Formuláre verejných listín

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Maďarčina.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

a) narodenie:

rodný list;

b) život:

potvrdenie, že osoba žije;

c) smrť:

úmrtný list, súdne rozhodnutie o vyhlásení osoby za mŕtvu, súdne rozhodnutie o konštatovaní úmrtia;

d) meno: potvrdenie o zmene mena;

e) manželstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobného stavu:

sobášny list, potvrdenie o osobnom stave;

f) rozvod, rozluka alebo anulovanie manželstva:

rozsudok súdu o rozvode, rozsudok súdu o anulovaní manželstva, rozsudok súdu o platnosti manželstva, rozsudok súdu o existencii alebo neexistencii manželstva;

g) registrované partnerstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a štatútu registrovaného partnerstva:

potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva, potvrdenie o osobnom stave;

h) zrušenie registrovaného partnerstva, rozluka alebo anulovanie registrovaného partnerstva:

rozhodnutie, ktorým sa ruší registrované partnerstvo, vydané notárom;

i) rodičovstvo:

rodný list, rozsudok súdu o určení rodičovstva, súdne rozhodnutie alebo rozsudok vyvracajúci domnienku rodičovstva, rozsudok súdu o určení materstva;

j) osvojenie:

rozhodnutie o osvojení zo strany opatrovníckeho orgánu, rozsudok súdu, ktorým sa ruší osvojenie;

k) bydlisko a/alebo pobyt:

oficiálny pobytový preukaz;

l) štátna príslušnosť:

potvrdenie o štátnej príslušnosti;

m) neexistencia záznamu v registri trestov: výpis z registra trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

1. rodný list, úmrtný list, sobášny list a potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva vydané po 1. júli 2014 za predpokladu, že obsah potvrdenia sa nezmenil pred vydaním štandardného formulára;

2. potvrdenie, že osoba žije;

3. potvrdenie o osobnom stave;

4. oficiálny pobytový preukaz.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maďarčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinašpanielčinačeštinadánčinanemčinaestónčinagréčtinaangličtinafrancúzštinachorvátčinataliančinalotyštinalitovčinamaltčinaholandčinapoľštinaportugalčinarumunčinaslovinčinafínčinašvédčina.

V Maďarsku je osvedčený preklad akýkoľvek preklad vypracovaný organizáciou oprávnenou vydávať osvedčené preklady.

Za všeobecných okolností môže osvedčené preklady podľa zákona v Maďarsku vydávať len Maďarský úrad pre preklady a overovanie prekladov (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. alebo OFFI Zrt.).

Notári oprávnení vyhotovovať listiny v cudzom jazyku môžu v danom jazyku vydávať osvedčené preklady verejných listín a ich príloh vo veciach, ktoré patria do právomoci notára, alebo osvedčiť presnosť prekladov takýchto listín. Notárov s jazykovou licenciou je možné vyhľadať na tomto webovom sídle: https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Kariérny konzulárny úradník Maďarska, ktorému dal minister zahraničných vecí oprávnenie vykonávať určité notárske úkony, môže vyhotoviť konzulárne potvrdenie

na osvedčenie prekladu vrátane prekladu, ktorý sám vypracoval. Zoznam konzulárnych úradníkov, ktorí sú v súčasnosti oprávnení vydávať potvrdenia, možno nájsť tu: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

V zásade môže osvedčené odpisy vydávať každý orgán podľa svojich pravidiel a vo svojej oblasti zodpovednosti.

Notári môžu vydať potvrdenie, že odpis je identický s listinou, ktorá im bola predložená.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Osvedčené preklady vyhotovené OFFI Zrt.:

A. Identifikačné prvky používané od 2. júla 2018:

1. OFFI vypracúva osvedčené preklady na bezpečnostnom papieri s rozmermi 210 x 297 mm s gilošovým vzorom na okrajoch, pričom sú zahrnuté prvky, ktoré možno vidieť len pri niekoľkonásobnom zväčšení oproti pôvodnej veľkosti.

2. Text sa nachádza v bordovom rámčeku, nad ktorým je vytlačený maďarský štátny znak a názov a logo spoločnosti. Jedinečný kód identifikujúci listinu sa nachádza v prvom riadku bordového rámčeka a v riadku nad overovacou doložkou.

3. Osvedčený preklad je vytlačený na samostatnom hárku pripnutom k preloženej autentickej listine alebo jej osvedčenému odpisu zošívačkou a spona je zapečatená bezpečnostnou značkou s rozmermi 30 x 25 mm s logom OFFI, holografickou páskou a jedinečným sériovým číslom. Táto značka je zásadnou súčasťou osvedčovania.

4. V prípade prekladu z cudzieho jazyka do maďarčiny sa do prekladu vloží táto overovacia doložka v maďarskom jazyku:

„Maďarský úrad pre preklady a overovanie prekladov osvedčuje, že tento osvedčený preklad presne zodpovedá zneniu priloženej listiny.

Maďarský úrad pre preklady a overovanie prekladov nenesie zodpovednosť za pravosť a obsah dokumentu, ktorý tvorí základ prekladu.“

Za tým nasleduje miesto a dátum vydania, autentický podpis modrým atramentom, pečiatka s menom a text „v mene výkonného riaditeľa“.

V prípade prekladu do cudzieho jazyka sa uvedená overovacia doložka vloží do prekladu v príslušnom jazyku.

B. Identifikačné prvky používané do 2. júla 2018:

Prvky a overovacie doložky sú rovnaké ako tie, ktoré sú opísané v bode A s týmito rozdielmi:

1. Na zadnej strane bezpečnostného papiera je v pravom hornom rohu viditeľný vytlačený čiarový kód a jedinečný identifikátor.

2. Osvedčený preklad vytlačený na samostatnom hárku je zviazaný s preloženou autentickou listinou alebo jej osvedčeným odpisom červeno-bielo-zeleným špagátom, ktorého konce sú k listine pripevnené certifikovanou značkou OFFI, ku ktorej je pripojená úradná pečať OFFI takým spôsobom, aby listiny nebolo možné od seba oddeliť bez jej poškodenia.

3. Pri preklade z cudzieho jazyka do maďarčiny po overovacej doložke v maďarčine na preklade nasleduje miesto a dátum vydania, autentický podpis modrým atramentom a text „v mene generálneho riaditeľa“.

3. Prvky elektronických osvedčených prekladov od OFFI

Vzhľad prekladu a textu overovacej pečate sú rovnaké ako pri papierových prekladoch.

Elektronicky osvedčený preklad sa nachádza v priečinku (vo formáte .es3 alebo .dosszie) vytvorenom OFFI, ktorý obsahuje aj pôvodný súbor predložený na preklad. Okrem elektronicky podpísaného elektronicky osvedčeného prekladu s elektronickou pečaťou OFFI (vo formáte .pdf) si svoju pravosť zachováva aj pôvodný súbor predložený na preklad obsiahnutý v priečinku.

Pôvodný súbor a súbor s prekladom sa umiestnia do priečinka tak, aby sa oddelením súborov znehodnotila certifikácia, takže súbory, ktoré patria k sebe, sú k sebe bezpečne „pripojené“.

Elektronickým osvedčovaním sa zaručuje, že preklad vydal OFFI Zrt., že obsah súborov sa od času osvedčenia nezmenil a že text dokončeného prekladu má ten istý obsah ako text predložený na preklad.

Osvedčené preklady vyhotovené notárom:

Osvedčené preklady vyhotovené notármi sa osvedčujú pomocou čísla notárskeho spisu. Preklad musí byť vpísaný do pôvodnej listiny alebo k nej pripojený. Notári osvedčujú preklad pôvodnej listiny vložením overovacej doložky na koniec prekladu.


Osvedčené preklady vyhotovené kariérnymi konzulárnymi úradníkmi:

Preklad musí byť vpísaný do pôvodnej listiny alebo k nej pripojený a do prekladu musí byť vložená overovacia doložka. Za preklad sa nakoniec musí vložiť doložka osvedčujúca, že preklad presne zodpovedá pôvodnej listine.

Ak kariérny konzulárny úradník pripojí preklad k pôvodnej listine, musí na to použiť červeno-bielo-zelený špagát pripevnený na miesto bielou okrúhlou samolepiacou značkou, ktorá sa na dvoch stranách opečiatkuje číslovanou pečiatkou diplomatického zastúpenia.

Znenie osvedčujúcej doložky:

Týmto osvedčujem, že preklad, ktorý mi bol predložený/ktorý som vypracoval, presne zodpovedá priloženej listine v/vo ……………………………………………………………………………. jazyku.-----------------------------------

Klient zaplatil konzulárny poplatok....................................................
Číslo spisu: …………………………………………………………………………..

Vyhotovené: ……………………….………………………………………………………….

pečiatka

podpis

Doložka môže mať aj inú podobu za predpokladu, že ju nemožno oddeliť od pôvodnej listiny alebo prekladu a že obsahuje tieto povinné prvky:

a) uvedenie cudzieho jazyka, z ktorého sa listina prekladá;

b) podčiarknutie príslušnej možnosti vo vete „preklad, ktorý mi bol predložený/ktorý som vypracoval“ v závislosti od toho, či konzulárny úradník osvedčuje presnosť prekladu, ktorý mu bol predložený alebo ktorý sám vypracoval;

c) výška zaplateného konzulárneho poplatku;

d) číslo spisu;

e) dátum;

f) očíslovaná pečiatka diplomatického zastúpenia;

g) podpis kariérneho konzulárneho úradníka;

h) uvedenie jeho postavenia ako kariérneho konzulárneho úradníka.

V dátume sa rok a deň musia v zátvorkách uviesť aj slovom.

Doložka má najčastejšie podobu pečiatky umiestnenej na listine alebo na samostatnom hárku, ktorý nemožno oddeliť od pôvodnej listiny alebo od prekladu.

V prípade potreby možno konzulárne osvedčenie pri dodržaní opísaných parametrov vyhotoviť aj v cudzom jazyku, ak to orgány prijímajúcej krajiny akceptujú.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Osvedčené odpisy vyhotovené notárom:

Notár môže osvedčiť odpis listiny, ak je listina, ktorej odpis bol vyhotovený, jasne čitateľná. Notár porovná odpis s pôvodnou listinou a osvedčí, že odpis zodpovedá originálu tým, že na odpis umiestni overovaciu doložku.

V overovacej doložke sa musí uviesť:

a) že kópia bola vyhotovená na základe pôvodnej listiny alebo jej úradného duplikátu alebo odpisu;

b) či bol na predloženej listine kolok;

c) či odpis predstavuje len časť originálu;

d) či sú na pôvodnej listine viditeľné akékoľvek zmeny, poškodenie alebo iné prvky vyvolávajúce obavy.

Tieto pravidlá sa musia mutatis mutandis uplatňovať na osvedčovanie elektronického odpisu alebo výpisu vyhotoveného pod dohľadom notára z listiny alebo z elektronickej databázy a na osvedčovanie papierového odpisu alebo výpisu z elektronickej listiny. Notár podpisuje elektronický odpis alebo výpis zaručeným elektronickým podpisom. Na osvedčený elektronický duplikát alebo osvedčený elektronický odpis nie je nutné pridať overovaciu doložku, ak sa vyhotovuje na základe nepoškodenej papierovej listiny alebo elektronickej notárskej listiny a obsahuje úplnú listinu, zaručený elektronický podpis notára a časovú pečiatku.

Osvedčené odpisy vyhotovené súdom:

Odpis vyhotovený súdom na základe listiny predloženej súdu alebo odpis vyhotovený inde a predložený súdu na osvedčenie musí obsahovať tieto prvky:

a) slová „verný odpis“;

b) podpis osoby, ktorá odpis vyhotovila;

c) pečiatku súdu;

d) čas a dátum vyhotovenia odpisu.

Ak je procesný spis dostupný ako elektronický dokument, uvedené pravidlá sa uplatňujú pri vyhotovovaní papierovej kópie založenej na výtlačku elektronického dokumentu. Ak sa vyžaduje papierový odpis súdneho rozhodnutia vydaného v podobe elektronického dokumentu, na odpise sa musí nachádzať časová pečiatka a elektronický podpis na elektronickom dokumente a musí tam byť uvedená osoba, ktorej elektronický podpis sa nachádza na elektronickom dokumente.

Posledná aktualizácia: 02/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.