Formuláre verejných listín

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Lotyština.

V určitých prípadoch, ktoré sú veľmi úzko vymedzené zákonom, možno urobiť výnimku: napríklad v zákone o prisťahovalectve (Imigrācijas likums) sa uvádza, že na schválenie sponzorstva alebo predĺženie povolenia na pobyt sa môžu potrebné listiny (napr. potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov, odpisy dokladov potvrdzujúcich príbuzenský vzťah alebo iné dokumenty požadované podľa lotyšských právnych predpisov) predložiť v lotyštine, angličtine, vo francúzštine, v nemčine alebo v ruštine.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Narodenie: rodný list (dzimšanas apliecība) alebo výpis z evidencie narodení (izziņa no dzimšanas reģistra) vydaný oddelením evidencie obyvateľov (Dzimtsarakstu departaments) ministerstva spravodlivosti; rodný list alebo výpis z evidencie narodení vydaný matričným úradom (Dzimtsarakstu nodaļa) alebo miestnym orgánom; výpis z registra obyvateľov (izziņa no Iedzīvotāju reģistra) vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); rodný list (originál alebo duplikát) alebo výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Skutočnosť, že osoba žije: potvrdenie vydané notárom (zvērināts notārs), potvrdenie vydané lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Úmrtie: úmrtný list (miršanas apliecība) alebo výpis z evidencie úmrtí (izziņa no miršanas reģistra) vydaný oddelením evidencie obyvateľov ministerstva spravodlivosti; úmrtný list alebo výpis z knihy úmrtí vydaný matričným úradom alebo miestnym orgánom; výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; úmrtný list (originál alebo duplikát) alebo výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Meno: rozhodnutie o zmene krstného mena a/alebo priezviska (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu) vydané oddelením evidencie obyvateľov ministerstva spravodlivosti, potvrdenie vydané oddelením evidencie obyvateľov ministerstva spravodlivosti, výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie, výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Manželstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo: sobášny list (laulības apliecība) alebo výpis z evidencie sobášov (izziņa no laulības reģistra) vydaný oddelením evidencie obyvateľov ministerstva spravodlivosti; sobášny list alebo výpis z evidencie sobášov vydaný matričným úradom alebo miestnym orgánom; sobášny list vydaný kňazom jedného z náboženských vyznaní uvedených v občianskom práve (Civillikums); výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; sobášny list (originál alebo duplikát) alebo výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Lotyšsko nevydáva doklad potvrdzujúci spôsobilosť osoby uzavrieť manželstvo. Namiesto takéhoto potvrdenia si osoba môže vyžiadať informácie o svojom osobnom stave.

Rozvod alebo anulovanie manželstva: notárska listina (notariāls akts) osvedčujúca rozvod (laulības šķiršanas apliecība); súdne rozhodnutie (tiesas nolēmums); výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; potvrdenie vydané lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí, výpis z evidencie sobášov vydaný oddelením evidencie obyvateľov ministerstva spravodlivosti preukazujúci rozvod; výpis z evidencie sobášov vydaný matričným úradom alebo miestnym orgánom preukazujúci rozvod.

Rodičovstvo: rozsudok súdu; výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Osvojenie: súdne rozhodnutie; výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie.

Bydlisko a/alebo pobyt: výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí; výpis z registra obyvateľov vydaný miestnym orgánom.

Štátna príslušnosť: výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Neexistencia záznamu v registri trestov: výpis z registra trestov (izziņa no sodu reģistra) vydaný informačným centrom (Informācijas centrs) ministerstva vnútra; potvrdenie vydané lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Narodenie: rodný list alebo výpis z evidencie narodení vydaný oddelením evidencie obyvateľov ministerstva spravodlivosti; rodný list alebo výpis z evidencie narodení vydaný matričným úradom alebo miestnym orgánom; výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; rodný list (originál alebo duplikát) alebo výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Skutočnosť, že osoba žije: potvrdenie vydané notárom, potvrdenie vydané lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Úmrtie: úmrtný list alebo výpis z evidencie úmrtí vydaný oddelením evidencie obyvateľstva ministerstva spravodlivosti; úmrtný list alebo výpis z evidencie úmrtí vydaný matričným úradom alebo miestnym orgánom; výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; úmrtný list (originál alebo duplikát) alebo výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Manželstvo: sobášny list alebo výpis z evidencie sobášov vydaný oddelením evidencie obyvateľstva ministerstva spravodlivosti; sobášny list alebo výpis z evidencie sobášov vydaný matričným úradom alebo miestnym orgánom; sobášny list vydaný kňazom jedného z náboženských vyznaní uvedených v občianskom práve; výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; sobášny list (originál alebo duplikát) alebo výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Osobný stav: výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Bydlisko a/alebo pobyt: výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí; výpis z registra obyvateľov vydaný miestnym orgánom.

Neexistencia záznamu v registri trestov: výpis z registra trestov vydaný informačným centrom ministerstva vnútra; potvrdenie vydané lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Takéto zoznamy sa nevedú, lebo v Lotyšsku môže preklad osvedčiť akákoľvek fyzická osoba, ktorá preberie zodpovednosť v súlade s postupom, ktorý je v zákone stanovený pre akúkoľvek škodu spôsobenú chybami v preklade listiny.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Odpisy listín môže osvedčiť notár; okrem prípadov, keď sa v právnych predpisoch vyžaduje, že odpis musí osvedčiť notár, môže jej presnosť osvedčiť aj dotknutá organizácia [zákon o právnej sile listín (Dokumentu juridiskā spēka likuma), článok 6].

Presnosť odpisu listiny môže osvedčiť aj fyzická osoba, ktorá je autorom listiny. Fyzická osoba môže osvedčiť aj presnosť odpisu listiny, ktorú dostala od inej fyzickej osoby alebo od organizácie, okrem prípadov, keď sa v právnych predpisoch vyžaduje súhlas autora.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Prekladateľ osvedčuje presnosť prekladu na poslednej stránke prekladu za textom, a to v lotyštine. Prekladateľ uvedie slová TULKOJUMS PAREIZS („presný preklad“) veľkými písmenami, svoje meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo, svoj podpis, ako aj miesto a dátum osvedčenia [pozri nariadenie vlády č. 291 o postupoch osvedčovania prekladov listín do úradného jazyka (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)].

Podobné požiadavky sa uplatňujú aj na osvedčené odpisy (pozri nasledujúci bod).

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

V pravom hornom rohu prvej strany musí byť veľkými písmenami uvedené slovo KOPIJA („odpis“). Osvedčenie pozostáva zo slov KOPIJA PAREIZA („presný odpis“) napísaných veľkými písmenami, úplného oficiálneho titulu úradníka, ktorý osvedčuje presnosť kópie (vrátane úplného názvu organizácie a v prípade potreby ďalších informácií, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu osoby), vlastného podpisu úradníka a mena úradníka v čitateľnej podobe, ako aj dátumu osvedčenia.

Posledná aktualizácia: 10/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.