Formuláre verejných listín

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Môžu sa používať tieto jazyky:

taliančina (úradný jazyk štátu),

nemčina v regióne Trentino-Alto Adige, ktorý má osobitné postavenie (prezidentský dekrét č. 670 z 31. augusta 1972 a prezidentský dekrét č. 574 z 15. júla 1988),

francúzština v regióne Valle d’Aosta, ktorý má oso     bitné postavenie (článok 38 ústavného zákona č. 4 z 26. februára 1948),

slovinčina v regióne Furlansko-Júlske Benátky, ktorý má osobitné postavenie (článok 8 zákona č. 38 z 23. februára 2001).

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Medzi verejné listiny, na ktoré sa odkazuje v článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, patria najmä tieto dokumenty služieb pre obyvateľstvo:

Rozsah

Verejné listiny

Narodenie

 • rodný list (certificato di nascita),
 • výpis z knihy narodení (estratto dell’atto di nascita),
 • úplná kópia zápisu do knihy narodení (copia integrale atto di nascita).

Život

 • potvrdenie o žití (certificato di esistenza in vita).

Úmrtie

 • úmrtný list (certificato di morte),
 • výpis z knihy úmrtí (estratto atto di morte),
 • úplná kópia zápisu do knihy úmrtí (copia integrale atto di morte).

Meno

 • rodný list,
 • výpis z knihy narodení,
 • úplná kópia zápisu do knihy narodení.

Manželstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobného stavu

 • sobášny list (certificato di matrimonio),
 • výpis z knihy manželstiev (estratto dell’atto di matrimonio),
 • úplná kópia zápisu do knihy manželstiev (copia integrale atto di matrimonio),
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo (certificato di capacità di contrarre matrimonio) alebo osvedčenie o neexistencii prekážky uzatvorenia manželstva (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio),
 • osvedčenie o osobnom stave (certificato di stato civile),
 • výpis z knihy narodení.

Rozvod, rozluka alebo vyhlásenie manželstva za neplatné

 • sobášny list,
 • súhrnný výpis z knihy manželstiev (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio),
 • úplná kópia dohody o rozluke/rozvode (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio),
 • výpis z knihy narodení.

Registrované partnerstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a stavu z hľadiska registrovaného partnerstva

 • potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva (certificato di unione civile),
 • výpis z knihy registrovaných partnerstiev (estratto di costituzione di unione civile),
 • úplná kópia zápisu do knihy registrovaných partnerstiev (copia integrale di atto di costituzione di unione civile),
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile),
 • výpis z knihy narodení.

Vyhlásenie registrovaného partnerstva za neplatné

 • výpis z knihy registrovaných partnerstiev,
 • výpis z knihy narodení.

Rodičovstvo

 • výpis z knihy narodení s menami otca a matky (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità).

Bydlisko a/alebo pobyt

 • potvrdenie o mieste pobytu (certificato di residenza).

Štátna príslušnosť

 • osvedčenie o štátnom občianstve (certificato di cittadinanza),
 • výpis z knihy narodení.

Osvojenie

 • výpis z knihy narodení.

Neexistencia záznamu v registri trestov

 • výpis z registra trestov (certificato del casellario giudiziale).

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Verejné listiny

Viacjazyčné štandardné formuláre

Rodný list

Príloha I – Narodenie

Potvrdenie o žití

Príloha II – Život

Úmrtný list

Príloha III – Úmrtie

Sobášny list

Príloha IV – Uzavretie manželstva

Osvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo alebo osvedčenie o neexistencii prekážky uzatvorenia manželstva

Príloha V – Právna spôsobilosť uzavrieť manželstvo

Potvrdenie o osobnom stave

Príloha VI – Osobný stav

Potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva

Príloha VII – Registrované partnerstvo

Právna spôsobilosť uzavrieť registrované partnerstvo

Príloha VIII – Spôsobilosť uzavrieť registrované partnerstvo

Potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva

Príloha IX – Stav z hľadiska registrovaného partnerstva

Potvrdenie o mieste pobytu

Príloha X – Bydlisko a/alebo pobyt

Výpis z registra trestov

Príloha XI – Neexistencia záznamu v registri trestov

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Neexistuje verejný zoznam prekladateľov a tlmočníkov. Prekladatelia a tlmočníci však môžu požiadať o zaradenie do zoznamov vedených súdmi (ako poradcovia súdu).

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

V súlade s prvou vetou článku 18 ods. 2 prezidentského dekrétu č. 445 z 28. decembra 2000 odpisy môže osvedčovať:

verejný činiteľ (pubblico ufficiale), ktorý vydal osvedčenie alebo u ktorého sa originál osvedčenia uschoval, alebo ktorému musí byť tento dokument predložený,

notár (notaio),

súdny tajomník (cancelliere),

– tajomník obecného úradu (segretario comunale) alebo iný úradník menovaný starostom.

Úlohy súvisiace s registrom obyvateľov a osobným stavom sú zodpovednosťou vlády a vykonávajú ich starostovia obcí, ktorí sú vládnymi úradníkmi, a nimi poverený personál.

Vládni úradníci vydávajú osvedčenia o registrácii obyvateľstva (článok 33 prezidentského dekrétu č. 223/1989) a výpisy zo zápisov o osobnom stave vedených v príslušných registroch (články 106 – 108 prezidentského dekrétu č. 396/2000).

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Ak je k dokumentu priložený osvedčený preklad do talianskeho jazyka, správnosť prekladu cudzieho textu potvrdí úradný diplomatický alebo konzulárny orgán alebo úradný prekladateľ alebo tlmočník, ktorý pod prísahou potvrdí, že ide o správny preklad cudzieho textu. Diplomatický/konzulárny orgán alebo prekladateľ/tlmočník vložia svoj názov/svoje meno a osobné údaje a pripoja svoj podpis alebo použijú pečiatku orgánu, do ktorého patria, a svoj podpis umiestnia vedľa pečiatky; priložia aj vyhlásenie o zodpovednosti za prácu, ktorú vykonali.

Odpis sa osvedčuje tým, že sa na konci odpisu uvedie vyhlásenie, ktorým sa potvrdzuje, že ide o osvedčený odpis originálu; osvedčovanie vykonáva poverený verejný činiteľ, ktorý musí uviesť aj dátum a miesto vydania, počet použitých strán, svoje vlastné celé meno a svoju pozíciu a ktorý musí pripojiť svoj úplný podpis a pečiatku úradu. Ak odpis osvedčenia alebo dokumentu obsahuje niekoľko listov, verejný činiteľ musí pridať svoj podpis aj na okraj každého predchádzajúceho listu.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Ako je uvedené vyššie v súvislosti s článkom 24 ods. 1 písm. e), odpisy listín sa osvedčujú prostredníctvom vyhlásenia napísaného oprávneným verejným činiteľom, ktorým sa potvrdzuje, že odpis presne zodpovedá originálu dokumentu.

Takto osvedčený odpis sa považuje za „pravý“ (autentica), ak jeho osvedčením nadobúda rovnaké právne účinky ako originál.

Posledná aktualizácia: 21/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.