Formuláre verejných listín

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Úradne osvedčené listiny, ktoré sa majú predložiť luxemburským orgánom podľa článku 6 ods. 1 písm. a), sa môžu predkladať vo francúzštine alebo v nemčine.

V angličtine možno predkladať:

– rodné listy,

– sobášne listy,

– osvedčenia o uznaní otcovstva,

– úmrtné listy,

– osvedčenia o zmene priezviska,

– osvedčenia o zmene mena,

– úradne osvedčené listiny, ktorými sa mení pohlavie a meno osoby.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

–          Rodné listy,

–          osvedčenia o určení rodičovstva,

–          sobášne listy,

–          osvedčenia o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo,

–          úmrtné listy,

–          osvedčenia o pôrode mŕtveho dieťaťa,

–          veľkovojvodské dekréty o zmene priezviska osoby,

–          veľkovojvodské dekréty o zmene mena osoby,

–          osvedčenia o vyhlásení partnerstva,

–          osvedčenia o ukončení partnerstva,

–          osvedčenia o majetkovom režime, v ktorých sa stanovujú majetkové dôsledky partnerstva,

–          osvedčenia o potvrdení o žití,

–          osvedčenia o pobyte,

–          predĺžené osvedčenia o pobyte,

–          potvrdenie o registrácii na danej adrese,

–          ministerské dekréty, ktorými sa mení pohlavie a meno,

–          súdne rozhodnutia o zmene pohlavia,

–          ministerské dekréty o štátnej príslušnosti,

–          osvedčenia o štátnej príslušnosti,

–          uznania otcovstva pred notárom,

–          výpis z registra trestov (register č. 3, 4 alebo 5), ak osoba nemá záznam v registri trestov,

–          osvedčenie o registrácii do zoznamu voličov,

–          viacjazyčné výpisy zo zápisov o osobnom stave podľa dohovoru ICCS č. 16,

–          súdne rozhodnutia o narodení,

–          súdne rozhodnutia o pestúnskej starostlivosti,

–          súdne rozhodnutia o osvojení,

–          súdne rozhodnutia o zrušení osvojenia,

–          súdne rozhodnutia o určení rodičovstva (žiadosť o stanovenie materského alebo otcovského vzťahu),

–          súdne rozhodnutia o popretí rodičovstva (popretie materského alebo otcovského vzťahu),

–          súdne rozhodnutia o rozvode,

–          súdne rozhodnutia o zrušení manželstva,

–          súdne rozhodnutia o rozluke,

–          súdne rozhodnutia o neprítomnosti osoby,

–          súdne rozhodnutia o zrušení osvojenia.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

–          Rodné listy (iba výpisy z registra),

–          osvedčenia o potvrdení o žití,

–          úmrtné listy (iba výpisy z registra),

–          sobášne listy (iba výpisy z registra),

–          osvedčenia o vyhlásení registrovaného partnerstva,

–          osvedčenia o ukončení registrovaného partnerstva,

–          osvedčenia o pobyte,

–          výpis z registra trestov (register č. 3, 4 alebo 5), ak osoba nemá záznam v registri trestov.

Toto je úplný zoznam, čo znamená, že viacjazyčný formulár nemožno priložiť k žiadnej úradne osvedčenej listine, ktorá nie je v ňom uvedená.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtina.

Zoznamy osôb kvalifikovaných podľa vnútroštátneho práva na poskytovanie overených prekladov možno nájsť na webovom sídle ministerstva spravodlivosti Luxemburského veľkovojvodstva na tejto adrese:

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Obce sú oprávnené vyhotovovať overené kópie. Obecným orgánom sa v čase vyhotovenia kópie musí zaplatiť poplatok (taxe de chancellerie).

Ak chce osoba žiadajúca o kópiu dostať overenú kópiu, dokument musí priniesť na úrad pre obyvateľstvo alebo sekretariát obce, v ktorej žije.

Úradník obce vyhotoví overenú kópiu na mieste s použitím originálu, ktorý poskytne osoba žiadajúca o kópiu.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Overené preklady obsahujú podpis úradného prekladateľa.

V overených kópiách je uvedená pečiatka obce, podpis obecného úradníka, ktorý vyhotovil kópiu, a kontrolná známka.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

V overených kópiách je uvedená pečiatka obce, podpis obecného úradníka, ktorý vyhotovil kópiu, a kontrolná známka.

Posledná aktualizácia: 29/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.