Formuláre verejných listín

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Francúzsky jazyk.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Orientačný zoznam verejných listín:

a) narodenie

– rodný list

– dočasný rodný list vystavený pre nájdené novonarodené dieťa alebo dieťa v starostlivosti štátu bez známeho rodného listu, prípadne dieťa, pre ktoré sa vyžadovala mlčanlivosť o narodení

– súdne rozhodnutie, ktorým sa dieťa vyhlasuje za narodené

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list

– úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti vystavené notárom alebo diplomatickým či konzulárnym orgánom a určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť úplnú kópiu rodného listu v rámci plánovaného uzatvorenia manželstva úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť odpisy zo zápisov o osobnom stave, originály ktorých boli zničené alebo sa stratili v dôsledku živelnej pohromy alebo vojnových udalostí

– potvrdenie o narodení vydané Francúzskym úradom pre ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti (Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA)

– potvrdenie o pôvode vydané prefektom s cieľom nahradiť vystavenie rodného listu v prípade, že nebol vystavený dočasný rodný list, alebo v prípade mlčanlivosti

– rozhodnutie predsedu súdu prvého stupňa o oprave rodného listu

b) skutočnosť, že je osoba nažive

– potvrdenie o žití

c) úmrtie

– úmrtný list

– odpis úmrtného listu v mieste bydliska zosnulej osoby

– doklad o mŕtvo narodenom dieťati

– rodný list

– odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu

– súdne rozhodnutie, ktorým sa osoba vyhlasuje za mŕtvu

– súdne rozhodnutie, ktorým sa osoba vyhlasuje za nezvestnú

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list alebo úmrtný list

úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť odpisy zo zápisov o osobnom stave, originály ktorých boli zničené alebo sa stratili v dôsledku živelnej pohromy alebo vojnových udalostí

– rozhodnutie predsedu súdu prvého stupňa o oprave úmrtného listu

– záznam „Osoba zomrela pri deportácii“

– záznam „Obeť terorizmu“

– záznam „Osoba zomrela za Francúzsko“

– záznam „Osoba zomrela v službe za národ“

– potvrdenie o úmrtí vydané Francúzskym úradom pre ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti (OFPRA)

d) meno

– rodný list

– odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu

– rozsudok o osvojení, ktorým sa rozhoduje o mene

– odpis výrokovej časti rozsudku o pestúnskej starostlivosti

– rozsudok o zrušení pestúnskej starostlivosti

spoločné vyhlásenie o výbere mena potvrdené matrikárom

– nesúhlas s menom oznámený matrikárovi

– vyhlásenie o zmene mena pred matrikárom

– dekrét o zmene mena

– rozhodnutie o zmene mena vydané matrikárom s cieľom zosúladiť údaj so záznamom na matričnom úrade v cudzine

– súdne rozhodnutie o mene na základe zmeny rodičovstva

e) uzavretie manželstva vrátane spôsobilosti uzatvoriť manželstvo a rodinného stavu

– sobášny list

– rodný list

– úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť odpisy zo zápisov o osobnom stave, originály ktorých boli zničené alebo sa stratili v dôsledku živelnej pohromy alebo vojnových udalostí

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list alebo sobášny list

odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu

– potvrdenie o civilnom uzavretí manželstva

– osvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo vydané diplomatickým alebo konzulárnym orgánom

rozhodnutia uvedené v písmene f) s výnimkou rozsudku o vyhlásení manželstva za neplatné

– notárske potvrdenie o existencii dohody manželov

– rozhodnutie predsedu súdu prvého stupňa o oprave sobášneho listu

– potvrdenie o uzatvorení manželstva vydané Francúzskym úradom pre ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti (OFPRA)

f) rozvod, rozluka a vyhlásenie manželstva za neplatné

– listina o uložení dohody o rozvode na základe vzájomného súhlasu medzi notárskymi zápisnicami

– potvrdenie o uložení dohody o rozvode na základe vzájomného súhlasu

– rozsudok o rozvode

– rozsudok o rozluke

– rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list alebo sobášny list

g) registrované partnerstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a statusu registrovaného partnerstva

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list

dohoda o občianskom pakte solidarity potvrdená matrikárom alebo diplomatickými a konzulárnymi pracovníkmi (predtým tajomníkom súdu prvého stupňa)

– dohoda o občianskom pakte solidarity vo forme verejnej listiny

– potvrdenie o registrácii uzavretia/zmeny/zrušenia občianskeho paktu solidarity vydané notárom, matrikárom alebo do 31. októbra 2017 tajomníkom súdu prvého stupňa

– potvrdenie o neuzavretí občianskeho paktu solidarity vydané Ústredným matričným úradom (Service central d'état civil – SCEC)

– rodný list

– odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu

– úmrtný list

h) zrušenie registrovaného partnerstva, rozluka alebo vyhlásenie registrovaného partnerstva za neplatné

– rodný list, v ktorom sa uvádza zrušenie občianskeho paktu solidarity alebo vyhlásenie občianskeho paktu solidarity za neplatný

– potvrdenie o registrácii zrušenia občianskeho paktu solidarity vydané notárom, matrikárom alebo do 31. októbra 2017 tajomníkom súdu prvého stupňa

– rozsudok o rozluke

– rozsudok o vyhlásení občianskeho paktu solidarity za neplatný

– potvrdenie o neuzavretí občianskeho paktu solidarity vydané Ústredným matričným úradom (SCEC)

i) rodičovstvo

– doklad o uznaní rodičovstva potvrdený matrikárom

– doklad o uznaní rodičovstva vystavený vo forme verejnej listiny

– úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti, ktorým sa potvrdzuje stav a ktoré vydá sudca súdu prvého stupňa v mieste narodenia alebo bydliska

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza listinu matričného úradu

– rozsudok súdu prvého stupňa o zriadení alebo zrušení rodičovstva

j) osvojenie

– odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list

– rozsudok o osvojení,

odpis výrokovej časti rozsudku o pestúnskej starostlivosti

– rozsudok o zrušení pestúnskej starostlivosti

– rozsudok o osvojení štátom

k) bydlisko a/alebo miesto pobytu

– potvrdenie o mieste pobytu (pre Francúzov v cudzine)

– potvrdenia o zmene miesta pobytu (pre Francúzov v cudzine)

l) štátne občianstvo a/alebo štátna príslušnosť

– potvrdenie o francúzskej štátnej príslušnosti

– druhopis dekrétu o naturalizácii alebo znovunadobudnutí francúzskej štátnej príslušnosti vystavený správnym orgánom

– vyhlásenie o francúzskej štátnej príslušnosti s uvedením záznamu o registrácii prijaté buď vedúcim kancelárie súdu prvého stupňa, pokiaľ ide o vyhlásenia zapísané vo Francúzsku, alebo správnym orgánom, alebo francúzskym konzulom, pokiaľ ide o vyhlásenia zapísané v cudzine, a zaregistrované buď vedúcim kancelárie súdu prvého stupňa, pokiaľ ide o vyhlásenia zapísané vo Francúzsku, alebo Ministerstvom spravodlivosti, pokiaľ ide o vyhlásenia zapísané v cudzine, alebo ministerstvom zodpovedným za naturalizácie, pokiaľ ide o vyhlásenia zapísané z dôvodu uzavretia manželstva s osobou s francúzskou štátnou príslušnosťou

– vyhotovenie súdneho rozhodnutia spolu s potvrdením o nepodaní opravného prostriedku

– rodný list obsahujúci okrajovú poznámku, v ktorej sa uvádza jedna z vyššie uvedených skutočností

m) neexistencia záznamu v registri trestov za predpokladu, že listiny týkajúce sa tejto skutočnosti vydajú pre občana Únie orgány členského štátu, štátnu príslušnosť ktorého má tento občan

– čistý výpis č. 3 (bulletin n°3)

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Tlačivo týkajúce sa narodenia (1)

– rodný list

– dočasný rodný list vystavený pre nájdené novonarodené dieťa alebo dieťa v starostlivosti štátu bez známeho rodného listu, prípadne dieťa, pre ktoré sa vyžadovala mlčanlivosť o narodení

– súdne rozhodnutie, ktorým sa dieťa vyhlasuje za narodené

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list

– úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti vystavené notárom alebo diplomatickým či konzulárnym orgánom a určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť úplnú kópiu rodného listu v rámci plánovaného uzatvorenia manželstva

úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť odpisy zo zápisov o osobnom stave, originály ktorých boli zničené alebo sa stratili v dôsledku živelnej pohromy alebo vojnových udalostí

– potvrdenie nahrádzajúce rodný list, vydané Francúzskym úradom pre ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti (OFPRA)

– potvrdenie o pôvode vydané prefektom s cieľom nahradiť vystavenie rodného listu v prípade, že nebol vystavený dočasný rodný list, alebo v prípade mlčanlivosti

– rozhodnutie predsedu súdu prvého stupňa o oprave rodného listu

Tlačivo týkajúce sa ŽITIA (2)

– potvrdenia o žití (pre Francúzov v cudzine)

Tlačivo týkajúce sa úmrtia (3)

– úmrtný list

– odpis úmrtného listu v mieste bydliska zosnulej osoby

– doklad o mŕtvo narodenom dieťati

– rodný list

– odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu

– súdne rozhodnutie, ktorým sa osoba vyhlasuje za mŕtvu

– súdne rozhodnutie, ktorým sa osoba vyhlasuje za nezvestnú

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list alebo úmrtný list

úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť odpisy zo zápisov o osobnom stave, originály ktorých boli zničené alebo sa stratili v dôsledku živelnej pohromy alebo vojnových udalostí

– rozhodnutie predsedu súdu prvého stupňa o oprave úmrtného listu

– záznam „Osoba zomrela pri deportácii“

– záznam „Obeť terorizmu“

– záznam „Osoba zomrela za Francúzsko“

– záznam „Osoba zomrela v službe za národ“

– potvrdenie nahrádzajúce úmrtný list, vydané Francúzskym úradom pre ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti (OFPRA)

Tlačivo týkajúce sa manželstva (4)

– rodný list

– sobášny list

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list alebo sobášny list

odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu

– potvrdenie o civilnom uzavretí manželstva

rozhodnutie o rozvode alebo rozluke

– notárske potvrdenie o existencii dohody manželov

úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť odpisy zo zápisov o osobnom stave, originály ktorých boli zničené alebo sa stratili v dôsledku živelnej pohromy alebo vojnových udalostí

– rozhodnutie predsedu súdu prvého stupňa o oprave sobášneho listu

– potvrdenie nahrádzajúce sobášny list, vydané Francúzskym úradom pre ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti (OFPRA)

Tlačivo týkajúce sa spôsobilosti uzavrieť manželstvo (5)

– potvrdenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo vydané diplomatickým alebo konzulárnym orgánom

Tlačivo týkajúce sa rodinného stavu (6)

– sobášny list

– rodný list

– dočasný rodný list vystavený pre nájdené novonarodené dieťa alebo dieťa v starostlivosti štátu bez známeho rodného listu, prípadne dieťa, pre ktoré sa vyžadovala mlčanlivosť o narodení

– súdne rozhodnutie, ktorým sa dieťa vyhlasuje za narodené

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list alebo sobášny list

– úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti vystavené notárom alebo diplomatickým či konzulárnym orgánom a určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť úplnú kópiu rodného listu v rámci plánovaného uzatvorenia manželstva

úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť odpisy zo zápisov o osobnom stave, originály ktorých boli zničené alebo sa stratili v dôsledku živelnej pohromy alebo vojnových udalostí

– potvrdenie nahrádzajúce rodný list, vydané Francúzskym úradom pre ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti (OFPRA)

– rozhodnutie predsedu súdu prvého stupňa o oprave rodného listu

– potvrdenie o slobodnom stave osoby vydané diplomatickým alebo konzulárnym orgánom

Tlačivo týkajúce sa registrovaného partnerstva (7)

– rodný list

odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list

– úmrtný list

– odpis úmrtného listu v mieste bydliska zosnulej osoby

dohoda o občianskom pakte solidarity potvrdená matrikárom alebo diplomatickými a konzulárnymi pracovníkmi (predtým tajomníkom súdu prvého stupňa)

– dohoda o občianskom pakte solidarity vo forme verejnej listiny

– potvrdenie o registrácii uzavretia/zmeny/zrušenia občianskeho paktu solidarity vydané matrikárom (predtým tajomníkom súdu prvého stupňa) alebo notárom

– potvrdenie o neuzavretí občianskeho paktu solidarity vydané Ústredným matričným úradom

Tlačivo týkajúce sa spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo (8)

– rodný list (v ktorom sa neuvádza žiadny záznam o občianskom pakte solidarity: pozri bod 5.2 tlačiva)

Tlačivo týkajúce sa statusu registrovaného partnerstva (9)

– rodný list (okrem prípadov cudzích štátnych príslušníkov narodených v cudzine),

odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu (okrem prípadov cudzích štátnych príslušníkov narodených v cudzine)

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list (okrem prípadov cudzích štátnych príslušníkov narodených v cudzine)

– úmrtný list

– odpis úmrtného listu v mieste bydliska zosnulej osoby

– potvrdenie o neuzavretí občianskeho paktu solidarity vydané Ústredným matričným úradom (prípady cudzích štátnych príslušníkov narodených v cudzine)

Tlačivo týkajúce sa BYDLISKA a/alebo MIESTA POBYTU (10)

– potvrdenie o mieste pobytu (pre Francúzov v cudzine)

– potvrdenie o zmene miesta pobytu (pre Francúzov v cudzine)

Tlačivo týkajúce sa registra trestov (11)

– čistý výpis č. 3 (bulletin n°3)

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtina.

Úradní prekladatelia sú nevyhnutne súdnymi znalcami: zoznamy znalcov, z ktorých každý obsahuje rubriku týkajúcu sa úradných (súdnych) prekladateľov, sú dostupné na webovom sídle Kasačného súdu:

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html.

Každoročne aktualizované zoznamy úradných prekladateľov sú dostupné on-line na tomto webovom sídle:

  • zoznam znalcov schválených Kasačným súdom;
  • zoznamy súdnych znalcov, ktoré vystavuje každý z 36 odvolacích súdov a v ktorých sa uvádzajú hlavne znalci zapísaní v rubrike preklad a tlmočenie. Zoznamy súdnych znalcov vystavujú odvolacie súdy, ktoré ich aktualizujú a predkladajú s rôznou pravidelnosťou Kasačnému súdu. Niekedy možno získať aktuálnejší zoznam súdnych znalcov priamo na webových sídlach niektorých odvolacích súdov.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Najprv treba pripomenúť, že niektoré kópie alebo druhopisy môžu vydať len správne alebo súdne orgány alebo odborníci v oblasti práva. To je prípad kópií súdnych písomností alebo verejných listín, ktoré môžu vydať len kancelárie súdov alebo úradné osoby (napríklad: notári, súdni úradníci, matrikári, pokiaľ ide o matričné listiny, ktoré uschovávajú).

Pokiaľ ide o iné dokumenty, článkom R113-10 Zákona o vzťahoch medzi verejnosťou a správou (Code des relations entre le public et l'administration) sa v správnych konaniach ruší požiadavka na vystavenie overenej kópie dokumentov, ktoré vydal správny orgán a obyčajnú kópiu ktorých ešte podľa právneho predpisu nemožno prijať. V tomto istom texte sa však stanovuje, že správny orgán naďalej na základe žiadosti verejnosti overuje kópie požadované zahraničnými orgánmi. Neexistuje zoznam úradov, ktoré môžu vydávať úradne overené kópie v pravom zmysle slova. V článku R. 2122-8 Zákona o územnej samospráve (Code général des collectivités territoriales) sa však stanovuje, že starosta obce a zamestnanci obce, ktorí sú ním poverení, môžu úradne overiť doklady a listiny predložené na tento účel.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Formálne náležitosti úradne overených prekladov neupravuje žiadne znenie.

Nasledujúce skutočnosti však umožňujú identifikovať úradne overený preklad.

Na jednej strane musí tento preklad vyhotoviť prekladateľ zapísaný v zozname znalcov odvolacieho súdu alebo Kasačného súdu.

Na druhej strane sa úradný preklad v praxi spravidla vyznačuje tým, že:

–          obsahuje poznámku „zhodný s originálom“,

–          každá strana je očíslovaná a parafovaná prekladateľom,

–          na poslednej strane sa uvádza podpis, pečiatka a meno súdneho znalca,

–          v preklade sa uvádza jedinečné registračné číslo textu (toto číslo zadáva znalec; toto číslo je spoločné pre zdrojový text a jeho preklad).

Žiadny z týchto štyroch prvkov však nie je povinný.

Na úradne overených kópiách originálu sa uvádza pečiatka potvrdzujúca zhodu, dátum a podpis osvedčujúceho orgánu.

Naproti tomu overené kópie alebo druhopisy súdnych písomností alebo verejných listín môže vydať len orgán, ktorý uschováva listinu, kópia alebo druhopis ktorej sa vystavuje. Na týchto kópiách a druhopisoch sa uvádza dátum a podpis, prípadne pečiatka orgánu, ktorý listinu vydal.

Na kópiách alebo výpisoch z matričných dokladov sa uvádza pečiatka radnice alebo diplomatického či konzulárneho orgánu, prípadne Ústredného matričného úradu (Service central d'état civil) pod správou Ministerstva zahraničných vecí, dátum a podpis matrikára, ktorý uschováva doklad.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Na úradne overených kópiách originálu sa uvádza pečiatka potvrdzujúca zhodu, dátum a podpis osvedčujúceho orgánu.

Naproti tomu overené kópie alebo druhopisy súdnych písomností alebo verejných listín môže vydať len orgán, ktorý uschováva listinu, kópia alebo druhopis ktorej sa vystavuje. Na týchto kópiách a druhopisoch sa uvádza dátum a podpis, prípadne pečiatka orgánu, ktorý listinu vydal.

Na kópiách alebo výpisoch z matričných dokladov sa uvádza pečiatka radnice alebo diplomatického či konzulárneho orgánu, prípadne Ústredného matričného úradu (Service central d'état civil) pod správou Ministerstva zahraničných vecí, dátum a podpis matrikára, ktorý uschováva doklad.

Posledná aktualizácia: 23/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.