Formuláre verejných listín

Litva

Autor obsahu
Litva

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Úradným jazykom Litovskej republiky je litovčina.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Článok 24 ods. 1 písm. b):

a) rodný list (vydaný od 1. januára 1992 do 1. januára 2017),

výpis potvrdzujúci záznam o narodení (vydaný po 1. januári 2017);

b) notárske vyhlásenie, že fyzická osoba je živá a zdržiava sa na konkrétnom mieste,

potvrdenie, že osoba je živá a zdržiava sa na konkrétnom mieste (vydávané Radou štátneho fondu sociálneho poistenia);

c) úmrtný list (vydaný od 1. januára 1992 do 1. januára 2017),

výpis potvrdzujúci záznam o úmrtí (vydaný po 1. januári 2017);

d) potvrdenie o zmene krstného mena, priezviska alebo štátnej príslušnosti (vydané od 4. decembra 2005 do 1. januára 2017),

výpis potvrdzujúci záznam, ktorým sa mení alebo dopĺňa záznam o osobnom stave (vydaný od 1. januára 2017);

e) manželstvo:

sobášny list (vydaný od 1. januára 1992 do 1. januára 2017),

výpis potvrdzujúci záznam o sobáši (vydaný po 1. januári 2017);

spôsobilosť uzavrieť manželstvo:

potvrdenie o neexistencii prekážky uzavretia manželstva.

Potvrdenie o rodinnom stave vydané konzulárnym úradom

Potvrdenie o rodinnom stave

f) potvrdenie o rozvode (vydané od 1. januára 1992 do 1. januára 2017),

výpis potvrdzujúci záznam o rozvode (vydaný po 1. januári 2017),

rozsudok súdu o rozvode alebo anulovaní manželstva,

na potvrdenie rozluky sa nevydáva žiadny doklad;

g) –

h) –

i) rodný list (vydaný od 1. januára 1992 do 1. januára 2017),

výpis potvrdzujúci záznam o narodení (vydaný po 1. januári 2017),

spoločná žiadosť otca a matky dieťaťa osvedčená notárom, v ktorej uznávajú rodičovstvo,

rozsudok súdu o určení materstva/otcovstva,

rozsudok súdu o spochybnení materstva/otcovstva;

j) rodný list (vydaný od 1. januára 1992 do 1. januára 2017),

výpis potvrdzujúci záznam o narodení (vydaný po 1. januári 2017),

rozsudok súdu o osvojení;

k) potvrdenie o ohlásenom mieste pobytu,

potvrdenie o osobných údajoch z registra obyvateľov;

l) pas/osobný preukaz totožnosti,

rodný list (vydaný od 1. januára 1992 do 1. januára 2017),

výpis potvrdzujúci záznam o narodení (vydaný po 1. januári 2017),

rozhodnutia alebo rozsudky týkajúce sa udelenia, straty alebo opätovného získania občianstva;

m) potvrdenie s informáciami o fyzickej osobe z registra podozrivých, obvinených a usvedčených osôb.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Článok 24 ods. 1 písm. c):

a) výpis potvrdzujúci záznam o narodení (vydaný po 1. januári 2017);

b) –

c) výpis potvrdzujúci záznam o úmrtí (vydaný po 1. januári 2017);

d) –

e) výpis potvrdzujúci záznam o sobáši (vydaný po 1. januári 2017),

potvrdenie o neexistencii prekážky uzavretia manželstva;

k) potvrdenie o ohlásenom mieste pobytu,

potvrdenie o osobných údajoch z registra obyvateľov;

m) potvrdenie s informáciami o fyzickej osobe z registra podozrivých, obvinených a usvedčených osôb.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Nevedie sa zoznam súdnych prekladateľov.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

– notári,

– štátne a obecné orgány (v prípade odpisov listín, ktoré samy vydali).

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Neexistujú osvedčené preklady ani osobitné požiadavky na preklady a ich osvedčené odpisy. V praxi listiny zvyčajne prekladajú prekladateľské agentúry alebo prekladatelia, takže na listine je uvedené, že ju preložila prekladateľská agentúra alebo prekladateľ. V jednotlivých prípadoch sa môže preklad osvedčiť podpisom prekladateľa alebo jeho presnosť môže osvedčiť notár.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Keď listinu osvedčuje štátny alebo obecný orgán:

na odpise listiny vydanom týmto orgánom bude na konci certifikačná značka pozostávajúca zo slov „verný odpis“/„verný výpis“ spolu s dátumom a funkciou, podpisom, krstným menom alebo iniciálou a priezviskom vedúceho alebo inej oprávnenej osoby subjektu, ktorý osvedčuje pravosť odpisu alebo výpisu.

Ak sa pravosť papierového odpisu elektronickej listiny osvedčuje nástrojmi IT, certifikačná značka právnickej osoby oprávnenej osvedčiť ju pozostáva zo slov „verný odpis“, názvu právnickej osoby oprávnenej osvedčiť listinu a dátumu. Certifikačná značka môže mať aj podobu pečiatky.

Do šablóny notárskeho osvedčenia sa musí vyplniť: dátum notárskeho úkonu, názov úradu notára vykonávajúceho notársky úkon, krstné meno a priezvisko notára, číslo notárskeho úkonu v notárskom registri, notársky poplatok za notársky úkon (ak notár poplatok odpustí, mali by sa uviesť slová „poplatok odpustený“), poplatok za overenie v štátnych registroch, poplatok štátnych registrov, poplatok za akékoľvek ďalšie služby vykonávané na žiadosť klienta a podpis notára.

Záznam potvrdzujúci pravosť odpisu/výpisu:

„___ _____________ 20_____

Ja, _______________________________________________________________________, týmto osvedčujem, že toto je verný odpis poskytnutého dokumentu.

Č. v notárskom registri: ________________________

Notársky poplatok: __________________________

Poplatok/poplatky za ďalšie služby vykonané na žiadosť klienta: _________________

Podpis notára“

Posledná aktualizácia: 23/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.