Formuláre verejných listín

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

poľský

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

1. skrátená kópia rodného listu,

2. kópia celého rodného listu,

3. rozhodnutie súdu, ktorým sa stanovuje obsah matričnej knihy,

4. notársky overené potvrdenie o žití,

5. skrátená kópia úmrtného listu,

6. kópia celého sobášneho listu,

7. rozhodnutie súdu o domnienke smrti,

8. rozhodnutie súdu o zrušení domnienky smrti,

9. rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho,

10. rozhodnutie súdu o zrušení vyhlásenia za mŕtveho,

11. rozhodnutie vedúceho matričného úradu o zmene mena a priezviska,

12. skrátená kópia sobášneho listu,

13. kópia celého sobášneho listu,

14. osvedčenie o osobnom stave,

15. potvrdenie o neexistencii prekážok na uzavretie manželstva podľa poľského práva,

16. rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo v prípade maloletej nevesty pod 18 rokov,

17. rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo v prípade duševne chorej osoby alebo osoby s mentálnym postihnutím alebo v prípade priameho príbuzenstva,

18. rozhodnutie súdu o existencii manželstva,

19. rozhodnutie súdu o neexistencii manželstva,

20. rozhodnutie súdu o rozvode,

21. rozhodnutie súdu o rozluke,

22. rozhodnutie súdu o ukončení rozluky,

23. rozhodnutie súdu o anulovaní manželstva,

24. rozhodnutie súdu o osvojení,

25. rozhodnutie súdu o ukončení osvojenia,

26. rozhodnutie súdu o určení otcovstva,

27. rozhodnutie súdu o určení materstva,

28. rozhodnutie súdu o zapretí otcovstva,

29. rozhodnutie súdu o zapretí materstva,

30. rozhodnutie súdu o neplatnosti uznania dieťaťa,

31. rozhodnutie súdu o anulovaní uznania dieťaťa,

32. potvrdenie o registrácii trvalého pobytu,

33. potvrdenie o registrácii prechodného pobytu,

34. potvrdenie o pobyte na určitom mieste,

35. rozhodnutie o uznaní poľského občianstva,

36. rozhodnutie o znovunadobudnutí poľského občianstva,

37. rozhodnutie potvrdzujúce poľské občianstvo,

38. rozhodnutie o uznaní repatriácie,

39. potvrdenie o neexistencii záznamu vo vnútroštátnom registri trestov, vydané na žiadosť zainteresovanej strany,

40. potvrdenie vydané miestnymi úradmi poľským štátnym príslušníkom s bydliskom v inom členskom štáte, ktorí vyjadrili prianie voliť alebo byť volení vo voľbách do Európskeho parlamentu alebo v komunálnych voľbách v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (Ú. v. ES L 329, 30.12.1993, s. 34 – 38), a smernice Rady 94/80/ES z 19. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov únie v komunálnych voľbách v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (Ú. v. ES L 368, 31.12.1994, s. 38).

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

1. skrátená kópia rodného listu,

2. skrátená kópia sobášneho listu,

3. skrátená kópia úmrtného listu,

4. osvedčenie o osobnom stave,

5. potvrdenie o neexistencii prekážok na uzavretie manželstva podľa poľského práva,

6. potvrdenie o registrácii trvalého pobytu,

7. potvrdenie o registrácii prechodného pobytu,

8. potvrdenie o pobyte na určitom mieste,

9. notársky overené potvrdenie o žití,

10. potvrdenie o neexistencii záznamu vo vnútroštátnom registri trestov, vydané na žiadosť zainteresovanej strany.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

V Poľsku sú oprávnení vyhotovovať overené preklady úradní prekladatelia, ktorí sú zapísaní v zozname úradných prekladateľov ministerstva spravodlivosti. Zoznam je dostupný vo verejnom informačnom bulletine (Biuletyn Informacji Publicznej): https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Vyplýva to z ustanovení zákona z 25. novembra 2004 o povolaní úradného prekladateľa [Zbierka zákonov (Dziennik Ustaw) 2017, položka 1505].

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Notári sú v Poľsku orgánmi oprávnenými osvedčovať súlad úradných kópií, výpisov a neoficiálnych kópií s dokumentmi, ktoré sú im predložené. Vyplýva to zo zákona o notároch zo 14. februára 1991 (Zbierka zákonov 2017, položka 2291, 2018, položky 398, 723 a 1496).

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

prekladateľ oprávnený prekladať, ako aj číslo prekladateľa v zozname úradných prekladateľov. Všetky overené preklady sú tiež označené číslom, pod ktorým sú zapísané v zozname úradného prekladateľa (denník prekladateľa). Úradný prekladateľ okrem toho spresní, či bol daný overený preklad vyhotovený z originálneho dokumentu, prekladu alebo kópie a či tento preklad alebo kópia boli overené a kým boli overené.

b) vlastnosti overených kópií – notárske osvedčenie o zhode kópie s dokumentom predloženým notárovi má formu doložky, ktorá je pripojená k dokumentu vo forme pečiatky alebo vytlačeného nápisu alebo ktorá je poskytnutá na osobitnom hárku. Ak je osvedčujúca doložka pripojená ako osobitný hárok, tento hárok musí byť pevne pripojený k dokumentu: musí byť pripojený radšej k zadnej strane dokumentu ako k jeho prednej strane a miesto, kde sú hárky spojené musí obsahovať odtlačok úradnej pečiatky notára. Doložka môže byť umiestnená aj na tom istom hárku ako je kópia overovaného dokumentu v prípade, že je jasné, že obsah doložky je oddelený od obsahu dokumentu. Ak overovaný dokument obsahuje špeciálne časti (napr. poznámky, opravy, poškodenie), notár v osvedčujúcej doložke uvedie príslušnú poznámku. Každá osvedčujúca doložka by mala špecifikovať dátum a miesto osvedčenia, označenie notárskej kancelárie, jej súčasťou by mala byť pečiatka a podpis notára a v prípade požiadania by mala obsahovať čas notárskej zápisnice.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Vlastnosti overených kópií – notárske osvedčenie o zhode kópie s dokumentom predloženým notárovi má formu doložky, ktorá je pripojená k dokumentu vo forme pečiatky alebo vytlačeného nápisu alebo ktorá je poskytnutá na osobitnom hárku. Ak je osvedčujúca doložka pripojená ako osobitný hárok, tento hárok musí byť pevne pripojený k dokumentu: musí byť pripojený radšej k zadnej strane dokumentu ako k jeho prednej strane a miesto, kde sú hárky spojené musí obsahovať odtlačok úradnej pečiatky notára. Doložka môže byť umiestnená aj na tom istom hárku ako je kópia overovaného dokumentu v prípade, že je jasné, že obsah doložky je oddelený od obsahu dokumentu. Ak overovaný dokument obsahuje špeciálne časti (napr. poznámky, opravy, poškodenie), notár v osvedčujúcej doložke uvedie príslušnú poznámku. Každá osvedčujúca doložka by mala špecifikovať dátum a miesto osvedčenia, označenie notárskej kancelárie, jej súčasťou by mala byť pečiatka a podpis notára a v prípade požiadania by mala obsahovať čas notárskej zápisnice.

Posledná aktualizácia: 18/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.