Formuláre verejných listín

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Úradným jazykom Slovinska je slovinčina. Výlučne v rámci obcí, v ktorých žije talianska alebo maďarská menšina, je úradným jazykom aj taliančina alebo maďarčina (článok 11 slovinskej ústavy).

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Do orientačného zoznamu verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia, patria:

– rodný list,
– potvrdenie o tom, že osoba žije,
– úmrtný list,
– sobášny list alebo potvrdenie o registrovanom partnerstve,
– potvrdenie o prechodnom pobyte alebo bydlisku,
– potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Do zoznamu verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade, patria listiny týkajúce sa:


– narodenia (príloha I),
– dôkazu o živote (príloha II),
– úmrtia (príloha III),
– manželstva (príloha IV),
– spôsobilosti uzavrieť manželstvo (príloha V),
– registrovaného partnerstva (príloha VII),
– štatútu registrovaného partnerstva (príloha IX),
– bydliska a/alebo pobytu (príloha X),
– neexistencie záznamu v registri trestov (príloha XI).

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú:

Osobami oprávnenými vyhotovovať osvedčené preklady verejných listín sú podľa slovinského práva súdni tlmočníci. Odkaz na aktuálny zoznam súdnych tlmočníkov uverejnený na webovom sídle ministerstva spravodlivosti:
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy:

Orgány, ktoré sú na základe slovinského práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy, sú notári, ktorých zoznam vedie Slovinská komora notárov (Notarska zbornica Slovenije) a uverejňuje ho na svojom webovom sídle https://www.notar-z.si/poisci-notarja, ako aj ďalšie orgány [územné jednotky, (upravne enote)], ktoré môžu osvedčiť prepis (prepis) alebo odpis počas správnych úkonov. Kontaktné údaje územných jednotiek nájdete na tomto odkaze: http://www.upravneenote.gov.si/.

Úradník, ktorý osvedčuje prepis alebo odpis a nerozumie jazyku, v ktorom je napísaný, môže nariadiť súdnemu tlmočníkovi, aby porovnal prepis alebo odpis s originálnym dokumentom. Zoznam súdnych tlmočníkov je k dispozícii na webovom sídle ministerstva spravodlivosti: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy:

Osvedčené preklady a osvedčené odpisy možno rozoznať vizuálne, keďže ku každému prekladu alebo odpisu je pripojená pečiatka súdneho tlmočníka alebo notára, ktorou sa jasne vyjadruje, že ide o preklad alebo odpis listiny.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Pozri písmeno f).

Posledná aktualizácia: 03/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.