Formuláre verejných listín

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Prijímajú sa len dokumenty v holandčine.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Všetky úradne osvedčené listiny uvedené v článku 2 ods. 1 nariadenia s výnimkou listín o spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a o štatúte registrovaného partnerstva [druhá časť písmena g)] a listina týkajúca sa neexistencie záznamu v registri trestov [písmeno m)], pretože Holandsko takéto listiny nepoužíva. Príklady úradne osvedčených listín, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, sú listiny týkajúce sa:

a) narodenia;

b) skutočnosti, že osoba je nažive;

c) úmrtia;

d) mena;

e) manželstva vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a rodinného stavu;

f) rozvodu, súdnej rozluky alebo vyhlásenia manželstva za neplatné;

g) registrovaného partnerstva;

h) zrušenia registrovaného partnerstva, súdnej rozluky alebo vyhlásenia registrovaného partnerstva za neplatné;

i) rodičovstva;

j) osvojenia;

k) bydliska a/alebo pobytu;

l) štátnej príslušnosti.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Listiny týkajúce sa narodenia, skutočnosti, že osoba je nažive, úmrtia, manželstva, spôsobilosti uzavrieť manželstvo, rodinného stavu, registrovaného partnerstva a bydliska alebo miesta pobytu.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Úplný zoznam súdnych tlmočníkov a prekladateľov: register súdnych tlmočníkov a prekladateľov.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

– Obce, pokiaľ ide o verejné listiny, ktoré sú oprávnené vydávať;

– konzulárne úrady, pokiaľ ide o verejné listiny, ktoré sú oprávnené vydávať.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

V overených kópiách musí byť uvedené, že informácie, ktoré obsahujú, pochádzajú z originálu alebo z databázy. Kópia musí obsahovať podpis úradníka s právomocou vystaviť listinu a musí byť uvedené miesto a dátum vydania listiny. Kópia zvyčajne obsahuje aj odtlačok úradnej pečiatky.

V overených kópiách musí byť uvedené, že dokument zodpovedá originálu. Kópia musí obsahovať podpis úradníka s právomocou vystaviť listinu a musí byť uvedené miesto a dátum vydania listiny.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

V overených kópiách musí byť uvedené, že dokument zodpovedá originálu. Kópia musí obsahovať podpis úradníka s právomocou vystaviť listinu a musí byť uvedené miesto a dátum vydania listiny.

Posledná aktualizácia: 26/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.