Formuláre verejných listín

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Úradne osvedčené listiny, ktoré sa majú predložiť luxemburským orgánom podľa článku 6 ods. 1 písm. a), sa môžu predkladať vo francúzštine alebo v nemčine.

V angličtine možno predkladať:

– rodné listy,

– sobášne listy,

– osvedčenia o uznaní otcovstva,

– úmrtné listy,

– osvedčenia o zmene priezviska,

– osvedčenia o zmene mena,

– úradne osvedčené listiny, ktorými sa mení pohlavie a meno osoby.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

–          Rodné listy,

–          osvedčenia o určení rodičovstva,

–          sobášne listy,

–          osvedčenia o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo,

–          úmrtné listy,

–          osvedčenia o pôrode mŕtveho dieťaťa,

–          veľkovojvodské dekréty o zmene priezviska osoby,

–          veľkovojvodské dekréty o zmene mena osoby,

–          osvedčenia o vyhlásení partnerstva,

–          osvedčenia o ukončení partnerstva,

–          osvedčenia o majetkovom režime, v ktorých sa stanovujú majetkové dôsledky partnerstva,

–          osvedčenia o potvrdení o žití,

–          osvedčenia o pobyte,

–          predĺžené osvedčenia o pobyte,

–          potvrdenie o registrácii na danej adrese,

–          ministerské dekréty, ktorými sa mení pohlavie a meno,

–          súdne rozhodnutia o zmene pohlavia,

–          ministerské dekréty o štátnej príslušnosti,

–          osvedčenia o štátnej príslušnosti,

–          uznania otcovstva pred notárom,

–          výpis z registra trestov (register č. 3, 4 alebo 5), ak osoba nemá záznam v registri trestov,

–          osvedčenie o registrácii do zoznamu voličov,

–          viacjazyčné výpisy zo zápisov o osobnom stave podľa dohovoru ICCS č. 16,

–          súdne rozhodnutia o narodení,

–          súdne rozhodnutia o pestúnskej starostlivosti,

–          súdne rozhodnutia o osvojení,

–          súdne rozhodnutia o zrušení osvojenia,

–          súdne rozhodnutia o určení rodičovstva (žiadosť o stanovenie materského alebo otcovského vzťahu),

–          súdne rozhodnutia o popretí rodičovstva (popretie materského alebo otcovského vzťahu),

–          súdne rozhodnutia o rozvode,

–          súdne rozhodnutia o zrušení manželstva,

–          súdne rozhodnutia o rozluke,

–          súdne rozhodnutia o neprítomnosti osoby,

–          súdne rozhodnutia o zrušení osvojenia.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

–          Rodné listy (iba výpisy z registra),

–          osvedčenia o potvrdení o žití,

–          úmrtné listy (iba výpisy z registra),

–          sobášne listy (iba výpisy z registra),

–          osvedčenia o vyhlásení registrovaného partnerstva,

–          osvedčenia o ukončení registrovaného partnerstva,

–          osvedčenia o pobyte,

–          výpis z registra trestov (register č. 3, 4 alebo 5), ak osoba nemá záznam v registri trestov.

Toto je úplný zoznam, čo znamená, že viacjazyčný formulár nemožno priložiť k žiadnej úradne osvedčenej listine, ktorá nie je v ňom uvedená.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Zoznamy osôb kvalifikovaných podľa vnútroštátneho práva na poskytovanie overených prekladov možno nájsť na webovom sídle ministerstva spravodlivosti Luxemburského veľkovojvodstva na tejto adrese:

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Obce sú oprávnené vyhotovovať overené kópie. Obecným orgánom sa v čase vyhotovenia kópie musí zaplatiť poplatok (taxe de chancellerie).

Ak chce osoba žiadajúca o kópiu dostať overenú kópiu, dokument musí priniesť na úrad pre obyvateľstvo alebo sekretariát obce, v ktorej žije.

Úradník obce vyhotoví overenú kópiu na mieste s použitím originálu, ktorý poskytne osoba žiadajúca o kópiu.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Overené preklady obsahujú podpis úradného prekladateľa.

V overených kópiách je uvedená pečiatka obce, podpis obecného úradníka, ktorý vyhotovil kópiu, a kontrolná známka.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

V overených kópiách je uvedená pečiatka obce, podpis obecného úradníka, ktorý vyhotovil kópiu, a kontrolná známka.

Posledná aktualizácia: 13/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.