Formuláre verejných listín

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Portugalčina.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Narodenie:

 • rodný list,

Skutočnosť, že osoba je nažive:

 • potvrdenia o žití vystavené notárskymi úradmi (článok 161 Notárskeho poriadku) alebo obecnými radami,

Úmrtie:

 • úmrtný list,

Meno:

 • rodný list,

Manželstvo:

 • rodný list s príslušným záznamom,

Právna spôsobilosť uzavrieť manželstvo:

 • osvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo,

Osobný stav:

 • rodný list,

Rozvod:

 • rodný list s príslušným záznamom,
 • sobášny list s príslušným záznamom,
 • overená kópia rozhodnutia o rozvode dohodou vydaného matričným úradom,
 • potvrdenie o rozvode vydané súdom,

Rozluka:

 • rodný list s príslušným záznamom,
 • sobášny list s príslušným záznamom,
 • overená kópia rozhodnutia o rozluke dohodou vydaného matričným úradom,
 • potvrdenie vydané súdom,

Vyhlásenie manželstva za neplatné:

 • rodný list s príslušným záznamom,
 • sobášny list s príslušným záznamom,

Rodičovstvo:

 • rodný list,

Osvojenie:

 • rodný list,

Bydlisko a/alebo miesto pobytu:

 • potvrdenie o pobyte vydané obecnou radou,

Štátna príslušnosť:

 • osvedčenie o štátnej príslušnosti,

Neexistencia záznamu v registri trestov:

 • potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

 • rodný list,
 • úmrtný list,
 • sobášny list,
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo,
 • potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Neuplatňuje sa.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

 • matričné úrady,
 • notárske úrady,
 • obecné rady,
 • prevádzkovatelia poštových služieb – CTT,
 • riadne uznané obchodné a priemyselné komory,
 • advokáti,
 • právni zástupcovia (solicitadores).

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

– Osvedčené preklady:

K písomnostiam vyhotoveným v cudzom jazyku musí byť pripojený ich preklad. Ten môže zabezpečiť portugalský notár, portugalský konzulát v krajine, v ktorej bola vydaná daná písomnosť, konzulát tejto krajiny v Portugalsku alebo oprávnený prekladateľ, ktorý pod prísahou alebo čestne vyhlási pred notárom, že preklad zodpovedá originálu.

 • Preklady môžu zabezpečiť aj obchodné a priemyselné komory uznané v súlade so zákonným dekrétom č. 244/92 z 29. októbra 1992, advokáti a právni zástupcovia.

V preklade sa musí uviesť jazyk originálu a vyhlásenie, že text bol verne preložený a že preklad zodpovedá originálu.

Ak preklad vyhotoví súdny prekladateľ, ktorý do prekladu vkladá osvedčovaciu doložku alebo ju k nemu pripája na samostatnom liste, musí uviesť spôsob vyhotovenia prekladu a vyššie uvedené informácie. Preklad musí obsahovať aj pečate a iné legalizačné značky, pečiatky a platobné informácie uvedené v origináli, pričom sa musia viditeľne uviesť akékoľvek nedostatky alebo nezrovnalosti zistené v texte, ktoré spochybňujú daný akt alebo dokument.

– Overené kópie:

Na skopírovanom dokumente musia byť umiestnené alebo zapísané tieto informácie: vyhlásenie o zhode s originálom, miesto a dátum vystavenia aktu, meno a podpis osoby overujúcej kópiu, ako aj úradná pečiatka či akákoľvek iná značka umožňujúca identifikovať overujúci subjekt, najmä vtlačok suchej pečiatky vydávajúceho orgánu.

POZNÁMKA: Platnosť osvedčení a prekladov dokumentov, ktoré vyhotovili obchodné a priemyselné komory uznané v súlade so zákonným dekrétom č. 244/92 z 29. októbra 1992, advokáti a právni zástupcovia, závisí od ich registrácie v informačnom systéme. Preto musia okrem vyššie spomenutých prvkov obsahovať aj identifikačné číslo vygenerované informačným systémom. – Vyhláška (portaria) č. 657-B/2006 z 29. júna 2006.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Na overenej kópii musí byť uvedené meno a funkcia osoby overujúcej kópiu, ako aj dátum jej vydania; vydávajúci subjekt musí tieto údaje opatriť vtlačkom suchej pečiatky.

Potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov obsahuje alfanumerický overovací a prístupový kód umožňujúci overiť pravosť originálu.

Posledná aktualizácia: 20/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.