Formuláre verejných listín

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Rumunčina.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Verejné listiny, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia, sú napríklad tieto: rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, osvedčenie o mieste bydliska zapísané v národnom registri osôb (Registrul Național de Evidență a Persoanelor – RNEP), výpisy z registra trestov (prípadne potvrdenia s právnou hodnotou výpisu z registra trestov získané od diplomatických misií alebo konzulárnych úradov), potvrdenia o skutočnosti, že osoba žije, osvedčenia o štátnom občianstve, súdne rozhodnutia vo veciach osobného stavu (rozvod, osvojenie atď.).

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Verejné listiny, ku ktorým možno priložiť viacjazyčné vzorové tlačivá ako vhodnú prekladateľskú pomôcku, sú tieto: rodné listy, ku ktorým sa prikladá viacjazyčné vzorové tlačivo z prílohy I; potvrdenia o žití, ku ktorým sa prikladá viacjazyčné vzorové tlačivo z prílohy II; úmrtné listy, ku ktorým sa prikladá viacjazyčné vzorové tlačivo z prílohy III; sobášne listy, ku ktorým sa prikladá viacjazyčné vzorové tlačivo z prílohy IV; osvedčenia o mieste bydliska zapísané v národnom registri osôb, ku ktorým sa prikladá viacjazyčné vzorové tlačivo z prílohy X; výpisy z registra trestov, ku ktorým sa prikladá viacjazyčné vzorové tlačivo z prílohy XI.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Aktuálny zoznam oprávnených tlmočníkov a prekladateľov je k dispozícii na webovom sídle ministerstva spravodlivosti na tomto odkaze.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Na vyhotovovanie overených kópií sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené tieto typy orgánov: notári, notárske komory (komory môžu vydávať kópie notárskych zápisníc spísaných notármi, ktorí pôsobia alebo pôsobili v rámci ich miestnej pôsobnosti a ktorých archívy prevzali príslušné komory v súlade so zákonom), rumunské konzulárne úrady a diplomatické misie v zahraničí, tajomníci miestnych zastupiteľstiev v obciach a mestách, kde sa nenachádzajú notárske úrady.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

I. Overené kópie (podľa rumunského práva „copii legalizate“) sa identifikujú pomocou týchto prvkov, ktoré sú uvedené na osvedčení kópie:

 • číslo a dátum vyhotovenia;
 • meno a priezvisko notára alebo názov notárskej kancelárie, ktorý kópiu vyhotovil.

II. Overené preklady sa identifikujú pomocou týchto prvkov:

II.A ak preklad vyhotovil oprávnený tlmočník/prekladateľ, ktorého podpis bol overený notárom:

 • v záverečnej časti prekladu oprávnený tlmočník/prekladateľ vloží túto doložku o overení prekladu: „Ja, podpísaný/-á ................ (meno a priezvisko tak, ako sú uvedené v oprávnení), tlmočník/prekladateľ cudzích jazykov oprávnený na základe oprávnenia č. ..... z ............., ktoré vydalo rumunské ministerstvo spravodlivosti, potvrdzujem správnosť prekladu z ............ do ............, potvrdzujem, že predložený text bol preložený v plnom rozsahu, bez vynechania informácií a že obsah alebo význam dokumentu nebol prekladom nijak skreslený. Dokument, ktorého preklad sa požaduje v plnom znení/v skrátenom znení má celkovo .... strán, má názov/pomenovanie .........., bol vydaný ............. a bol mi predložený v plnom znení/v skrátenom znení. Preklad dokumentu má celkovo .... strán a bol vyhotovený v súlade s písomnou žiadosťou podanou pod č. ...../d. m. rrrr a bude uložený v mojom archíve. Poplatok vo výške ..... RON som obdržal/-a na základe potvrdenky/príjmového dokladu/platobného príkazu č. .... /d. m. rrrr. OPRÁVNENÝ TLMOČNÍK/PREKLADATEĽ .......................... (podpis a pečiatka)“.

K prekladu sa prikladá kópia preloženého dokumentu. Pečiatka a podpis úradného tlmočníka/prekladateľa sa umiestnia na okraje susediace so spojmi medzi stranami tak, aby sa odtlačok pečiatky nachádzal na všetkých stranách dokumentu, ktoré sú očíslované, spojené zošívačkou, zošité alebo zviazané.

 • Ďalej nasleduje overenie podpisu úradného tlmočníka/prekladateľa vypracované notárom, diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom, ktoré osvedčuje splnenie základných podmienok, dátum (rok, mesiac, deň), meno a priezvisko úradného tlmočníka/prekladateľa, osobnú prítomnosť úradného tlmočníka/prekladateľa alebo predloženie podpisového vzoru v notárskej kancelárii, klasifikáciu dokumentu predloženého na preklad v súlade so zákonom a potvrdenie podpisu prekladateľa na preklade; ďalej nasleduje podpis a pečiatka notára; pečiatka notára sa umiestni na okraje susedných strán tak, aby sa odtlačok pečiatky nachádzal na všetkých stranách dokumentu.

Poznámka: Ak sa dokument prekladá z rumunčiny do cudzieho jazyka alebo z jedného cudzieho jazyka do iného cudzieho jazyka, overenie prekladu a overenie podpisu prekladateľa vypracované notárom sa vyhotovuje aj v cudzom jazyku prekladu.

II.B ak preklad vyhotovil notár (ak je cudzí jazyk jeho materinským jazykom alebo ak ho ministerstvo spravodlivosti oprávnilo ako úradného tlmočníka/prekladateľa):

 • číslo a dátum overenia prekladu, meno a priezvisko notára, ktorý preklad vyhotovil, jeho materinský jazyk, prípadne číslo overenia úradného tlmočníka/prekladateľa vydané ministerstvom spravodlivosti.

Iné identifikačné prvky a znaky prekladov vyhotovených notármi:

 • K prekladu sa prikladá kópia preloženého dokumentu. Pečiatka notára sa umiestni na okraje susediace so spojmi medzi stranami tak, aby sa odtlačok pečiatky nachádzal na všetkých stranách dokumentu, ktoré sú očíslované, spojené zošívačkou, zošité alebo zviazané.
 • V záverečnej časti prekladu sa vloží overenie prekladu (výslovne stanovené zákonom v súlade s nižšie uvedenou prílohou). Tým sa potvrdzuje správnosť prekladu ako aj to, že predložený text na preklad bol preložený v plnom rozsahu, bez vynechania informácií a to, že obsah alebo význam dokumentu nebol prekladom nijak skreslený. Overenie obsahuje aj odkazy na tieto informácie: materinský jazyk, prípadne číslo a dátum vydania overenia prekladateľa/tlmočníka, jazyk overenia, klasifikáciu dokumentu predloženého na preklad v súlade so zákonom a tak ďalej.
 • Ďalej nasleduje podpis a pečiatka notára.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

 • Overené kópie sa môžu vyhotoviť na základe originálu dokumentu, prípadne na základe jeho duplikátu (v prípadoch, keď zákon stanovuje, že stranám notárskeho úkonu sa namiesto originálov vydávajú duplikáty dokumentov).
 • Overenú kópiu možno vyhotoviť z celého dokumentu, prípadne z určitých častí dokumentu. V druhom citovanom prípade sa na kópiu nad obsah dokumentu umiestni slovo „VÝŇATOK“ a v overení kópie sa uvedie príslušný odkaz.
 • Obsah overenia kópie sa stanovuje zákonom a zahŕňa: a) potvrdenie, že kópia zodpovedá predloženému dokumentu; b) stav dokumentu; c) podpis tajomníka, ktorý dokumenty porovnal; d) názov dokumentu tak, ako je uvedený v dokumente, alebo ak sa názov v dokumente nenachádza, názov .... právneho... dokumentu.
 • Na fotokópii dokumentu, priamo pod textom, sa umiestni pečiatka s týmto textom: „overenie na zadnej strane“, prípadne „overenie pozri nižšie“.
 • V závislosti od prípadu sa overenie umiestni na zadnú stranu overovaného dokumentu (ak ide o jednostranový dokument) alebo pod dokument (ak text dokumentu pokračuje na zadnej strane alebo na viacerých stranách).
 • Dokumenty, ktoré obsahujú viac strán, sú zošité alebo zviazané. V takomto prípade, rovnako ako v prípade, keď sa overenie pridáva ako dodatok, sa pečiatka notára umiestni medzi strany dokumentu alebo čiastočne na stranu dokumentu a čiastočne na dodatok.
 • Overené kópie vydané z notárskych archívov sú platné šesť mesiacov (v overení sa uvádza pôvod dokumentu: notársky archív, prípadne overenie poskytnuté stranami); overené kópie dokumentov poskytnutých stranami nemajú časové obmedzenie platnosti.
 • Na osvedčení sa nachádza podpis notára alebo tajomníka notárskej kancelárie, prípadne konzula, ktorý kópiu porovnal s originálom.
 • Na overenej kópii sa nachádza pečiatka notára, prípadne konzula, ako aj reliéfny odtlačok pečiatky.
Posledná aktualizácia: 03/08/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.