Public documents

National information and online forms concerning Regulation No. 2016/1191

In July 2016, the European Union adopted a Regulation simplifying the circulation of certain public documents between EU countries. The Regulation aims at reducing red tape and costs for citizens when they need to present a public document issued by the authorities of an EU country to the authorities of another EU country. Under the Regulation, public documents (for example, a birth certificate or a marriage notarial document) issued in an EU country must be accepted as authentic in another EU country without the need for such documents to bear an authentication stamp (the apostille). The public documents covered by the Regulation are, in particular, civil status (for example, birth, death, marriage, registered partnership, adoption), but also residence and the absence of a criminal record.

The Regulation also abolishes the obligation to, in all cases, provide certified copies and certified translations of public documents issued in another EU country. The Regulation introduces optional multilingual, standard forms that can be attached to the public documents to avoid translation requirements. The Regulation does not govern the recognition in a EU country of the content or effects of a public document issued in another EU country. The recognition of such content or effects depends on the law of the receiving country. The Regulation is applicable from 16 February 2019.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Formuláre verejných listín - Belgicko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Používanie jazykov v miestnych službách sa riadi belgickými právnymi predpismi o jazykoch v štátnej správe (zákon z 2. augusta 1963 o používaní jazykov v štátnej správe a kráľovská vyhláška z 18. júla 1966 o koordinácii zákonov o používaní jazykov v štátnej správe).

Určuje sa v nich predovšetkým jazyk, v ktorom môže občan orgánu predkladať dokumenty.

Belgicko sa delí na štyri jazykové regióny: flámsky región, frankofónny región, germanofónny región a hlavné mesto Brusel (článok 2 zákona o používaní jazykov v štátnej správe). V jednotlivých regiónoch miestne orgány prijímajú len dokumenty predložené v jazyku daného jazykového regiónu.

 • Flámsky región:

v obciach provincií Antverpy, Limbursko, Východné Flámsko, Západné Flámsko a Flámsky Brabant:

sa dokumenty musia predkladať vo holandčine.

Výnimka: v obciach Rhode-Saint-Genèse, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Espierres-Helchin, Fourons, Messines a Renaix:

sa dokumenty musia predkladať v holandčine alebo prípadne vo francúzštine.

 • Frankofónny región:

v obciach provincií Hennegavsko, Belgické Luxembursko, Namursko, Lutyšsko (s výnimkou germanofónnej časti) a Valónsky Brabant:

sa dokumenty musia predkladať vo francúzštine.

Výnimka: v obciach Soignies, Enghien, Mouscron a Comines-Warneton:

sa dokumenty musia predkladať vo francúzštine alebo prípadne v holandčine.

Výnimka: v obciach Malmedy a Waimes:

sa dokumenty musia predkladať vo francúzštine alebo prípadne v nemčine.

 • Germanofónny región:

v obciach Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren a Saint-Vith:

sa dokumenty musia predkladať v nemčine alebo prípadne vo francúzštine.

 • Región hlavného mesta Brusel:

v obciach Anderlecht, Brusel, Ixelles, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Auderghem, Schaerbeek, Berchem-Sainte-Agathe, Saint-Gilles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Uccle, Forest a Watermael-Boitsfort:

sa dokumenty musia predkladať v holandčine alebo vo francúzštine.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

1. Doklady o osobnom stave (vystavené belgickými obcami a diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi)

 • rodný list,
 • sobášny list,
 • doklad o osvojení,
 • zápis o určení rodičovstva,
 • úmrtný list,
 • doklad o zmene priezviska,
 • doklad o zmene mena,
 • potvrdenie o rozvode,
 • vyhlásenie osoby za nezvestnú,
 • osvedčenie o belgickej štátnej príslušnosti,
 • doklad týkajúci sa mŕtvonarodeného dieťaťa,
 • zápis o určení rodičovstva k ešte nenarodenému dieťaťu,
 • vyhlásenie o priezvisku dieťaťa,
 • zmena zapísaného pohlavia,
 • doklad o odvolaní alebo revízii osvojenia, novej zmene zapísaného pohlavia alebo zrušení.

2. Súdne rozhodnutia

 • rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list,
 • rozhodnutie o určení rodičovstva (materstva, otcovstva alebo spoločného materstva),
 • rozhodnutie o popretí rodičovstva (materstva, prezumpcie otcovstva alebo spoločného materstva, uznania matkou, otcom alebo spolumatkou),
 • rozhodnutie o osvojení.

3. Výpisy z centrálneho registra trestov

 • Ak ide o výpis, v ktorom nie sú uvedené odsúdenia, a teda sa ním preukazuje neexistencia záznamu v registri trestov:
  • výpis z centrálneho registra trestov vydaný v súlade s článkom 595 Trestného poriadku,
  • výpis z centrálneho registra trestov vydaný v súlade s článkom 596 prvým pododsekom Trestného poriadku,
  • výpis z centrálneho registra trestov vydaný v súlade s článkom 596 druhým pododsekom Trestného poriadku.
 • V Belgicku výpisy na osobitné použitie vydávajú v prvom rade obecné orgány, ktoré sú od 1. januára 2018 prepojené s centrálnym registrom trestov. Centrálny register trestov vydáva občanom výpisy len v určitých prípadoch (osoba s bydliskom v zahraničí, diplomati, právnické osoby...).

4. Potvrdenia vydávané konzulárnymi úradmi

 • potvrdenie o neexistencii prekážky uzavretia manželstva,
 • doklad o osobnom stave (rozvod, rozluka a vyhlásenie manželstva za neplatné, registrované partnerstvo, zrušenie registrovaného partnerstva),
 • potvrdenie o pobyte (domicil a/alebo pobyt, s údajmi o pobyte v minulosti alebo bez nich),
 • osvedčenie o štátnej príslušnosti,
 • výpisy z registrov,
 • potvrdenie o zložení domácnosti,
 • potvrdenie o zhode priezviska.

5. Potvrdenia vydávané obcami/ministerstvom vnútra (SPF Intérieur)

 • potvrdenie o hlavnom bydlisku,
 • potvrdenie o hlavnom bydlisku s údajmi z minulosti,
 • potvrdenie, že daná osoba je nažive,
 • osvedčenie o belgickej štátnej príslušnosti,
 • osvedčenie o zákonnom spolužití,
 • potvrdenie o pobyte na účely uzavretia manželstva,
 • osvedčenie, že osoba je zapísaná v zozname voličov v Belgicku,
 • výpisy z registrov.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

1. Výpisy zo zápisov o osobnom stave

vystavené obcami alebo konzulárnymi úradmi:

– rodný list,

– sobášny list,

– úmrtný list.

2. Výpisy z centrálneho registra trestov

– neexistencia záznamu v registri trestov.

3. Potvrdenia vydávané konzulárnymi úradmi

– spôsobilosť na uzavretie manželstva,

– rodinný stav.

4. Potvrdenia vydávané obcami/ministerstvom vnútra

– potvrdenie o hlavnom bydlisku –> príloha X,

– potvrdenie o hlavnom bydlisku s údajmi z minulosti –> príloha X,

– potvrdenie, že daná osoba je nažive –> príloha II,

– osvedčenie o zákonnom spolužití –> príloha VII,

– potvrdenie o pobyte na účely uzavretia manželstva –> príloha X.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

V Belgicku zatiaľ neexistuje zoznam súdnych prekladateľov.

Zákon z 10. apríla 2014, ktorým sa menia ustanovenia s ohľadom na založenie vnútroštátneho registra súdnych znalcov a súdnych prekladateľov, tlmočníkov a prekladateľov – tlmočníkov, nadobudol platnosť 1. decembra 2016.

V tomto zákone sa stanovuje vytvorenie vnútroštátneho registra súdnych prekladateľov, tlmočníkov a prekladateľov – tlmočníkov. Tento register ešte nie je funkčný.

Pripravuje sa nový návrh zákona, v ktorom sa upravia ďalšie kroky vývoja vnútroštátneho registra. Keď sa zákon schváli a register bude funkčný, Belgicko Komisii pošle internetový odkaz na vnútroštátny register. Na tomto odkaze bude ktokoľvek môcť ľahko nájsť súdnych prekladateľov s požadovaným jazykom v regióne, kde sa nachádza, bez toho, aby boli všetky informácie o súdnych prekladateľoch verejne dostupné.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

1. Doklady o osobnom stave:

–        obce,

–        priamo výpisy z BAEC (Databáza údajov o dokladoch o osobnom stave),

–        belgické veľvyslanectvá a konzuláty,

–        ministerstvo zahraničných vecí – riaditeľstvo pre práva osôb (SPF Affaires étrangères – Direction Droit de personnes).

2. Potvrdenia vydávané obcami alebo ministerstvom vnútra (aplikácia Mon Dossier):

–        ministerstvo vnútra – generálne riaditeľstvo pre inštitúcie a obyvateľstvo – vnútroštátny register (SPF Intérieur – Direction générale Institutions et Population – Registre national).

3. Výpisy z centrálneho registra trestov

Nemožno vyhotoviť overené kópie výpisu z centrálneho registra trestov. Hodnoverný je len originál vydaného výpisu.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Informácie o výpisoch a osvedčeniach (nie o overených kópiách)

1. Doklady o osobnom stave:

–        logo obce, ALEBO logo BAEC, ALEBO logo konzulátu a znak Belgicka,

–        elektronická pečať BAEC + odkaz/čiarový kód na overenie, či boli kópia alebo výpis skutočne vydané z databázy BAEC.

2. Osvedčenia ministerstva vnútra (aplikácia Mon Dossier):

Na každom dokumente je pečať (elektronická pečať) Belgického kráľovstva a úplný nápis „SPF Intérieur – Registre national“.

Ide o dokumenty vo formáte PDF podpísané zástupcom vnútroštátneho registra so všetkými úradnými logami.

Elektronická pečať sa zobrazuje ako písmená IBZ v záhlaví.

3. Výpisy z centrálneho registra trestov

–        Výpisy vydané obecnými orgánmi

Na výpise musí byť dátum a podpis zástupcu obecného orgánu (článok 10 kráľovskej vyhlášky z 21. 11. 2016).

Preto musia byť v súčasnosti výpisy vždy opatrené autentickou pečaťou, dátumom a podpisom starostu alebo jeho zástupcu.

Keďže výpisy sa vydávajú z centrálneho registra trestov, na výpise musí byť vždy viditeľný (naskenovaný) podpis riaditeľa centrálneho registra trestov.

Niektoré obecné orgány už vydávajú elektronické výpisy.

–        Výpisy vydané centrálnym registrom trestov

Doklad sa opatrí suchou pečiatkou centrálneho registra trestov a (vzorovým) podpisom úradníka, ktorý výpis vyhotovil.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Nič okrem už uvedených informácií.

Posledná aktualizácia: 25/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Bulharsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Keď je úradne osvedčená listina vypracovaná v bulharčine, preklad sa nevyžaduje.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

 1. Narodenie – rodný list, rodný list po zverení do pestúnskej starostlivosti, výpis z rodného listu, úplná kópia rodného listu, osvedčená kópia rodného listu;
 2. Úmrtie – kópia úmrtného listu, úplná kópia úmrtného listu, osvedčená kópia úmrtného listu, rozhodnutie súdu;
 3. Meno – osvedčenie o totožnosti osoby s viacerými menami, súdne rozhodnutie;
 4. Manželstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo alebo osobný stav – sobášny list, kópia sobášneho listu, úplná kópia sobášneho listu, osvedčená kópia sobášneho listu, sobášny list vydaný bulharskému občanovi, ktorý uzavrel manželstvo v zahraničí, potvrdenie o osobnom stave, potvrdenie o osobnom stave s údajmi o manželovi/manželke a deťoch;
 5. Rozvod, rozluka alebo anulovanie manželstva – rozhodnutie súdu, výpis zo sobášneho listu, uvedenie formy, akou bolo manželstvo uzavreté pred matričným úradom ukončené, a dátumu jeho ukončenia do poľa „Poznámky“;
 6. Pôvod – rozhodnutie súdu, potvrdenie o osobnom stave, manželovi/manželke a deťoch, potvrdenie o manželovi/manželke a rodinných vzťahoch, potvrdenie o biologických deťoch matky;
 7. Osvojenie – rozhodnutie súdu, rodný list (v prípade pestúnskej starostlivosti), kópia rodného listu (v prípade pestúnskej starostlivosti), úplná kópia rodného listu (v prípade pestúnskej starostlivosti), osvedčená kópia rodného listu (v prípade pestúnskej starostlivosti);
 8. Bydlisko a/alebo pobyt – potvrdenie o trvalom bydlisku, potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o zmene trvalého bydliska, potvrdenie o zmene prechodného pobytu;
 9. Štátna príslušnosť – potvrdenie o existencii bulharského občianstva, potvrdenie o získaní bulharského občianstva;

10. Neexistencia záznamu v registri trestov – výpis z registra trestov, ktorý potvrdzuje, že daná osoba nebola odsúdená (vzor 1 prílohy 2 k článku 45 ods. 1 nariadenia č. 8 z 26. februára 2008 o fungovaní a organizácii úradov spravujúcich registre trestov).

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Príloha I sa môže vzťahovať na rodný list, rodný list po zverení do pestúnskej starostlivosti alebo výpis z rodného listu.

Príloha III sa môže vzťahovať na výpis z rodného listu.

Príloha IV sa môže vzťahovať na sobášny list alebo výpis zo sobášneho listu.

Príloha V sa môže vzťahovať na sobášny list vydaný bulharskému občanovi, ktorý uzavrel manželstvo v zahraničí.

Príloha VI sa môže vzťahovať na potvrdenie o osobnom stave alebo potvrdenie o osobnom stave s údajmi o manželovi/manželke a deťoch.

Príloha X sa môže vzťahovať na potvrdenie o trvalom bydlisku a potvrdenie o prechodnom pobyte.

Príloha XI sa môže vzťahovať na výpis z registra trestov, ktorý potvrdzuje, že daná osoba nebola odsúdená (vzor 1 prílohy 2 k článku 45 ods. 1 nariadenia č. 8 z 26. februára 2008 o fungovaní a organizácii úradov spravujúcich registre trestov).

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Ministerstvo zahraničných vecí vedie evidenciu fyzických osôb, ktoré pracujú ako prekladatelia individuálne alebo v prekladateľskej spoločnosti a vykonávajú preklady dokumentov.

Tento zoznam je k dispozícii len v bulharčine na nasledujúcom webovom sídle:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Osvedčené kópie môžu poskytovať orgány, ktoré vydali originálny dokument.

Správnosť kópií úradných dokumentov môže osvedčiť notár alebo zástupca notára.

Kópie úradných dokumentov môžu overovať osoby, ktoré nie sú notármi, ale sú oprávnené vykonávať notárske činnosti, len v takom rozsahu, ako stanovuje zákon.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

I. Spôsoby, ako možno identifikovať osvedčené preklady

1. Náležitosti osvedčených prekladov bulharských dokumentov vykonaných v Bulharskej republike a určených na použitie v zahraničí.

Ministerstvo zahraničných vecí Bulharskej republiky je oprávnené osvedčiť podpis prekladateľa na preklade bulharských dokumentov preložených do cudzieho jazyka a určených na použitie na území krajiny v zahraničí.

Osvedčenie sa vykonáva nalepením nálepky obdĺžnikového tvaru, ktorá obsahuje údaje, ako sú meno prekladateľa, miesto a dátum osvedčenia, výška zaplateného poplatku, jedinečné identifikačné číslo, podpis, pečiatka a ďalšie potrebné informácie.

Preklady dokumentov môžu byť iba originálnymi kópiami vytlačenými čiernobielo na papier formátu A4. Všetky strany prekladu musia byť očíslované a parafované prekladateľom. Preklady sú neoddeliteľne prepojené s riadne osvedčeným a overeným preloženým dokumentom.

Na konci prekladu musí byť v bulharčine alebo inom príslušnom cudzom jazyku uvedený nasledujúci text: „Ja, podpísaný(-á), …, osvedčujem presnosť svojho prekladu priloženého dokumentu z … do … (treba uviesť typ dokumentu a jeho atribúty – číslo, sériu, dátum osvedčenia a overenia). Preklad pozostáva z/zo … strany/strán. Prekladateľ … (podpis).“

Meno prekladateľa a podpis sa uvádzajú bezprostredne za textom a nesmú byť na samostatnej strane ani oddelené prázdnym miestom.

Preklady obsahujúce opravy a vynechaný alebo vložený text sú neplatné. Používanie štátnej vlajky a štátneho znaku nie je povolené.

2. Náležitosti osvedčených prekladov dokumentov z bulharčiny do cudzieho jazyka a z cudzieho jazyka do bulharčiny, vyhotovených mimo územia Bulharskej republiky.

V prípade prekladov dokumentov a iných dokumentov z bulharčiny do cudzieho jazyka a z cudzieho jazyka do bulharčiny mimo Bulharska musia podpis prekladateľa na jeho preklade osvedčiť diplomatické a konzulárne zastúpenia Bulharskej republiky. Preklad je priložený k originálnemu dokumentu a je na ňom pečať diplomatického/konzulárneho zastúpenia umiestnená na troch miestach v strede priloženej časti alebo v hornom rohu dokumentu, ktorý je zložený tak, aby spájal všetky strany dokumentu, a je opečiatkovaný.

Osvedčenie sa vykonáva overením podpisu prekladateľa tým, že sa na dokument umiestni obdĺžniková pečiatka, ktorá obsahuje údaje, ako sú meno a pozícia oprávnenej osoby, ktorá osvedčenie vydala, miesto a dátum osvedčenia, zaplatený poplatok, referenčné číslo konzulárneho osvedčenia, podpis a pečiatku.

3. Náležitosti osvedčených prekladov dokumentov vydaných v zahraničí a preložených do bulharčiny, ktoré sú určené na použitie v Bulharskej republike.

Na základe článku 21a pravidiel o legalizácii, osvedčovaní a preklade dokumentov a iných záznamov majú notári v Bulharskej republike právo osvedčiť podpis prekladateľa na preklade zahraničných dokumentov do bulharčiny určených na použitie v Bulharskej republike.

Osvedčenie sa vykonáva nalepením pečiatky obdĺžnikového tvaru, ktorá obsahuje údaje, ako sú meno prekladateľa, miesto a dátum osvedčenia, výška zaplateného poplatku, jedinečné registračné číslo, podpis, pečiatka a ďalšie potrebné informácie.

I. Spôsoby, ako možno identifikovať osvedčené kópie

1. Na osvedčenej kópii musí byť označený orgán, ktorý kópiu osvedčil

– uvedením mena a podpisu úradníka a pečiatky orgánu a

– uvedením mena a podpisu notára/zástupcu notára v súlade so schváleným vzorom pečiatky (pozri oznámenie v nasledujúcom bode).

2. Pri každom osvedčení správnosti kópie úradného dokumentu vykoná vydávajúci orgán príslušný zápis do svojej evidencie.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

V prípade vydávania dokumentov týkajúcich sa osobného stavu musí byť na kópii uvedený dátum, keď bola kópia vyhotovená, a meno a priezvisko matrikára, ktorý ju vyhotovil. Matrikár dokument podpíše a opečiatkuje bežnou pečiatkou obce.

S cieľom osvedčiť správnosť kópie úradného dokumentu musí notár alebo zástupca notára predložiť matrikárovi originál dokumentu. Osvedčenie sa vykonáva v súlade s prílohou 6 k článku 17 nariadenia č. 32 z 29. januára 1997 o úradných archívoch notárov a notárskych kancelárií.

Dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ja, notár v okrese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (reg. č. notárskej komory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .), osvedčujem pravosť tohto prepisu úradného (súkromného) dokumentu, ktorý vypracoval . . . . . . . . . . . . . . a predložil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s trvalým bydliskom v meste (obci) . . . . . . . . . . . . . . . . . , a potvrdzujem, že v originálnej kópii nebolo nič vynechané, pridané, opravené ani sa nevyskytli iné zvláštnosti. Reg. č. . . . . . . . . . . . . . . Zaplatený poplatok: BGN . . . . .

Notár:

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Česká republika

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

čeština, slovenčina

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

 • rodný list,
 • sobášny list,
 • úmrtný list,
 • osvedčenie o registrovanom partnerstve,
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva,
 • osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie registrovaného partnerstva,
 • doslovný výpis z matričnej knihy,
 • potvrdenie o údajoch zapísaných v matričnej knihe,
 • potvrdenie o údajoch uvádzaných v zbierke listín alebo v druhopise matričnej knihy vedenej do 31. decembra 1958,
 • rozhodnutie o povolení zmeny mena alebo priezviska,
 • potvrdenie o uzatvorení manželstva,
 • výpis z registra trestov fyzických osôb,
 • osvedčenie notára, že je niekto nažive,
 • poskytnutie údajov z registra obyvateľov fyzickej osobe,
 • osvedčenie o súhlasnom vyjadrení rodičov o otcovstve k narodenému alebo nenarodenému dieťaťu,
 • potvrdenie o uzatvorení manželstva, (vydané zastupiteľským úradom ČR v zahraničí),
 • súdne rozhodnutia týkajúce sa skutočností uvedených v článku 2 ods. 1 nariadenia – napríklad:

rozsudok, ktorým sa určuje dátum narodenia maloletej osoby,

rozsudok, ktorým sa osoba vyhlasuje za mŕtvu,

rozsudok, ktorým sa stanovuje deň úmrtia osoby,

rozsudok, ktorým sa maloletej osobe povoľuje uzavrieť manželstvo,

rozsudok o priznaní svojprávnosti maloletej osobe,

rozsudok, ktorým sa rozvádza manželstvo,

rozsudok, ktorým sa určuje otcovstvo,

rozsudok, ktorým sa určuje materstvo,

rozsudok o osvojení maloletej osoby alebo rozsudok o osvojení plnoletej osoby

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

 • Rodný list (narodenie)
 • Úmrtný list (úmrtie)
 • Sobášny list (manželstvo)
 • Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva (spôsobilosť na uzatvorenie manželstva)
 • Osvedčenie o registrovanom partnerstve (registrované partnerstvo)
 • Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie registrovaného partnerstva (spôsobilosť na uzatvorenie registrovaného partnerstva)
 • Výpis z registra trestov fyzických osôb (neexistencia záznamu v registri trestov členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom)
 • Poskytnutie údajov z registra obyvateľov fyzickej osobe (bydlisko alebo miesto pobytu)

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

 • Tlmočníci podľa zákona č. 36/1967 Z. z. o znalcoch a tlmočníkoch – Zoznam tlmočníkov dostupný na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Zastupiteľské úrady ČR – overovanie správnosti prekladov podľa § 18 ods. 3 písm. e) zákona č. 150/2017 Z. z. o zahraničnej službe

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Overovanie zhody opisu alebo kópie s listinou (vidimácia) vykonávajú:

 • krajské úrady,
 • obecné úrady obcí s rozšírenými právomocami,
 • obecné úrady, úrady mestských častí alebo mestských obvodov územne členených štatutárnych miest a úrady mestských častí hlavného mesta Prahy, ktorých zoznam určí vykonávací právny predpis (zoznam obecných úradov, ktoré vykonávajú vidimáciu a legalizáciu, je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Zb. o overovaní zhody opisu alebo kópie s listinou a o overovaní pravosti podpisu v znení zmien),
 • vojenské správne úrady (újezdní úřady),
 • držiteľ poštovej licencie (Česká pošta),
 • Hospodárska komora Českej republiky,
 • notári,
 • zastupiteľské úrady (konzulárne úrady) Českej republiky v zahraničí

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Overené preklady

1. Overený preklad tlmočníka

Na prvej strane písomného prekladu uvádza tlmočník, z ktorého jazyka bol preklad vykonaný, a na poslednej strane priloží tlmočnícku doložku a tlmočnícku pečiatku. S písomným prekladom musí byť pevne zošitá preložená listina alebo jej overená kópia. Tlmočnícka doložka môže byť napísaná rukou, alebo na stroji, prípadne odtlačkom pečiatky.

Tlmočnícka doložka obsahuje:

 • údaje o vymenovaní osoby tlmočníkom (údaje o rozhodnutí súdu, ktorým tlmočníka vymenoval – miesto a dátum vydania, jednacie číslo; údaj o jazyku, pre ktorý bol tlmočník vymenovaný),
 • potvrdenie o súlade prekladu s textom pripojenej listiny,
 • informácie o opravách prekladu,
 • poradové číslo, pod ktorým je preklad zapísaný v tlmočníckom denníku,
 • miesto a dátum vydania tlmočníckej doložky,
 • meno, priezvisko, podpis tlmočníka, pečiatka.

Uvedené povinné údaje môžu byť doplnené o adresu tlmočníka a ďalšie kontaktné údaje, ako je telefón, mailová adresa, ID dátovej schránky a číslo zápisu v Komore súdnych tlmočníkov Českej republiky. Je vhodné uviesť aj počet fyzických strán prekladu.

Tlmočnícka doložka sa vždy uvádza v cieľovom jazyku.

2. Overenie správnosti prekladu verejnej listiny zastupiteľským úradom ČR

Overovacia doložka na overenie správnosti prekladu obsahuje:

 • názov zastupiteľského úradu,
 • poradové číslo, pod ktorým je overenie zapísané v knihe overení,
 • jazyk prekladanej listiny,
 • jazyk, do ktorého bola listina preložená,
 • informácia, či bol preklad získaný zastupiteľským úradom alebo ho predložil žiadateľ,
 • informácia, či je preklad úplný alebo čiastočný,
 • meno alebo mená, priezvisko a podpis overujúcej osoby, ktorá vykonala overenie správnosti prekladu,
 • úradnú pečiatku a
 • miesto a dátum overenia správnosti prekladu.

Overené kópie

Overenie zhody opisu alebo kópie s listinou (vidimácia) sa na listine alebo na liste pevne spojenom s listinou vyznačí overovacou doložkou a úradnou pečiatkou. Overovacia doložka obsahuje:

 • označenie úradu,
 • poradové číslo, pod ktorým je overenie (vidimácia) zapísané v knihe overení,
 • informácia, že overená listina sa doslovne zhoduje s listinou, na základe ktorej bola vyhotovená, a či je táto listina prvopisom; už overenou listinou; listinou, ktorá je výstupom z autorizovanej konverzie dokumentov; opisom alebo kópiou vyhotovenou zo spisu; alebo rovnopisom písomného vyhotovenia rozhodnutia alebo výroku rozhodnutia vydaného podľa osobitného právneho predpisu,
 • počet strán, ktoré tvoria listinu,
 • informácia, či je overená listina úplným alebo čiastočným opisom, alebo úplnou či čiastočnou kópiou,
 • informácia, či listina, z ktorej je overená listina vyhotovená, obsahuje viditeľný ochranný prvok, ktorý je súčasťou obsahuj právneho významu tejto listiny (napr. hologram),
 • dátum vykonania overenia (vidimácie),
 • meno, prípadne mená, priezvisko a podpis overujúcej osoby, ktorá overenie (vidimáciu) vykonala, (t. j. úradníka, starostu alebo zástupcu starostu, zamestnanca vojenského správneho úradu, zamestnanca držiteľa poštovnej licencie alebo zamestnanca Hospodárskej komory Českej republiky).

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Overenie sa vyznačí na overenej listine formou overovacej doložky na každom liste alebo sa listy overovanej listiny pevne spoja do zväzku zošitím, ktoré sa prelepí. Prelepenie sa opečiatkuje na oboch stranách tak, že časť úradnej pečiatky je na overovanej listine.

Ak na overovanej listine nie je k dispozícii dostatok miesta na uvedenie overovacej doložky, uvedie sa na samostatnom liste papiera, pevne spojenom s overovanou listinou, a spojenie sa prelepí (pozri vyššie).

Ak sa overovaná listina skladá z jedného či viacerých listov a každý jednotlivý list obsahuje len jednu popísanú stranu, preškrtne sa nepopísaná strana z ľavého horného rohu do pravého dolného rohu a overovacia doložka sa uvedie na strane listu, ktorá je overovaná.

Ak vznikne v texte overenej listiny alebo medzi overovacou doložkou a textom uvedeným na overovanej listine nepopísané miesto, overujúca osoba preškrtne takto vzniknuté nepopísané miesto z ľavého horného rohu do pravého dolného rohu.

Vzor overovacej doložky je uvedený v prílohe č. 2 k vyhláške č. 36/2006 Zb. o overovaní zhody opisu alebo kópie s listinou a o overovaní pravosti podpisu v znení zmien.

Overovacia doložka sa uvedie na listine, ktorá je overovaná, formou:

 • úradnej pečiatky a ručným vypísaním uvedených údajov, alebo
 • výtlačku zhotoveného pomocou výpočtovej techniky, ktorý obsahuje vyššie uvedené údaje, výtlačok je uvedený na samolepiacom štítku, na listine, alebo na samostatnom liste papiera. Štítok sa nalepí na overovanú listinu a uvedie sa úradná pečiatka tak, aby časť pečiatky bola vytlačená na tomto štítku. Výtlačok overovacej doložky na samostatnom liste papiera sa pevne spojí s overovanou listinou.
Posledná aktualizácia: 14/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Dánsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Všeobecným pravidlom je, že dánske orgány sú povinné prijímať verejné listiny len v dánčine, a teda môžu požadovať, aby sa tieto listiny preložili, ak nie sú v dánčine.

Podľa Dohovoru severských štátov o jazykoch sa však určité listiny môžu prijímať vo fínčine, v islandčine, v nórčine a vo švédčine. Platí to najmä pre potvrdenia o zmene mena, povolenie používať meno, schválenie mena, sobášne listy, potvrdenia o registrovanom partnerstve, potvrdenia o osobnom stave, potvrdenia o rozvode manželstva, rozhodnutia o rozluke, rozsudky týkajúce sa rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva, ako aj rozsudky, v ktorých sa manželstvo alebo registrované partnerstvo uznáva za už neexistujúce. Listiny súvisiace so spracovaním prípadov týkajúcich sa mena osoby sa okrem toho môžu prijímať v nemčine alebo angličtine.

Listiny potvrdzujúce neexistenciu záznamu v registri trestov sa takisto môžu prijať aj v angličtine.

V osobitných prípadoch však orgán môže prijať listiny v iných jazykoch, no nie je povinný uznať žiadny jazyk okrem tých, ktoré boli uvedené.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Podľa dánskych orgánov patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia tieto listiny:

 • neexistencia záznamu v registri trestov,
 • potvrdenie o pobyte,
 • osobný záznam osoby v centrálnom registri obyvateľov (personattest),
 • rodný a krstný list (fødsels- og dåbsattest),
 • sobášny list,
 • cirkevný sobášny list,
 • krstný list (dåbsattest),
 • rodný list (fødselsattest) (už sa nevydáva, ale ešte platí),
 • rodný a krstný list (fødsels- og navneattest) (už sa nevydáva, ale ešte platí),
 • potvrdenie o mene (navneattest) (už sa nevydáva, ale ešte platí),
 • úmrtný list a potvrdenie o pohrebe (vydáva sa len v určitých prípadoch, keď sa vyžaduje potvrdenie v súvislosti s občanom, ktorý umrel pred 1. aprílom 1968, teda pred dátumom vytvorenia centrálneho registra obyvateľov),
 • potvrdenie o zmene mena,
 • povolenie používať meno,
 • schválenie mena,
 • potvrdenie o registrovanom partnerstve,
 • potvrdenie o osobnom stave,
 • potvrdenie o rozvode,
 • rozhodnutie o rozluke,
 • rozsudok
  • o rozvode manželstva,
  • o rozluke manželstva,
  • o anulovaní manželstva,
  • ktorým sa manželstvo uznáva za už neexistujúce,
  • ktorým sa registrované partnerstvo uznáva za už neexistujúce.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Zoznam dánskych listín, ku ktorým môže byť pripojená jazyková príloha ako vhodná pomôcka pri preklade:

 • neexistencia záznamu v registri trestov,
 • potvrdenie o pobyte,
 • osobný záznam osoby v centrálnom registri obyvateľov (personattest),
 • rodný a krstný list (fødsels- og dåbsattest),
 • sobášny list,
 • cirkevný sobášny list,
 • krstný list (dåbsattest),
 • potvrdenie o registrovanom partnerstve,
 • potvrdenie o osobnom stave.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

V Dánsku sa nevedie zoznam ani databáza prekladateľov/tlmočníkov, ktorí sú verejnosti k dispozícii.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Orgán, ktorý potvrdenie alebo listinu vydal, môže v určitých prípadoch vydať osvedčený odpis. Okrem toho môže v určitých prípadoch osvedčený odpis vydať aj orgán, ktorý prebral úlohu vydávajúceho orgánu.

Osvedčený odpis potvrdenia alebo listiny môže vydať aj notár na dánskom súde.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Na osvedčenom odpise je zvyčajne uvedené, ktorý orgán odpis osvedčil, a to buď prostredníctvom pečiatky obce, alebo osvedčenia notára.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Na osvedčenom odpise sa v niektorých prípadoch nachádza pečiatka s textom „ODPIS“.

Posledná aktualizácia: 28/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Nemecko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Nemčina

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Oblasť pôsobnosti

Verejná listina

narodenie

 • rodný list
 • osvedčený výpis z registra narodení

potvrdenie skutočnosti, že je osoba nažive

 • jednoduché potvrdenie o prihlásení
 • rozšírené potvrdenie o prihlásení

úmrtie

 • úmrtný list
 • osvedčený výpis z registra úmrtí

mená

 • rodný list
 • sobášny list
 • osvedčenie o uzatvorení registrovaného partnerstva

uzavretie manželstva

spôsobilosť uzavrieť manželstvo

rodinný stav

 • sobášny list
 • osvedčený výpis z registra manželstiev
 • osvedčenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo
 • jednoduché potvrdenie o prihlásení
 • rozšírené potvrdenie o prihlásení

rozvod manželstva

neplatnosť manželstva

 • sobášny list
 • osvedčený výpis z registra manželstiev

registrované partnerstvo

spôsobilosť uzavrieť registrované partnerstvo

 • osvedčenie o uzatvorení registrovaného partnerstva
 • osvedčený výpis z registra registrovaných partnerstiev
 • osvedčenie k uzatvoreniu registrovaného partnerstva

zrušenie registrovaného partnerstva

 • osvedčenie o uzatvorení registrovaného partnerstva
 • osvedčený výpis z registra registrovaných partnerstiev

pôvod

 • osvedčený výpis z registra narodení

bydlisko

miesto pobytu

 • jednoduché potvrdenie o prihlásení

štátna príslušnosť

 • listina o prijatí za občana
 • listina o nadobudnutí nemeckého štátneho občianstva vyhlásením
 • listina o zrušení štátneho občianstva
 • listina o zrieknutí sa štátneho občianstva
 • povolenie k ponechaniu nemeckej štátnej príslušnosti
 • doklad o štátnej príslušnosti
 • doklad o právnom postavení ako Nemec

adopcia

 • súdne rozhodnutie

neexistencia záznamu v registri trestov

 • osvedčenie o bezúhonnosti

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Verejná listina

Formuláre ako pomôcky pre preklad

rodný list

príloha I - narodenie

jednoduché potvrdenie o prihlásení

príloha II- potvrdenie skutočnosti, že je osoba nažive

úmrtný list

príloha III- úmrtie

sobášny list

príloha IV- uzavretie manželstva

osvedčenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo

príloha V- spôsobilosť uzavrieť manželstvo

rozšírené potvrdenie o prihlásení

príloha VI- rodinný stav

osvedčenie o uzatvorení registrovaného partnerstva

príloha VII- registrované partnerstvo

osvedčenie k uzatvoreniu registrovaného partnerstva

príloha VIII - spôsobilosť uzavrieť registrované partnerstvo

rozšírené potvrdenie o prihlásení

príloha IX - štatút registrovaného partnerstva

jednoduché potvrdenie o prihlásení

príloha X - bydlisko / miesto obvyklého pobytu

neexistencia záznamu v registri trestov

príloha XI - neexistencia záznamu v registri trestov

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Existuje nadnárodná databáza prekladateľov a tlmočníkov (vedená spolkovou krajinou Hessensko), ktorá je pre každého na internete voľne k dispozícii na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiz-dolmetscher.de a obsahuje aj podrobnú funkciu vyhľadávania (napr. podľa spolkovej krajiny, súdu alebo aj jazyka). Do databázy sú zapisovaní výlučne úradní a súdni tlmočníci a prekladatelia. Na tejto adrese je možné vyhľadať aj príslušné orgány.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

V Spolkovej republike Nemecko sú všetky orgány/úrady, ktoré vydávajú verejné listiny (napr. matriky, prihlasovacie úrady, súdy) a notári poverení vydávať osvedčené kópie.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Osvedčené kópie obsahujú záznam o určení zhody s originálom (napr. súdne a notárske listiny), pečate alebo pečiatky vyhotovujúceho orgánu/úradu a podpis osvedčujúcej osoby (§ 42 ods. 1 zákona o osvedčovaní listín – BeukG).  Na úradne osvedčených prekladoch sú uvedené pečiatka/pečať vyhotovujúceho prekladateľa a jeho podpis.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Osvedčené kópie obsahujú záznam o určení zhody s originálom (napr. súdne a notárske listiny), pečate alebo pečiatky vyhotovujúceho orgánu/úradu a podpis osvedčujúcej osoby (§ 42 ods. 1 zákona o osvedčovaní listín – BeukG). Na úradne osvedčených prekladoch sú uvedené pečiatka/pečať vyhotovujúceho prekladateľa a jeho podpis.

Posledná aktualizácia: 28/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Estónsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Estónsko akceptuje listiny v estónčine.

Rôzne estónske matričné úrady (miestne orgány a diplomatické misie Estónska) tiež akceptujú listiny v angličtine alebo ruštine alebo do týchto jazykov preložené.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Rodný list zapísaný na estónskom matričnom úrade,

úmrtný list zapísaný na estónskom matričnom úrade,

sobášny list zapísaný na estónskom matričnom úrade,

rozvodový list zapísaný na estónskom matričnom úrade,

potvrdenie o zmene mena zapísané na estónskom matričnom úrade,

osvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo,

výpis z estónskeho registra obyvateľov,

výpis z registra trestov, v ktorom sa uvádza, že v danej databáze registra trestov neexistuje záznam.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Rodný list zapísaný na estónskom matričnom úrade,

úmrtný list zapísaný na estónskom matričnom úrade,

sobášny list zapísaný na estónskom matričnom úrade,

osvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo,

výpis z estónskeho registra obyvateľov potvrdzujúci, že osoba je nažive;

výpis z estónskeho registra obyvateľov potvrdzujúci občiansky stav,

výpis z estónskeho registra obyvateľov týkajúci sa miesta pobytu,

výpis z registra trestov, v ktorom sa uvádza, že v danej databáze registra trestov neexistuje záznam.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

V Estónsku sú osobami oprávnenými vyhotovovať overené preklady súdni prekladatelia.

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam súdnych prekladateľov

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Správne orgány, ktoré sú oprávnené vydávať verejné listiny alebo ktoré listiny uchovávajú vo svojich archívoch, môžu vydávať aj kópie týchto listín či výpisy z nich a úradne osvedčovať ich pravosť.

Notári majú právomoc vydávať notárske overené kópie.

Nevyhotovujú sa overené kópie listín o občianskom stave a preložená podoba sa vydáva len pre originálne písomnosti.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Overené preklady

Overené preklady možno identifikovať podľa podpisu a pečiatky súdneho prekladateľa. Preklad súdneho prekladateľa sa môže vyhotoviť aj v digitálnej podobe. V takom prípade sa podpis a pečiatka súdneho prekladateľa nahrádza jeho digitálnym podpisom.

Úradne overené kópie

Na účely úradného overenia pravosti kópie musí byť na konci textu pripojená poznámka týkajúca sa overenia, ktorá musí obsahovať:

1) orgán, ktorý listinu vydal, dátum vydania a údaj o umiestnení listiny v registri,

2) potvrdenie, že príslušná kópia je totožná s originálom,

3) ak originál nebol vydaný správnym orgánom overujúcim pravosť kópie, poznámku uvádzajúcu, že príslušná kópia bola vydaná výlučne na účely predloženia správnym orgánom uvedeným v tejto poznámke,

4) informácie o akýchkoľvek prázdnych miestach v listine, prečiarknutom texte, vsuvkách, nečitateľnom texte, stopách po vymazanom texte, ďalších prvkoch naznačujúcich zmeny v pôvodnom obsahu listiny alebo skutočnosti, že listina pozostávajúca z viacerých strán nebola zviazaná,

5) miesto a dátum overenia, meno a podpis osoby overujúcej kópiu a pečiatku správneho orgánu.

Podpísané oznámenia databázy registrov trestov sa z databázy registra trestov vydávajú v tlačenej podobe.

Notársky overené kópie

Na účely poskytnutia notárskeho potvrdenia o skutočnosti notár vydá notárske osvedčenie, ktoré musí obsahovať vyhlásenie notára o skutočnostiach, ktoré zistil, a byť opatrené podpisom a atramentovou pečiatkou notára. Musí byť uvedený dátum a miesto, kde bolo potvrdenie vyhotovené. Notárske osvedčenie môže mať aj digitálnu podobu. V takom prípade sa podpis a pečiatka notára nahrádza jeho digitálnym podpisom. Digitálne osvedčenie sa môže poskytnúť len v prípade digitálnej listiny.

Pri osvedčovaní pravosti kópie notár napíše slovo „ärakiri“[kópia] v hornej časti prvej strany listiny. Táto požiadavka sa nevzťahuje na notárske osvedčenie v digitálnej podobe.

Posledná aktualizácia: 19/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Grécko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Podľa článku 6 ods. 1 písm. a) je prijateľná gréčtina a angličtina.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Verejné listiny, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia 2016/1191:

Zodpovednosť ministerstva spravodlivosti:

 • potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov.

Zodpovednosť ministerstva vnútra:

 • osvedčenie o narodení potvrdzujúce narodenie a osvojenie dospelej osoby (osvojenie maloletej osoby je tajné a nezaznamenáva sa v administratívnom dokumente),
 • rodný list potvrdzujúci narodenie, skutočnosť, že daná osoba je nažive, a meno fyzickej osoby,
 • úmrtný list potvrdzujúci smrť,
 • sobášny list potvrdzujúci uzavretie manželstva, prípadne rozvod, rozluku a anulovanie manželstva,
 • osvedčenie o osobnom stave potvrdzujúce osobný stav, rozvod, rozluku, anulovanie manželstva, rodičovstvo, štátnu príslušnosť, registrované partnerstvo a ukončenie registrovaného partnerstva,
 • povolenie uzavrieť manželstvo potvrdzujúce spôsobilosť na uzavretie manželstva,
 • osvedčenie o registrovanom partnerstve potvrdzujúce registrované partnerstvo, prípadne ukončenie registrovaného partnerstva,
 • osvedčenie o štátnej príslušnosti potvrdzujúce štátnu príslušnosť.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Osvedčenie o narodení, rodný list, úmrtný list, sobášny list, povolenie uzavrieť manželstvo (spôsobilosť na uzavretie manželstva), osvedčenie o osobnom stave (v prípade manželstva musia byť uvedené informácie o manželstve a v prípade registrovaného partnerstva musia byť uvedené informácie o registrovanom partnerstve), osvedčenie o registrovanom partnerstve, osvedčenie o štátnej príslušnosti.

Pokiaľ ide o potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov, neuplatňujú sa žiadne osobitné názvy rubrík pre jednotlivé štáty okrem tých, ktoré sú zahrnuté do štandardných častí viacjazyčných formulárov, ktoré sú spoločné v prípade všetkých členských štátov

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

V prípadoch, ktoré sa týkajú štátnej príslušnosti a vydávania povolení uzavrieť manželstvo, náležité komunálne orgány akceptujú úradné preklady zahraničných dokumentov vyhotovené:

 1. prekladateľským útvarom ministerstva zahraničných vecí alebo
 2. oprávneným štátnym zamestnancom gréckeho konzulárneho úradu vo vydávajúcej krajine alebo
 3. prekladateľom, ktorý ukončil štúdium na Katedre cudzích jazykov, prekladateľstva a tlmočníctva Iónskej univerzity, alebo
 4. gréckym advokátom, ktorý spĺňa podmienky stanovené v článku 36 advokátskeho poriadku (zákon č. 4194/2013, vládny vestník, séria I, č. 208).

Pokiaľ ide o ostatné prípady, neexistuje zoznam osôb, ktoré sú podľa gréckeho práva oprávnené vyhotovovať overené preklady.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Orgánmi oprávnenými vyhotovovať osvedčené odpisy matričných listín sú matrikári, ktorí ich vydali. Neplatí žiadne ustanovenie, pokiaľ ide o vydávanie odpisov osvedčení vydaných gréckymi registrami obyvateľstva, pretože občania vždy požiadajú o toľko osvedčení, koľko je potrebné predložiť jednotlivým orgánom.

Potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov sa vydáva takto: i) osobám narodeným v Grécku osvedčenie vydáva prokuratúra pri súde prvého stupňa príslušná podľa miesta narodenia dotknutej osoby, konkrétne oddelenie pre register trestov; ii) osobám narodeným v cudzine a osobám, ktorých miesto narodenia nemožno overiť, osvedčenie vydáva ústredie ministerstva spravodlivosti, konkrétne oddelenie pre register trestov a milosti.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

i) Ak sa má preklad dokumentu z cudzieho jazyka považovať za platný, musí k nemu byť priložený pôvodný dokument v cudzom jazyku alebo jeho overený odpis. Okrem toho:

A. V prípade prekladov vyhotovených prekladateľským útvarom ministerstva zahraničných vecí prekladateľ musí osvedčiť, že dotknutý (preložený) dokument je verným prekladom priloženého dokumentu; podpis prekladateľa musí overiť uvedený prekladateľský útvar a miesto spojenia strán dokumentu musí byť označené pečiatkou ministerstva zahraničných vecí. Navyše na preloženom dokumente musia byť uvedené informácie prekladateľského útvaru, predovšetkým v záhlaví každej strany musia byť uvedené slová „ÚRADNÝ PREKLAD“ v gréčtine, angličtine a francúzštine; v záhlaví musí byť uvedené aj číslo spisu v rámci prekladateľského útvaru a v päte dokumentu musia byť uvedené informácie o útvare (konkrétne: „HELÉNSKA REPUBLIKA, MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ, PREKLADATEĽSKÝ ÚTVAR“) takisto v gréčtine, angličtine a francúzštine.

B. V prípade prekladu vyhotoveného advokátom je nutné osvedčiť, že dotknutý (preložený) dokument je verným prekladom priloženého dokumentu a že advokát náležite ovláda jazyk, z/do ktorého prekladá, pričom miesto spojenia strán dokumentu musí byť označené pečiatkou advokáta.

C. V prípade prekladu vyhotoveného konzulátom alebo veľvyslanectvom stačí, že preklad pochádza od týchto orgánov a je nimi osvedčený, bez ohľadu na totožnosť prekladateľov a charakter ich vzťahu s konzulátom alebo veľvyslanectvom.

ii) Na to, aby sa odpis potvrdenia o neexistencii záznamu v registri trestov považoval za platný, stačí, aby ho vytlačil oprávnený používateľ informačného systému Národného registra trestov. Pravosť každého odpisu potvrdenia o neexistencii záznamu v registri trestov si možno overiť porovnaním „overovacieho kódu“ (jedinečného identifikátora), referenčného čísla a dátumu vydania potvrdenia s informáciami, ktoré sú k dispozícii na portáli Národného registra trestov (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm), predovšetkým v časti Služba overenia registra trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Len matrikár je oprávnený vyhotovovať osvedčené odpisy matričných listín, ktoré sa priložia k viacjazyčným štandardným formulárom. Na týchto osvedčených odpisoch musí byť podpis matrikára a pečiatka obce, ktorá vydala príslušný dokument.

Medzi osobitné prvky, ktoré sa nachádzajú na odpisoch potvrdení o neexistencii záznamu v registri trestov, patrí overovací kód, referenčné číslo, dátum a vodoznak.

Posledná aktualizácia: 02/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Španielsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Španielčina

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

V článku 2 nariadenia sa stanovuje, že sa uplatňuje na dokumenty uvedené nižšie, označené ako úradne osvedčené listiny, alebo postupy, prostredníctvom ktorých ich možno získať. a) Narodenie: rodný list. Štandardný vzor. b) Živá osoba: Potvrdením o žití a osvedčením o stave sa potvrdzuje, že osoba je nažive, a uvádza sa jej rodinný stav. Či je osoba nažive a či je slobodná, ovdovená alebo rozvedená, osvedčí štátny matrikár (po tom, ako sa dotyčná osoba dostaví na matričný úrad). Osoba môže potvrdiť, že je nažive, aj tým, že sa dostaví pred notára, ktorý spravidla urobí záznam o návšteve. Slobodný, ovdovený alebo rozvedený stav osoby sa potvrdzuje prísažným vyhlásením alebo čestným vyhlásením pred štátnym matrikárom alebo notárskym zápisom. Tieto postupy, ktoré si vyžadujú osobnú účasť, sa môžu vykonať aj pred štátnym matrikárom v mieste bydliska a prostredníctvom splnomocnenca pred zmierovacím sudcom v mieste bydliska dotknutej osoby alebo jej zástupcu, ako aj pred notárom. c) Smrť: výpis z registra matričného úradu. Štandardný vzor. d) Meno: výpis z registra matričného úradu (narodenie). e) Manželstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a rodinného stavu: neexistuje osvedčenie o rodinnom stave; ako doklad sa použije rodný list. V prípade manželstva výpis z registra matričného úradu. Na preukázanie manželského vzťahu postačuje aj sobášny list vydaný štátnym matrikárom. Dôkaz o spôsobilosti uzavrieť manželstvo si vyžaduje otvorenie spisu, ktorého výsledkom je osvedčenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo (do 30. júna 2020 v právomoci príslušného štátneho matrikára, prípadne ústredného štátneho matrikára alebo konzulárneho úradu). Prípady s cezhraničným rozmerom (manžel alebo manželka s cudzou štátnou príslušnosťou alebo manželstvo uzavreté mimo Španielska) môžu byť zložitejšie. f) Rozvod, rozluka a anulovanie manželstva: výpis z registra matričného úradu vrátane poznámok na okraji. g) Registrované partnerstvo vrátane spôsobilosti vstúpiť do registrovaného partnerstva a stavu registrovaného partnerstva: osvedčenie od správneho orgánu povereného evidenciou registrovaných partnerov, prípadne notársky zápis. h) Zánik registrovaného partnerstva, rozluka alebo anulovanie registrovaného partnerstva: V španielskom procesnom práve sa nevymedzuje ani rozluka, ani zánik registrovaného partnerstva. Dôkaz o registrácii alebo zániku registrovaného partnerstva sa potvrdzuje osvedčením o registrácii nezosobášených párov bez harmonizácie v Španielsku alebo notárskym zápisom (kráľovský zákonný dekrét č. 8/2015 z 30. októbra, prepracované znenie zákona o sociálnom zabezpečení, článok 221). i) Rodičovstvo: výpis z registra matričného úradu. j) Adopcia: výpis z registra matričného úradu. k) Bydlisko a/alebo pobyt: v prípade bydliska výpis z obecného registra, v prípade pobytu osvedčenie obce alebo notársky zápis. l) Štátna príslušnosť: výpis z registra matričného úradu. m) Neexistencia záznamu v registri trestov za predpokladu, že orgány členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom, vydávajú úradne osvedčené listiny týkajúce sa tejto skutočnosti: osvedčenie ministerstva spravodlivosti. Úradne osvedčené listiny, ktorých predloženie sa môže vyžadovať od občanov Únie, ktorí majú pobyt v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, ak chcú títo občania voliť alebo byť volení vo voľbách do Európskeho parlamentu alebo v komunálnych voľbách v členskom štáte, v ktorom majú pobyt, za podmienok stanovených v smernici 93/109/ES a smernici Rady 94/80/ES: výpis z obecného registra.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Zoznam úradne osvedčených listín vydávaných Španielskom, ku ktorým sa môžu priložiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná prekladateľská pomôcka:

a) výpisy z registra matričného úradu týkajúce sa:

narodenia

potvrdenia o žití

smrti

manželstva

dokladu o rodinnom stave

spôsobilosti uzavrieť manželstvo

b) výpis z registra trestov

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Ministerstvo zahraničných vecí, Európskej únie a spolupráce uverejňuje zoznam súdnych prekladateľov, ktorých služby sa majú povinne využívať [šestnáste doplňujúce ustanovenie (Preklady a tlmočenie úradnej povahy) zákona č. 2/2014 z 25. marca o činnosti štátu a externých službách]: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Pokiaľ ide o autentický opis úradne osvedčených listín, orgánmi príslušnými na uplatňovanie nariadenia v Španielsku sú notári a štátni matrikári vo svojich príslušných oblastiach pôsobnosti.

Overené kópie zodpovedajú autentickým kópiám úradne osvedčených listín orgánu, ktorý ich vydáva alebo schvaľuje. Vo všeobecnosti sa zasielajú kópie notárskych zápisov a schválené alebo overené kópie súdnych písomností. V prípade potreby sa pripája doklad potvrdzujúci ich záväznú povahu. Články 134, 501, 502 a 504 zákona č. 1/2000 zo 7. januára o občianskom súdnom konaní.

Administratívne dokumenty sa zasielajú na základe osvedčenia rozhodnutia. Článok 52 zákona č. 39/2015 z 1. októbra o spoločnom správnom postupe verejnej správy.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

V niektorých prípadoch existujú formuláre (osvedčenia o osobnom stave), v iných štandardný vzor neexistuje. Ak nie je k dispozícii žiadny formulár, priloží sa ku kópii alebo vydanému osvedčeniu overený preklad.

Overovanie prekladov upravuje 16. doplňujúce ustanovenie zákona č. 2/2014 z 25. marca o činnosti štátu a externých službách [španielsky úradný vestník (Boletín Oficial del Estado) č. 74, 26. marca 2014].

Notárske kópie sa vydávajú na listoch papiera, ktoré každému notárovi poskytuje štátna mincovňa (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – FNMT), a sú opatrené osobitnou bezpečnostnou pečiatkou vydanou Generálnou radou notárov (Consejo General del Notariado), ako aj atramentovou pečiatkou, notárskou značkou, podpisom a iniciálami. Na notárskom papieri je hologram FNMT.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Notárske kópie musia byť ihneď po vydaní ľahko identifikovateľné na základe notárskych zápisov s očíslovanou pečiatkou a musia byť opatrené podpisom notára. Bezpečnostná pečiatka sa prikladá spolu s atramentovou pečiatkou notára a ak ide o overené kópie originálov, sú opatrené aj overovacou pečiatkou (sello de legitimaciones). Notár označuje, podpisuje a opatruje iniciálami dokumenty, ktoré mu boli zverené. Nariadenie (EÚ) 2016/1191, a teda aj informácie, ktoré sa majú osvedčovať, sa zjavne týkajú súdnych a správnych dokumentov v papierovej podobe, ktoré sú vytlačené atramentom s použitím štandardných vzorov, pokiaľ ide o občiansky register (s regionálnymi obmenami). Dôležité je však nezabudnúť na rozsiahle uplatňovanie postupov elektronickej verejnej správy v Španielsku, ktoré umožňujú validáciu elektronických kódov spojených s elektronickým podpisom emitenta, a začlenenie týchto postupov do európskych zásad elektronickej verejnej správy (zákon č. 39/2015 z 1. októbra o spoločnom správnom postupe verejnej správy a zákon č. 42/2015 z 5. októbra, ktorým sa mení zákon č. 1/2000 zo 7. januára o občianskom súdnom konaní).

Posledná aktualizácia: 31/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Francúzsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Francúzsky jazyk.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Orientačný zoznam verejných listín:

a) narodenie

– rodný list

– dočasný rodný list vystavený pre nájdené novonarodené dieťa alebo dieťa v starostlivosti štátu bez známeho rodného listu, prípadne dieťa, pre ktoré sa vyžadovala mlčanlivosť o narodení

– súdne rozhodnutie, ktorým sa dieťa vyhlasuje za narodené

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list

– úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti vystavené notárom alebo diplomatickým či konzulárnym orgánom a určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť úplnú kópiu rodného listu v rámci plánovaného uzatvorenia manželstva úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť odpisy zo zápisov o osobnom stave, originály ktorých boli zničené alebo sa stratili v dôsledku živelnej pohromy alebo vojnových udalostí

– potvrdenie o narodení vydané Francúzskym úradom pre ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti (Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA)

– potvrdenie o pôvode vydané prefektom s cieľom nahradiť vystavenie rodného listu v prípade, že nebol vystavený dočasný rodný list, alebo v prípade mlčanlivosti

– rozhodnutie predsedu súdu prvého stupňa o oprave rodného listu

b) skutočnosť, že je osoba nažive

– potvrdenie o žití

c) úmrtie

– úmrtný list

– odpis úmrtného listu v mieste bydliska zosnulej osoby

– doklad o mŕtvo narodenom dieťati

– rodný list

– odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu

– súdne rozhodnutie, ktorým sa osoba vyhlasuje za mŕtvu

– súdne rozhodnutie, ktorým sa osoba vyhlasuje za nezvestnú

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list alebo úmrtný list

úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť odpisy zo zápisov o osobnom stave, originály ktorých boli zničené alebo sa stratili v dôsledku živelnej pohromy alebo vojnových udalostí

– rozhodnutie predsedu súdu prvého stupňa o oprave úmrtného listu

– záznam „Osoba zomrela pri deportácii“

– záznam „Obeť terorizmu“

– záznam „Osoba zomrela za Francúzsko“

– záznam „Osoba zomrela v službe za národ“

– potvrdenie o úmrtí vydané Francúzskym úradom pre ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti (OFPRA)

d) meno

– rodný list

– odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu

– rozsudok o osvojení, ktorým sa rozhoduje o mene

– odpis výrokovej časti rozsudku o pestúnskej starostlivosti

– rozsudok o zrušení pestúnskej starostlivosti

spoločné vyhlásenie o výbere mena potvrdené matrikárom

– nesúhlas s menom oznámený matrikárovi

– vyhlásenie o zmene mena pred matrikárom

– dekrét o zmene mena

– rozhodnutie o zmene mena vydané matrikárom s cieľom zosúladiť údaj so záznamom na matričnom úrade v cudzine

– súdne rozhodnutie o mene na základe zmeny rodičovstva

e) uzavretie manželstva vrátane spôsobilosti uzatvoriť manželstvo a rodinného stavu

– sobášny list

– rodný list

– úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť odpisy zo zápisov o osobnom stave, originály ktorých boli zničené alebo sa stratili v dôsledku živelnej pohromy alebo vojnových udalostí

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list alebo sobášny list

odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu

– potvrdenie o civilnom uzavretí manželstva

– osvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo vydané diplomatickým alebo konzulárnym orgánom

rozhodnutia uvedené v písmene f) s výnimkou rozsudku o vyhlásení manželstva za neplatné

– notárske potvrdenie o existencii dohody manželov

– rozhodnutie predsedu súdu prvého stupňa o oprave sobášneho listu

– potvrdenie o uzatvorení manželstva vydané Francúzskym úradom pre ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti (OFPRA)

f) rozvod, rozluka a vyhlásenie manželstva za neplatné

– listina o uložení dohody o rozvode na základe vzájomného súhlasu medzi notárskymi zápisnicami

– potvrdenie o uložení dohody o rozvode na základe vzájomného súhlasu

– rozsudok o rozvode

– rozsudok o rozluke

– rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list alebo sobášny list

g) registrované partnerstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a statusu registrovaného partnerstva

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list

dohoda o občianskom pakte solidarity potvrdená matrikárom alebo diplomatickými a konzulárnymi pracovníkmi (predtým tajomníkom súdu prvého stupňa)

– dohoda o občianskom pakte solidarity vo forme verejnej listiny

– potvrdenie o registrácii uzavretia/zmeny/zrušenia občianskeho paktu solidarity vydané notárom, matrikárom alebo do 31. októbra 2017 tajomníkom súdu prvého stupňa

– potvrdenie o neuzavretí občianskeho paktu solidarity vydané Ústredným matričným úradom (Service central d'état civil – SCEC)

– rodný list

– odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu

– úmrtný list

h) zrušenie registrovaného partnerstva, rozluka alebo vyhlásenie registrovaného partnerstva za neplatné

– rodný list, v ktorom sa uvádza zrušenie občianskeho paktu solidarity alebo vyhlásenie občianskeho paktu solidarity za neplatný

– potvrdenie o registrácii zrušenia občianskeho paktu solidarity vydané notárom, matrikárom alebo do 31. októbra 2017 tajomníkom súdu prvého stupňa

– rozsudok o rozluke

– rozsudok o vyhlásení občianskeho paktu solidarity za neplatný

– potvrdenie o neuzavretí občianskeho paktu solidarity vydané Ústredným matričným úradom (SCEC)

i) rodičovstvo

– doklad o uznaní rodičovstva potvrdený matrikárom

– doklad o uznaní rodičovstva vystavený vo forme verejnej listiny

– úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti, ktorým sa potvrdzuje stav a ktoré vydá sudca súdu prvého stupňa v mieste narodenia alebo bydliska

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza listinu matričného úradu

– rozsudok súdu prvého stupňa o zriadení alebo zrušení rodičovstva

j) osvojenie

– odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list

– rozsudok o osvojení,

odpis výrokovej časti rozsudku o pestúnskej starostlivosti

– rozsudok o zrušení pestúnskej starostlivosti

– rozsudok o osvojení štátom

k) bydlisko a/alebo miesto pobytu

– potvrdenie o mieste pobytu (pre Francúzov v cudzine)

– potvrdenia o zmene miesta pobytu (pre Francúzov v cudzine)

l) štátne občianstvo a/alebo štátna príslušnosť

– potvrdenie o francúzskej štátnej príslušnosti

– druhopis dekrétu o naturalizácii alebo znovunadobudnutí francúzskej štátnej príslušnosti vystavený správnym orgánom

– vyhlásenie o francúzskej štátnej príslušnosti s uvedením záznamu o registrácii prijaté buď vedúcim kancelárie súdu prvého stupňa, pokiaľ ide o vyhlásenia zapísané vo Francúzsku, alebo správnym orgánom, alebo francúzskym konzulom, pokiaľ ide o vyhlásenia zapísané v cudzine, a zaregistrované buď vedúcim kancelárie súdu prvého stupňa, pokiaľ ide o vyhlásenia zapísané vo Francúzsku, alebo Ministerstvom spravodlivosti, pokiaľ ide o vyhlásenia zapísané v cudzine, alebo ministerstvom zodpovedným za naturalizácie, pokiaľ ide o vyhlásenia zapísané z dôvodu uzavretia manželstva s osobou s francúzskou štátnou príslušnosťou

– vyhotovenie súdneho rozhodnutia spolu s potvrdením o nepodaní opravného prostriedku

– rodný list obsahujúci okrajovú poznámku, v ktorej sa uvádza jedna z vyššie uvedených skutočností

m) neexistencia záznamu v registri trestov za predpokladu, že listiny týkajúce sa tejto skutočnosti vydajú pre občana Únie orgány členského štátu, štátnu príslušnosť ktorého má tento občan

– čistý výpis č. 3 (bulletin n°3)

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Tlačivo týkajúce sa narodenia (1)

– rodný list

– dočasný rodný list vystavený pre nájdené novonarodené dieťa alebo dieťa v starostlivosti štátu bez známeho rodného listu, prípadne dieťa, pre ktoré sa vyžadovala mlčanlivosť o narodení

– súdne rozhodnutie, ktorým sa dieťa vyhlasuje za narodené

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list

– úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti vystavené notárom alebo diplomatickým či konzulárnym orgánom a určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť úplnú kópiu rodného listu v rámci plánovaného uzatvorenia manželstva

úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť odpisy zo zápisov o osobnom stave, originály ktorých boli zničené alebo sa stratili v dôsledku živelnej pohromy alebo vojnových udalostí

– potvrdenie nahrádzajúce rodný list, vydané Francúzskym úradom pre ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti (OFPRA)

– potvrdenie o pôvode vydané prefektom s cieľom nahradiť vystavenie rodného listu v prípade, že nebol vystavený dočasný rodný list, alebo v prípade mlčanlivosti

– rozhodnutie predsedu súdu prvého stupňa o oprave rodného listu

Tlačivo týkajúce sa ŽITIA (2)

– potvrdenia o žití (pre Francúzov v cudzine)

Tlačivo týkajúce sa úmrtia (3)

– úmrtný list

– odpis úmrtného listu v mieste bydliska zosnulej osoby

– doklad o mŕtvo narodenom dieťati

– rodný list

– odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu

– súdne rozhodnutie, ktorým sa osoba vyhlasuje za mŕtvu

– súdne rozhodnutie, ktorým sa osoba vyhlasuje za nezvestnú

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list alebo úmrtný list

úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť odpisy zo zápisov o osobnom stave, originály ktorých boli zničené alebo sa stratili v dôsledku živelnej pohromy alebo vojnových udalostí

– rozhodnutie predsedu súdu prvého stupňa o oprave úmrtného listu

– záznam „Osoba zomrela pri deportácii“

– záznam „Obeť terorizmu“

– záznam „Osoba zomrela za Francúzsko“

– záznam „Osoba zomrela v službe za národ“

– potvrdenie nahrádzajúce úmrtný list, vydané Francúzskym úradom pre ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti (OFPRA)

Tlačivo týkajúce sa manželstva (4)

– rodný list

– sobášny list

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list alebo sobášny list

odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu

– potvrdenie o civilnom uzavretí manželstva

rozhodnutie o rozvode alebo rozluke

– notárske potvrdenie o existencii dohody manželov

úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť odpisy zo zápisov o osobnom stave, originály ktorých boli zničené alebo sa stratili v dôsledku živelnej pohromy alebo vojnových udalostí

– rozhodnutie predsedu súdu prvého stupňa o oprave sobášneho listu

– potvrdenie nahrádzajúce sobášny list, vydané Francúzskym úradom pre ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti (OFPRA)

Tlačivo týkajúce sa spôsobilosti uzavrieť manželstvo (5)

– potvrdenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo vydané diplomatickým alebo konzulárnym orgánom

Tlačivo týkajúce sa rodinného stavu (6)

– sobášny list

– rodný list

– dočasný rodný list vystavený pre nájdené novonarodené dieťa alebo dieťa v starostlivosti štátu bez známeho rodného listu, prípadne dieťa, pre ktoré sa vyžadovala mlčanlivosť o narodení

– súdne rozhodnutie, ktorým sa dieťa vyhlasuje za narodené

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list alebo sobášny list

– úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti vystavené notárom alebo diplomatickým či konzulárnym orgánom a určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť úplnú kópiu rodného listu v rámci plánovaného uzatvorenia manželstva

úradné potvrdenie o všeobecne známej skutočnosti určené ako náhrada v prípade, že si osoba nemôže zadovážiť odpisy zo zápisov o osobnom stave, originály ktorých boli zničené alebo sa stratili v dôsledku živelnej pohromy alebo vojnových udalostí

– potvrdenie nahrádzajúce rodný list, vydané Francúzskym úradom pre ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti (OFPRA)

– rozhodnutie predsedu súdu prvého stupňa o oprave rodného listu

– potvrdenie o slobodnom stave osoby vydané diplomatickým alebo konzulárnym orgánom

Tlačivo týkajúce sa registrovaného partnerstva (7)

– rodný list

odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list

– úmrtný list

– odpis úmrtného listu v mieste bydliska zosnulej osoby

dohoda o občianskom pakte solidarity potvrdená matrikárom alebo diplomatickými a konzulárnymi pracovníkmi (predtým tajomníkom súdu prvého stupňa)

– dohoda o občianskom pakte solidarity vo forme verejnej listiny

– potvrdenie o registrácii uzavretia/zmeny/zrušenia občianskeho paktu solidarity vydané matrikárom (predtým tajomníkom súdu prvého stupňa) alebo notárom

– potvrdenie o neuzavretí občianskeho paktu solidarity vydané Ústredným matričným úradom

Tlačivo týkajúce sa spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo (8)

– rodný list (v ktorom sa neuvádza žiadny záznam o občianskom pakte solidarity: pozri bod 5.2 tlačiva)

Tlačivo týkajúce sa statusu registrovaného partnerstva (9)

– rodný list (okrem prípadov cudzích štátnych príslušníkov narodených v cudzine),

odpis výrokovej časti rozsudku o osvojení, ktorý má platnosť rodného listu (okrem prípadov cudzích štátnych príslušníkov narodených v cudzine)

– súdne rozhodnutie, ktoré nahrádza rodný list (okrem prípadov cudzích štátnych príslušníkov narodených v cudzine)

– úmrtný list

– odpis úmrtného listu v mieste bydliska zosnulej osoby

– potvrdenie o neuzavretí občianskeho paktu solidarity vydané Ústredným matričným úradom (prípady cudzích štátnych príslušníkov narodených v cudzine)

Tlačivo týkajúce sa BYDLISKA a/alebo MIESTA POBYTU (10)

– potvrdenie o mieste pobytu (pre Francúzov v cudzine)

– potvrdenie o zmene miesta pobytu (pre Francúzov v cudzine)

Tlačivo týkajúce sa registra trestov (11)

– čistý výpis č. 3 (bulletin n°3)

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Úradní prekladatelia sú nevyhnutne súdnymi znalcami: zoznamy znalcov, z ktorých každý obsahuje rubriku týkajúcu sa úradných (súdnych) prekladateľov, sú dostupné na webovom sídle Kasačného súdu:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html.

Každoročne aktualizované zoznamy úradných prekladateľov sú dostupné on-line na tomto webovom sídle:

 • zoznam Odkaz sa zobrazí v novom okneznalcov schválených Kasačným súdom;
 • Odkaz sa zobrazí v novom oknezoznamy súdnych znalcov, ktoré vystavuje každý z 36 odvolacích súdov a v ktorých sa uvádzajú hlavne znalci zapísaní v rubrike preklad a tlmočenie. Zoznamy súdnych znalcov vystavujú odvolacie súdy, ktoré ich aktualizujú a predkladajú s rôznou pravidelnosťou Kasačnému súdu. Niekedy možno získať aktuálnejší zoznam súdnych znalcov priamo na webových sídlach niektorých odvolacích súdov.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Najprv treba pripomenúť, že niektoré kópie alebo druhopisy môžu vydať len správne alebo súdne orgány alebo odborníci v oblasti práva. To je prípad kópií súdnych písomností alebo verejných listín, ktoré môžu vydať len kancelárie súdov alebo úradné osoby (napríklad: notári, súdni úradníci, matrikári, pokiaľ ide o matričné listiny, ktoré uschovávajú).

Pokiaľ ide o iné dokumenty, článkom R113-10 Zákona o vzťahoch medzi verejnosťou a správou (Code des relations entre le public et l'administration) sa v správnych konaniach ruší požiadavka na vystavenie overenej kópie dokumentov, ktoré vydal správny orgán a obyčajnú kópiu ktorých ešte podľa právneho predpisu nemožno prijať. V tomto istom texte sa však stanovuje, že správny orgán naďalej na základe žiadosti verejnosti overuje kópie požadované zahraničnými orgánmi. Neexistuje zoznam úradov, ktoré môžu vydávať úradne overené kópie v pravom zmysle slova. V článku R. 2122-8 Zákona o územnej samospráve (Code général des collectivités territoriales) sa však stanovuje, že starosta obce a zamestnanci obce, ktorí sú ním poverení, môžu úradne overiť doklady a listiny predložené na tento účel.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Formálne náležitosti úradne overených prekladov neupravuje žiadne znenie.

Nasledujúce skutočnosti však umožňujú identifikovať úradne overený preklad.

Na jednej strane musí tento preklad vyhotoviť prekladateľ zapísaný v zozname znalcov odvolacieho súdu alebo Kasačného súdu.

Na druhej strane sa úradný preklad v praxi spravidla vyznačuje tým, že:

–          obsahuje poznámku „zhodný s originálom“,

–          každá strana je očíslovaná a parafovaná prekladateľom,

–          na poslednej strane sa uvádza podpis, pečiatka a meno súdneho znalca,

–          v preklade sa uvádza jedinečné registračné číslo textu (toto číslo zadáva znalec; toto číslo je spoločné pre zdrojový text a jeho preklad).

Žiadny z týchto štyroch prvkov však nie je povinný.

Na úradne overených kópiách originálu sa uvádza pečiatka potvrdzujúca zhodu, dátum a podpis osvedčujúceho orgánu.

Naproti tomu overené kópie alebo druhopisy súdnych písomností alebo verejných listín môže vydať len orgán, ktorý uschováva listinu, kópia alebo druhopis ktorej sa vystavuje. Na týchto kópiách a druhopisoch sa uvádza dátum a podpis, prípadne pečiatka orgánu, ktorý listinu vydal.

Na kópiách alebo výpisoch z matričných dokladov sa uvádza pečiatka radnice alebo diplomatického či konzulárneho orgánu, prípadne Ústredného matričného úradu (Service central d'état civil) pod správou Ministerstva zahraničných vecí, dátum a podpis matrikára, ktorý uschováva doklad.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Na úradne overených kópiách originálu sa uvádza pečiatka potvrdzujúca zhodu, dátum a podpis osvedčujúceho orgánu.

Naproti tomu overené kópie alebo druhopisy súdnych písomností alebo verejných listín môže vydať len orgán, ktorý uschováva listinu, kópia alebo druhopis ktorej sa vystavuje. Na týchto kópiách a druhopisoch sa uvádza dátum a podpis, prípadne pečiatka orgánu, ktorý listinu vydal.

Na kópiách alebo výpisoch z matričných dokladov sa uvádza pečiatka radnice alebo diplomatického či konzulárneho orgánu, prípadne Ústredného matričného úradu (Service central d'état civil) pod správou Ministerstva zahraničných vecí, dátum a podpis matrikára, ktorý uschováva doklad.

Posledná aktualizácia: 23/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Chorvátsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Chorvátska republika bude pripúšťať verejné listiny len v chorvátskom jazyku, respektíve nebude pripúšťať verejné listiny v iných úradných jazykoch členských štátov EÚ.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Zoznam verejných listín, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia:

– rodný list (rodni list) (príloha I)

– úmrtný list (smrtni list) (príloha III)

– sobášny list (vjenčani list) (príloha III)

– potvrdenie o slobodnom osobnom stave (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (príloha VI)

– potvrdenie o registrovanom partnerstve (potvrda o životnom partnerstvu) (príloha VII)

– doklad o bydlisku a/alebo pobyte (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (príloha X)

– potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (príloha XI)

Poznámka: Vydávanie verejných listín uvedených v prílohe I až VII je v pôsobnosti ministerstva verejnej správy, verejných listín uvedených v prílohe X je v pôsobnosti ministerstva vnútra a vydávanie verejných listín uvedených v prílohe XI je v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Zoznam verejných listín, ku ktorým možno priložiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodnú pomôcku pri preklade:

– rodný list (príloha I)

– úmrtný list (príloha III)

– sobášny list (príloha III)

– potvrdenie o slobodnom osobnom stave (príloha VI)

– potvrdenie o registrovanom partnerstve (príloha VII)

– doklad o bydlisku a/alebo pobyte (príloha X)

– potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov (príloha XI)

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Osoby, ktoré sú v súlade s chorvátskym právom oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady verejných listín, sú súdni tlmočníci (sudski tumači).

Odkaz na aktualizovaný zoznam súdnych tlmočníkov zverejnený na webovom sídle ministerstva spravodlivosti:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Osoby, ktoré sú v súlade s chorvátskym právom oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy verejných listín, sú notári (javni bilježnici), a zoznam týchto osôb, konkrétne Zoznam notárov (Imenik javnih bilježnika) spravuje Riadiaci útvar Chorvátskej komory notárov (Upravni odbor Hrvatske javnobilježničke komore), ktorý je k dispozícii na webovom sídle komory: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.hjk.hr/Uredi

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Spôsobom identifikácie osvedčeného prekladu a osvedčeného odpisu je obyčajná vizuálna kontrola, keďže každý preklad a odpis je označený pečaťou súdneho tlmočníka alebo notára, ktorou sa zreteľne označuje, že ide o preklad, respektíve odpis.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Osobitným prvkom osvedčeného odpisu je práve pečať notára, ktorý tento odpis vyhotovil.

Posledná aktualizácia: 30/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Taliansko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Môžu sa používať tieto jazyky:

taliančina (úradný jazyk štátu),

nemčina v regióne Trentino-Alto Adige, ktorý má osobitné postavenie (prezidentský dekrét č. 670 z 31. augusta 1972 a prezidentský dekrét č. 574 z 15. júla 1988),

francúzština v regióne Valle d’Aosta, ktorý má oso     bitné postavenie (článok 38 ústavného zákona č. 4 z 26. februára 1948),

slovinčina v regióne Furlansko-Júlske Benátky, ktorý má osobitné postavenie (článok 8 zákona č. 38 z 23. februára 2001).

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Medzi verejné listiny, na ktoré sa odkazuje v článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, patria najmä tieto dokumenty služieb pre obyvateľstvo:

Rozsah

Verejné listiny

Narodenie

 • rodný list (certificato di nascita),
 • výpis z knihy narodení (estratto dell’atto di nascita),
 • úplná kópia zápisu do knihy narodení (copia integrale atto di nascita).

Život

 • potvrdenie o žití (certificato di esistenza in vita).

Úmrtie

 • úmrtný list (certificato di morte),
 • výpis z knihy úmrtí (estratto atto di morte),
 • úplná kópia zápisu do knihy úmrtí (copia integrale atto di morte).

Meno

 • rodný list,
 • výpis z knihy narodení,
 • úplná kópia zápisu do knihy narodení.

Manželstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobného stavu

 • sobášny list (certificato di matrimonio),
 • výpis z knihy manželstiev (estratto dell’atto di matrimonio),
 • úplná kópia zápisu do knihy manželstiev (copia integrale atto di matrimonio),
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo (certificato di capacità di contrarre matrimonio) alebo osvedčenie o neexistencii prekážky uzatvorenia manželstva (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio),
 • osvedčenie o osobnom stave (certificato di stato civile),
 • výpis z knihy narodení.

Rozvod, rozluka alebo vyhlásenie manželstva za neplatné

 • sobášny list,
 • súhrnný výpis z knihy manželstiev (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio),
 • úplná kópia dohody o rozluke/rozvode (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio),
 • výpis z knihy narodení.

Registrované partnerstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a stavu z hľadiska registrovaného partnerstva

 • potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva (certificato di unione civile),
 • výpis z knihy registrovaných partnerstiev (estratto di costituzione di unione civile),
 • úplná kópia zápisu do knihy registrovaných partnerstiev (copia integrale di atto di costituzione di unione civile),
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile),
 • výpis z knihy narodení.

Vyhlásenie registrovaného partnerstva za neplatné

 • výpis z knihy registrovaných partnerstiev,
 • výpis z knihy narodení.

Rodičovstvo

 • výpis z knihy narodení s menami otca a matky (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità).

Bydlisko a/alebo pobyt

 • potvrdenie o mieste pobytu (certificato di residenza).

Štátna príslušnosť

 • osvedčenie o štátnom občianstve (certificato di cittadinanza),
 • výpis z knihy narodení.

Osvojenie

 • výpis z knihy narodení.

Neexistencia záznamu v registri trestov

 • výpis z registra trestov (certificato del casellario giudiziale).

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Verejné listiny

Viacjazyčné štandardné formuláre

Rodný list

Príloha I – Narodenie

Potvrdenie o žití

Príloha II – Život

Úmrtný list

Príloha III – Úmrtie

Sobášny list

Príloha IV – Uzavretie manželstva

Osvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo alebo osvedčenie o neexistencii prekážky uzatvorenia manželstva

Príloha V – Právna spôsobilosť uzavrieť manželstvo

Potvrdenie o osobnom stave

Príloha VI – Osobný stav

Potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva

Príloha VII – Registrované partnerstvo

Právna spôsobilosť uzavrieť registrované partnerstvo

Príloha VIII – Spôsobilosť uzavrieť registrované partnerstvo

Potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva

Príloha IX – Stav z hľadiska registrovaného partnerstva

Potvrdenie o mieste pobytu

Príloha X – Bydlisko a/alebo pobyt

Výpis z registra trestov

Príloha XI – Neexistencia záznamu v registri trestov

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Neexistuje verejný zoznam prekladateľov a tlmočníkov. Prekladatelia a tlmočníci však môžu požiadať o zaradenie do zoznamov vedených súdmi (ako poradcovia súdu).

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

V súlade s prvou vetou článku 18 ods. 2 prezidentského dekrétu č. 445 z 28. decembra 2000 odpisy môže osvedčovať:

verejný činiteľ (pubblico ufficiale), ktorý vydal osvedčenie alebo u ktorého sa originál osvedčenia uschoval, alebo ktorému musí byť tento dokument predložený,

notár (notaio),

súdny tajomník (cancelliere),

– tajomník obecného úradu (segretario comunale) alebo iný úradník menovaný starostom.

Úlohy súvisiace s registrom obyvateľov a osobným stavom sú zodpovednosťou vlády a vykonávajú ich starostovia obcí, ktorí sú vládnymi úradníkmi, a nimi poverený personál.

Vládni úradníci vydávajú osvedčenia o registrácii obyvateľstva (článok 33 prezidentského dekrétu č. 223/1989) a výpisy zo zápisov o osobnom stave vedených v príslušných registroch (články 106 – 108 prezidentského dekrétu č. 396/2000).

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Ak je k dokumentu priložený osvedčený preklad do talianskeho jazyka, správnosť prekladu cudzieho textu potvrdí úradný diplomatický alebo konzulárny orgán alebo úradný prekladateľ alebo tlmočník, ktorý pod prísahou potvrdí, že ide o správny preklad cudzieho textu. Diplomatický/konzulárny orgán alebo prekladateľ/tlmočník vložia svoj názov/svoje meno a osobné údaje a pripoja svoj podpis alebo použijú pečiatku orgánu, do ktorého patria, a svoj podpis umiestnia vedľa pečiatky; priložia aj vyhlásenie o zodpovednosti za prácu, ktorú vykonali.

Odpis sa osvedčuje tým, že sa na konci odpisu uvedie vyhlásenie, ktorým sa potvrdzuje, že ide o osvedčený odpis originálu; osvedčovanie vykonáva poverený verejný činiteľ, ktorý musí uviesť aj dátum a miesto vydania, počet použitých strán, svoje vlastné celé meno a svoju pozíciu a ktorý musí pripojiť svoj úplný podpis a pečiatku úradu. Ak odpis osvedčenia alebo dokumentu obsahuje niekoľko listov, verejný činiteľ musí pridať svoj podpis aj na okraj každého predchádzajúceho listu.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Ako je uvedené vyššie v súvislosti s článkom 24 ods. 1 písm. e), odpisy listín sa osvedčujú prostredníctvom vyhlásenia napísaného oprávneným verejným činiteľom, ktorým sa potvrdzuje, že odpis presne zodpovedá originálu dokumentu.

Takto osvedčený odpis sa považuje za „pravý“ (autentica), ak jeho osvedčením nadobúda rovnaké právne účinky ako originál.

Posledná aktualizácia: 31/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Cyprus

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Grécky a anglický jazyk

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Cyperské orgány uvádzajú ako príklady tieto verejné listiny:

Narodenie: rodný list

Smrť: úmrtný list

Uzavretie manželstva: sobášny list

Spôsobilosť na uzavretie manželstva: osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva

Registrované partnerstvo: osvedčenie o registrovanom partnerstve

Pobyt: potvrdenie o trvalom pobyte

Zrušenie registrovaného partnerstva: potvrdenie o zaevidovaní spoločného vyhlásenia o zrušení registrovaného partnerstva

Neexistencia záznamu v registri trestov: osvedčenie o neexistencii záznamu v registri trestov

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Rodný list

Úmrtný list

Sobášny list

Osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva

Osvedčenie o registrovanom partnerstve

Potvrdenie o trvalom pobyte

Osvedčenie o neexistencii záznamu v registri trestov

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister súdnych prekladateľov na stránkach tlačovej a informačnej kancelárie ministerstva vnútra

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Oddelenie občianskeho registra a migrácie

Rodný list

Úmrtný list

Osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva

Osvedčenie o registrovanom partnerstve

Potvrdenie o zaevidovaní spoločného vyhlásenia o zrušení registrovaného partnerstva

Krajské správne orgány

Rodný list

Úmrtný list

Potvrdenie o trvalom pobyte

Obce

Sobášny list

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

V pokynoch Združenia súdnych prekladateľov, orgánu príslušného pre úradné preklady v Cyperskej republike, určených súdnym prekladateľom a verejnosti, sa uvádza, že všetky listiny predložené súdnym prekladateľom na preklad musia byť autentické a riadne osvedčené. Fotokópia listiny predloženej na preklad je pripojená k prekladu vyhotovenému súdnym prekladateľom, na konci ktorého je jeho podpis a pečiatka.

Súdny prekladateľ nepotvrdzuje odtlačkom osobitnej pečiatky pravosť listiny predloženej na preklad, ale pred prekladom ju skontroluje, a ak sa domnieva, že nie je pravá, nepreloží ju.

Súdny prekladateľ potvrdzuje pravosť vlastného prekladu len vtedy, ak sa požaduje pravá alebo osvedčená kópia jeho prekladu.

Preklady:

Hranatá elektronická pečiatka s nápisom „Správny a presný preklad priloženej listiny“ („ορθή και ακριβής μετάφραση του συνημμένουυ εγγράφου“)

Originálna okrúhla pečiatka súdneho prekladateľa, ktorú vydala Rada pre registráciu súdnych prekladateľov

Originálny podpis súdneho prekladateľa

Meno súdneho prekladateľa

Kolok (kolok v hodnote 2 EUR sa umiestni pod dolnú časť pečiatky a označí sa okrúhlou pečiatkou)

Kópie prekladov:

Originálna hranatá elektronická pečiatka s nápisom „Pravá kópia preloženej listiny“ („γνήσιο αντίγραφο του μεταφρασμένου εγγράφου“).

Originálna okrúhla pečiatka súdneho prekladateľa, ktorú vydala Rada pre registráciu súdnych prekladateľov

Meno a originálny podpis súdneho prekladateľa.

Kolok (kolok v hodnote 2 EUR sa umiestni pod dolnú časť pečiatky a označí sa okrúhlou pečiatkou)

Osvedčené kópie

Okrúhla pečiatka súdneho prekladateľa má modrú farbu, hranatá elektronická pečiatka má čiernu farbu.

Kolok v hodnote 2 EUR sa umiestni pod spodnou časťou pečiatky a označí sa okrúhlou pečiatkou.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Okrúhla pečiatka súdneho prekladateľa má modrú farbu, hranatá elektronická pečiatka má čiernu farbu.

Kolok v hodnote 2 EUR sa umiestni pod spodnou časťou pečiatky a označí sa okrúhlou pečiatkou.

Posledná aktualizácia: 08/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Lotyšsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Lotyština.

V určitých prípadoch, ktoré sú veľmi úzko vymedzené zákonom, možno urobiť výnimku: napríklad v zákone o prisťahovalectve (Imigrācijas likums) sa uvádza, že na schválenie sponzorstva alebo predĺženie povolenia na pobyt sa môžu potrebné listiny (napr. potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov, odpisy dokladov potvrdzujúcich príbuzenský vzťah alebo iné dokumenty požadované podľa lotyšských právnych predpisov) predložiť v lotyštine, angličtine, vo francúzštine, v nemčine alebo v ruštine.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Narodenie: rodný list (dzimšanas apliecība) alebo výpis z evidencie narodení (izziņa no dzimšanas reģistra) vydaný oddelením evidencie obyvateľov (Dzimtsarakstu departaments) ministerstva spravodlivosti; rodný list alebo výpis z evidencie narodení vydaný matričným úradom (Dzimtsarakstu nodaļa) alebo miestnym orgánom; výpis z registra obyvateľov (izziņa no Iedzīvotāju reģistra) vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); rodný list (originál alebo duplikát) alebo výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Skutočnosť, že osoba žije: potvrdenie vydané notárom (zvērināts notārs), potvrdenie vydané lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Úmrtie: úmrtný list (miršanas apliecība) alebo výpis z evidencie úmrtí (izziņa no miršanas reģistra) vydaný oddelením evidencie obyvateľov ministerstva spravodlivosti; úmrtný list alebo výpis z knihy úmrtí vydaný matričným úradom alebo miestnym orgánom; výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; úmrtný list (originál alebo duplikát) alebo výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Meno: rozhodnutie o zmene krstného mena a/alebo priezviska (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu) vydané oddelením evidencie obyvateľov ministerstva spravodlivosti, potvrdenie vydané oddelením evidencie obyvateľov ministerstva spravodlivosti, výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie, výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Manželstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo: sobášny list (laulības apliecība) alebo výpis z evidencie sobášov (izziņa no laulības reģistra) vydaný oddelením evidencie obyvateľov ministerstva spravodlivosti; sobášny list alebo výpis z evidencie sobášov vydaný matričným úradom alebo miestnym orgánom; sobášny list vydaný kňazom jedného z náboženských vyznaní uvedených v občianskom práve (Civillikums); výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; sobášny list (originál alebo duplikát) alebo výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Lotyšsko nevydáva doklad potvrdzujúci spôsobilosť osoby uzavrieť manželstvo. Namiesto takéhoto potvrdenia si osoba môže vyžiadať informácie o svojom osobnom stave.

Rozvod alebo anulovanie manželstva: notárska listina (notariāls akts) osvedčujúca rozvod (laulības šķiršanas apliecība); súdne rozhodnutie (tiesas nolēmums); výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; potvrdenie vydané lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí, výpis z evidencie sobášov vydaný oddelením evidencie obyvateľov ministerstva spravodlivosti preukazujúci rozvod; výpis z evidencie sobášov vydaný matričným úradom alebo miestnym orgánom preukazujúci rozvod.

Rodičovstvo: rozsudok súdu; výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Osvojenie: súdne rozhodnutie; výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie.

Bydlisko a/alebo pobyt: výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí; výpis z registra obyvateľov vydaný miestnym orgánom.

Štátna príslušnosť: výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Neexistencia záznamu v registri trestov: výpis z registra trestov (izziņa no sodu reģistra) vydaný informačným centrom (Informācijas centrs) ministerstva vnútra; potvrdenie vydané lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Narodenie: rodný list alebo výpis z evidencie narodení vydaný oddelením evidencie obyvateľov ministerstva spravodlivosti; rodný list alebo výpis z evidencie narodení vydaný matričným úradom alebo miestnym orgánom; výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; rodný list (originál alebo duplikát) alebo výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Skutočnosť, že osoba žije: potvrdenie vydané notárom, potvrdenie vydané lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Úmrtie: úmrtný list alebo výpis z evidencie úmrtí vydaný oddelením evidencie obyvateľstva ministerstva spravodlivosti; úmrtný list alebo výpis z evidencie úmrtí vydaný matričným úradom alebo miestnym orgánom; výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; úmrtný list (originál alebo duplikát) alebo výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Manželstvo: sobášny list alebo výpis z evidencie sobášov vydaný oddelením evidencie obyvateľstva ministerstva spravodlivosti; sobášny list alebo výpis z evidencie sobášov vydaný matričným úradom alebo miestnym orgánom; sobášny list vydaný kňazom jedného z náboženských vyznaní uvedených v občianskom práve; výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; sobášny list (originál alebo duplikát) alebo výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Osobný stav: výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Bydlisko a/alebo pobyt: výpis z registra obyvateľov vydaný Úradom Lotyšska pre záležitosti štátneho občianstva a migrácie; výpis z registra obyvateľov vydaný lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí; výpis z registra obyvateľov vydaný miestnym orgánom.

Neexistencia záznamu v registri trestov: výpis z registra trestov vydaný informačným centrom ministerstva vnútra; potvrdenie vydané lotyšskou diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom v zahraničí.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Takéto zoznamy sa nevedú, lebo v Lotyšsku môže preklad osvedčiť akákoľvek fyzická osoba, ktorá preberie zodpovednosť v súlade s postupom, ktorý je v zákone stanovený pre akúkoľvek škodu spôsobenú chybami v preklade listiny.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Odpisy listín môže osvedčiť notár; okrem prípadov, keď sa v právnych predpisoch vyžaduje, že odpis musí osvedčiť notár, môže jej presnosť osvedčiť aj dotknutá organizácia [Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o právnej sile listín (Dokumentu juridiskā spēka likuma), článok 6].

Presnosť odpisu listiny môže osvedčiť aj fyzická osoba, ktorá je autorom listiny. Fyzická osoba môže osvedčiť aj presnosť odpisu listiny, ktorú dostala od inej fyzickej osoby alebo od organizácie, okrem prípadov, keď sa v právnych predpisoch vyžaduje súhlas autora.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Prekladateľ osvedčuje presnosť prekladu na poslednej stránke prekladu za textom, a to v lotyštine. Prekladateľ uvedie slová TULKOJUMS PAREIZS („presný preklad“) veľkými písmenami, svoje meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo, svoj podpis, ako aj miesto a dátum osvedčenia [pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenie vlády č. 291 o postupoch osvedčovania prekladov listín do úradného jazyka (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)].

Podobné požiadavky sa uplatňujú aj na osvedčené odpisy (pozri nasledujúci bod).

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

V pravom hornom rohu prvej strany musí byť veľkými písmenami uvedené slovo KOPIJA („odpis“). Osvedčenie pozostáva zo slov KOPIJA PAREIZA („presný odpis“) napísaných veľkými písmenami, úplného oficiálneho titulu úradníka, ktorý osvedčuje presnosť kópie (vrátane úplného názvu organizácie a v prípade potreby ďalších informácií, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu osoby), vlastného podpisu úradníka a mena úradníka v čitateľnej podobe, ako aj dátumu osvedčenia.

Posledná aktualizácia: 16/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Litva

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Úradným jazykom Litovskej republiky je litovčina.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Článok 24 ods. 1 písm. b):

a) rodný list (vydaný od 1. januára 1992 do 1. januára 2017),

výpis potvrdzujúci záznam o narodení (vydaný po 1. januári 2017);

b) notárske vyhlásenie, že fyzická osoba je živá a zdržiava sa na konkrétnom mieste,

potvrdenie, že osoba je živá a zdržiava sa na konkrétnom mieste (vydávané Radou štátneho fondu sociálneho poistenia);

c) úmrtný list (vydaný od 1. januára 1992 do 1. januára 2017),

výpis potvrdzujúci záznam o úmrtí (vydaný po 1. januári 2017);

d) potvrdenie o zmene krstného mena, priezviska alebo štátnej príslušnosti (vydané od 4. decembra 2005 do 1. januára 2017),

výpis potvrdzujúci záznam, ktorým sa mení alebo dopĺňa záznam o osobnom stave (vydaný od 1. januára 2017);

e) manželstvo:

sobášny list (vydaný od 1. januára 1992 do 1. januára 2017),

výpis potvrdzujúci záznam o sobáši (vydaný po 1. januári 2017);

spôsobilosť uzavrieť manželstvo:

potvrdenie o neexistencii prekážky uzavretia manželstva.

Potvrdenie o rodinnom stave vydané konzulárnym úradom

Potvrdenie o rodinnom stave

f) potvrdenie o rozvode (vydané od 1. januára 1992 do 1. januára 2017),

výpis potvrdzujúci záznam o rozvode (vydaný po 1. januári 2017),

rozsudok súdu o rozvode alebo anulovaní manželstva,

na potvrdenie rozluky sa nevydáva žiadny doklad;

g) –

h) –

i) rodný list (vydaný od 1. januára 1992 do 1. januára 2017),

výpis potvrdzujúci záznam o narodení (vydaný po 1. januári 2017),

spoločná žiadosť otca a matky dieťaťa osvedčená notárom, v ktorej uznávajú rodičovstvo,

rozsudok súdu o určení materstva/otcovstva,

rozsudok súdu o spochybnení materstva/otcovstva;

j) rodný list (vydaný od 1. januára 1992 do 1. januára 2017),

výpis potvrdzujúci záznam o narodení (vydaný po 1. januári 2017),

rozsudok súdu o osvojení;

k) potvrdenie o ohlásenom mieste pobytu,

potvrdenie o osobných údajoch z registra obyvateľov;

l) pas/osobný preukaz totožnosti,

rodný list (vydaný od 1. januára 1992 do 1. januára 2017),

výpis potvrdzujúci záznam o narodení (vydaný po 1. januári 2017),

rozhodnutia alebo rozsudky týkajúce sa udelenia, straty alebo opätovného získania občianstva;

m) potvrdenie s informáciami o fyzickej osobe z registra podozrivých, obvinených a usvedčených osôb.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Článok 24 ods. 1 písm. c):

a) výpis potvrdzujúci záznam o narodení (vydaný po 1. januári 2017);

b) –

c) výpis potvrdzujúci záznam o úmrtí (vydaný po 1. januári 2017);

d) –

e) výpis potvrdzujúci záznam o sobáši (vydaný po 1. januári 2017),

potvrdenie o neexistencii prekážky uzavretia manželstva;

k) potvrdenie o ohlásenom mieste pobytu,

potvrdenie o osobných údajoch z registra obyvateľov;

m) potvrdenie s informáciami o fyzickej osobe z registra podozrivých, obvinených a usvedčených osôb.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Nevedie sa zoznam súdnych prekladateľov.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

– notári,

– štátne a obecné orgány (v prípade odpisov listín, ktoré samy vydali).

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Neexistujú osvedčené preklady ani osobitné požiadavky na preklady a ich osvedčené odpisy. V praxi listiny zvyčajne prekladajú prekladateľské agentúry alebo prekladatelia, takže na listine je uvedené, že ju preložila prekladateľská agentúra alebo prekladateľ. V jednotlivých prípadoch sa môže preklad osvedčiť podpisom prekladateľa alebo jeho presnosť môže osvedčiť notár.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Keď listinu osvedčuje štátny alebo obecný orgán:

na odpise listiny vydanom týmto orgánom bude na konci certifikačná značka pozostávajúca zo slov „verný odpis“/„verný výpis“ spolu s dátumom a funkciou, podpisom, krstným menom alebo iniciálou a priezviskom vedúceho alebo inej oprávnenej osoby subjektu, ktorý osvedčuje pravosť odpisu alebo výpisu.

Ak sa pravosť papierového odpisu elektronickej listiny osvedčuje nástrojmi IT, certifikačná značka právnickej osoby oprávnenej osvedčiť ju pozostáva zo slov „verný odpis“, názvu právnickej osoby oprávnenej osvedčiť listinu a dátumu. Certifikačná značka môže mať aj podobu pečiatky.

Do šablóny notárskeho osvedčenia sa musí vyplniť: dátum notárskeho úkonu, názov úradu notára vykonávajúceho notársky úkon, krstné meno a priezvisko notára, číslo notárskeho úkonu v notárskom registri, notársky poplatok za notársky úkon (ak notár poplatok odpustí, mali by sa uviesť slová „poplatok odpustený“), poplatok za overenie v štátnych registroch, poplatok štátnych registrov, poplatok za akékoľvek ďalšie služby vykonávané na žiadosť klienta a podpis notára.

Záznam potvrdzujúci pravosť odpisu/výpisu:

„___ _____________ 20_____

Ja, _______________________________________________________________________, týmto osvedčujem, že toto je verný odpis poskytnutého dokumentu.

Č. v notárskom registri: ________________________

Notársky poplatok: __________________________

Poplatok/poplatky za ďalšie služby vykonané na žiadosť klienta: _________________

Podpis notára“

Posledná aktualizácia: 23/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Maďarsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Maďarčina.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

a) narodenie:

rodný list;

b) život:

potvrdenie, že osoba žije;

c) smrť:

úmrtný list, súdne rozhodnutie o vyhlásení osoby za mŕtvu, súdne rozhodnutie o konštatovaní úmrtia;

d) meno: potvrdenie o zmene mena;

e) manželstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobného stavu:

sobášny list, potvrdenie o osobnom stave;

f) rozvod, rozluka alebo anulovanie manželstva:

rozsudok súdu o rozvode, rozsudok súdu o anulovaní manželstva, rozsudok súdu o platnosti manželstva, rozsudok súdu o existencii alebo neexistencii manželstva;

g) registrované partnerstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a štatútu registrovaného partnerstva:

potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva, potvrdenie o osobnom stave;

h) zrušenie registrovaného partnerstva, rozluka alebo anulovanie registrovaného partnerstva:

rozhodnutie, ktorým sa ruší registrované partnerstvo, vydané notárom;

i) rodičovstvo:

rodný list, rozsudok súdu o určení rodičovstva, súdne rozhodnutie alebo rozsudok vyvracajúci domnienku rodičovstva, rozsudok súdu o určení materstva;

j) osvojenie:

rozhodnutie o osvojení zo strany opatrovníckeho orgánu, rozsudok súdu, ktorým sa ruší osvojenie;

k) bydlisko a/alebo pobyt:

oficiálny pobytový preukaz;

l) štátna príslušnosť:

potvrdenie o štátnej príslušnosti;

m) neexistencia záznamu v registri trestov: výpis z registra trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

1. rodný list, úmrtný list, sobášny list a potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva vydané po 1. júli 2014 za predpokladu, že obsah potvrdenia sa nezmenil pred vydaním štandardného formulára;

2. potvrdenie, že osoba žije;

3. potvrdenie o osobnom stave;

4. oficiálny pobytový preukaz.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

V Maďarsku je osvedčený preklad akýkoľvek preklad vypracovaný organizáciou oprávnenou vydávať osvedčené preklady.

Za všeobecných okolností môže osvedčené preklady podľa zákona v Maďarsku vydávať len Maďarský úrad pre preklady a overovanie prekladov (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. alebo OFFI Zrt.).

Notári oprávnení vyhotovovať listiny v cudzom jazyku môžu v danom jazyku vydávať osvedčené preklady verejných listín a ich príloh vo veciach, ktoré patria do právomoci notára, alebo osvedčiť presnosť prekladov takýchto listín. Notárov s jazykovou licenciou je možné vyhľadať na tomto webovom sídle: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Kariérny konzulárny úradník Maďarska, ktorému dal minister zahraničných vecí oprávnenie vykonávať určité notárske úkony, môže vyhotoviť konzulárne potvrdenie

na osvedčenie prekladu vrátane prekladu, ktorý sám vypracoval. Zoznam konzulárnych úradníkov, ktorí sú v súčasnosti oprávnení vydávať potvrdenia, možno nájsť tu: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

V zásade môže osvedčené odpisy vydávať každý orgán podľa svojich pravidiel a vo svojej oblasti zodpovednosti.

Notári môžu vydať potvrdenie, že odpis je identický s listinou, ktorá im bola predložená.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Osvedčené preklady vyhotovené OFFI Zrt.:

A. Identifikačné prvky používané od 2. júla 2018:

1. OFFI vypracúva osvedčené preklady na bezpečnostnom papieri s rozmermi 210 x 297 mm s gilošovým vzorom na okrajoch, pričom sú zahrnuté prvky, ktoré možno vidieť len pri niekoľkonásobnom zväčšení oproti pôvodnej veľkosti.

2. Text sa nachádza v bordovom rámčeku, nad ktorým je vytlačený maďarský štátny znak a názov a logo spoločnosti. Jedinečný kód identifikujúci listinu sa nachádza v prvom riadku bordového rámčeka a v riadku nad overovacou doložkou.

3. Osvedčený preklad je vytlačený na samostatnom hárku pripnutom k preloženej autentickej listine alebo jej osvedčenému odpisu zošívačkou a spona je zapečatená bezpečnostnou značkou s rozmermi 30 x 25 mm s logom OFFI, holografickou páskou a jedinečným sériovým číslom. Táto značka je zásadnou súčasťou osvedčovania.

4. V prípade prekladu z cudzieho jazyka do maďarčiny sa do prekladu vloží táto overovacia doložka v maďarskom jazyku:

„Maďarský úrad pre preklady a overovanie prekladov osvedčuje, že tento osvedčený preklad presne zodpovedá zneniu priloženej listiny.

Maďarský úrad pre preklady a overovanie prekladov nenesie zodpovednosť za pravosť a obsah dokumentu, ktorý tvorí základ prekladu.“

Za tým nasleduje miesto a dátum vydania, autentický podpis modrým atramentom, pečiatka s menom a text „v mene výkonného riaditeľa“.

V prípade prekladu do cudzieho jazyka sa uvedená overovacia doložka vloží do prekladu v príslušnom jazyku.

B. Identifikačné prvky používané do 2. júla 2018:

Prvky a overovacie doložky sú rovnaké ako tie, ktoré sú opísané v bode A s týmito rozdielmi:

1. Na zadnej strane bezpečnostného papiera je v pravom hornom rohu viditeľný vytlačený čiarový kód a jedinečný identifikátor.

2. Osvedčený preklad vytlačený na samostatnom hárku je zviazaný s preloženou autentickou listinou alebo jej osvedčeným odpisom červeno-bielo-zeleným špagátom, ktorého konce sú k listine pripevnené certifikovanou značkou OFFI, ku ktorej je pripojená úradná pečať OFFI takým spôsobom, aby listiny nebolo možné od seba oddeliť bez jej poškodenia.

3. Pri preklade z cudzieho jazyka do maďarčiny po overovacej doložke v maďarčine na preklade nasleduje miesto a dátum vydania, autentický podpis modrým atramentom a text „v mene generálneho riaditeľa“.

3. Prvky elektronických osvedčených prekladov od OFFI

Vzhľad prekladu a textu overovacej pečate sú rovnaké ako pri papierových prekladoch.

Elektronicky osvedčený preklad sa nachádza v priečinku (vo formáte .es3 alebo .dosszie) vytvorenom OFFI, ktorý obsahuje aj pôvodný súbor predložený na preklad. Okrem elektronicky podpísaného elektronicky osvedčeného prekladu s elektronickou pečaťou OFFI (vo formáte .pdf) si svoju pravosť zachováva aj pôvodný súbor predložený na preklad obsiahnutý v priečinku.

Pôvodný súbor a súbor s prekladom sa umiestnia do priečinka tak, aby sa oddelením súborov znehodnotila certifikácia, takže súbory, ktoré patria k sebe, sú k sebe bezpečne „pripojené“.

Elektronickým osvedčovaním sa zaručuje, že preklad vydal OFFI Zrt., že obsah súborov sa od času osvedčenia nezmenil a že text dokončeného prekladu má ten istý obsah ako text predložený na preklad.

Osvedčené preklady vyhotovené notárom:

Osvedčené preklady vyhotovené notármi sa osvedčujú pomocou čísla notárskeho spisu. Preklad musí byť vpísaný do pôvodnej listiny alebo k nej pripojený. Notári osvedčujú preklad pôvodnej listiny vložením overovacej doložky na koniec prekladu.


Osvedčené preklady vyhotovené kariérnymi konzulárnymi úradníkmi:

Preklad musí byť vpísaný do pôvodnej listiny alebo k nej pripojený a do prekladu musí byť vložená overovacia doložka. Za preklad sa nakoniec musí vložiť doložka osvedčujúca, že preklad presne zodpovedá pôvodnej listine.

Ak kariérny konzulárny úradník pripojí preklad k pôvodnej listine, musí na to použiť červeno-bielo-zelený špagát pripevnený na miesto bielou okrúhlou samolepiacou značkou, ktorá sa na dvoch stranách opečiatkuje číslovanou pečiatkou diplomatického zastúpenia.

Znenie osvedčujúcej doložky:

Týmto osvedčujem, že preklad, ktorý mi bol predložený/ktorý som vypracoval, presne zodpovedá priloženej listine v/vo ……………………………………………………………………………. jazyku.-----------------------------------

Klient zaplatil konzulárny poplatok....................................................
Číslo spisu: …………………………………………………………………………..

Vyhotovené: ……………………….………………………………………………………….

pečiatka

podpis

Doložka môže mať aj inú podobu za predpokladu, že ju nemožno oddeliť od pôvodnej listiny alebo prekladu a že obsahuje tieto povinné prvky:

a) uvedenie cudzieho jazyka, z ktorého sa listina prekladá;

b) podčiarknutie príslušnej možnosti vo vete „preklad, ktorý mi bol predložený/ktorý som vypracoval“ v závislosti od toho, či konzulárny úradník osvedčuje presnosť prekladu, ktorý mu bol predložený alebo ktorý sám vypracoval;

c) výška zaplateného konzulárneho poplatku;

d) číslo spisu;

e) dátum;

f) očíslovaná pečiatka diplomatického zastúpenia;

g) podpis kariérneho konzulárneho úradníka;

h) uvedenie jeho postavenia ako kariérneho konzulárneho úradníka.

V dátume sa rok a deň musia v zátvorkách uviesť aj slovom.

Doložka má najčastejšie podobu pečiatky umiestnenej na listine alebo na samostatnom hárku, ktorý nemožno oddeliť od pôvodnej listiny alebo od prekladu.

V prípade potreby možno konzulárne osvedčenie pri dodržaní opísaných parametrov vyhotoviť aj v cudzom jazyku, ak to orgány prijímajúcej krajiny akceptujú.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Osvedčené odpisy vyhotovené notárom:

Notár môže osvedčiť odpis listiny, ak je listina, ktorej odpis bol vyhotovený, jasne čitateľná. Notár porovná odpis s pôvodnou listinou a osvedčí, že odpis zodpovedá originálu tým, že na odpis umiestni overovaciu doložku.

V overovacej doložke sa musí uviesť:

a) že kópia bola vyhotovená na základe pôvodnej listiny alebo jej úradného duplikátu alebo odpisu;

b) či bol na predloženej listine kolok;

c) či odpis predstavuje len časť originálu;

d) či sú na pôvodnej listine viditeľné akékoľvek zmeny, poškodenie alebo iné prvky vyvolávajúce obavy.

Tieto pravidlá sa musia mutatis mutandis uplatňovať na osvedčovanie elektronického odpisu alebo výpisu vyhotoveného pod dohľadom notára z listiny alebo z elektronickej databázy a na osvedčovanie papierového odpisu alebo výpisu z elektronickej listiny. Notár podpisuje elektronický odpis alebo výpis zaručeným elektronickým podpisom. Na osvedčený elektronický duplikát alebo osvedčený elektronický odpis nie je nutné pridať overovaciu doložku, ak sa vyhotovuje na základe nepoškodenej papierovej listiny alebo elektronickej notárskej listiny a obsahuje úplnú listinu, zaručený elektronický podpis notára a časovú pečiatku.

Osvedčené odpisy vyhotovené súdom:

Odpis vyhotovený súdom na základe listiny predloženej súdu alebo odpis vyhotovený inde a predložený súdu na osvedčenie musí obsahovať tieto prvky:

a) slová „verný odpis“;

b) podpis osoby, ktorá odpis vyhotovila;

c) pečiatku súdu;

d) čas a dátum vyhotovenia odpisu.

Ak je procesný spis dostupný ako elektronický dokument, uvedené pravidlá sa uplatňujú pri vyhotovovaní papierovej kópie založenej na výtlačku elektronického dokumentu. Ak sa vyžaduje papierový odpis súdneho rozhodnutia vydaného v podobe elektronického dokumentu, na odpise sa musí nachádzať časová pečiatka a elektronický podpis na elektronickom dokumente a musí tam byť uvedená osoba, ktorej elektronický podpis sa nachádza na elektronickom dokumente.

Posledná aktualizácia: 02/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Malta

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Malta akceptuje maltčinu a angličtinu.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, je nasledujúci: rodný list, potvrdenie o slobodnom stave, sobášny list, potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva, úmrtný list a osvedčenie o správaní (maltská alternatíva výpisu z registra trestov).

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Verejnými listinami, ku ktorým je možné priložiť štandardný viacjazyčný formulár ako pomôcku pri preklade, sú: rodný list, potvrdenie o slobodnom stave, sobášny list, potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva, úmrtný list a osvedčenie o správaní. Dokumenty potvrdzujúce právnu spôsobilosť uzavrieť manželstvo a spôsobilosť uzavrieť registrované partnerstvo sú rovnaké, nazývajú sa potvrdenie o slobodnom stave.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Keďže Malta neuznáva prekladateľov ako profesionálov s oprávnením, nemá zoznam osôb kvalifikovaných na vykonávanie osvedčených prekladov. Hoci neexistuje právny rámec pre prekladateľov, ministerstvo zahraničných vecí a podpory obchodu (MFTP) má systém na registráciu podpisov osôb, ktoré vykonávajú preklady. Táto databáza podpisov nie je určená pre verejnosť, ale slúži iba MFTP na overovanie a porovnávanie podpisov osôb, ktoré vykonávajú preklady. Viac informácií nájdete tu: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Ministerstvo spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy takisto má zoznam tlmočníkov a prekladateľov, ktorý je uverejnený na tomto webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts/default.aspx, ktoré sa môže použiť ako odkaz.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Je bežnou praxou, že právnici/notári vyhotovujú odpisy verejných listín ako osvedčené odpisy originálnych verejných listín. Je na uvážení orgánu, ktorý požaduje dokumenty, aby rozhodol, či akceptovať alebo neakceptovať odpisy. Osvedčené odpisy iných verejných listín môžu vydávať aj súdy.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Osvedčené odpisy iných dokumentov obvykle obsahujú vyhlásenie potvrdzujúce, že dokument je osvedčeným odpisom, pečiatku a podpis osoby oprávnenej vydávať osvedčený odpis. Osvedčené preklady obsahujú dátum, podpis a pečiatku prekladateľa.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Osvedčené odpisy iných dokumentov obvykle obsahujú vyhlásenie potvrdzujúce, že dokument je osvedčeným odpisom, pečiatku a podpis osoby oprávnenej vydávať osvedčený odpis.

Posledná aktualizácia: 26/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Holandsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Prijímajú sa len dokumenty v holandčine.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Všetky úradne osvedčené listiny uvedené v článku 2 ods. 1 nariadenia s výnimkou listín o spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a o štatúte registrovaného partnerstva [druhá časť písmena g)] a listina týkajúca sa neexistencie záznamu v registri trestov [písmeno m)], pretože Holandsko takéto listiny nepoužíva. Príklady úradne osvedčených listín, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, sú listiny týkajúce sa:

a) narodenia;

b) skutočnosti, že osoba je nažive;

c) úmrtia;

d) mena;

e) manželstva vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a rodinného stavu;

f) rozvodu, súdnej rozluky alebo vyhlásenia manželstva za neplatné;

g) registrovaného partnerstva;

h) zrušenia registrovaného partnerstva, súdnej rozluky alebo vyhlásenia registrovaného partnerstva za neplatné;

i) rodičovstva;

j) osvojenia;

k) bydliska a/alebo pobytu;

l) štátnej príslušnosti.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Listiny týkajúce sa narodenia, skutočnosti, že osoba je nažive, úmrtia, manželstva, spôsobilosti uzavrieť manželstvo, rodinného stavu, registrovaného partnerstva a bydliska alebo miesta pobytu.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Úplný zoznam súdnych tlmočníkov a prekladateľov: Odkaz sa zobrazí v novom okneregister súdnych tlmočníkov a prekladateľov.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

– Obce, pokiaľ ide o verejné listiny, ktoré sú oprávnené vydávať;

– konzulárne úrady, pokiaľ ide o verejné listiny, ktoré sú oprávnené vydávať.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

V overených kópiách musí byť uvedené, že informácie, ktoré obsahujú, pochádzajú z originálu alebo z databázy. Kópia musí obsahovať podpis úradníka s právomocou vystaviť listinu a musí byť uvedené miesto a dátum vydania listiny. Kópia zvyčajne obsahuje aj odtlačok úradnej pečiatky.

V overených kópiách musí byť uvedené, že dokument zodpovedá originálu. Kópia musí obsahovať podpis úradníka s právomocou vystaviť listinu a musí byť uvedené miesto a dátum vydania listiny.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

V overených kópiách musí byť uvedené, že dokument zodpovedá originálu. Kópia musí obsahovať podpis úradníka s právomocou vystaviť listinu a musí byť uvedené miesto a dátum vydania listiny.

Posledná aktualizácia: 20/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Rakúsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Nemčina

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Rozsudky, rozhodnutia, osvedčenia a oznámenia súdov, ako aj štátnych prokuratúr

Ďalej v zmysle čl. 2 ods.1 nasledujúce verejné listiny:

a) rodný list, čiastkový výpis o narodení,

c) úmrtný list, čiastkový výpis o úmrtí

d) rozhodnutia o zmene mena

e) sobášny list, osvedčenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo, čiastkový výpis o existencii manželstva alebo registrovaného partnerstva

f) rozhodnutie o rozvode, rozhodnutie o zrušení manželstva, súdne prehlásenie neplatnosti manželstva

g) listina o partnerstve, osvedčenie o spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo, čiastkový výpis o existencii manželstva alebo registrovaného partnerstva

h) rozhodnutie o zrušení registrovaného partnerstva, súdne vyhlásenie neplatnosti

k) potvrdenie o prihlásení

l) doklad o štátnom občianstve

m) osvedčenie z registra trestov

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

V oblasti rakúskej správy môžu byť k nasledujúcim verejným listinám priložené preložené formuláre (podľa čl. 7 ods. 1):

k písm. a) rodný list, čiastkový výpis o narodení,

k písm. c) úmrtný list, čiastkový výpis o úmrtí

k písm. e) sobášny list, osvedčenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo, čiastkový výpis o existencii manželstva alebo registrovaného partnerstva

k písm. g) listina o partnerstve, osvedčenie o spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo, čiastkový výpis o existencii manželstva alebo registrovaného partnerstva

V oblasti súdnictva nie sú príslušnými žiadne viacjazyčné formuláre.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Overené preklady smú v Rakúsku vykonávať osoby zapísané do zoznamu úradných a súdne certifikovaných tlmočníkov. Priebežne aktualizovaný zoznam súdnych tlmočníkov môžete nájsť na webovom sídle:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://sdgliste.justiz.gv.at/

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Osvedčený odpis (osvedčená kópia) je potvrdenie

osoby, ktorá je oprávnená vystavovať verejné listiny (napr. notárka/notár),

okresného súdu alebo

vystavujúceho orgánu (nie v každom prípade a nie každým orgánom)

o tom, že kópia listiny sa zhoduje s originálom.

Osvedčené kópie smú v Rakúsku vystavovať v oblasti súdnictva

a) súdy (sú uvedené na webovom sídle Spolkového ministerstva pre justíciu, Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html)

ako aj

b) notári (sú uvedení na webovom sídle Rakúskej notárskej komory, Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.notar.at/de/)

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Vyhotovenie overených prekladov:

Podľa § 190 ods. 1 zákona o nesporovom konaní (Außerstreitgesetz – AußStrG) overuje presnú zhodu prekladu s originálom úradný a súdne certifikovaný tlmočník s pripojením dátumu prekladu, podpisu a pečate tlmočníka (§§ 14, 8 ods. 5 zákona o znalcoch a tlmočníkoch – Sachverständigen- und Dolmetschergesetz).

Ďalšie informácie o forme overovacej doložky sa nachádzajú na internetovej stránke Rakúskeho zväzu úradných a súdne certifikovaných tlmočníkov Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

Vystavenie overených kópií súdmi:

Zhodu predložených, pre súd čitateľných – podľa jeho technického vybavenia

1. papierových listín s ich elektronickým alebo iným odpisom (kópiou) alebo

2. elektronických listín s ich papierovým výtlačkom

potvrdzuje súd pomocou overovacej doložky.

Tá sa v závislosti od žiadosti pripája buď na papierovom odpise vyhotovenom alebo presne preverenom súdom alebo na iných papierových kópiách papierovej listiny, resp. na papierovom výtlačku elektronickej listiny vyhotovenom na súde (overený papierový odpis) alebo, v závislosti od technických a personálnych možností, na elektronickom odpise papierovej listiny (overený elektronický odpis).

Na overovacej doložke sa v každom prípade uvedie nasledovné:

1. miesto a dátum overenia;

2. či je preukázaná listina papierová listina alebo elektronická listina, prvopis, vyhotovenie, odpis, iná kópia alebo výtlačok;

3. či kópia, odpis alebo výtlačok reprodukuje celú listinu alebo len jej časť.

Ak nasledujúce okolnosti už aj tak jednoznačne z kópie, odpisu alebo výtlačku nevyplývajú, potom sa tiež uvedie,

1. či a aké podpisy, bezpečnostné znaky alebo pečiatky listina nesie;

2. prípadne, že je roztrhaná alebo z hľadiska vonkajšej formy inak nápadne podozrivá;

3. prípadne, či sú na nej určité miesta znateľne menené, prečiarknuté, vsunuté alebo na okraji pripojené.

Vystavenie overených kópií notármi:

Notár je povolaný overiť zhodu papierového odpisu, elektronického odpisu alebo papierového výtlačku s listinou, ak môže túto listinu jednoznačne prečítať. Na overenie kópie listiny, plánu, obrázka a podobne, ktorá je vyhotovená elektronickým, fotomechanickým alebo podobným spôsobom, postačuje, ak bola kópia vyhotovená pod dohľadom notára; ak takáto kópia nie je plnohodnotnou reprodukciou jednej celej strany, musia byť na kópii označené vynechané časti. To isté platí s ohľadom na papierové výtlačky elektronických listín.

Notár musí odpis (kópiu) starostlivo porovnať s listinou a overiť zhodu na papierovom odpise (papierovej kópii) alebo na papierovom výtlačku, resp. pripojiť overovaciu doložku elektronického odpisu.

Overovacia doložka musí ďalej obsahovať údaje,

1. či je preukázaná listina papierová listina alebo elektronická listina, prvopis, vyhotovenie, odpis (kópia) alebo výtlačok,

2. či a aké podpisy, bezpečnostné znaky alebo pečiatky listina nesie,

3. či odpis (kópia) alebo výtlačok reprodukuje celú listinu alebo len jej časť,

4. prípadne, že je predložená listina roztrhaná alebo z hľadiska vonkajšej formy nápadne podozrivá,

5. prípadne, či sú na nej určité miesta menené, prečiarknuté, vsunuté alebo na okraji pripojené. Údaje uvádzané pod číslami 2 a 5 sa nevyžadujú, ak bola kópia vyhotovená fotomechanickým alebo podobným spôsobom a uvádzané okolnosti sú na kópii zrejmé.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Pozrite písmeno f)

Posledná aktualizácia: 13/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Poľsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

poľský

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

1. skrátená kópia rodného listu,

2. kópia celého rodného listu,

3. rozhodnutie súdu, ktorým sa stanovuje obsah matričnej knihy,

4. notársky overené potvrdenie o žití,

5. skrátená kópia úmrtného listu,

6. kópia celého sobášneho listu,

7. rozhodnutie súdu o domnienke smrti,

8. rozhodnutie súdu o zrušení domnienky smrti,

9. rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho,

10. rozhodnutie súdu o zrušení vyhlásenia za mŕtveho,

11. rozhodnutie vedúceho matričného úradu o zmene mena a priezviska,

12. skrátená kópia sobášneho listu,

13. kópia celého sobášneho listu,

14. osvedčenie o osobnom stave,

15. potvrdenie o neexistencii prekážok na uzavretie manželstva podľa poľského práva,

16. rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo v prípade maloletej nevesty pod 18 rokov,

17. rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo v prípade duševne chorej osoby alebo osoby s mentálnym postihnutím alebo v prípade priameho príbuzenstva,

18. rozhodnutie súdu o existencii manželstva,

19. rozhodnutie súdu o neexistencii manželstva,

20. rozhodnutie súdu o rozvode,

21. rozhodnutie súdu o rozluke,

22. rozhodnutie súdu o ukončení rozluky,

23. rozhodnutie súdu o anulovaní manželstva,

24. rozhodnutie súdu o osvojení,

25. rozhodnutie súdu o ukončení osvojenia,

26. rozhodnutie súdu o určení otcovstva,

27. rozhodnutie súdu o určení materstva,

28. rozhodnutie súdu o zapretí otcovstva,

29. rozhodnutie súdu o zapretí materstva,

30. rozhodnutie súdu o neplatnosti uznania dieťaťa,

31. rozhodnutie súdu o anulovaní uznania dieťaťa,

32. potvrdenie o registrácii trvalého pobytu,

33. potvrdenie o registrácii prechodného pobytu,

34. potvrdenie o pobyte na určitom mieste,

35. rozhodnutie o uznaní poľského občianstva,

36. rozhodnutie o znovunadobudnutí poľského občianstva,

37. rozhodnutie potvrdzujúce poľské občianstvo,

38. rozhodnutie o uznaní repatriácie,

39. potvrdenie o neexistencii záznamu vo vnútroštátnom registri trestov, vydané na žiadosť zainteresovanej strany,

40. potvrdenie vydané miestnymi úradmi poľským štátnym príslušníkom s bydliskom v inom členskom štáte, ktorí vyjadrili prianie voliť alebo byť volení vo voľbách do Európskeho parlamentu alebo v komunálnych voľbách v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (Ú. v. ES L 329, 30.12.1993, s. 34 – 38), a smernice Rady 94/80/ES z 19. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov únie v komunálnych voľbách v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (Ú. v. ES L 368, 31.12.1994, s. 38).

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

1. skrátená kópia rodného listu,

2. skrátená kópia sobášneho listu,

3. skrátená kópia úmrtného listu,

4. osvedčenie o osobnom stave,

5. potvrdenie o neexistencii prekážok na uzavretie manželstva podľa poľského práva,

6. potvrdenie o registrácii trvalého pobytu,

7. potvrdenie o registrácii prechodného pobytu,

8. potvrdenie o pobyte na určitom mieste,

9. notársky overené potvrdenie o žití,

10. potvrdenie o neexistencii záznamu vo vnútroštátnom registri trestov, vydané na žiadosť zainteresovanej strany.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

V Poľsku sú oprávnení vyhotovovať overené preklady úradní prekladatelia, ktorí sú zapísaní v zozname úradných prekladateľov ministerstva spravodlivosti. Zoznam je dostupný vo verejnom informačnom bulletine (Biuletyn Informacji Publicznej): Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Vyplýva to z ustanovení zákona z 25. novembra 2004 o povolaní úradného prekladateľa [Zbierka zákonov (Dziennik Ustaw) 2017, položka 1505].

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Notári sú v Poľsku orgánmi oprávnenými osvedčovať súlad úradných kópií, výpisov a neoficiálnych kópií s dokumentmi, ktoré sú im predložené. Vyplýva to zo zákona o notároch zo 14. februára 1991 (Zbierka zákonov 2017, položka 2291, 2018, položky 398, 723 a 1496).

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

prekladateľ oprávnený prekladať, ako aj číslo prekladateľa v zozname úradných prekladateľov. Všetky overené preklady sú tiež označené číslom, pod ktorým sú zapísané v zozname úradného prekladateľa (denník prekladateľa). Úradný prekladateľ okrem toho spresní, či bol daný overený preklad vyhotovený z originálneho dokumentu, prekladu alebo kópie a či tento preklad alebo kópia boli overené a kým boli overené.

b) vlastnosti overených kópií – notárske osvedčenie o zhode kópie s dokumentom predloženým notárovi má formu doložky, ktorá je pripojená k dokumentu vo forme pečiatky alebo vytlačeného nápisu alebo ktorá je poskytnutá na osobitnom hárku. Ak je osvedčujúca doložka pripojená ako osobitný hárok, tento hárok musí byť pevne pripojený k dokumentu: musí byť pripojený radšej k zadnej strane dokumentu ako k jeho prednej strane a miesto, kde sú hárky spojené musí obsahovať odtlačok úradnej pečiatky notára. Doložka môže byť umiestnená aj na tom istom hárku ako je kópia overovaného dokumentu v prípade, že je jasné, že obsah doložky je oddelený od obsahu dokumentu. Ak overovaný dokument obsahuje špeciálne časti (napr. poznámky, opravy, poškodenie), notár v osvedčujúcej doložke uvedie príslušnú poznámku. Každá osvedčujúca doložka by mala špecifikovať dátum a miesto osvedčenia, označenie notárskej kancelárie, jej súčasťou by mala byť pečiatka a podpis notára a v prípade požiadania by mala obsahovať čas notárskej zápisnice.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Vlastnosti overených kópií – notárske osvedčenie o zhode kópie s dokumentom predloženým notárovi má formu doložky, ktorá je pripojená k dokumentu vo forme pečiatky alebo vytlačeného nápisu alebo ktorá je poskytnutá na osobitnom hárku. Ak je osvedčujúca doložka pripojená ako osobitný hárok, tento hárok musí byť pevne pripojený k dokumentu: musí byť pripojený radšej k zadnej strane dokumentu ako k jeho prednej strane a miesto, kde sú hárky spojené musí obsahovať odtlačok úradnej pečiatky notára. Doložka môže byť umiestnená aj na tom istom hárku ako je kópia overovaného dokumentu v prípade, že je jasné, že obsah doložky je oddelený od obsahu dokumentu. Ak overovaný dokument obsahuje špeciálne časti (napr. poznámky, opravy, poškodenie), notár v osvedčujúcej doložke uvedie príslušnú poznámku. Každá osvedčujúca doložka by mala špecifikovať dátum a miesto osvedčenia, označenie notárskej kancelárie, jej súčasťou by mala byť pečiatka a podpis notára a v prípade požiadania by mala obsahovať čas notárskej zápisnice.

Posledná aktualizácia: 10/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Portugalsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Portugalčina.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Narodenie:

 • rodný list,

Skutočnosť, že osoba je nažive:

 • potvrdenia o žití vystavené notárskymi úradmi (článok 161 Notárskeho poriadku) alebo obecnými radami,

Úmrtie:

 • úmrtný list,

Meno:

 • rodný list,

Manželstvo:

 • rodný list s príslušným záznamom,

Právna spôsobilosť uzavrieť manželstvo:

 • osvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo,

Osobný stav:

 • rodný list,

Rozvod:

 • rodný list s príslušným záznamom,
 • sobášny list s príslušným záznamom,
 • overená kópia rozhodnutia o rozvode dohodou vydaného matričným úradom,
 • potvrdenie o rozvode vydané súdom,

Rozluka:

 • rodný list s príslušným záznamom,
 • sobášny list s príslušným záznamom,
 • overená kópia rozhodnutia o rozluke dohodou vydaného matričným úradom,
 • potvrdenie vydané súdom,

Vyhlásenie manželstva za neplatné:

 • rodný list s príslušným záznamom,
 • sobášny list s príslušným záznamom,

Rodičovstvo:

 • rodný list,

Osvojenie:

 • rodný list,

Bydlisko a/alebo miesto pobytu:

 • potvrdenie o pobyte vydané obecnou radou,

Štátna príslušnosť:

 • osvedčenie o štátnej príslušnosti,

Neexistencia záznamu v registri trestov:

 • potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

 • rodný list,
 • úmrtný list,
 • sobášny list,
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo,
 • potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Neuplatňuje sa.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

 • matričné úrady,
 • notárske úrady,
 • obecné rady,
 • prevádzkovatelia poštových služieb – CTT,
 • riadne uznané obchodné a priemyselné komory,
 • advokáti,
 • právni zástupcovia (solicitadores).

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

– Osvedčené preklady:

K písomnostiam vyhotoveným v cudzom jazyku musí byť pripojený ich preklad. Ten môže zabezpečiť portugalský notár, portugalský konzulát v krajine, v ktorej bola vydaná daná písomnosť, konzulát tejto krajiny v Portugalsku alebo oprávnený prekladateľ, ktorý pod prísahou alebo čestne vyhlási pred notárom, že preklad zodpovedá originálu.

 • Preklady môžu zabezpečiť aj obchodné a priemyselné komory uznané v súlade so zákonným dekrétom č. 244/92 z 29. októbra 1992, advokáti a právni zástupcovia.

V preklade sa musí uviesť jazyk originálu a vyhlásenie, že text bol verne preložený a že preklad zodpovedá originálu.

Ak preklad vyhotoví súdny prekladateľ, ktorý do prekladu vkladá osvedčovaciu doložku alebo ju k nemu pripája na samostatnom liste, musí uviesť spôsob vyhotovenia prekladu a vyššie uvedené informácie. Preklad musí obsahovať aj pečate a iné legalizačné značky, pečiatky a platobné informácie uvedené v origináli, pričom sa musia viditeľne uviesť akékoľvek nedostatky alebo nezrovnalosti zistené v texte, ktoré spochybňujú daný akt alebo dokument.

– Overené kópie:

Na skopírovanom dokumente musia byť umiestnené alebo zapísané tieto informácie: vyhlásenie o zhode s originálom, miesto a dátum vystavenia aktu, meno a podpis osoby overujúcej kópiu, ako aj úradná pečiatka či akákoľvek iná značka umožňujúca identifikovať overujúci subjekt, najmä vtlačok suchej pečiatky vydávajúceho orgánu.

POZNÁMKA: Platnosť osvedčení a prekladov dokumentov, ktoré vyhotovili obchodné a priemyselné komory uznané v súlade so zákonným dekrétom č. 244/92 z 29. októbra 1992, advokáti a právni zástupcovia, závisí od ich registrácie v informačnom systéme. Preto musia okrem vyššie spomenutých prvkov obsahovať aj identifikačné číslo vygenerované informačným systémom. – Vyhláška (portaria) č. 657-B/2006 z 29. júna 2006.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Na overenej kópii musí byť uvedené meno a funkcia osoby overujúcej kópiu, ako aj dátum jej vydania; vydávajúci subjekt musí tieto údaje opatriť vtlačkom suchej pečiatky.

Potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov obsahuje alfanumerický overovací a prístupový kód umožňujúci overiť pravosť originálu.

Posledná aktualizácia: 08/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Slovinsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Úradným jazykom Slovinska je slovinčina. Výlučne v rámci obcí, v ktorých žije talianska alebo maďarská menšina, je úradným jazykom aj taliančina alebo maďarčina (článok 11 slovinskej ústavy).

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Do orientačného zoznamu verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia, patria:

– rodný list,
– potvrdenie o tom, že osoba žije,
– úmrtný list,
– sobášny list alebo potvrdenie o registrovanom partnerstve,
– potvrdenie o prechodnom pobyte alebo bydlisku,
– potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Do zoznamu verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade, patria listiny týkajúce sa:


– narodenia (príloha I),
– dôkazu o živote (príloha II),
– úmrtia (príloha III),
– manželstva (príloha IV),
– spôsobilosti uzavrieť manželstvo (príloha V),
– registrovaného partnerstva (príloha VII),
– štatútu registrovaného partnerstva (príloha IX),
– bydliska a/alebo pobytu (príloha X),
– neexistencie záznamu v registri trestov (príloha XI).

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú:

Osobami oprávnenými vyhotovovať osvedčené preklady verejných listín sú podľa slovinského práva súdni tlmočníci. Odkaz na aktuálny zoznam súdnych tlmočníkov uverejnený na webovom sídle ministerstva spravodlivosti:
Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy:

Orgány, ktoré sú na základe slovinského práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy, sú notári, ktorých zoznam vedie Slovinská komora notárov (Notarska zbornica Slovenije) a uverejňuje ho na svojom webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.notar-z.si/poisci-notarja, ako aj ďalšie orgány [územné jednotky, (upravne enote)], ktoré môžu osvedčiť prepis (prepis) alebo odpis počas správnych úkonov. Kontaktné údaje územných jednotiek nájdete na tomto odkaze: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.upravneenote.gov.si/.

Úradník, ktorý osvedčuje prepis alebo odpis a nerozumie jazyku, v ktorom je napísaný, môže nariadiť súdnemu tlmočníkovi, aby porovnal prepis alebo odpis s originálnym dokumentom. Zoznam súdnych tlmočníkov je k dispozícii na webovom sídle ministerstva spravodlivosti: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy:

Osvedčené preklady a osvedčené odpisy možno rozoznať vizuálne, keďže ku každému prekladu alebo odpisu je pripojená pečiatka súdneho tlmočníka alebo notára, ktorou sa jasne vyjadruje, že ide o preklad alebo odpis listiny.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Pozri písmeno f).

Posledná aktualizácia: 03/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Slovensko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Slovenčina a pre potreby článku 6 ods.1 písm. a/ je prípustná aj čeština.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Rodný list, sobášny list, úmrtný list, potvrdenie o zmene mena a priezviska, rozhodnutie o zmene mena a priezviska, zápisnica o určení otcovstva, rozsudok o mene, rozsudok o rozvode, rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné, rozsudok o povolení uzavrieť manželstvo maloletému, rozsudok o určení otcovstva/materstva, rozsudok o osvojení, rozsudok o vyhlásení za mŕtveho, potvrdenie o pobyte občanov Slovenskej republiky, potvrdenie o pobyte cudzincov, osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (vydáva sa len v listinnej podobe), výpis z registra trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Rodný list, sobášny list, úmrtný list, rozsudok o vyhlásení za mŕtveho, rozsudok o povolení uzavrieť manželstvo maloletému, rozsudok o rozvode, rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné, potvrdenie o pobyte občanov Slovenskej republiky, výpis z registra trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Zoznam prekladateľov je dostupný na na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Notári a notárski kandidáti:

- notári - na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNotárskej Komory Slovenskej republiky (vyhľadávanie možné okrem slovenčiny aj v angličtine, nemčine, francúzštine a maďarčine);

- notárski kandidáti - nemajú samostatný zoznam, pracujú pod hlavičkou notára.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

A) Osvedčené preklady:

i. Osvedčené preklady vyhotovené prekladateľom zapísaným v zozname prekladateľov obsahujú prekladateľskú doložku, ktorá má v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 382/2004 Z. z. obsahovať identifikačné údaje prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, poradové číslo prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v denníku a vyhlásenie prekladateľa o tom, že si je vedomý následkov vedome nepravdivého prekladu. Osvedčené preklady možno identifikovať prostredníctvom dvanásť miestneho čísla úkonu na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

ii. Osvedčené preklady vyhotovuje alebo osvedčuje diplomatická misia a konzulárny úrad v zmysle § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 151/2010 Z. z. ak ide o preklad listiny vydanej cudzím štátom na účely konzulárnych funkcií do štátneho jazyka. Vyhotovenie alebo osvedčenie takéhoto prekladu môže zamestnanec diplomatickej misie alebo zamestnanec konzulárneho úradu odmietnuť, ak jazyk, v ktorom je listina vyhotovená, dostatočne neovláda.

B) Osvedčené odpisy:

i. Osvedčené odpisy vyhotovené notárom a notárskym koncipientom obsahujú osvedčovaciu doložku, ktorá má v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb. obsahovať:

a) či odpis súhlasí doslovne s listinou, z ktorej bol vyhotovený, a či táto listina je originálom alebo osvedčeným odpisom, a z koľkých listov alebo hárkov sa skladá,

b) počet listov alebo hárkov, ktoré odpis obsahuje,

c) či ide o odpis úplný alebo čiastočný,

d) údaj, či sú v predloženej listine zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty, ktoré by mohli oslabiť jej hodnovernosť,

e) údaj, či boli na odpise vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou,

f) miesto a dátum vydania,

g) podpis osvedčujúceho notára alebo ním povereného zamestnanca a odtlačok úradnej pečiatky notára.

ii. Osvedčené odpisy vyhotovené zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky obsahujú osvedčovaciu doložku (v štátnom jazyku), ktorá musí byť v zmysle § 14e ods. 2 zákona č. 151/2010 Z. z. opatrená odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu so štátnym znakom, ktorá má priemer 36 mm a podpisom povereného zamestnanca diplomatickej misie alebo povereného zamestnanca konzulárneho úradu. Ak osvedčovanú listinu tvoria dva listy alebo viac listov, tieto sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou a opatria odtlačkom úradnej pečiatky diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu.

Náležitosti osvedčovacej doložky podľa § 14e ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2010 Z. z. pre osvedčenie zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženým originálom:

a) poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osobitnej evidencii,

b) údaj, že odpis alebo kópia listiny sa zhoduje s predloženou listinou,

c) počet listov a strán, ktoré odpis alebo kópia listiny obsahuje a údaj o tom, či

ide o úplný odpis listiny alebo čiastočný odpis listiny, alebo o kópiu listiny,

d) miesto a dátum vykonania osvedčenia,

e) výška správneho poplatku podľa osobitného predpisu,10a)

f) meno a priezvisko, funkcia a podpis zamestnanca, ktorý osvedčenie vykonal.

Vzor osvedčovacej doložky:

Číslo .................. Poplatok ...............

Potvrdzuje sa, že táto úplná

(čiastočná) fotokópia/odpis o ........

stranách sa zhoduje s predloženým

originálom o .....................................

stranách.

Nezrovnalosti, opravy ......................

V......................... dňa .......................

LS .....................................................

iii. Osvedčené odpisy vyhotovené obvodnými úradmi a obcami obsahujú osvedčovaciu doložku, ktorá má v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 599/2001 Z. z. obsahovať :

a) údaj, že odpis alebo kópia listiny súhlasí s predloženou listinou,

b) počet listov a strán, ktoré odpis alebo kópia obsahuje,

c) poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,

d) miesto a dátum osvedčenia, a ak je to potrebné, aj hodinu, kedy bola listina predložená.

Upozorňujeme, že v zmysle § 5 zákona č. 599/2001 Z. z. obvodné úrady a obce nevykonajú osvedčené odpisy, ktoré sa majú použiť v cudzine.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Osvedčené odpisy (resp. fotokópie) nemajú osobitné prvky okrem osvedčovacej doložky notára alebo notárskeho kandidáta.

Posledná aktualizácia: 18/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Fínsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

fínsky a švédsky

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Verejné listiny, ktoré podliehajú rozsahu pôsobnosti nariadenia, zahŕňajú výpisy z informačného systému o obyvateľstve, dokumenty o osobnom stave vydané farnosťami, výpisy z registra trestov, v ktorom sa uvádza neexistencia záznamu v registri trestov, a v niektorých prípadoch aj rozsudky súdu.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Fínsko zaviedlo všetky viacjazyčné štandardné formuláre okrem prílohy VIII (spôsobilosť uzavrieť registrované partnerstvo). S výnimkou prílohy XI (neexistencia záznamu v registri trestov) všetky obsahujú osobitné názvy rubrík pre jednotlivé štáty.

Výpisy z informačného systému o obyvateľstve môžu byť pripojené k štandardnému formuláru s podrobnosťami o pôrodoch, žijúcich osobách, zosnulých osobách, manželstvách, registrovaných partnerstvách a o bydlisku a mieste pobytu. K štandardnému formuláru môže byť pripojené aj osvedčenie o práve uzavrieť manželstvo podľa fínskeho práva pred zahraničným orgánom. Môže sa pripojiť aj výpis z registra trestov, v ktorom sa uvádza neexistencia záznamu v registri trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Vo Fínsku funguje systém úradných prekladateľov, ktorý spravuje skúšobná komisia spolupracujúca s fínskou národnou agentúrou pre vzdelávanie. Skúšobná komisia vedie databázu úradných prekladateľov: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www03.oph.fi/kaantajat/

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Overené kópie vyhotovujú notári. Notári sú úradníkmi Úradu pre služby digitalizácie a evidencie obyvateľstva (Digi- ja väestötietovirasto). V provincii Alandy pôsobia notári v rámci ústredného správneho orgánu tejto provincie.

Kontaktné údaje Úradu pre služby digitalizácie a evidencie obyvateľstva:

webové sídlo v angličtine: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

webové sídlo vo fínčine: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Kontaktné údaje ústredného správneho orgánu provincie Alandy: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.ambetsverket.ax/

Okrem toho fínske zastupiteľstvá v zahraničí vykonávajú určité funkcie notárov a vydávajú aj overené kópie.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Overené kópie obsahujú podpis úradného prekladateľa. Prekladateľ môže byť overený pomocou uvedeného zoznamu úradných prekladateľov.

Overené kópie vyhotovené notármi, ktorí sú zamestnancami Úradu pre služby digitalizácie a evidencie obyvateľstva, možno identifikovať pomocou okrúhlej pečiatky so štátnym znakom Fínska uprostred. Obsahujú aj podpis a meno notára.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Pozri vyššie.

Posledná aktualizácia: 10/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Formuláre verejných listín - Švédsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

Švédčina.

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Orientačný zoznam vnútroštátnych listín:

 1. Narodenie
  Výpis z matriky, narodenie
 2. Skutočnosť, že osoba žije
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o mieste pobytu (výpis z matričných záznamov)
 3. Úmrtie
  Výpis z matriky, úmrtie
  Švédska daňová agentúra (Skatteverket) vydáva aj potvrdenie pre kremáciu alebo pohreb, ktoré sa vyžaduje pred tým, ako môžu kremácia alebo pohreb prebehnúť. Existuje aj medzinárodné povolenie na prevoz tela do severských krajín alebo z nich. Daňová agentúra vydáva aj úmrtný list a správu o príbuzných, ktoré sa v prvom rade používajú na poskytnutie informácií o zosnulom a akýchkoľvek najbližších príbuzných.
 4. Meno
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o mene (výpis z matričných záznamov)
 5. Manželstvo
  Výpis z matriky, manželstvo
  Oznámenie manželstva
 6. Spôsobilosť uzavrieť manželstvo
  Potvrdenie o neexistencii prekážky
  Sobášny list
 7. Manželstvo (osobný stav)
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o osobnom stave (výpis z matričných záznamov)
 8. Registrované partnerstvo
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o štatúte registrovaného partnerstva (výpis z matričných záznamov)
 9. Partnerstvo (štatút partnerstva)
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o štatúte partnerstva (výpis z matričných záznamov)
 10. Rodičovstvo
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o rodičovstve (výpis z matričných záznamov)
 11. Osvojenie
  neuplatňuje sa
 12. Bydlisko
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o mieste pobytu (výpis z matričných záznamov)
 13. Štátna príslušnosť
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o štátnej príslušnosti (výpis z matričných záznamov)
 14. Neexistencia záznamu v registri trestov
  Výpis z registra trestov policajného orgánu vydaný podľa článku 9 ods. 2 zákona o registri trestov (1998:620) a určený na predloženie zahraničnému orgánu v spojitosti so žiadosťou o povolenie na pobyt, pracovné povolenie alebo povolenie usadiť sa a pod. v situácii, keď práva žiadateľa v cudzej krajine závisia od takéhoto výpisu.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Orientačný zoznam vnútroštátnych listín:

 1. Narodenie
  Výpis z matriky, narodenie
 2. Skutočnosť, že osoba žije
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o mieste pobytu (výpis z matričných záznamov)
 3. Úmrtie
  Výpis z matriky, úmrtie
  Švédska daňová agentúra (Skatteverket) vydáva aj potvrdenie pre kremáciu alebo pohreb, ktoré sa vyžaduje pred tým, ako môžu kremácia alebo pohreb prebehnúť. Existuje aj medzinárodné povolenie na prevoz tela do severských krajín alebo z nich. Daňová agentúra vydáva aj úmrtný list a správu o príbuzných, ktoré sa v prvom rade používajú na poskytnutie informácií o zosnulom a akýchkoľvek najbližších príbuzných.
 4. Meno
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o mene (výpis z matričných záznamov)
 5. Manželstvo
  Výpis z matriky, manželstvo
  Oznámenie manželstva
 6. Spôsobilosť uzavrieť manželstvo
  Potvrdenie o neexistencii prekážky
  Sobášny list
 7. Manželstvo (osobný stav)
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o osobnom stave (výpis z matričných záznamov)
 8. Registrované partnerstvo
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o štatúte registrovaného partnerstva (výpis z matričných záznamov)
 9. Partnerstvo (štatút partnerstva)
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o štatúte partnerstva (výpis z matričných záznamov)
 10. Rodičovstvo
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o rodičovstve (výpis z matričných záznamov)
 11. Osvojenie
  neuplatňuje sa
 12. Bydlisko
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o mieste pobytu (výpis z matričných záznamov)
 13. Štátna príslušnosť
  Osobný preukaz totožnosti s informáciami o štátnej príslušnosti (výpis z matričných záznamov)
 14. Neexistencia záznamu v registri trestov
  Výpis z registra trestov policajného orgánu vydaný podľa článku 9 ods. 2 zákona o registri trestov (1998:620) a určený na predloženie zahraničnému orgánu v spojitosti so žiadosťou o povolenie na pobyt, pracovné povolenie alebo povolenie usadiť sa a pod. v situácii, keď práva žiadateľa v cudzej krajine závisia od takéhoto výpisu.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Súdny prekladateľ – Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Neposkytuje sa orientačný zoznam, lebo neexistujú osobitné pravidlá týkajúce sa právomoci orgánov vydávať osvedčené odpisy. Notári sú oprávnení vydávať osvedčené odpisy, ale orgány nie sú notári.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Na osvedčených prekladoch musí byť pečiatka. Notári sú oprávnení vydávať osvedčené odpisy. Na listinách osvedčených notárom sa za bežných okolností nachádza meno osvedčujúceho notára a miesto a dátum osvedčenia. Môže na nich byť aj pečiatka. Informácie o mieste možno použiť na zistenie, či bola osoba riadne vymenovaná za notára. Túto informáciu možno získať od krajskej správnej rady zodpovednej za kraj, v ktorom daný notár vykonáva svoju činnosť (kde má svoje registrované sídlo).

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Na listinách osvedčených notárom sa za bežných okolností nachádza meno osvedčujúceho notára a miesto a dátum osvedčenia. Môže na nich byť aj pečiatka.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.