Formuláre verejných listín

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Podľa článku 6 ods. 1 písm. a) je prijateľná gréčtina a angličtina.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Verejné listiny, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia 2016/1191:

Zodpovednosť ministerstva spravodlivosti:

 • potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov.

Zodpovednosť ministerstva vnútra:

 • osvedčenie o narodení potvrdzujúce narodenie a osvojenie dospelej osoby (osvojenie maloletej osoby je tajné a nezaznamenáva sa v administratívnom dokumente),
 • rodný list potvrdzujúci narodenie, skutočnosť, že daná osoba je nažive, a meno fyzickej osoby,
 • úmrtný list potvrdzujúci smrť,
 • sobášny list potvrdzujúci uzavretie manželstva, prípadne rozvod, rozluku a anulovanie manželstva,
 • osvedčenie o osobnom stave potvrdzujúce osobný stav, rozvod, rozluku, anulovanie manželstva, rodičovstvo, štátnu príslušnosť, registrované partnerstvo a ukončenie registrovaného partnerstva,
 • povolenie uzavrieť manželstvo potvrdzujúce spôsobilosť na uzavretie manželstva,
 • osvedčenie o registrovanom partnerstve potvrdzujúce registrované partnerstvo, prípadne ukončenie registrovaného partnerstva,
 • osvedčenie o štátnej príslušnosti potvrdzujúce štátnu príslušnosť.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Osvedčenie o narodení, rodný list, úmrtný list, sobášny list, povolenie uzavrieť manželstvo (spôsobilosť na uzavretie manželstva), osvedčenie o osobnom stave (v prípade manželstva musia byť uvedené informácie o manželstve a v prípade registrovaného partnerstva musia byť uvedené informácie o registrovanom partnerstve), osvedčenie o registrovanom partnerstve, osvedčenie o štátnej príslušnosti.

Pokiaľ ide o potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov, neuplatňujú sa žiadne osobitné názvy rubrík pre jednotlivé štáty okrem tých, ktoré sú zahrnuté do štandardných častí viacjazyčných formulárov, ktoré sú spoločné v prípade všetkých členských štátov

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V prípadoch, ktoré sa týkajú štátnej príslušnosti a vydávania povolení uzavrieť manželstvo, náležité komunálne orgány akceptujú úradné preklady zahraničných dokumentov vyhotovené:

 1. prekladateľským útvarom ministerstva zahraničných vecí alebo
 2. oprávneným štátnym zamestnancom gréckeho konzulárneho úradu vo vydávajúcej krajine alebo
 3. prekladateľom, ktorý ukončil štúdium na Katedre cudzích jazykov, prekladateľstva a tlmočníctva Iónskej univerzity, alebo
 4. gréckym advokátom, ktorý spĺňa podmienky stanovené v článku 36 advokátskeho poriadku (zákon č. 4194/2013, vládny vestník, séria I, č. 208).

Pokiaľ ide o ostatné prípady, neexistuje zoznam osôb, ktoré sú podľa gréckeho práva oprávnené vyhotovovať overené preklady.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Orgánmi oprávnenými vyhotovovať osvedčené odpisy matričných listín sú matrikári, ktorí ich vydali. Neplatí žiadne ustanovenie, pokiaľ ide o vydávanie odpisov osvedčení vydaných gréckymi registrami obyvateľstva, pretože občania vždy požiadajú o toľko osvedčení, koľko je potrebné predložiť jednotlivým orgánom.

Potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov sa vydáva takto: i) osobám narodeným v Grécku osvedčenie vydáva prokuratúra pri súde prvého stupňa príslušná podľa miesta narodenia dotknutej osoby, konkrétne oddelenie pre register trestov; ii) osobám narodeným v cudzine a osobám, ktorých miesto narodenia nemožno overiť, osvedčenie vydáva ústredie ministerstva spravodlivosti, konkrétne oddelenie pre register trestov a milosti.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

i) Ak sa má preklad dokumentu z cudzieho jazyka považovať za platný, musí k nemu byť priložený pôvodný dokument v cudzom jazyku alebo jeho overený odpis. Okrem toho:

A. V prípade prekladov vyhotovených prekladateľským útvarom ministerstva zahraničných vecí prekladateľ musí osvedčiť, že dotknutý (preložený) dokument je verným prekladom priloženého dokumentu; podpis prekladateľa musí overiť uvedený prekladateľský útvar a miesto spojenia strán dokumentu musí byť označené pečiatkou ministerstva zahraničných vecí. Navyše na preloženom dokumente musia byť uvedené informácie prekladateľského útvaru, predovšetkým v záhlaví každej strany musia byť uvedené slová „ÚRADNÝ PREKLAD“ v gréčtine, angličtine a francúzštine; v záhlaví musí byť uvedené aj číslo spisu v rámci prekladateľského útvaru a v päte dokumentu musia byť uvedené informácie o útvare (konkrétne: „HELÉNSKA REPUBLIKA, MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ, PREKLADATEĽSKÝ ÚTVAR“) takisto v gréčtine, angličtine a francúzštine.

B. V prípade prekladu vyhotoveného advokátom je nutné osvedčiť, že dotknutý (preložený) dokument je verným prekladom priloženého dokumentu a že advokát náležite ovláda jazyk, z/do ktorého prekladá, pričom miesto spojenia strán dokumentu musí byť označené pečiatkou advokáta.

C. V prípade prekladu vyhotoveného konzulátom alebo veľvyslanectvom stačí, že preklad pochádza od týchto orgánov a je nimi osvedčený, bez ohľadu na totožnosť prekladateľov a charakter ich vzťahu s konzulátom alebo veľvyslanectvom.

ii) Na to, aby sa odpis potvrdenia o neexistencii záznamu v registri trestov považoval za platný, stačí, aby ho vytlačil oprávnený používateľ informačného systému Národného registra trestov. Pravosť každého odpisu potvrdenia o neexistencii záznamu v registri trestov si možno overiť porovnaním „overovacieho kódu“ (jedinečného identifikátora), referenčného čísla a dátumu vydania potvrdenia s informáciami, ktoré sú k dispozícii na portáli Národného registra trestov (http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm), predovšetkým v časti Služba overenia registra trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Len matrikár je oprávnený vyhotovovať osvedčené odpisy matričných listín, ktoré sa priložia k viacjazyčným štandardným formulárom. Na týchto osvedčených odpisoch musí byť podpis matrikára a pečiatka obce, ktorá vydala príslušný dokument.

Medzi osobitné prvky, ktoré sa nachádzajú na odpisoch potvrdení o neexistencii záznamu v registri trestov, patrí overovací kód, referenčné číslo, dátum a vodoznak.

Posledná aktualizácia: 02/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.