Formuláre verejných listín

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Španielčina

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

V článku 2 nariadenia sa stanovuje, že sa uplatňuje na dokumenty uvedené nižšie, označené ako úradne osvedčené listiny, alebo postupy, prostredníctvom ktorých ich možno získať. a) Narodenie: rodný list. Štandardný vzor. b) Živá osoba: Potvrdením o žití a osvedčením o stave sa potvrdzuje, že osoba je nažive, a uvádza sa jej rodinný stav. Či je osoba nažive a či je slobodná, ovdovená alebo rozvedená, osvedčí štátny matrikár (po tom, ako sa dotyčná osoba dostaví na matričný úrad). Osoba môže potvrdiť, že je nažive, aj tým, že sa dostaví pred notára, ktorý spravidla urobí záznam o návšteve. Slobodný, ovdovený alebo rozvedený stav osoby sa potvrdzuje prísažným vyhlásením alebo čestným vyhlásením pred štátnym matrikárom alebo notárskym zápisom. Tieto postupy, ktoré si vyžadujú osobnú účasť, sa môžu vykonať aj pred štátnym matrikárom v mieste bydliska a prostredníctvom splnomocnenca pred zmierovacím sudcom v mieste bydliska dotknutej osoby alebo jej zástupcu, ako aj pred notárom. c) Smrť: výpis z registra matričného úradu. Štandardný vzor. d) Meno: výpis z registra matričného úradu (narodenie). e) Manželstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a rodinného stavu: neexistuje osvedčenie o rodinnom stave; ako doklad sa použije rodný list. V prípade manželstva výpis z registra matričného úradu. Na preukázanie manželského vzťahu postačuje aj sobášny list vydaný štátnym matrikárom. Dôkaz o spôsobilosti uzavrieť manželstvo si vyžaduje otvorenie spisu, ktorého výsledkom je osvedčenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo (do 30. júna 2020 v právomoci príslušného štátneho matrikára, prípadne ústredného štátneho matrikára alebo konzulárneho úradu). Prípady s cezhraničným rozmerom (manžel alebo manželka s cudzou štátnou príslušnosťou alebo manželstvo uzavreté mimo Španielska) môžu byť zložitejšie. f) Rozvod, rozluka a anulovanie manželstva: výpis z registra matričného úradu vrátane poznámok na okraji. g) Registrované partnerstvo vrátane spôsobilosti vstúpiť do registrovaného partnerstva a stavu registrovaného partnerstva: osvedčenie od správneho orgánu povereného evidenciou registrovaných partnerov, prípadne notársky zápis. h) Zánik registrovaného partnerstva, rozluka alebo anulovanie registrovaného partnerstva: V španielskom procesnom práve sa nevymedzuje ani rozluka, ani zánik registrovaného partnerstva. Dôkaz o registrácii alebo zániku registrovaného partnerstva sa potvrdzuje osvedčením o registrácii nezosobášených párov bez harmonizácie v Španielsku alebo notárskym zápisom (kráľovský zákonný dekrét č. 8/2015 z 30. októbra, prepracované znenie zákona o sociálnom zabezpečení, článok 221). i) Rodičovstvo: výpis z registra matričného úradu. j) Adopcia: výpis z registra matričného úradu. k) Bydlisko a/alebo pobyt: v prípade bydliska výpis z obecného registra, v prípade pobytu osvedčenie obce alebo notársky zápis. l) Štátna príslušnosť: výpis z registra matričného úradu. m) Neexistencia záznamu v registri trestov za predpokladu, že orgány členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom, vydávajú úradne osvedčené listiny týkajúce sa tejto skutočnosti: osvedčenie ministerstva spravodlivosti. Úradne osvedčené listiny, ktorých predloženie sa môže vyžadovať od občanov Únie, ktorí majú pobyt v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, ak chcú títo občania voliť alebo byť volení vo voľbách do Európskeho parlamentu alebo v komunálnych voľbách v členskom štáte, v ktorom majú pobyt, za podmienok stanovených v smernici 93/109/ES a smernici Rady 94/80/ES: výpis z obecného registra.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Zoznam úradne osvedčených listín vydávaných Španielskom, ku ktorým sa môžu priložiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná prekladateľská pomôcka:

a) výpisy z registra matričného úradu týkajúce sa:

narodenia

potvrdenia o žití

smrti

manželstva

dokladu o rodinnom stave

spôsobilosti uzavrieť manželstvo

b) výpis z registra trestov

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Ministerstvo zahraničných vecí, Európskej únie a spolupráce uverejňuje zoznam súdnych prekladateľov, ktorých služby sa majú povinne využívať [šestnáste doplňujúce ustanovenie (Preklady a tlmočenie úradnej povahy) zákona č. 2/2014 z 25. marca o činnosti štátu a externých službách]: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Pokiaľ ide o autentický opis úradne osvedčených listín, orgánmi príslušnými na uplatňovanie nariadenia v Španielsku sú notári a štátni matrikári vo svojich príslušných oblastiach pôsobnosti.

Overené kópie zodpovedajú autentickým kópiám úradne osvedčených listín orgánu, ktorý ich vydáva alebo schvaľuje. Vo všeobecnosti sa zasielajú kópie notárskych zápisov a schválené alebo overené kópie súdnych písomností. V prípade potreby sa pripája doklad potvrdzujúci ich záväznú povahu. Články 134, 501, 502 a 504 zákona č. 1/2000 zo 7. januára o občianskom súdnom konaní.

Administratívne dokumenty sa zasielajú na základe osvedčenia rozhodnutia. Článok 52 zákona č. 39/2015 z 1. októbra o spoločnom správnom postupe verejnej správy.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

V niektorých prípadoch existujú formuláre (osvedčenia o osobnom stave), v iných štandardný vzor neexistuje. Ak nie je k dispozícii žiadny formulár, priloží sa ku kópii alebo vydanému osvedčeniu overený preklad.

Overovanie prekladov upravuje 16. doplňujúce ustanovenie zákona č. 2/2014 z 25. marca o činnosti štátu a externých službách [španielsky úradný vestník (Boletín Oficial del Estado) č. 74, 26. marca 2014].

Notárske kópie sa vydávajú na listoch papiera, ktoré každému notárovi poskytuje štátna mincovňa (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – FNMT), a sú opatrené osobitnou bezpečnostnou pečiatkou vydanou Generálnou radou notárov (Consejo General del Notariado), ako aj atramentovou pečiatkou, notárskou značkou, podpisom a iniciálami. Na notárskom papieri je hologram FNMT.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Notárske kópie musia byť ihneď po vydaní ľahko identifikovateľné na základe notárskych zápisov s očíslovanou pečiatkou a musia byť opatrené podpisom notára. Bezpečnostná pečiatka sa prikladá spolu s atramentovou pečiatkou notára a ak ide o overené kópie originálov, sú opatrené aj overovacou pečiatkou (sello de legitimaciones). Notár označuje, podpisuje a opatruje iniciálami dokumenty, ktoré mu boli zverené. Nariadenie (EÚ) 2016/1191, a teda aj informácie, ktoré sa majú osvedčovať, sa zjavne týkajú súdnych a správnych dokumentov v papierovej podobe, ktoré sú vytlačené atramentom s použitím štandardných vzorov, pokiaľ ide o občiansky register (s regionálnymi obmenami). Dôležité je však nezabudnúť na rozsiahle uplatňovanie postupov elektronickej verejnej správy v Španielsku, ktoré umožňujú validáciu elektronických kódov spojených s elektronickým podpisom emitenta, a začlenenie týchto postupov do európskych zásad elektronickej verejnej správy (zákon č. 39/2015 z 1. októbra o spoločnom správnom postupe verejnej správy a zákon č. 42/2015 z 5. októbra, ktorým sa mení zákon č. 1/2000 zo 7. januára o občianskom súdnom konaní).

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.