Formuláre verejných listín

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Nemčina

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Oblasť pôsobnosti

Verejná listina

narodenie

 • rodný list
 • osvedčený výpis z registra narodení

potvrdenie skutočnosti, že je osoba nažive

 • jednoduché potvrdenie o prihlásení
 • rozšírené potvrdenie o prihlásení

úmrtie

 • úmrtný list
 • osvedčený výpis z registra úmrtí

mená

 • rodný list
 • sobášny list
 • osvedčenie o uzatvorení registrovaného partnerstva

uzavretie manželstva

spôsobilosť uzavrieť manželstvo

rodinný stav

 • sobášny list
 • osvedčený výpis z registra manželstiev
 • osvedčenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo
 • jednoduché potvrdenie o prihlásení
 • rozšírené potvrdenie o prihlásení

rozvod manželstva

neplatnosť manželstva

 • sobášny list
 • osvedčený výpis z registra manželstiev

registrované partnerstvo

spôsobilosť uzavrieť registrované partnerstvo

 • osvedčenie o uzatvorení registrovaného partnerstva
 • osvedčený výpis z registra registrovaných partnerstiev
 • osvedčenie k uzatvoreniu registrovaného partnerstva

zrušenie registrovaného partnerstva

 • osvedčenie o uzatvorení registrovaného partnerstva
 • osvedčený výpis z registra registrovaných partnerstiev

pôvod

 • osvedčený výpis z registra narodení

bydlisko

miesto pobytu

 • jednoduché potvrdenie o prihlásení

štátna príslušnosť

 • listina o prijatí za občana
 • listina o nadobudnutí nemeckého štátneho občianstva vyhlásením
 • listina o zrušení štátneho občianstva
 • listina o zrieknutí sa štátneho občianstva
 • povolenie k ponechaniu nemeckej štátnej príslušnosti
 • doklad o štátnej príslušnosti
 • doklad o právnom postavení ako Nemec

adopcia

 • súdne rozhodnutie

neexistencia záznamu v registri trestov

 • osvedčenie o bezúhonnosti

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Verejná listina

Formuláre ako pomôcky pre preklad

rodný list

príloha I - narodenie

jednoduché potvrdenie o prihlásení

príloha II- potvrdenie skutočnosti, že je osoba nažive

úmrtný list

príloha III- úmrtie

sobášny list

príloha IV- uzavretie manželstva

osvedčenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo

príloha V- spôsobilosť uzavrieť manželstvo

rozšírené potvrdenie o prihlásení

príloha VI- rodinný stav

osvedčenie o uzatvorení registrovaného partnerstva

príloha VII- registrované partnerstvo

osvedčenie k uzatvoreniu registrovaného partnerstva

príloha VIII - spôsobilosť uzavrieť registrované partnerstvo

rozšírené potvrdenie o prihlásení

príloha IX - štatút registrovaného partnerstva

jednoduché potvrdenie o prihlásení

príloha X - bydlisko / miesto obvyklého pobytu

neexistencia záznamu v registri trestov

príloha XI - neexistencia záznamu v registri trestov

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Existuje nadnárodná databáza prekladateľov a tlmočníkov (vedená spolkovou krajinou Hessensko), ktorá je pre každého na internete voľne k dispozícii na adrese http://www.justiz-dolmetscher.de a obsahuje aj podrobnú funkciu vyhľadávania (napr. podľa spolkovej krajiny, súdu alebo aj jazyka). Do databázy sú zapisovaní výlučne úradní a súdni tlmočníci a prekladatelia. Na tejto adrese je možné vyhľadať aj príslušné orgány.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

V Spolkovej republike Nemecko sú všetky orgány/úrady, ktoré vydávajú verejné listiny (napr. matriky, prihlasovacie úrady, súdy) a notári poverení vydávať osvedčené kópie.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Osvedčené kópie obsahujú záznam o určení zhody s originálom (napr. súdne a notárske listiny), pečate alebo pečiatky vyhotovujúceho orgánu/úradu a podpis osvedčujúcej osoby (§ 42 ods. 1 zákona o osvedčovaní listín – BeukG).  Na úradne osvedčených prekladoch sú uvedené pečiatka/pečať vyhotovujúceho prekladateľa a jeho podpis.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Osvedčené kópie obsahujú záznam o určení zhody s originálom (napr. súdne a notárske listiny), pečate alebo pečiatky vyhotovujúceho orgánu/úradu a podpis osvedčujúcej osoby (§ 42 ods. 1 zákona o osvedčovaní listín – BeukG). Na úradne osvedčených prekladoch sú uvedené pečiatka/pečať vyhotovujúceho prekladateľa a jeho podpis.

Posledná aktualizácia: 30/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.