Javne listine

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Nemščina

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Sodbe, sklepi, potrdila in upravni akti sodišč in tožilstev.

V smislu člena 2(1) tudi naslednje javne listine:

(a) rojstni list (Geburtsurkunde), izpisek iz matičnih knjig – rojstvo (Teilauszug Geburt);

(c) mrliški list (Sterbeurkunde), izpisek iz matičnih knjig – smrt (Teilauszug Tod);

(d) potrdilo o spremembi imena (Namensänderungsbescheid);

(e) poročna listina (Heiratsurkunde), potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze (Ehefähigkeitszeugnis), izpisek iz matičnih knjig o obstoju zakonske zveze ali registrirane partnerske skupnosti (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft);

(f) odločba o razvezi zakonske zveze (Scheidungsbeschluss), odločba o razveljavitvi zakonske zveze (Aufhebungsbeschluss der Ehe), sodna odločba, s katero se zakonska zveza razglasi za nično (gerichtliche Nichtigerklärung);

(g) listina o registrirani partnerski skupnosti (Partnerschaftsurkunde), potrdilo o sposobnosti za sklenitev registrirane partnerske skupnosti (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), izpisek iz matičnih knjig o obstoju zakonske zveze ali registrirane partnerske skupnosti;

(h) odločba o razveljavitvi registrirane partnerske skupnosti (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft), sodna odločba, s katero se registrirana partnerska skupnost razglasi za nično;

(k) potrdilo o prijavi prebivališča (Meldebestätigung);

(l) potrdilo o državljanstvu (Staatsbürgerschaftsnachweis);

(m) izpisek iz kazenske evidence (Strafregisterbescheinigung).

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

V avstrijski upravi se lahko obrazci za prevod priložijo naslednjim javnim listinam (v skladu s členom 7(1)):

(a) rojstni list (Geburtsurkunde), izpisek iz matičnih knjig – rojstvo (Teilauszug Geburt);

(c) mrliški list (Sterbeurkunde), izpisek iz matičnih knjig – smrt (Teilauszug Tod);

(e) poročna listina (Heiratsurkunde), potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze (Ehefähigkeitszeugnis), izpisek iz matičnih knjig o obstoju zakonske zveze ali registrirane partnerske skupnosti (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft);

(g) listina o registrirani partnerski skupnosti (Partnerschaftsurkunde), potrdilo o sposobnosti za sklenitev registrirane partnerske skupnosti (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), izpisek iz matičnih knjig o obstoju zakonske zveze ali registrirane partnerske skupnosti.

Na področju pravosodja večjezični obrazci niso relevantni.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

V Avstriji so za overjene prevode pooblaščene osebe, ki so na seznamu zapriseženih sodnih tolmačev. Seznam sodnih tolmačev, ki se stalno posodablja, je na voljo na:

http://sdgliste.justiz.gv.at/.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Overjen prepis (overjena kopija) je listina, ki jo kot verodostojno kopijo izvirnika potrdi:

oseba, pooblaščena za izdajanje verodostojnih listin (na primer notar),

okrožno sodišče (Bezirksgericht) ali

organ izdajatelj (ne v vsakem primeru in ne vsak organ).

V Avstriji na področju pravosodja overjene kopije izdajajo:

(a) sodišča (seznam na voljo na spletišču Zveznega ministrstva za pravosodje: https://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html)

in

(b) notarji (seznam na voljo na spletišču avstrijske notarske zbornice: https://www.notar.at/de/).

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Overjeni prevodi:

V skladu s členom 190(1) zakona o nepravdnem postopku (Außerstreitgesetz) mora natančno skladnost prevoda z izvirnikom overiti zapriseženi sodni tolmač s svojim podpisom in žigom ter datumom prevoda (člen 14 in člen 8(5) zakona o izvedencih in tolmačih (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz)).

Več informacij o takšnem zaznamku o overitvi je na voljo na spletišču avstrijskega združenja zapriseženih sodnih tolmačev: https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

Izdaja overjenih kopij s strani sodišč:

Sodišče z zaznamkom o overitvi potrdi skladnost predloženih in glede na tehnično opremo, ki je na voljo sodišču, jasno čitljivih

1. listin v papirni obliki z njihovim elektronskim ali drugim prepisom (kopijo) ali

2. elektronskih listin z njihovim natisnjenim izvodom.

Zaznamek o overitvi se, odvisno od zahtevka, vnese na prepis ali drugo kopijo v papirni obliki, ki se izdela ali natančno preveri na sodišču, listine v papirni obliki oziroma na na sodišču izdelan natisnjen izvod elektronske listine (overjen prepis v papirni obliki) ali se – glede na možnosti tehnologije in osebja – priloži elektronskemu prepisu listine v papirni obliki (overjen prepis v elektronski obliki).

V zaznamku o overitvi je treba vedno navesti naslednje:

1. kraj in datum overitve;

2. ali je predložena listina v papirni ali elektronski obliki, izvirnik, izvod, prepis, druga kopija ali natisnjen izvod;

3. ali gre za kopijo, prepis ali natisnjen izvod celotne listine ali samo enega dela.

V zaznamku o overitvi je treba navesti tudi naslednje informacije, če niso razvidne iz kopije, prepisa ali natisnjenega izvoda:

1. ali so na listini podpisi, varnostne značilnosti ali žigi, in če da, kateri;

2. če je ustrezno, da je listina raztrgana ali da njen videz vzbuja sum;

3. če je ustrezno, da so bili nekateri deli očitno spremenjeni, prečrtani, dodani ali vpisani na rob.

Izdaja overjenih kopij s strani notarjev:

Notar je pooblaščen za overitev skladnosti prepisa v papirni ali elektronski obliki ali natisnjenega izvoda z listino, če lahko zadevno listino jasno prebere. Za overitev, da je kopija listine, načrta, slike in podobnega, izdelana na elektronski, fotomehanski ali podoben način, verodostojna, zadostuje, da je bila kopija izdelana pod nadzorom notarja. Če taka kopija ne vsebuje popolnega prikaza celotne strani, je treba v njej navesti del, ki manjka. Enako velja za natisnjene izvode elektronskih listin.

Notar mora natančno primerjati prepis (kopijo) z listino in skladnost overiti na prepisu (kopiji) v papirni obliki ali na natisnjenem izvodu oziroma zaznamek o overitvi priložiti elektronskemu prepisu.

Klavzula o overitvi vsebuje tudi naslednje informacije:

1. ali je predložena listina v papirni ali elektronski obliki, izvirnik, izvod, prepis (kopija) ali natisnjen izvod;

2. ali so na listini podpisi, varnostne značilnosti ali žigi, in če da, kateri;

3. ali gre za prepis (kopijo) ali natisnjen izvod celotne listine ali samo enega dela, in v tem primeru, katerega dela;

4. če je ustrezno, da je predložena listina raztrgana ali da njen videz vzbuja sum;

5. če je ustrezno, da so bili nekateri deli spremenjeni, prečrtani, dodani ali vpisani na rob. Informacije iz točk 2 in 5 se ne zahtevajo, če je bila kopija izdelana na fotomehanski ali podoben način in če so navedene okoliščine iz nje razvidne.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Glej točko (f).

Zadnja posodobitev: 17/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.