Formuláre verejných listín

Malta

Autor obsahu
Malta

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Malta akceptuje maltčinu a angličtinu.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, je nasledujúci: rodný list, potvrdenie o slobodnom stave, sobášny list, potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva, úmrtný list a osvedčenie o správaní (maltská alternatíva výpisu z registra trestov).

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Verejnými listinami, ku ktorým je možné priložiť štandardný viacjazyčný formulár ako pomôcku pri preklade, sú: rodný list, potvrdenie o slobodnom stave, sobášny list, potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva, úmrtný list a osvedčenie o správaní. Dokumenty potvrdzujúce právnu spôsobilosť uzavrieť manželstvo a spôsobilosť uzavrieť registrované partnerstvo sú rovnaké, nazývajú sa potvrdenie o slobodnom stave.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Keďže Malta neuznáva prekladateľov ako profesionálov s oprávnením, nemá zoznam osôb kvalifikovaných na vykonávanie osvedčených prekladov. Hoci neexistuje právny rámec pre prekladateľov, ministerstvo zahraničných a európskych vecí (MFEU) má systém na registráciu podpisov osôb, ktoré vykonávajú preklady. Táto databáza podpisov nie je určená pre verejnosť, ale slúži iba MFEU na overovanie a porovnávanie podpisov osôb, ktoré vykonávajú preklady. Viac informácií nájdete tu: https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Ministerstvo spravodlivosti, kultúry a správy veci verejných má tiež zoznam tlmočníkov a prekladateľov, ktorý je uverejnený na https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx a ktorý sa môže použiť ako odkaz.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Je bežnou praxou, že právnici/notári vyhotovujú odpisy verejných listín ako osvedčené odpisy originálnych verejných listín. Je na uvážení orgánu, ktorý požaduje dokumenty, aby rozhodol, či akceptovať alebo neakceptovať odpisy. Osvedčené odpisy iných verejných listín môžu vydávať aj súdy.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Osvedčené odpisy iných dokumentov obvykle obsahujú vyhlásenie potvrdzujúce, že dokument je osvedčeným odpisom, pečiatku a podpis osoby oprávnenej vydávať osvedčený odpis. Osvedčené preklady obsahujú dátum, podpis a pečiatku prekladateľa.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Osvedčené odpisy iných dokumentov obvykle obsahujú vyhlásenie potvrdzujúce, že dokument je osvedčeným odpisom, pečiatku a podpis osoby oprávnenej vydávať osvedčený odpis.

Posledná aktualizácia: 27/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.