Formuláre verejných listín

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Švédčina.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Orientačný zoznam vnútroštátnych listín:

 1. Narodenie
  Výpis z matriky, narodenie
 2. Skutočnosť, že osoba žije
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o mieste pobytu (výpis z matričných záznamov)
 3. Úmrtie
  Výpis z matriky, úmrtie
  Švédska daňová agentúra (Skatteverket) vydáva aj potvrdenie pre kremáciu alebo pohreb, ktoré sa vyžaduje pred tým, ako môžu kremácia alebo pohreb prebehnúť. Existuje aj medzinárodné povolenie na prevoz tela do severských krajín alebo z nich. Daňová agentúra vydáva aj úmrtný list a správu o príbuzných, ktoré sa v prvom rade používajú na poskytnutie informácií o zosnulom a akýchkoľvek najbližších príbuzných.
 4. Meno
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o mene (výpis z matričných záznamov)
 5. Manželstvo
  Výpis z matriky, manželstvo
  Oznámenie manželstva
 6. Spôsobilosť uzavrieť manželstvo
  Potvrdenie o neexistencii prekážky
  Sobášny list
 7. Manželstvo (osobný stav)
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o osobnom stave (výpis z matričných záznamov)
 8. Registrované partnerstvo
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o štatúte registrovaného partnerstva (výpis z matričných záznamov)
 9. Partnerstvo (štatút partnerstva)
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o štatúte partnerstva (výpis z matričných záznamov)
 10. Rodičovstvo
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o rodičovstve (výpis z matričných záznamov)
 11. Osvojenie
  neuplatňuje sa
 12. Bydlisko
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o mieste pobytu (výpis z matričných záznamov)
 13. Štátna príslušnosť
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o štátnej príslušnosti (výpis z matričných záznamov)
 14. Neexistencia záznamu v registri trestov
  Výpis z registra trestov policajného orgánu vydaný podľa článku 9 ods. 2 zákona o registri trestov (1998:620) a určený na predloženie zahraničnému orgánu v spojitosti so žiadosťou o povolenie na pobyt, pracovné povolenie alebo povolenie usadiť sa a pod. v situácii, keď práva žiadateľa v cudzej krajine závisia od takéhoto výpisu.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Orientačný zoznam vnútroštátnych listín:

 1. Narodenie
  Výpis z matriky, narodenie
 2. Skutočnosť, že osoba žije
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o mieste pobytu (výpis z matričných záznamov)
 3. Úmrtie
  Výpis z matriky, úmrtie
  Švédska daňová agentúra (Skatteverket) vydáva aj potvrdenie pre kremáciu alebo pohreb, ktoré sa vyžaduje pred tým, ako môžu kremácia alebo pohreb prebehnúť. Existuje aj medzinárodné povolenie na prevoz tela do severských krajín alebo z nich. Daňová agentúra vydáva aj úmrtný list a správu o príbuzných, ktoré sa v prvom rade používajú na poskytnutie informácií o zosnulom a akýchkoľvek najbližších príbuzných.
 4. Meno
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o mene (výpis z matričných záznamov)
 5. Manželstvo
  Výpis z matriky, manželstvo
  Oznámenie manželstva
 6. Spôsobilosť uzavrieť manželstvo
  Potvrdenie o neexistencii prekážky
  Sobášny list
 7. Manželstvo (osobný stav)
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o osobnom stave (výpis z matričných záznamov)
 8. Registrované partnerstvo
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o štatúte registrovaného partnerstva (výpis z matričných záznamov)
 9. Partnerstvo (štatút partnerstva)
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o štatúte partnerstva (výpis z matričných záznamov)
 10. Rodičovstvo
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o rodičovstve (výpis z matričných záznamov)
 11. Osvojenie
  neuplatňuje sa
 12. Bydlisko
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o mieste pobytu (výpis z matričných záznamov)
 13. Štátna príslušnosť
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o štátnej príslušnosti (výpis z matričných záznamov)
 14. Neexistencia záznamu v registri trestov
  Výpis z registra trestov policajného orgánu vydaný podľa článku 9 ods. 2 zákona o registri trestov (1998:620) a určený na predloženie zahraničnému orgánu v spojitosti so žiadosťou o povolenie na pobyt, pracovné povolenie alebo povolenie usadiť sa a pod. v situácii, keď práva žiadateľa v cudzej krajine závisia od takéhoto výpisu.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Súdny prekladateľ – https://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Neposkytuje sa orientačný zoznam, lebo neexistujú osobitné pravidlá týkajúce sa právomoci orgánov vydávať osvedčené odpisy. Notári sú oprávnení vydávať osvedčené odpisy, ale orgány nie sú notári.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Na osvedčených prekladoch musí byť pečiatka. Notári sú oprávnení vydávať osvedčené odpisy. Na listinách osvedčených notárom sa za bežných okolností nachádza meno osvedčujúceho notára a miesto a dátum osvedčenia. Môže na nich byť aj pečiatka. Informácie o mieste možno použiť na zistenie, či bola osoba riadne vymenovaná za notára. Túto informáciu možno získať od krajskej správnej rady zodpovednej za kraj, v ktorom daný notár vykonáva svoju činnosť (kde má svoje registrované sídlo).

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Na listinách osvedčených notárom sa za bežných okolností nachádza meno osvedčujúceho notára a miesto a dátum osvedčenia. Môže na nich byť aj pečiatka.

Posledná aktualizácia: 03/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.