VIII (spôsobilosť uzavrieť registrované partnerstvo). S výnimkou prílohy XI (neexistencia záznamu v registri trestov) všetky obsahujú osobitné názvy rubrík pre jednotlivé štáty.

Výpisy z informačného systému o obyvateľstve môžu byť pripojené k štandardnému formuláru s podrobnosťami o pôrodoch, žijúcich osobách, zosnulých osobách, manželstvách, registrovaných partnerstvách a o bydlisku a mieste pobytu. K štandardnému formuláru môže byť pripojené aj osvedčenie o práve uzavrieť manželstvo podľa fínskeho práva pred zahraničným orgánom. Môže sa pripojiť aj výpis z registra trestov, v ktorom sa uvádza neexistencia záznamu v registri trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Vo Fínsku funguje systém úradných prekladateľov, ktorý spravuje skúšobná komisia spolupracujúca s fínskou národnou agentúrou pre vzdelávanie. Skúšobná komisia vedie databázu úradných prekladateľov: http://www03.oph.fi/kaantajat/

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Overené kópie vyhotovujú notári. Notári sú úradníkmi Úradu pre služby digitalizácie a evidencie obyvateľstva (Digi- ja väestötietovirasto). V provincii Alandy pôsobia notári v rámci ústredného správneho orgánu tejto provincie.

Kontaktné údaje Úradu pre služby digitalizácie a evidencie obyvateľstva:

webové sídlo v angličtine: https://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

webové sídlo vo fínčine: https://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Kontaktné údaje ústredného správneho orgánu provincie Alandy: https://www.ambetsverket.ax/

Okrem toho fínske zastupiteľstvá v zahraničí vykonávajú určité funkcie notárov a vydávajú aj overené kópie.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Overené kópie obsahujú podpis úradného prekladateľa. Prekladateľ môže byť overený pomocou uvedeného zoznamu úradných prekladateľov.

Overené kópie vyhotovené notármi, ktorí sú zamestnancami Úradu pre služby digitalizácie a evidencie obyvateľstva, možno identifikovať pomocou okrúhlej pečiatky so štátnym znakom Fínska uprostred. Obsahujú aj podpis a meno notára.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Pozri vyššie.

Posledná aktualizácia: 18/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.