Formuláre verejných listín

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Slovenčina a pre potreby článku 6 ods.1 písm. a/ je prípustná aj čeština.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Rodný list, sobášny list, úmrtný list, potvrdenie o zmene mena a priezviska, rozhodnutie o zmene mena a priezviska, zápisnica o určení otcovstva, rozsudok o mene, rozsudok o rozvode, rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné, rozsudok o povolení uzavrieť manželstvo maloletému, rozsudok o určení otcovstva/materstva, rozsudok o osvojení, rozsudok o vyhlásení za mŕtveho, potvrdenie o pobyte občanov Slovenskej republiky, potvrdenie o pobyte cudzincov, osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (vydáva sa len v listinnej podobe), výpis z registra trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Rodný list, sobášny list, úmrtný list, rozsudok o vyhlásení za mŕtveho, rozsudok o povolení uzavrieť manželstvo maloletému, rozsudok o rozvode, rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné, potvrdenie o pobyte občanov Slovenskej republiky, výpis z registra trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Zoznam prekladateľov je dostupný na na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Notári a notárski kandidáti:

- notári - na stránke Notárskej Komory Slovenskej republiky (vyhľadávanie možné okrem slovenčiny aj v angličtine, nemčine, francúzštine a maďarčine);

- notárski kandidáti - nemajú samostatný zoznam, pracujú pod hlavičkou notára.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

A) Osvedčené preklady:

i. Osvedčené preklady vyhotovené prekladateľom zapísaným v zozname prekladateľov obsahujú prekladateľskú doložku, ktorá má v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 382/2004 Z. z. obsahovať identifikačné údaje prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, poradové číslo prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v denníku a vyhlásenie prekladateľa o tom, že si je vedomý následkov vedome nepravdivého prekladu. Osvedčené preklady možno identifikovať prostredníctvom dvanásť miestneho čísla úkonu na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

ii. Osvedčené preklady vyhotovuje alebo osvedčuje diplomatická misia a konzulárny úrad v zmysle § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 151/2010 Z. z. ak ide o preklad listiny vydanej cudzím štátom na účely konzulárnych funkcií do štátneho jazyka. Vyhotovenie alebo osvedčenie takéhoto prekladu môže zamestnanec diplomatickej misie alebo zamestnanec konzulárneho úradu odmietnuť, ak jazyk, v ktorom je listina vyhotovená, dostatočne neovláda.

B) Osvedčené odpisy:

i. Osvedčené odpisy vyhotovené notárom a notárskym koncipientom obsahujú osvedčovaciu doložku, ktorá má v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb. obsahovať:

a) či odpis súhlasí doslovne s listinou, z ktorej bol vyhotovený, a či táto listina je originálom alebo osvedčeným odpisom, a z koľkých listov alebo hárkov sa skladá,

b) počet listov alebo hárkov, ktoré odpis obsahuje,

c) či ide o odpis úplný alebo čiastočný,

d) údaj, či sú v predloženej listine zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty, ktoré by mohli oslabiť jej hodnovernosť,

e) údaj, či boli na odpise vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou,

f) miesto a dátum vydania,

g) podpis osvedčujúceho notára alebo ním povereného zamestnanca a odtlačok úradnej pečiatky notára.

ii. Osvedčené odpisy vyhotovené zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky obsahujú osvedčovaciu doložku (v štátnom jazyku), ktorá musí byť v zmysle § 14e ods. 2 zákona č. 151/2010 Z. z. opatrená odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu so štátnym znakom, ktorá má priemer 36 mm a podpisom povereného zamestnanca diplomatickej misie alebo povereného zamestnanca konzulárneho úradu. Ak osvedčovanú listinu tvoria dva listy alebo viac listov, tieto sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou a opatria odtlačkom úradnej pečiatky diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu.

Náležitosti osvedčovacej doložky podľa § 14e ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2010 Z. z. pre osvedčenie zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženým originálom:

a) poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osobitnej evidencii,

b) údaj, že odpis alebo kópia listiny sa zhoduje s predloženou listinou,

c) počet listov a strán, ktoré odpis alebo kópia listiny obsahuje a údaj o tom, či

ide o úplný odpis listiny alebo čiastočný odpis listiny, alebo o kópiu listiny,

d) miesto a dátum vykonania osvedčenia,

e) výška správneho poplatku podľa osobitného predpisu,10a)

f) meno a priezvisko, funkcia a podpis zamestnanca, ktorý osvedčenie vykonal.

Vzor osvedčovacej doložky:

Číslo .................. Poplatok ...............

Potvrdzuje sa, že táto úplná

(čiastočná) fotokópia/odpis o ........

stranách sa zhoduje s predloženým

originálom o .....................................

stranách.

Nezrovnalosti, opravy ......................

V......................... dňa .......................

LS .....................................................

iii. Osvedčené odpisy vyhotovené obvodnými úradmi a obcami obsahujú osvedčovaciu doložku, ktorá má v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 599/2001 Z. z. obsahovať :

a) údaj, že odpis alebo kópia listiny súhlasí s predloženou listinou,

b) počet listov a strán, ktoré odpis alebo kópia obsahuje,

c) poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,

d) miesto a dátum osvedčenia, a ak je to potrebné, aj hodinu, kedy bola listina predložená.

Upozorňujeme, že v zmysle § 5 zákona č. 599/2001 Z. z. obvodné úrady a obce nevykonajú osvedčené odpisy, ktoré sa majú použiť v cudzine.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Osvedčené odpisy (resp. fotokópie) nemajú osobitné prvky okrem osvedčovacej doložky notára alebo notárskeho kandidáta.

Posledná aktualizácia: 28/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.